41998A0710(01)Hivatalos Lap C 216 , 10/07/1998 o. 0002 - 0012


Egyezmény

az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, a járművezetéstől való eltiltásról

Ezen egyezmény MAGAS SZERZŐDŐ FELEI, az Európai Unió tagállamai,

HIVATKOZÁSSAL a Tanács 1998. június 17-i jogi aktusára,

MIVEL az Európai Unióban a közutak biztonságának szempontjából különösen fontos, hogy az Unió egész területén megfelelő módon bevezessék a járművezetéstől való eltiltást;

MIVEL a személyek szabad mozgásának és a növekvő nemzetközi közúti forgalom eredményeképpen gyakran előfordul a járművezetők járművezetéstől való eltiltása olyan tagállam által, amely a járművezető lakóhelye szerinti tagállammal nem azonos;

MIVEL tekintettel a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelvre [1], a vezetői engedélyek visszavonására, felfüggesztésére és megszüntetésére annak a tagállamnak a nemzeti rendelkezéseit alkalmazzák, amelynek a területén a vezetői engedély jogosultja lakóhellyel rendelkezik;

MIVEL azok a járművezetők, akiket nem a lakóhelyük szerinti tagállamban tiltottak el a járművezetéstől, nem mentesülhetnek az eltiltás következményei alól a többi tagállamban sem;

MIVEL a vezetői engedély jogosultjának lakóhelye szerinti tagállam a különösen súlyosnak ítélt szabálysértések tekintetében, és bizonyos feltételek esetén a járművezető vezetői engedélyének visszavonását, felfüggesztését vagy megszüntetését eredményező intézkedések meghozásával hatályba lépteti a másik tagállam által büntetésként kiszabott járművezetéstől való eltiltást;

MIVEL az a tény, hogy a lakóhely szerinti tagállam hatályba léptette a másik tagállam által büntetésből elrendelt járművezetéstől való eltiltást, azzal a következménnyel kell, hogy járjon, hogy meghozza az Európai Unió tagállamának a jogszabályai szerint szükséges intézkedéseket az eltiltás időtartama alatt történő járművezetés büntetésére, amelynek a területén ez előfordul,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. Cikk

Ezen egyezmény alkalmazásában:

a) a "járművezetéstől való eltiltás" bármely olyan intézkedés, amely a közúti forgalom szabályainak olyan megsértésével kapcsolatos, ami a járművezetési jog visszavonásával vagy felfüggesztésével jár, és amellyel kapcsolatban már nem lehet fellebbezni. Az intézkedés lehet elsődleges, másodlagos vagy mellékbüntetés, illetve lehet biztonsági intézkedés, és azt igazságügyi vagy közigazgatási hatóság is elrendelheti;

b) "szabálysértés szerinti tagállam" az a tagállam, amelynek területén a járművezetéstől való eltiltást eredményező közúti közlekedési szabályok megsértését elkövették;

c) "lakóhely szerinti tagállam" az a tagállam, amelynek a területén a járművezetéstől eltiltott személy a 91/439/EGK irányelv 9. cikke értelmében lakóhellyel rendelkezik;

d) "gépjármű" a 91/439/EGK irányelv 3. cikke (3) bekezdése szerinti minden jármű.

2. Cikk

A tagállamok vállalják, hogy ezen egyezmény rendelkezéseivel összhangban együttműködnek, azzal a céllal, hogy azok a járművezetők, akiket egy nem a lakóhelyük szerinti tagállamban eltiltottak a vezetéstől, ne mentesüljenek az eltiltásuk következményei alól, ha elhagyják a szabálysértés szerinti tagállamot.

3. Cikk

(1) A szabálysértés szerinti tagállam késedelem nélkül értesíti a lakóhely szerinti tagállamot minden, a melléklet szerinti magatartásból eredő szabálysértés miatti járművezetéstől való eltiltásról.

(2) Minden tagállam megállapodhat a többi tagállammal, hogy azokban az esetekben, amelyekre a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja vonatkozik, nem kerül sor az 1. cikk szerinti értesítésére.

4. Cikk

(1) A 6. cikkre is figyelemmel a lakóhely szerinti tagállam, amelyet a 3. cikk alapján értesítettek, a következő eljárások valamelyikének segítségével késedelem nélkül hatályba lépteti a szabálysértés szerinti tagállamban hozott, a járművezetéstől való eltiltást elrendelő határozatot:

a) közvetlenül végrehajtja a járművezetéstől való eltiltást elrendelő határozatot, amelynek során figyelembe veszi a szabálysértés szerinti tagállam által kiszabott járművezetéstől való eltiltás időtartamából a szabálysértés szerinti tagállamban már eltöltött időszakot; vagy

b) a (2) bekezdés szerinti feltételekkel összhangban bírósági vagy közigazgatási határozattal végrehajtja a járművezetéstől való eltiltást elrendelő határozatot; vagy

c) a járművezetéstől való eltiltást elrendelő határozatot saját bírósági vagy közigazgatási határozattá átalakítja át, így a 11. cikk rendelkezéseinek fenntartásával, a szabálysértés szerinti tagállam határozatát a (3) bekezdésben megállapított feltételekkel összhangban egy új határozattal helyettesíti.

(2) Amennyiben a lakóhely szerinti tagállam az (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárást alkalmazza:

a) figyelembe veszi a szabálysértés szerinti tagállam által kiszabott járművezetéstől való eltiltás időtartamából a szabálysértés szerinti tagállamban már eltöltött időszakot;

b) csökkentheti a járművezetéstől való eltiltás időtartamát, de csak a hasonló vonatkozású saját nemzeti jogszabályaiban előírt maximális időtartamra;

c) nem hosszabbítja meg a szabálysértés szerinti tagállam által elrendelt járművezetéstől való eltiltás időtartamát.

(3) Amennyiben a lakóhely szerinti tagállam az (1) bekezdés c) pontjában megállapított eljárást alkalmazza:

a) elfogadja a szabálysértés szerinti tagállam járművezetéstől való eltiltást elrendelő határozatában explicit vagy implicit formában már megállapított tényeket;

b) figyelembe veszi a szabálysértés szerinti tagállam által elrendelt járművezetéstől való eltiltás időtartamából a szabálysértés szerinti tagállamban már letöltött időszakot;

c) csökkentheti a járművezetéstől való eltiltás időtartamát, hogy az megegyezzen azzal az időtartammal, amelyet a saját nemzeti jogszabályai alapján alkalmazna az adott esetben;

d) nem hosszabbítja meg a szabálysértés szerinti tagállam által elrendelt járművezetéstől eltiltás időtartamát;

e) nem helyettesíti a járművezetéstől való eltiltást bírsággal vagy egyéb intézkedéssel.

(4) Amikor a lakóhely szerinti tagállam e cikk alapján lépteti hatályba a járművezetéstől való eltiltást, szükség esetén meghatározza azt az időpontot, amikortól kezdődően végrehajtja a járművezetéstől való eltiltást.

(5) A 15. cikk (2) bekezdésében említett értesítés megküldésekor mindegyik tagállam nyilatkozatot ad arról, hogy lakóhely szerinti tagállamként az (1) bekezdés szerinti eljárások közül saját hatáskörében melyiket szándékozik alkalmazni. A nyilatkozat helyett bármikor új nyilatkozat adható.

5. Cikk

A járművezetéstől eltiltás 4. cikk szerinti alkalmazása a lakóhely szerinti tagállam által a saját törvényalkotása alapján hozott esetleges további közúti közlekedésbiztonsági intézkedések rendelkezéseinek fenntartásával történik.

6. Cikk

(1) A lakóhely szerinti tagállam visszautasítja a járművezetéstől való eltiltás hatálybaléptetését abban az esetben, ha:

a) a járművezetéstől való eltiltás a szabálysértés szerinti tagállamban már teljes mértékben végrehajtásra került;

b) a szabálysértést elkövető személy ellen a lakóhelye szerinti tagállamban azonos okból eredően már van érvényben járművezetéstől való eltiltás, és azt végrehajtották, vagy az végrehajtás alatt áll;

c) ha a szabálysértést elkövető személy közkegyelemben vagy amnesztiában részesülne a lakóhely szerinti tagállamban, ha a cselekményét annak a tagállamnak a területén követte volna el;

d) ha az intézkedés elévülési időtartama a saját jogszabályainak értelmében lejárt volna;

e) az adott eset körülményei között a 8. cikk szerinti információk megérkezését követően úgy értékeli, hogy az érintett személynek nem volt megfelelő lehetősége a védekezésre.

(2) A lakóhely szerinti tagállam megtagadhatja a járművezetéstől való eltiltás hatálybaléptetését abban az esetben, ha:

a) az a magatartás, amely miatt a járművezetéstől való eltiltást kiszabták a szabálysértés szerinti tagállamban, nem valósít meg szabálysértést a lakóhely szerinti tagállamban;

b) a járművezetéstől való eltiltásnak az a fennmaradó időtartama, amelyet a lakóhely szerinti tagállamban kellene végrehajtani kevesebb, mint egy hónap;

c) a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai szerint a járművezetéstől való eltiltás nem szabható ki azért a cselekményért, amelyért a szabálysértés szerinti tagállamban kiszabták.

(3) A 15. cikk (2) bekezdésben említett értesítéskor vagy bármely más alkalommal bármelyik tagállam nyilatkozhat úgy, hogy minden esetben ennek a cikknek a (2) bekezdését alkalmazza részben vagy teljes egészében. Ilyen nyilatkozat esetén a többi tagállam nem köteles a nyilatkozatot tett tagállam számára a 3. cikkben említett nyilatkozat szerinti tájékoztatást adni a járművezetéstől való eltiltásról. A tagállamok bármikor visszavonhatják nyilatkozatukat.

7. Cikk

(1) A szabálysértés szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága a 3. cikkben említett értesítést továbbítja a lakóhely szerinti tagállam központi hatóságához.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 15. cikk (2) bekezdésében említett értesítés esetén mindegyik tagállam megjelöli:

a) az általa kijelölt központi hatóságot vagy központi hatóságokat;

b) a 3. cikkben említett értesítések küldéséért felelős hatáskörrel rendelkező hatóságokat.

8. Cikk

(1) A 3. cikkben említett értesítés mellé a következőket csatolják:

- a járművezetéstől való eltiltott személy meghatározására szolgáló adatok,

- a járművezetéstől való eltiltást elrendelő határozat eredeti példánya vagy annak hitelesített másolata,

- a körülmények tömör leírása és hivatkozás a szabálysértés szerinti tagállamnak azokra a jogszabályaira, amelyek alapján a járművezetéstől való eltiltást kiszabták, amennyiben ezek nem szerepelnek a határozatban,

- a jogerőre emelkedés tanúsítása,

- a járművezetéstől való eltiltásnak a szabálysértés szerinti tagállamban történő végrehajtására vonatkozó körülmények, beleértve az eltiltás időtartamát, és amennyiben ismeretes, a járművezetéstől való eltiltás kezdetének és befejeződésének dátuma,

- amennyiben lefoglalták, a vezetői engedély.

(2) Amennyiben az a személy, akivel szemben a járművezetéstől való eltiltást elrendelték, nem jelenik meg személyesen, vagy nem képviselték az eljárás során, a 3. cikkben említett értesítés mellé csatolni kell az arról szóló tanúsítványt, hogy az adott személyt a szabálysértés szerinti tagállam jogával összhangban megfelelően tájékoztatták az eljárásról.

(3) Ha az (1) és (2) bekezdéssel összhangban átadott információ elégtelennek bizonyul az egyezmény alapján hozandó határozathoz, különösen abban az esetben, ha kétely merül fel azzal kapcsolatban, hogy az érintett személy számára megfelelő lehetőséget biztosítottak a saját védelmére, a lakóhely szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai felkérik a szabálysértés szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait a szükséges kiegészítő adatok késedelem nélküli rendelkezésre bocsátására.

9. Cikk

(1) A (2) és a (3) bekezdésre is figyelemmel nem szükséges fordítást készíteni a 3. cikkben említett értesítésekről, sem a 8. cikkben említett, az azt kísérő anyagokról vagy az ezen egyezmény alkalmazásával kapcsolatos bármely más dokumentumról.

(2) A 15. cikk (2) bekezdésében említett értesítés során bármely tagállam nyilatkozhat, hogy a hozzá a szabálysértés szerinti tagállam által eljuttatott (1) bekezdésben említett dokumentumokat le kell fordítani az Európai Unió intézményeinek valamelyik, a nyilatkozatában megadott hivatalos nyelvére.

(3) A 8. cikk (1) bekezdés második francia bekezdésében említett dokumentum kivételével e cikk (1) bekezdésében említett dokumentumokat nem kell hitelesíteni.

10. Cikk

A lakóhely szerinti tagállam tájékoztatja a szabálysértés szerinti tagállamot a 3. cikk értelmében adott értesítéssel kapcsolatban hozott minden határozatról és végrehajtásról, valamint amennyiben a 6. cikk értelmében megtagadja a járművezetéstől való eltiltás hatálybaléptetését, annak okairól.

11. Cikk

(1) A lakóhely szerinti tagállam határozata nem befolyásolja a szabálysértés szerinti tagállamnak azt a jogát, hogy a saját területén hajtsa végre az általa kiszabott járművezetéstől való eltiltás teljes időtartamát.

(2) A 15. cikk (2) bekezdésében említett értesítés során a tagállamok jelezhetik, hogy szabálysértés szerinti tagállamként nem fogják alkalmazni ennek a cikknek az (1) bekezdését.

(3) A szabálysértés szerinti tagállam és a lakóhely szerinti tagállam úgy gyakorolják az egyezmény szerinti kötelességeiket, hogy biztosítsák, hogy a járművezetéstől való eltiltás teljes időtartama, figyelembe véve az érintett szabálysértésért a lakóhely szerinti tagállamban letöltött eltiltás időtartamát is, ne haladja meg a szabálysértés szerinti tagállam által eredetileg meghatározott eltiltási időtartamot.

(4) Az érintett személynek az eltiltásról történő értesítésekor az a szabálysértés szerinti tagállam, amely az (1) bekezdést alkalmazza, erről is tájékoztatja az érintett személyt, és a 3. cikkel összhangban adott értesítésben megerősíti ezt a lakóhely szerinti tagállamnak.

12. Cikk

A tagállamok elfogadják azokat a rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a területükön megbüntessék a gépjárművezetést, ha a járművezetőt ezen egyezmény végrehajtása kapcsán a lakóhely szerinti tagállam eltiltotta a vezetéstől.

13. Cikk

Ezen egyezmény végrehajtásának költségeit az a tagállam viseli, amelyben azok felmerültek.

14. Cikk

(1) A tagállamok között ezen egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos minden vitában az Európai Közösségek Bírósága rendelkezik joghatósággal, ha a vita nem rendezhető a Tanács keretében, attól számított hat hónapon belül, hogy azt valamely tagállam a Tanács tudomására hozta. A tagállamok és a Bizottság között az egyezmény értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos viták rendezésében szintén a Bíróság illetékes.

(2) A 15. cikk (2) bekezdésében említett értesítés során vagy bármely későbbi időpontban adott nyilatkozat alapján mindegyik tagállamnak el kell fogadnia a Bíróság joghatóságát arra nézve, hogy előzetes döntést hozzon ezen egyezmény értelmezésével kapcsolatban.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot adó tagállam azt is meghatározza, hogy:

a) az adott állam bármely bírósága, amelynek döntése ellen a nemzeti jog alapján nem lehet fellebbezni, kérheti a Bíróságot, amennyiben a kérdéssel kapcsolatos ítélethozatalához szükség van ilyen határozatra, hogy hozzon előzetes döntést az előtte folyamatban lévő ügyek során felmerült, és ezen egyezmény értelmezésével kapcsolatos kérdésekben; vagy

b) az adott tagállam bármely bírósága kérheti a Bíróságot, amennyiben a kérdéssel kapcsolatos ítélethozatalához szükség van ilyen határozatra, hogy hozzon előzetes döntést az előtte folyamatban lévő ügyek során felmerült, és ezen egyezmény értelmezésével kapcsolatos kérdésekben.

(4) Az Európai Közösség Bíróságának alapokmánya és eljárási szabályzata alkalmazandó. Függetlenül attól, hogy tett-e a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot vagy nem, bármely tagállam jogosult a (3) bekezdés alapján felmerülő esetekben a Bíróság részére beadványokat vagy írásbeli észrevételeket benyújtani.

15. Cikk

(1) Ezen egyezményt a tagállamok vonatkozó alkotmányos követelményeiknek megfelelően fogadják el.

(2) A tagállamok értesítik az Európai Unió Tanácsának főtitkárát az ezen egyezmény elfogadásához szükséges alkotmányos követelményeik teljesítéséről.

(3) Ezen egyezmény 90 nappal azt követően lép hatályba, hogy az utolsó tagállam is, amely tagja az Európai Uniónak ezen egyezményt létrehozó aktusnak a Tanács által történt elfogadása napján, megküldte a (2) bekezdésben említett értesítését.

(4) Míg ezen egyezmény hatályba nem lép, a (2) bekezdésben említett értesítés során vagy bármely későbbi időpontban bármely tagállam nyilatkozhat, hogy a 14. cikk kivételével alkalmazza magára nézve az egyezményt azokkal a tagállamokkal való kapcsolataiban, amelyek ugyanígy nyilatkoztak. A nyilatkozatok a letétbe helyezésük után kilencven nappal lépnek hatályba.

(5) Ezen egyezmény és az azzal kapcsolatban tett nyilatkozatok csak az egyezmény hatálybalépését, vagy az azt a napot követően elkövetett szabálysértésekre vonatkoznak, amikor az egyezmény a két érintett tagállam között alkalmazható lesz.

16. Cikk

(1) Ezen egyezmény nyitva áll a csatlakozásra minden állam számára, amely az Európai Unió tagállamává válik.

(2) Ezen egyezménynek az Európai Unió Tanácsa által a csatlakozó tagállam nyelvén megállapított szövege hiteles.

(3) A csatlakozási okmányokat az Európai Unió Tanácsának főtitkáránál helyezik letétbe.

(4) Ezen egyezmény az azt elfogadó minden tagállam tekintetében a csatlakozási okmányának letétbe helyezése után 90 nappal lép hatályba, illetve az egyezmény hatálybalépésekor, ha az a fenti 90 nap elteltével még nem lépett hatályba.

(5) A 15. cikk (4) bekezdése a csatlakozó tagállamokra vonatkozik.

17. Cikk

Ezen egyezménnyel kapcsolatban fenntartás nem tehető.

18. Cikk

Az Egyesült Királyság tekintetében ezen egyezmény rendelkezései csak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára vonatkoznak.

19. Cikk

(1) Az egyezmény letéteményese az Európai Unió Tanácsának főtitkára.

(2) A letéteményes ezen egyezmény elfogadásával, az ahhoz való csatlakozással, az arra vonatkozó nyilatkozatokkal kapcsolatos információkat, valamint az egyezménnyel kapcsolatos nyilatkozatokat közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Übereinkommen gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα σύμβαση.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have hereunto set their hands.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade undertecknat denna konvention.

Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.Udfærdiget i Luxembourg, den syttende juni nitten hundrede og otteoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni neunzehnhundertachtundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δεκαεπτά Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ, σε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα· κάθε κείμενο είναι εξίσου αυθεντικό και κατατίθεται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-eight, in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.Fait à Luxembourg, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.Arna dhéanamh i Lucsamburg ar an seachtú lá déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad nócha a hocht, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno millenovecentonovantotto, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, e depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni negentienhonderd achtennegentig, in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de mil novecentos e noventa e oito, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä yhtenä alkuperäiskappaleena, joka talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon ja jonka jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni nittonhundranittioåtta i ett enda exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga, vilket skall deponeras i arkivet vid generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du Royaume de BelgiqueVoor de regering van het Koninkrijk BelgiëFür die Regierung des Königreichs Belgien

+++++ TIFF +++++

For regeringen for Kongeriget Danmark

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno del Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Rialtas na hÉireannFor the Government of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il governo della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pelo Governo da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen hallituksen puolestaPå finska regeringens vägnar

+++++ TIFF +++++

På svenska regeringens vägnar

+++++ TIFF +++++

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

[1] HL L 237., 1991.8.24., 1. o. A legutóbb a 97/26/EK irányelvvel (HL L 150., 1997.6.7., 41. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------