2023.4.12.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/745 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. április 3.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat (1) oszlopában leírt árukat a táblázat (2) oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni a (3) oszlopban kifejtett indokok alapján.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet melléklete táblázatának (1) oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat (2) oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. április 3-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Gerassimos THOMAS

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

A következőkből álló termék (úgynevezett boros készlet):

nem nemesfémből készült „pincér dugóhúzó”, amely egy fóliavágóból, egy dugóhúzóból és egy kombinált dugóemelő/sörnyitóból áll,

nem szőtt szövettel bélelt, nem nemesfémből készült cseppfogó gyűrű,

nem nemesfémből készült hegyes dugó kerek fogóval, 2 gyűrűvel a palack lezárására,

nem nemesfémből készült fogantyúval ellátott üveghőmérő a bor hőmérsékletének mérésére.

A készletet a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelten állítják vám elé, fa dobozban, amelyben az árucikkek pontos méreteinek megfelelően kialakított mélyedések vannak.

(Lásd a képet)  (*1)

8205 51 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1., 3. b), 5. a) és 6. általános szabály, valamint a 8205 és a 8205 51 00 KN-kód szövege határozza meg.

Az áruk a 3. b) általános értelmező szabály értelmében kiskereskedelmi forgalom számára készletben vannak kiszerelve. A készlet legalább két különböző árucikkből áll, amelyek különböző vámtarifaszámok alá sorolhatók be, például a 8205 vtsz. alá (a sörnyitó és dugóhúzó a 8205 vámtarifaszámhoz tartozó HR-magyarázat (E) 1. pontja szerint kéziszerszámként a 8205 vtsz. alá tartozik), vagy a 9025 vámtarifaszám alatt (hőmérő)).

Az árukat olyan fadobozba csomagolják, amely újracsomagolás nélküli közvetlen értékesítést tesz lehetővé a végfelhasználók részére. Ezeket egy meghatározott tevékenység, nevezetesen a bor felszolgálása céljából állítják össze. Lásd a 3. b) általános értelmezési szabályhoz tartozó HRM (X) pontját.

A készlet lényeges jellemzőjét a fóliavágóból, a dugóhúzóból és a kombinált dugóemelő/sörnyitóból álló „pincér dugóhúzó” adja, mivel a bor felszolgálása során a borosüveg felnyitása a fő felhasználás, amely nélkül a készletben lévő összes többi árucikknek nincs funkciója.

A fadoboz kifejezetten úgy van kialakítva, hogy a készlethez tartozó árucikkeket foglalja magában. Mivel tömör fából készül, hosszú távon alkalmas a benne bemutatott árucikkek megőrzésére. Általában ilyen készletekkel értékesítik, és nem ez adja meg az egész lényeges jellemzőjét. Ezért a fadobozt az 5. a) általános értelmezési szabály értelmében a készlettel együtt kell besorolni.

Következésképpen a boros készletet háztartási szerszámként a 8205 51 00 KN-kód alá kell besorolni.

Image 1


(*1)  A kép csupán tájékoztató jellegű.