2023.2.20.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 51/13


A TANÁCS (EU) 2023/379 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. február 20.)

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. április 12-i 359/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. április 12-én elfogadta a 359/2011/EU rendeletet.

(2)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 2022. szeptember 25-én nyilatkozatot adott ki az Unió nevében, amelyben elítélte, hogy az iráni biztonsági erők kiterjedt és aránytalan erőszakot alkalmazva lépnek fel a békés tüntetőkkel szemben, aminek következtében többen életüket vesztették, és számosan megsérültek. A főképviselő a nyilatkozatban pontosította továbbá, hogy a Mahsza Amini meggyilkolásáért felelős személyeket felelősségre kell vonni, és felszólította az iráni hatóságokat, hogy egyrészről biztosítsák átlátható és hiteles vizsgálatok lefolytatását annak érdekében, hogy tisztázzák a halálesetek és a letartóztatások számát, másrészről engedjék szabadon azokat a tüntetőket, akik nem követtek el erőszakos cselekményeket, harmadrészről pedig biztosítsák a jogszerű eljárást valamennyi fogvatartott számára. Hangsúlyozta továbbá: Irán azon döntése, hogy szigorúan korlátozza az internet-hozzáférést. és letiltja az azonnali üzenetküldő platformokat, nyilvánvalóan sérti a véleménynyilvánítás szabadságát. Végezetül kijelentette, hogy az Unió minden rendelkezésére álló eszközt fontolóra vesz, válaszul Mahsza Amini meggyilkolására, illetve az iráni biztonsági erők által az ezt követő tüntetések nyomán tett lépésekre.

(3)

Ezzel összefüggésben, valamint az Iránnal kapcsolatos valamennyi aggodalomra okot adó kérdés – többek között az emberi jogi helyzet – kezelése iránti, a 2022. december 12-i tanácsi következtetések által is megerősített uniós elkötelezettséggel összhangban 32 személyt és két szervezetet fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 359/2011/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(4)

A 359/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 359/2011/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. február 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  HL L 100., 2011.4.14., 1. o.


MELLÉKLET

A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 359/2011/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzéke a következő személyekkel és szervezetekkel egészül ki:

Személyek

 

Név

Azonosító adat

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

„174.

ESMAEILI Mohammad Mehdi

محمد مهدی اسماعیلی

Születési idő: 1975

Születési hely: Kabudarahang, Hamedan, Iran

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: iszlám útmutatásért felelős és kulturális miniszter

Kapcsolódó szervezetek: Iszlám Útmutatásért Felelős és Kulturális Minisztérium (Ministry of Kultúra and Islamic Guidance); Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)

Mohammad Mehdi Esmaeili Irán iszlám útmutatásért felelős és kulturális minisztere.

Irányítása alatt a minisztérium utazási tilalommal és a munkaerőpiacról való kizárással fenyegette meg a kormányzati irányvonalat nem követő művészeket/zenészeket. Személyesen és nyilvánosan letartóztatással és a munkaerőpiacról való kizárással fenyegette meg azokat a filmrendezőket, akik nyilatkozatban kérték a biztonsági erőket, hogy tartózkodjanak a békés tüntetők elleni erőszaktól. Miniszterré való kinevezése óta nagy számban tartóztattak le kohold vádak alapján művészeket és újságírókat, azaz a fenyegetéseket tényleges elnyomás követte. Mohammad Mehdi Esmaeili emellett a véleménynyilvánítás szabadságának még messzemenőbb korlátozásán munkálkodik: a parlament jelenleg tárgyalja azt az általa támogatott törvényjavaslatot, amely büntethetővé teszi minden olyan információ, illetve minden olyan beszámoló megosztását, amely a rezsim kritikájának tekinthető. Mohammad Mehdi Esmaeili irányításával és kifejezett jóváhagyásával számos iráni művészt, zenészt, filmrendezőt és újságírót fenyegettek meg, tartóztattak le és vontak vádeljárás alá koholt vádak alapján, és jelentős mértékben tovább korlátozták véleménynyilvánítási szabadságukat.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

175.

NOURI Yousef

یوسف نوری

Születési idő: 1961

Születési hely: Ilam, Iran

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: oktatási miniszter

Kapcsolódó szervezetek: Iráni Oktatási Minisztérium (Ministry of Education Iran); Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC)

Yousef Nouri 2021 novembere óta Irán oktatási minisztere.

Irányítása alatt az iráni diákok oktatását folyamatosan a kormány véleményéhez és Hamenei ajatollah tanításaihoz igazították. 2022 szeptemberében és októberében szemtanúk szerint biztonsági erők iráni diákokat tartóztattak le amiatt, hogy állítólagosan részt vettek a kötelező hidzsábviselés elleni tiltakozásokban. Oktatási miniszterként Yousef Nourit felelősség terheli diákok büntetés-végrehajtási intézményekben való fogva tartásáért. Yousef Nouri megerősítette, hogy néhány diákot már letartóztattak. Kijelentette, hogy ezeket a diákokat „pszichiátriai intézményekbe” küldték, ahol „átformálják és átnevelik” őket, hogy többé ne tanúsítsanak „antiszociális” magatartást. Hozzátette, hogy a diákok csak akkor térhetnek vissza az iskolába, ha „átformálásuk” sikerrel járt.

Azzal, hogy felelősség terheli a diákoknak a kormányellenes vélemények megváltoztatása céljával való önkényes fogva tartásáért, Yousef Nouri megsérti az oktatáshoz való alapvető emberi jogot, amelynek értelmében az oktatásnak az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

176.

KARIMI Farzin

فرزین کریمی مزلقان چای

(más néven: KARIMI MAZLGHANCHAY Farzin)

Születési idő: 1992.12.7.

Születési hely: Iran

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Személyazonosító igazolvány száma: 0440273961

Tisztség: Irán Hírszerzési és Biztonsági Minisztériumának (Ministry of Intelligence and Security, MOIS) munkatársa; a Ravin Academy társalapítója

Farzin Karimi az iráni Hírszerzési és Biztonsági Minisztérium (Ministry of Intelligence and Security, MOIS) munkatársa és az EU által jegyzékbe vett Ravin Academy társalapítója; utóbbi szervezet a kiberbiztonság és a hackelés területén képez ki egyéneket, akik közül személyzetet toboroz a MOIS számára.

A MOIS széles körben részt vesz a belső ellenzéki csoportokba való beépülésben, a belföldi fenyegetések és a külföldi eltérő vélemények monitorozásában, valamint az állítólagos kémek és a disszidensek letartóztatásában.

Farzin Karimit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

177.

MOSTAFAVI Seyed Mojtaba

سید مجتبی مصطفوی

(más néven: MORTAZAVI, Mojtaba; MOSTAF, Mojtaba)

Születési idő: 1987.4.2.

Születési hely: Tehran, Iran

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 0080467741 (iráni)

Tisztség: Irán Hírszerzési és Biztonsági Minisztériumának (Ministry of Intelligence and Security, MOIS) munkatársa; a Ravin Academy társalapítója

Seyed Mojtaba Mostafavi az iráni Hírszerzési és Biztonsági Minisztérium (Ministry of Intelligence and Security, MOIS) munkatársa és az EU által jegyzékbe vett Ravin Academy társalapítója; utóbbi szervezet a kiberbiztonság és a hackelés területén képez ki egyéneket, akik közül személyzetet toboroz a MOIS számára.

A MOIS széles körben részt vesz a belső ellenzéki csoportokba való beépülésben, a belföldi fenyegetések és a külföldi eltérő vélemények monitorozásában, valamint az állítólagos kémek és a disszidensek letartóztatásában.

Seyed Mojtaba Mostafavit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

178.

ESMAELI Vali

ولی اسماعیلی

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: a parlament szociális bizottságának (Social Commission) vezetője

Vali Esmaeli törvényhozó, keményvonalas politikus, az iráni parlament szociális bizottságának (Iranian Parliament’s Social Commission) vezetője.

Egyike annak a 227 parlamenti képviselőnek, akik aláírták azt a 2022. november 6-i nyilatkozatot, amely méltatta a biztonsági erőket a tüntetők meggyilkolásáért, és amely arra sürgette az igazságszolgáltatás tagjait, hogy gyorsítsák fel a tüntetők elleni tárgyalásokat, és „Muharebeh” (vagyis Istennel való szembeszegülés) vádjával ítéljék halálra a tüntetőket. Vali Esmaeli „külföldi ügynököknek” nevezte a tüntetőket, ezzel mintegy igazolva az Iráni Iszlám Köztársaság által elkövetett emberi jogi jogsértéseket. Az iráni parlament tagjaként Vali Esmaeli támogatta embereknek a 2022. évi országos tüntetések alatt történt meggyilkolását, fogva tartását és megkínzását.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

179.

NADERI Ahmad

احمد نادری

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: az iráni parlament (Iranian Parliament) elnökségi tagja

Ahmad Naderi törvényhozó, keményvonalas politikus, az iráni parlament (Iranian Parliament) elnökségének/igazgatóságának tagja.

Egyike annak a 227 parlamenti képviselőnek, akik aláírták azt a 2022. november 6-i nyilatkozatot, amely méltatta a biztonsági erőket a tüntetők meggyilkolásáért, és amely arra sürgette az igazságszolgáltatás tagjait, hogy gyorsítsák fel a tüntetők elleni tárgyalásokat, és „Muharebeh” (vagyis Istennel való szembeszegülés) vádjával ítéljék halálra a tüntetőket.

A parlament 2022. október 2-i nyilvános ülésén felolvasta a parlament 233 képviselője által tett nyilatkozatot, méltatva és támogatva a biztonsági erőknek és a bűnüldöző szerveknek a tüntetők elnyomása terén nyújtott teljesítményét. Az iráni parlament tagjaként Ahmad Naderi támogatta embereknek a 2022. évi országos tüntetések alatt történt meggyilkolását, fogva tartását és megkínzását.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

180.

ELAHIAN Zohreh

الهیان زهره

Állampolgárság: iráni

Nem: nő

Tisztség: az iráni parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának (National Security and Foreign Policy Commission of the Iranian Parliament) tagja

Zohreh Elahian törvényhozó, keményvonalas politikus, valamint az iráni parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának (National Security and Foreign Policy Commission of the Iranian Parliament) tagja.

Egyike annak a 227 parlamenti képviselőnek, akik aláírták azt a 2022. november 6-i nyilatkozatot, amely méltatta a biztonsági erőket a tüntetők meggyilkolásáért, és amely arra sürgette az igazságszolgáltatás tagjait, hogy gyorsítsák fel a tüntetők elleni tárgyalásokat, és „Muharebeh” (vagyis Istennel való szembeszegülés) vádjával ítéljék halálra a tüntetőket. Az iráni parlament tagjaként Zohreh Elahian támogatta embereknek a 2022. évi országos tüntetések alatt történt meggyilkolását, fogva tartását és megkínzását.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

181.

FARAHANI Ahmad Amirabadi

احمد امیرآبادی فراهانی

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: az iráni parlament (Iranian Parliament) elnökségi tagja

Amirabadi Farahani törvényhozó, keményvonalas politikus, az iráni parlament (Iranian Parliament) elnökségének/igazgatótanácsának tagja. Egyike annak a 227 parlamenti képviselőnek, akik aláírták azt a 2022. november 6-i nyilatkozatot, amely méltatta a biztonsági erőket a tüntetők meggyilkolásáért, és amely arra sürgette az igazságszolgáltatás tagjait, hogy gyorsítsák fel a tüntetők elleni tárgyalásokat, és „Muharebeh” (vagyis Istennel való szembeszegülés) vádjával ítéljék halálra a tüntetőket. Az iráni parlament tagjaként Amirabadi Farahani támogatta embereknek a 2022. évi országos tüntetések alatt történt meggyilkolását, fogva tartását és megkínzását.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

182.

DELKHOSH-ABATARI Seyyed Kazem

سید کاظم دلخوش اباتری

Születési hely: Someh, Iran

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: az iráni parlament igazságügyi és jogi bizottságának (Judiciary and Legal Commission of the Iranian Parliament) szóvivője

Seyyed Kazem Delkhosh-Abatari az iráni parlament igazságügyi és jogi bizottságának (Judiciary and Legal Commission of the Iranian Parliament) szóvivője

A 2022–2023-as tüntetések során segített kidolgozni azt a tervet, amely az Iszlám Köztársaság hivatalos narratívájától eltérő híreket publikáló újságírók és médiaorgánumok büntetőeljárás alá vonását szolgálja. Az újságírók elnyomása a 2022-es tüntetések első napjaitól kezdve egyre fokozódott, mára közel 70 újságírót tartóztattak le. Az iráni parlament igazságügyi és jogi bizottságának szóvivőjeként Seyyed Kazem Delkhosh-Abatari részt vett a médiának és az újságíróknak a 2022-ben Irán-szerte kirobbant tüntetéseket követő elnyomásában.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

183.

JALALI Hossein

حسین جلالی

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: parlamenti képviselő

Hossein Jalali törvényhozó, keményvonalas politikus és az iráni parlament (Iranian parliament) tagja.

Egyike annak a 227 parlamenti képviselőnek, akik aláírták azt a levelet, amely méltatta a biztonsági erőket a tüntetők meggyilkolásáért, és amely arra sürgette az igazságszolgáltatás tagjait, hogy gyorsítsák fel a tüntetők elleni tárgyalásokat, és „Muharebeh” (vagyis Istennel való szembeszegülés) vádjával ítéljék halálra a tüntetőket. Jalali személyesen is megerősítette a szóban forgó levél létezését és az abban megfogalmazott követeléseket. Az iráni parlament tagjaként Jalali személyesen is felszólított a tüntetők kivégzésére.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

184.

MOUSAVI Seyyed Nezamoldin

سید نظام الدین موسوی

(más néven: MOUSAVI Nezam)

Születési hely: Khorramabad, Iran

Nem: férfi

Tisztség: az iráni parlament igazgatótanácsának (Iranian Parliament’s board of directors) szóvivője

Seyyed Nezamoldin Mousavi az iráni parlament elnökségének/igazgatótanácsának (Iranian Parliament’s board of directors) szóvivője.

A 2022/2023-as tüntetések idején találkozót tartott igazságügyi hatóságokkal és jogalkotókkal, mégpedig azzal a céllal, hogy felgyorsítsa a letartóztatott tüntetőkre kiszabott büntetések végrehajtását. Az iráni parlament elnökségének/igazgatótanácsának szóvivőjeként Mousavi arra sürgette az igazságszolgáltatás tagjait, hogy gyorsítsák fel a tüntetők elleni tárgyalásokat és a rájuk kiszabott büntetések végrehajtását, ezzel megfosztva őket a tisztességes eljáráshoz való joguktól, ennélfogva pedig felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

Mousavi továbbá egyike annak a 227 parlamenti képviselőnek, akik aláírták azt a 2022. november 6-i nyilatkozatot, amely méltatta a biztonsági erőket a tüntetők meggyilkolásáért, és amely arra sürgette az igazságszolgáltatás tagjait, hogy gyorsítsák fel a tüntetők elleni tárgyalásokat, és „Muharebeh” (vagyis Istennel való szembeszegülés) vádjával ítéljék halálra a tüntetőket. Mousavi „külföldi ügynököknek” nevezte a tüntetőket, ezzel mintegy igazolva az Iráni Iszlám Köztársaság által elkövetett emberi jogi jogsértéseket. Mousavi támogatta embereknek a 2022. évi országos tüntetések alatt történt meggyilkolását, fogva tartását és megkínzását.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

185.

NESARI Habibollah Jan

حبیب الله جان نثاری

Születési hely: Iran

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) kiképzésért és oktatásért felelős parancsnokhelyettese

Habibollah Jan Nesari jelenleg az Iráni Iszlám Köztársaság EU által jegyzékbe vett Bűnüldöző Erőinek (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) kiképzésért és oktatásért felelős parancsnokhelyettese.

2016 és 2019. december 30. között a LEF különleges egységeinek (Special Units of the LEF) parancsnokhelyetteseként szolgált.

Parancsnokhelyettesi minőségében ő felelt az erők felügyeletéért – és ennek részeként a halált okozó és a halált nem okozó fegyverek erők általi alkalmazásáért – a 2019. novemberi országos tüntetések idején, amelyekben tüntetők százai vesztették életüket. Az Irán által elkövetett atrocitásokkal foglalkozó nemzetközi népbíróság (International People’s Tribunal on Iran’s Atrocities) bűnösnek találta emberiesség elleni bűncselekmények vádjában a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépésben parancsnokhelyettesi minőségben betöltött szerepe miatt. A biztonsági erők részét képező rendőri erőkről megállapítást nyert, hogy olyan tervet dolgoztak ki és hajtottak végre, amelynek értelmében emberiesség elleni bűncselekményeket, valamint gyilkosságot, bebörtönzéseket, erőszakos eltüntetéseket, kínzásokat és szexuális erőszakot követtek el, illetve hajtottak végre annak érdekében, hogy elfojtsák a tüntetéseket és eltussolják a 2019. novemberi tüntetések alatt elkövetett bűncselekményeket.

Nesarit parancsnokhelyettesként személyes felelősség terheli a LEF által elkövetett emberi jogi jogsértésekért. A LEF – amelynek részére Nesari jelenleg kiképzést biztosít –közreműködik a 2022 szeptemberében kirobbant tüntetések résztvevői elleni erőszakos fellépésben, többek között azáltal, hogy halálos erőt alkalmaz iráni tüntetők ellen.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

186.

BABAEI Hassan

حسن بابایی

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: az Állami Okirat- és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal vezetője (Head of State Organization for Registration of Deeds and Properties)

Hassan Babaei az Állami Okirat- és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal vezetője (Head of State Organization for Registration of Deeds and Properties) és az iráni bírói kar magas rangú tisztviselője.

E tisztségében Hassan Babaei-t felelősség terheli a tisztességes eljáráshoz való jognak a 2022/2023. évi iráni tüntetések idején történt többrendbeli megsértéséért.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

187.

GHANNAD Qazi

قاض قناد

(más néven: QANAD Qazi)

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: a Forradalmi Bíróság (Revolutionary Court) ügyésze és bírája

Qazi Ghannad a Forradalmi Bíróság (Revolutionary Court) ügyésze és bírája.

A 2022/2023. évi tüntetések alatt megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogot, és tüntetőket ítélt halálra, akiket az iráni rezsim később ki is végzett. Ügyészként Qazi Ghannad szabta ki a halálbüntetést Majid Rahnavard ügyében 2022-ben.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

188.

MANSOURI Seyed Hadi

منصوری هادی سید

Születési hely: Mashhad, Iran

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: a Meshedi Forradalmi Bíróság (Revolutionary Court of Mashhad) negyedik körzetének vezetője

Seyed Hadi Mansouri 2017. december óta a Meshedi Forradalmi Bíróság (Revolutionary Court of Mashhad) negyedik körzetének bírája és vezetője.

A 2022/2023. évi tüntetések alatt közreműködött a tüntetőkre halálbüntetés kiszabását követelő kampányban, ezáltal megsértve azok tisztességes eljáráshoz való jogát is.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

189.

HOSSEINI Hojjat al-Eslam Hossein

حسینی الاسلام حسین حجت

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: a bírói kar vezetője Kurdisztán tartományban (Kurdistan province)

Hojjat al-Eslam Hossein Hosseini a bírói kar vezetője a kurdisztáni régióban (Kurdistan region).

A 2022/2023. évi tüntetések idején közreműködött a tüntetések leverésében, és felelősség terheli a békés tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépés révén elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért. Hosseini bűnrészes a kínzást és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot is magában foglaló említett jogsértések elkövetésében.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

190.

JABARI Mohammad

محمد جباری

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: Kurdisztán tartomány (Kurdistan province) ügyésze

Mohammad Jabari Kurdisztán tartomány (Kurdistan province) ügyésze.

E tisztségében felelősség terheli több, a 2019. évi tüntetések óta elkövetett emberi jogi jogsértésért, köztük halálbüntetések kiszabásáért, valamint tüntetések leveréséért.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

191.

MOSTAFAVINIA Hojjat al-Eslam Ali

نیا مصطفوی علی الاسلام هجت

(más néven: MOSTAFAVI (Hojjatoleslam) Ali)

Születési hely: Iran

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: vallási személyiség; Szisztán és Beludzsisztán tartomány (Sistan and Baluchestan province) főügyésze

Cím: Zahedan

Hojjat-al-Eslam Ali Mostafavinia vallási személyiség, valamint Szisztán és Beludzsisztán tartomány (Sistan and Baluchestan province) főügyésze. Korábban ügyészként szolgált Szisztán és Beludzsisztán, valamint Dél-Horászán (South Khorasan) tartományban.

E minőségében ő felelt a 2022. októberi záhedáni (Zahedan) tüntetések idején önkényesen fogva tartott tüntetők büntetőeljárás alá vonásáért, akik ellen a rendőri erők rendkívül brutális módon léptek fel, haláleseteket és sebesüléseket okozva.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

192.

SHAMSABAD Mehdi

آباد شمس مهدی

(más néven: SHAMSABAD Mahdi)

Születési hely: Iran

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: Szisztán és Beludzsisztán tartomány (Sistan and Baluchestan province) ügyésze

Mehdi Shamsabad Záhedán (Zahedan) város ügyésze Szisztán és Beludzsisztán tartományban (Sistan and Baluchestan province).

E minőségében felelősség terheli a 2022/2023. évi tüntetések idején elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért – többek között halálbüntetések kiszabásáért és tüntetések leveréséért –, valamint megalázó büntetések, köztük halálra korbácsolás kiszabásáért.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

193.

HARIKANDI Hossein Fazeli

هریکندی فاضلی حسین

Születési hely: Babol, Mazandaran province

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: Alborz tartomány (Alborz province) főügyésze

Hossein Fazeli Harikandi Alborz tartomány (Alborz province) főügyésze.

E tisztségében felelősség terheli több száz tüntető mofszed-e-filarz („korrupció terjesztése a Földön”) vádjával történő elítéléséért a 2022/2023. évi tüntetések idején, ezzel halálbüntetés veszélyének kitéve az érintett tüntetőket.

Harikandi emellett megerősítette a kormány álláspontját M. Sarina Ismailzadeh 2022-ben bekövetkezett halálával kapcsolatban. M. Sarina Ismailzadeh rendőrségi erőszak következtében vesztette életét, mindazonáltal az állam által kiadott nyilatkozatban az szerepel, hogy öngyilkosságot követett el, és következésképpen nem az Alborz tartományi tüntetések erőszakos leverése következtében vesztette életét.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

194.

MADADI Hassan

حسن مددی

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: Alborz tartomány (Alborz province) megbízott ügyésze

Hassan Madadi legalább 2020 óta Alborz tartomány (Alborz province) megbízott ügyésze.

E minőségében több súlyos emberi jogi jogsértésért is felelősség terheli, ezen belül is mindenekelőtt azért, hogy a 2022/2023. évi tüntetések során a tüntetőktől megtagadta a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

195.

TAGHANAKI Soghra Khodadadi

صغری خدادادی

Születési idő: 1971.3.27.

Állampolgárság: iráni

Nem: nő

Tisztség: a karcsaki női börtön (Qarchak Women’s Prison) igazgatója

Útlevélszám: B50799950 (iráni) (személy)

Cím: Varamin, Tehran, Iran

Soghra Khodadadi Taghanaki a karcsaki női börtön (Qarchak Women’s Prison) igazgatója/őre.

Ez a börtön az embertelen fogvatartási körülményekről ismert, ideértve a rossz egészségügyi és higiénés körülményeket, az orvosi ellátás megtagadását, az élelmiszerhiányt, a fogvatartottakkal szemben alkalmazott túlzott erőszakot, a kínzást, a szexuális erőszakot és a bírósági eljárás nélküli kivégzéseket.

A karcsaki börtön az egyik olyan fő helyszín, ahol azokat a nőket tartják fogva, akiket a 22 éves Mahsa Amininek az Iráni Erkölcsrendészet (Iran’s Morality Police) őrizetében történt halálát követő, 2022/2023. évi békés tüntetések során tartóztattak le.

Soghra Khodadadi Taghanakit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

196.

PASANDIDEH Heidar

حیدر پسندیده

Születési hely: Iran

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: a szanandadzsi börtön (Sanandaj prison) őre

Heidar Pasandideh 2020 óta az iráni Kurdisztán tartományban (Kurdistan province) található szanandadzsi központi börtön (Sanandaj Central Prison) őre.

Igazgatása alatt a szanandadzsi központi börtönben foglyok önkényes kivégzésére került sor. Őrként felügyelte a Mahsa Amini halálát követő, 2022/2023. évi tüntetések során letartóztatott foglyok fogvatartását és kínzását, amelyekért ennélfogva felelősség terheli.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

197.

PIRI Morteza

مرتضی پیری

Születési idő: 1977.7.5.

Születési hely: Zabol, Sistan and Baluchestan province, Iran

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: a záhedáni központi börtön (Zahedan Central Prison) őre

Személyazonosító igazolvány száma: 4072307122

Cím: Zahedan, Iran

Morteza Piri a Szisztán és Beludzsisztán tartományban (Sistan and Baluchestan province) található záhedáni központi börtön (Zahedan Central Prison) őre.

Ez a börtön az embertelen fogvatartási körülményekről ismert, ideértve a rossz egészségügyi és higiénés körülményeket, az orvosi ellátás megtagadását, a fogvatartottakkal szemben alkalmazott túlzott erőszakot és a bírósági eljárás nélküli kivégzéseket. Igazgatása alatt a záhedáni börtönben (Zahedan Prison) számos, az iráni beludzs kisebbséget aránytalanul nagy számban érintő kivégzést hajtottak végre. E minőségében részt vett a 22 éves Mahsa Amininek az Iráni Erkölcsrendészet (Iran’s Morality Police) őrizetében történt halálát követő, 2022/2023. évi tüntetések elleni erőszakos fellépésben.

Morteza Pirit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

198.

AZIZI Allah-Karam

اللهکرم عزیزی

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: a Rajai Shahr börtön (Rajai Shahr Prison) vezetője

Cím: Moazzen Blvd, Gohardasht, Karaj City, Alborz Province, Iran

Kapcsolódó szervezetek: Rajai Shahr börtön

Allah-Karam Azizi az iráni Rajai Shahr börtön (más néven Rajai Shahr Prison, Rajaishahr, Raja’i Shahr, Reja’i Shahr, Rajayi Shahr, Gorhardasht Prison, Gohar Dasht Prison) vezetője.

Tisztségénél fogva felelősség terheli az Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, különösen a kínzásért és a kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódért vagy büntetésért, valamint a fogvatartottak bántalmazásért és kínzásáért.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

199.

KHOSRAVI Mohammad Hossein

محمد حسین خسروی

Születési idő: 1974.9.23.

Születési hely: Birjand, South Khorasan province, Iran

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: Szisztán és Beludzsisztán tartomány börtöneinek (Sistan and Baluchestan Province Prisons) főigazgatója, a záhedáni központi börtön (Zahedan Central Prison) korábbi őre

Személyazonosító igazolvány száma: 0653027761

Cím: Zabol, Sistan and Baluchistan province, Iran

Mohammad Hossein Khosravi Szisztán és Beludzsisztán tartomány börtöneinek (Sistan and BaluchestanProvince Prisons) főigazgatójaként a Szisztán és Beludzsisztán tartományban (province of Sistan and Baluchestan) található börtönöket felügyeli.

A tartományban található börtönök, többek között a záhedáni központi börtön (Zahedan Central Prison), az embertelen fogvatartási körülményekről ismertek, ideértve a rossz egészségügyi és higiénés körülményeket, az orvosi ellátás megtagadását, a fogvatartottakkal szemben alkalmazott túlzott erőszakot és a bírósági eljárás nélküli kivégzéseket. Igazgatása alatt csak a záhedáni börtönben (Zahedan Prison) számos, az iráni beludzs kisebbséget aránytalanul nagy számban érintő kivégzést hajtottak végre, valamint részt vett a 22 éves Mahsa Amininek az Iráni Erkölcsrendészet (Iran’s Morality Police) őrizetében történt halálát követő, 2022/2023. évi tüntetések elleni erőszakos fellépésben.

Mohammad Hossein Khosravit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

200.

CHEHARMAHALI Ali

علی چهارمحالی

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: Alborz tartomány börtöneinek (Alborz prisons) főigazgatója

Cím: Alvand Building, Below Mader Square, Karaj, Mehravila, Iran

Ali Cheharmahali az Alborz tartományban (province of Alborz) található börtönök főigazgatója, valamint az EU által jegyzékbe vett evini börtön (Evin Prison) korábbi igazgatója.

Tisztségénél fogva felelősség terheli az Iránban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között a kínzásért és a kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódért a 2022/2023. évi tüntetések idején.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

201.

FADAVI Ali

علی فدوی

Születési idő: 1961

Születési hely: Iran

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) parancsnokhelyettese

Ali Fadavi az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) parancsnokhelyettese.

Az IRGC nagymértékben közreműködött a 2022/2023. évi iráni tüntetések aktív és erőszakos elfojtásában, ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért.

E tisztségében Fadavi Ali irányítja, elősegíti és méltatja az IRGC által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket.

Ali Fadavit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

202.

SHARIF Ramezan

شریف رمظان

Születési hely: Iran

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) szóvivője

Ramezan Sharif az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) egyik szóvivője.

Az IRGC nagymértékben közreműködött a 2022/2023. évi iráni tüntetések aktív és erőszakos elfojtásában, ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért.

E tisztségében Ramezan Sharif eltussolja és méltatja az IRGC által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket.

Ramezan Sharifot ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

203.

JOMEIRI Fathollah

فتح الله جمیری

Születési hely: Iran

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) hírszerzésvédelmi szervezetének (Intelligence Protection Organization)/az IRGC biztonsági egységének (Security Unit of the IRGC) vezetője

Fathollah Jomeiri az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) hírszerzésvédelmi szervezetének (Intelligence Protection Organization), más néven az IRGC biztonsági egységének (Security Unit of the IRGC) vezetője.

Ez az egység felel a létfontosságú infrastruktúráknak, az ország kulcsfontosságú területeinek, valamint fontos személyeknek, például a rezsim magas rangú tisztviselőinek a védelméért, mindenekelőtt azonban a rezsim védelméért.

Az IRGC nagymértékben közreműködött a 2022/2023. évi iráni tüntetések aktív és erőszakos elfojtásában, ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért.

E tisztségében Fathollah Jomeiri irányítja, elősegíti és méltatja az IRGC által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket.

Fathollah Jomeirit ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

204.

KAAMFAR Behdad

کامفر بهداد

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: a Karadzsi Forradalmi Ügyészség (Karaj Revolutionary Prosecutor’s Office) ügyésze

Behdad Kaamfar a Karadzsi Forradalmi Ügyészség (Karaj Revolutionary Prosecutor’s Office) ügyésze, amely ügyészség a Karadzsi Forradalmi Bíróság (Karaj Revolutionary Court) előtt tárgyalt ügyekben jár el.

E tisztségénél fogva – súlyos büntetések, többek között halálbüntetés kiszabása révén – felelősség terheli a tüntetők elnyomásáért. Az iráni igazságügyi hatóságok különösen a „Muharebeh” (vagyis Istennel való szembeszegülés) büntetőjogi vádját alkalmazzák, amely lehetővé teszi halálbüntetések kiszabását az állami szervekkel szembeni ellenállásért, és amelyet gyakran alkalmaznak a tüntetők elnyomására.

Behdad Kaamfar képviselte az ügyészséget egy 2022. novemberében és decemberében zajlott ügyben, amelyben a Baszidzs (Basij) elleni állítólagos támadások miatt több tüntetőt is elítéltek. Ezen eljárás során a Behdad Kaamfar által képviselt vád számos esetben döntött halálbüntetés kiszabásáról, és ítélte halálra a „Muharebeh” (vagyis Istennel való szembeszegülés) vádjával mindenekelőtt Mohammad Mehdi Karimit, Amid Mehdi Shokrollahit, Reza Ária Tarzané Gharehassanlout, Hamid Gharehassanlout, Ali Moazzami Goudarzit és Hossein Mehdi Mohammadit.

Az említett vádképviseletnél és az igazságszolgáltatás elveivel ellentétes büntetőjogi vádak alkalmazásánál fogva, amivel az iráni állammal szembenálló személyek halálát okozta, Behdad Kaamfart felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

205.

FATHI Murad

مراد فتحی

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Tisztség: Nyugat-Azerbajdzsán tartomány (province of West Azerbaijan) börtöneinek igazgatója

Murad Fathi 2022. november 22. óta a Nyugat-Azerbajdzsán tartományban (province of West Azerbaijan) található börtönök igazgatója.

Korábban ugyanezt a tisztséget töltötte be Kurdisztán tartományban (Kordestan province). Az ellenőrzése alatt álló börtönökben a 2022/2023. évi tüntetések idején kínzást alkalmaztak a fogvatartottakkal szemben, ami egyes esetekben ahhoz vezetett, hogy a fogvatartottak a kínzás és/vagy az orvosi ellátás hiánya miatt életüket vesztették. A fogvatartott és megkínzott személyek olyan tüntetők, akiket a két említett tartományban tartóztattak le.

Azáltal, hogy részt vett a tüntetők elnyomásában, és felügyelte az egyes esetekben a fogvatartottak halálához vezető kínzásokat a parancsnoksága alatt álló börtönlétesítményekben, Murad Fathit felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.”

Szervezetek

 

Elnevezés

Azonosító adat

Indokolás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

„32.

Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői Együttműködési Alapítvány (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (LEF) Cooperation Foundation)

بنیاد تعاون فراجا

بنیاد تعاون ناجا

(más néven: NAJA Együttműködési Alapítvány (NAJA Cooperation Foundation))

Cím: Marzdaran Blvd, Teheran, Tehran, Iran

A szervezet típusa: Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erőivel (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran) kapcsolatban álló együttműködési alapítvány

Kapcsolódó szervezetek: Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) (más néven: NAJA; FARAJA)

فرماندهی انتظامی جمهورى اسلامی ایران

Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői Együttműködési Alapítvány (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (LEF) Cooperation Foundation), más néven NAJA Együttműködési Alapítvány (NAJA Cooperation Foundation) egy gazdasági célú társulás, amely az EU által jegyzékbe vett LEF (más néven NAJA) irányítása alatt áll, és amely Irán energia-, építőipari, szolgáltatási, technológiai és banki ágazatában tevékenykedik.

A LEF Együttműködési Alapítvány (LEF Cooperation Foundation), amely a LEF egyik fontos finanszírozási ága, de facto egy olyan pénzügyi holdingból áll, amely finanszírozást biztosít és közvetít, és amelyet a szankciók megkerülésére használnak. Emellett az együttműködési alapítvány – leányvállalataival együtt – azon kevés beszállítók egyike, amelyek tevékenysége kizárólagosan az iráni tüntetések leverésére használt berendezések gyártására és behozatalára irányul.

A LEF Együttműködési Alapítvány ezért az elnyomás céljára pénzügyi forrásokat és felszereléseket bocsát a LEF rendelkezésére, a LEF pedig a támogatást súlyos emberi jogi jogsértések elkövetéséhez használja fel.

A LEF Együttműködési Alapítványt ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.

33.

Rendészet- és Társadalomtudományi Intézet (Police Science and Social Studies Institute)

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فراجا

A bejegyzés helye: Tehran, Iran

Cím: QCC3+HPP District 3, Tehran, Tehran Province, Iran

A szervezet típusa: Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erőivel (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) kapcsolatban álló intézet

Kapcsolódó szervezetek: Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) (más néven: NAJA; FARAJA)

A Rendészet- és Társadalomtudományi Intézet (Police Science and Social Studies Institute), amely kapcsolatban áll az Iráni Iszlám Köztársaság EU által jegyzékbe vett Bűnüldöző Erőivel (Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran, LEF) (más néven NAJA), „tömegoszlató drónokat” állít elő, amelyeket a bűnüldöző erők a békés tüntetők elleni kemény fellépés során használnak. Emellett az intézet a drónoknak a rendőri erők céljaira történő bevetésével kapcsolatos kutatásokat mozdít elő és végez.

A Rendészet- és Társadalomtudományi Intézet kapcsolatban áll az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erőivel, és olyan felszereléseket bocsát rendelkezésre, amelyeket súlyos emberi jogi jogsértések elkövetésére használnak fel.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok Iránban történt súlyos megsértéséért.

2023.2.20.”