2023.2.4.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 32/1


A TANÁCS (EU) 2023/250 RENDELETE

(2023. február 4.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról szóló, 2023. február 4-i (KKBP) 2023/252 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. július 31-én elfogadta a 833/2014/EU rendeletet (2).

(2)

A 833/2014/EU rendelet végrehajtja a 2014/512/KKBP tanácsi határozatban (3) előírt egyes intézkedéseket.

(3)

A Tanács 2022. október 6-án elfogadta a (KKBP) 2022/1909 határozatot (4), mely mentességet vezetett be a tengeri szállítás nyújtásának tilalma és a technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás tilalma alól az Oroszországból származó vagy onnan exportált olyan nyersolajnak vagy kőolajtermékeknek a harmadik országokba történő tengeri szállításához kapcsolódóan, amelyeket az árplafon-koalíció által elfogadott, előre meghatározott árplafonnal azonos vagy az alatti áron vásárolnak meg. Az említett mentesség szándéka, hogy enyhítse a harmadik országok energiaellátására gyakorolt kedvezőtlen hatásokat, és – az orosz olajbevételek korlátozásával párhuzamosan – mérsékelje a rendkívüli piaci viszonyok miatti áremelkedéseket.

(4)

A Tanács 2022. december 3-án elfogadta a (KKBP) 2022/2369 határozatot (5), amelyben megállapította a nyersolajra vonatkozó árplafont, vagyis azt a hordónkénti árat, amelyen vagy amely alatt az Oroszországból származó nyersolaj mentesül a nyersolaj harmadik országokba történő tengeri szállítása nyújtásának, valamint a nyersolaj harmadik országokba történő tengeri szállításához kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosításának tilalma alól.

(5)

A Tanács 2023. február 4-én elfogadta a (KKBP) 2023/252 határozatot. Az említett határozat a kőolajtermékekre vonatkozóan két további árplafont állapít meg – vagyis azt a hordónkénti árat, amelyen vagy amely alatt az Oroszországból származó kőolajtermékek mentesülnek e termékek harmadik országokba történő tengeri szállítása nyújtásának, valamint az e termékek harmadik országokba történő tengeri szállításához kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosításának tilalma alól; egyet a nyersolajhoz képest diszkonttal értékesített kőolajtermékekre (a továbbiakban: nyersolajhoz képest diszkontáras kőolajtermékek), egy másikat pedig a nyersolajhoz képest felárral értékesített kőolajtermékekre (a továbbiakban: nyersolajhoz képest feláras kőolajtermékek).

(6)

A (KKBP) 2023/252 határozat 55 napos átmeneti időszakot vezet be az Oroszországból származó olyan kőolajtermékeket szállító hajókra vonatkozóan, amely termékeket 2023. február 5. előtt vásárolnak meg és rakodnak be a hajóra, és 2023. április 1. előtt rakodnak ki onnan.

(7)

A (KKBP) 2022/2369 határozat bevezette az árplafon-mechanizmus rendszeres felülvizsgálatát. A felülvizsgálatnak 2023. március közepétől kezdődően a Bizottság által kéthavonta a Tanács rendelkezésére bocsátott objektív adatokon kell alapulnia. Az adatoknak ki kell terjedniük a nyersolaj és a finomított kőolajtermékek árszintjére, a felülvizsgálat időszaka alatti árváltozásokra, valamint a következő időszak áraival kapcsolatos észszerű előrejelzésekre vonatkozó információkra. A Bizottság emellett releváns adatokat fog szolgáltatni az Oroszország költségvetésére, az energiaágazatra és a tagállamokra gyakorolt várható hatásról.

(8)

Az említett intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – uniós szintű szabályozás szükséges.

(9)

A 833/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 833/2014/EU rendelet 3n. cikke e következőképpen módosul:

1.

a (6) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„e)

2023. február 5-től a 2710 KN-kód alá tartozó olyan kőolajtermékekre, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportálnak, és a XXVIII. mellékletben megállapított vonatkozó ár feletti áron vásároltak, valamint 2023. február 5. előtt rakodtak be valamely hajóra a berakodási kikötőben, és 2023. április 1. előtt rakodtak ki a végső rendeltetési kikötőben.”;

2.

a (11) bekezdés helyébe a következő szöveg lép

„(11)   Az árplafon-mechanizmus működését – beleértve a XXVIII. mellékletet –, valamint az e cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt tilalmakat 2023. március közepéig, majd azt követően kéthavonta felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat során figyelembe kell venni, hogy az intézkedés mennyire hatékony a várt eredményei, a végrehajtása, az árplafon-mechanizmus nemzetközi betartása és az ahhoz való informális igazodás, valamint az Unióra és tagállamaira gyakorolt potenciális hatása tekintetében. A felülvizsgálat során reagálni kell a piaci fejleményekre, beleértve az esetleges zavarokat is.

Az árplafon célkitűzéseinek – így többek között az Oroszország olajbevételei csökkentésére való alkalmasságának – megvalósítása érdekében az árplafont az orosz olajnak és kőolajtermékeknek a Nemzetközi Energia Ügynökség által szolgáltatott adatok alapján kiszámított átlagos piaci ára alatt legalább 5 %-kal kell meghatározni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. február 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ROSWALL


(1)  HL L 32. I, 2023.2.4.

(2)  A Tanács 833/2014/EU rendelete (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 1. o.).

(3)  A Tanács 2014/512/KKBP határozata (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 13. o.).

(4)  A Tanács (KKBP) 2022/1909 határozata (2022. október 6.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról (HL L 259. I, 2022.10.6., 122. o.).

(5)  A Tanács (KKBP) 2022/2369 határozata (2022. december 3.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról (HL L 311. I, 2022.12.3., 8. o.).