2023.8.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1665 HATÁROZATA

(2023. augusztus 28.)

az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék központi tisztviselőjének a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakának végén fennálló uniós többletnek a tagállamok és az Egyesült Királyság kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeibe történő visszavezetésére való utasításáról szóló (EU) 2023/1409 határozat helyesbítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv dohai módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről, valamint az abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1339 tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2023/1409 bizottsági határozat (2) elfogadását követően a Bizottság hibát állapított meg a nettó uniós többlet kiszámításában.

(2)

A jogbiztonság biztosítása érdekében helyesbíteni kell a fent említett bizottsági határozatot az uniós többlet teljes összege és a tagállamok számára kiosztott uniós többlet tekintetében, és fel kell váltani annak mellékletét.

(3)

A bevételek egy részének az Alkalmazkodási Alapba történő átcsoportosítását követően az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben 2 156 103 762 kibocsátható mennyiségi egységnek megfelelő nettó uniós többlet van, szemben a fent említett 2023. július 4-i bizottsági határozatban említett 2 215 147 885 kibocsátási egységgel. Ezeket az egységeket kell visszavezetni az (EU) 2015/1339 határozat 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szabályoknak megfelelően a tagállamok és az Egyesült Királyság (3) kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeibe.

(4)

E határozatnak a kihirdetésének napján kell hatályba lépnie annak érdekében, hogy az uniós többletet 2023. szeptember 9. előtt, azaz a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségvállalások teljesítésére rendelkezésre álló meghosszabbított időszak lejárta előtt visszajuttassák a tagállamoknak,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék központi tisztviselőjének a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakának végén fennálló uniós többletnek a tagállamok és az Egyesült Királyság kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeibe történő visszavezetésére való utasításáról szóló, 2023. július 4-i (EU) 2023/1409 bizottsági határozat mellékletének helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. augusztus 28-án.

a Bizottság részéről

Maroš ŠEFČOVIČ

ügyvezető alelnök


(1)  HL L 207., 2015.8.4., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2023/1409 határozata (2023. július 4.) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék központi tisztviselőjének a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakának végén fennálló uniós többletnek a tagállamok és az Egyesült Királyság kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeibe történő visszavezetésére való utasításáról (HL L 170., 2023.7.5., 100. o.).

(3)  HL C 384. I., 2019.11.12., 59. o.


MELLÉKLET

Az (EU) 2023/1409 határozat melléklete a következőképpen módosul:

Tagállamok és az Egyesült Királyság

A kibocsátható mennyiségi egységekből megmaradt uniós többlet felosztása

Belgium

20 450 588

Bulgária

126 141 099

Csehország

133 267 103

Dánia

13 136 942

Németország

195 195 443

Észtország

50 771 706

Írország

11 354 436

Görögország

15 894 130

Spanyolország

58 409 926

Franciaország

99 661 294

Horvátország

7 182 633

Olaszország

79 680 094

Ciprus

1 568 619

Lettország

40 100 861

Litvánia

70 430 898

Luxemburg

2 406 891

Magyarország

107 256 218

Málta

307 434

Hollandia

30 412 409

Ausztria

13 412 151

Lengyelország

298 687 162

Portugália

13 296 395

Románia

490 413 095

Szlovénia

3 286 845

Szlovákia

75 013 997

Finnország

8 658 264

Svédország

13 218 840

Egyesült Királyság

176 488 289

Összesen

2 156 103 762