2023.6.29.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1319 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2023. június 28.)

az (EU) 2020/2126 végrehajtási határozatnak a 2023–2030-as időszakra vonatkozó éves tagállami kibocsátási jogosultságok felülvizsgálata céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2020/2126 bizottsági végrehajtási határozat (2) az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésével, valamint az említett rendelet 10. cikkében előírt kiigazításokkal összhangban meghatározza a 2021-től 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éves tagállami kibocsátási jogosultságokat.

(2)

Az (EU) 2023/857 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) módosította többek között az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (2) és (3) bekezdését, és meghatározta az egyes tagállamok által a 2023–2030 között kötelezően betartandó éves üvegházhatásúgáz-kibocsátási határértékek kiszámításának módszerét.

(3)

Ennek okán felül kell vizsgálni az (EU) 2020/2126 végrehajtási határozatban meghatározott éves kibocsátási jogosultságokat.

(4)

Az éves kibocsátási jogosultságok felülvizsgálatát a 2023–2030-as időszak éveire kiosztott kibocsátási jogosultságokra kell korlátozni, mivel az (EU) 2023/857 rendelet nem módosította az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2021-re és 2022-re alkalmazandó határértékeit. Az egyértelműség érdekében ugyanakkor indokolt az (EU) 2020/2126 végrehajtási határozat II. mellékletének teljes egészét új szöveggel felváltani.

(5)

Az egyes tagállamok 2023., 2024. és 2025. évre vonatkozó éves kibocsátási jogosultságát az adott tagállam 2022-re megállapított éves kibocsátási jogosultságából kiinduló és az adott tagállamra vonatkozóan az (EU) 2018/842 rendelet I. mellékletének 2. oszlopában 2030-ra meghatározott határértékkel végződő lineáris pálya alapján kell megállapítani.

(6)

Az egyes tagállamok 2026–2030-ra vonatkozó éves kibocsátási jogosultságait az adott tagállam 2021., 2022. és 2023. évi üvegházhatásúgáz-kibocsátásának átlagából kiinduló lineáris pálya alapján kell megállapítani. Ez az átlag a tagállamok által 2021-re, 2022-re és 2023-ra vonatkozóan beküldött jegyzék adatainak átfogó felülvizsgálatát követően kerül majd meghatározásra. Az átfogó felülvizsgálatot a Bizottság 2025-ben fogja elvégezni az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közreműködésével. Az átfogó felülvizsgálat elvégzéséig a 2026–2030-as időszak éveire vonatkozó éves kibocsátási jogosultságok nem kerülnek meghatározásra.

(7)

A 2023., 2024. és 2025. évre vonatkozó éves kibocsátási jogosultságok ebből eredő értékeit az (EU) 2018/842 rendelet 10. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint ki kell igazítani. A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 27. cikkével összhangban az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréből kivett és a tagállamok által az említett cikk szerint a Bizottsághoz bejelentett helyhez kötött létesítményekből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások – amennyiben az említett irányelv szerint 2021-től kezdődően nem tartoznak az uniós kibocsátási határérték hatálya alá – az (EU) 2018/842 rendelet hatálya alá tartoznak. Ennek megfelelően a határértékből levont mennyiségeket hozzá kell adni az érintett tagállamok 2023-ra, 2024-re és 2025-re vonatkozó éves kibocsátási jogosultságához.

(8)

Az (EU) 2020/2126 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2020/2126 végrehajtási határozat II. mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. június 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 156., 2018.6.19., 26. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/2126 végrehajtási határozata (2020. december 16.) a 2021-től 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éves tagállami kibocsátási jogosultságoknak az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 426., 2020.12.17., 58. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/857 rendelete (2023. április 19.) a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlatpolitikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról szóló (EU) 2018/842 rendelet, valamint az (EU) 2018/1999 rendelet módosításáról (HL L 111., 2023.4.26., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).


MELLÉKLET

„„II. MELLÉKLET

Az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében a 2021-től 2030-ig tartó időszak minden egyes évére vonatkozóan meghatározott, az említett rendelet 10. cikkének megfelelően kiigazított éves kibocsátási jogosultságok az egyes tagállamokra

Tagállam

Az éves kibocsátási jogosultság kiigazított értéke tonna szén-dioxid-egyenértékben

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Belgium

71 141 629

69 130 741

65 895 769

62 660 796

59 425 824

Bulgária

27 116 956

25 159 860

24 526 596

23 893 332

23 260 068

Csehország

65 984 531

60 913 974

59 309 017

57 704 060

56 099 103

Dánia

32 127 535

31 293 868

29 905 140

28 516 412

27 127 684

Németország

427 306 142

413 224 443

391 872 325

370 518 122

349 163 918

Észtország

6 223 937

6 001 620

5 840 050

5 678 481

5 516 911

Írország

43 479 402

42 357 392

40 520 068

38 682 744

36 845 421

Görögország

46 227 407

46 969 645

47 184 382

47 399 120

47 613 857

Spanyolország

200 997 922

198 671 005

192 805 142

186 904 935

181 004 728

Franciaország

335 726 735

326 506 522

312 021 691

297 535 364

283 049 038

Horvátország

17 661 355

16 544 497

16 357 415

16 170 092

15 982 770

Olaszország

273 503 734

268 765 611

259 438 502

250 077 347

240 716 193

Ciprus

4 072 960

3 980 718

3 845 808

3 710 898

3 575 989

Lettország

10 649 507

8 854 834

8 640 002

8 425 170

8 210 339

Litvánia

16 112 304

13 717 534

13 292 727

12 867 920

12 443 113

Luxemburg

8 406 740

8 147 070

7 760 948

7 374 826

6 988 704

Magyarország

49 906 277

43 342 400

42 785 010

42 227 619

41 670 229

Málta

2 065 044

1 239 449

1 187 854

1 136 258

1 084 663

Hollandia

98 513 233

96 677 516

92 920 117

89 162 718

85 405 318

Ausztria

48 768 448

47 402 495

45 181 662

42 960 829

40 739 996

Lengyelország

215 005 372

204 376 828

198 630 308

192 883 787

187 137 267

Portugália

42 526 461

40 821 093

40 059 679

39 296 448

38 533 217

Románia

87 878 093

76 914 871

75 837 989

74 761 106

73 684 224

Szlovénia

11 403 194

11 107 762

10 813 744

10 515 484

10 217 224

Szlovákia

23 410 477

21 151 422

20 743 118

20 334 813

19 926 509

Finnország

28 840 335

27 970 110

26 626 337

25 282 565

23 938 792

Svédország

31 331 358

30 731 996

29 592 278

28 452 560

27 312 842

””