2023.6.6.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 146/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1096 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2023. június 2.)

a 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pirotechnikai termékek használatával kapcsolatos balesetekre vonatkozó adatok rendszeres gyűjtése és frissítése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 43. cikke b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2013/29/EU irányelv 43. cikkének b) pontja értelmében a Bizottságnak meg kell határoznia a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos balesetekre vonatkozó adatok rendszeres gyűjtésére és frissítésére vonatkozó gyakorlati intézkedéseket, hogy ezáltal – amennyire csak lehetséges – közös jelentéstételi elvek alapján áttekintést kaphasson a balesetekkel kapcsolatos uniós helyzetről. Az ilyen adatok rendszeres és megbízható gyűjtése, frissítése és cseréje ezért fontos eszköz annak pontos megállapításához, hogy mennyire hatékony az irányelv végrehajtása a pirotechnikai termékek jogszerű és biztonságos használata tekintetében, ezáltal pedig annak értékeléséhez, hogy szükség van-e további harmonizációs intézkedésekre.

(2)

A tagállamok már megállapodtak arról, hogy a pirotechnikai termékek használatával kapcsolatos balesetekről történő adatgyűjtés elviekben hasznos és kivitelezhető. Ugyanakkor az F1–F4 osztályba soroltaktól eltérő pirotechnikai termékekkel kapcsolatos adatgyűjtés indokolatlan adminisztratív terhet jelentene. Ezenkívül a P1 osztályba sorolt, járművekhez használt pirotechnikai termékek – köztük a légzsákok és a biztonsági övek előfeszítő rendszerei – esetében általában nem áll fenn a helytelen használat vagy a balesetek kockázata, mivel azok a járművek biztonsági berendezéseinek részét képezik. Mivel a tagállamok a tűzijátékok használatával kapcsolatos balesetekről önkéntes alapon már eddig is rendszeresen jelentettek adatokat a Bizottság felé, a tűzijátékok használatával kapcsolatos balesetekre vonatkozó adatok tagállamok általi rendszeres gyűjtésére és frissítésére vonatkozó gyakorlati intézkedések meghatározásakor a meglévő önkéntes rendszert kell alapul venni.

(3)

Az adatok relevanciájának és összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében a kötelező minimumadatok körének magában kell foglalnia a pirotechnikai termékek használatával kapcsolatos, sérüléssel járó balesetek teljes számára vagy sérülések teljes számára, valamint a balesetekből eredő sérülések korcsoport és sérüléstípus szerinti bontásban megadott számára vonatkozó információkat. Az ok-okozati összefüggés jobb megértése, valamint a nemzeti vagy uniós szakpolitikai döntések ezt követő megalapozása érdekében további adatokat is be kell nyújtani, amennyiben rendelkezésre állnak. Amennyiben az előírt minimumadatok gyűjtése nem lehetséges, a tagállamok adminisztratív terheinek csökkentése érdekében lehetőséget kell biztosítani a reprezentatív mintákból gyűjtött, extrapolált adatok jelentésére.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a pirotechnikai termékekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Kötelező minimumadatok

(1)   2024. január 1-jétől a tagállamok minden naptári évre vonatkozóan összegyűjtik legalább a következő adatokat az F1–F4 osztályba sorolt pirotechnikai termékek használatához kapcsolódóan a területükön bekövetkezett balesetekről:

a)

a pirotechnikai termékek használatával kapcsolatos, sérüléssel járó balesetek teljes száma vagy sérülések teljes száma;

b)

a sérülések száma a sérülést szenvedő személyek alábbi korcsoportjai szerinti bontásban:

i.

0 és 12 éves kor közöttiek;

ii.

13 és 18 éves kor közöttiek;

iii.

18 év felettiek;

c)

a sérülések száma típus szerinti bontásban az alábbi kategóriáknak megfelelően:

i.

kéz vagy kar;

ii.

arc vagy fej;

iii.

szem;

iv.

hallás;

v.

egyéb;

d)

a sérülések száma súlyosság szerinti bontásban az alábbi kategóriáknak megfelelően:

i.

kórházi kezelést igénylő sérülések;

ii.

halálesetek;

iii.

egyéb.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett adatok bármelyikének gyűjtése nem lehetséges, a tagállamok reprezentatív mintákból is gyűjthetnek adatokat, és azok alapján extrapolálhatnak.

(3)   Amennyiben az (1) és a (2) bekezdésben említett adatok gyűjtése egy adott évben nem lehetséges, a tagállamok összegyűjtik az F1–F4 osztályba sorolt pirotechnikai termékek használatával kapcsolatos balesetekre vonatkozóan rendelkezésükre álló összes többi adatot.

2. cikk

További adatok

A tagállamok az 1. cikkben említetteken túlmenően a következő adatokat is összegyűjtik, amennyiben azok rendelkezésre állnak:

a)

a balesetet okozó pirotechnikai termék típusa;

b)

arra vonatkozó információk, hogy a balesetet a termék helytelen használata, nem rendeltetésszerű használata vagy hibás működése okozta-e;

c)

arra vonatkozó információk, hogy a terméket illegálisan forgalmazták-e;

d)

bármely egyéb olyan információ, amelyet a tagállam a baleseti adatok elemzéséhez fontosnak tart.

3. cikk

Információtovábbítás

(1)   A tagállamok az 1. és a 2. cikkben említett adatokat minden naptári évre vonatkozóan a következő naptári év október 1-jéig továbbítják a Bizottságnak.

(2)   Amennyiben a tagállamok az 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően továbbítanak adatokat, meg kell jelölniük, hogy mely adatokat kapták extrapoláció útján.

(3)   Amennyiben a tagállamok az 1. cikk (3) bekezdésének megfelelően továbbítanak adatokat, indokolást kell benyújtaniuk, amelyben kifejtik, hogy az adott évben miért nem volt lehetséges az adatok gyűjtése vagy extrapolálása.

(4)   A tagállamok az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 2. cikkben említett adatokat a Bizottság által rendelkezésre bocsátandó elektronikus formátumban nyújtják be a Bizottsághoz.

4. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2023. június 2-án.

a Bizottság részéről

Thierry BRETON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2013.6.28., 27. o.