2022.10.20.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 272/1


A TANÁCS (EU) 2022/1985 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. október 20.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 269/2014/EU rendeletet.

(2)

Az Unió továbbra is töretlenül támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

(3)

Az iráni rezsim katonai támogatást nyújt Oroszország Ukrajna elleni, provokáció nélkül indított és indokolatlan agresszív háborújához. Tekintve a helyzet súlyosságát, a Tanács úgy véli, hogy a pilóta nélküli légi járművek fejlesztésében és Oroszországba történő leszállításában részt vevő három személyt és egy szervezetet fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(4)

A 269/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 269/2014/EU rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüszelben, 2022. október 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BEK


(1)  HL L 78., 2014.3.17., 6. o.


MELLÉKLET

A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzéke a következő személyekkel és szervezettel egészül ki:

Személyek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

„1263.

Mohammad Hossein BAGHERI

محمد حسین باقری

Születési hely: Tehran, Iran

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Rendfokozat: vezérőrnagy

Tisztség: az iráni fegyveres erők (Iran’s Armed Forces) vezérkari főnöke (Chief of Staff)

Mohammad Hossein Bagheri vezérőrnagy az iráni fegyveres erők (Iran’s Armed Forces) vezérkari főnöke (Chief of Staff). Felügyeli a pilóta nélküli légi járművek (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) katonai programját, és alapvető szerepet tölt be Iránnak az Oroszországi Föderációval folytatott védelmi együttműködésében. Részt vesz az iráni gyártású UAV-k külföldi terjesztésében is; e minőségében felavatta Tádzsikisztánban az Ababil-2-es drónok kivitelét szolgáló összeszerelősort. Részt vett a Mohadzser-6-os drónok kifejlesztésében és az Oroszországi Föderáció részére történő szolgáltatásában is, hogy azokat az Ukrajna elleni agresszív háborúban használják fel. Ennélfogva Mohammad Hossein Bagheri vezérőrnagyot felelősség terheli olyan intézkedésekért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.20.

1264.

Sayed Hojatollah QUREISHI

سید حجت الله قریشی

más néven: Sayyed Hojatolah GHOREISHI

Állampolgárság: iráni

Nem: férfi

Rendfokozat: vezérezredes

Tisztség: Irán védelmi és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztériuma (Iranian Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL) szolgáltatási, kutatási és ipari osztályának (Supply, Research, and Industrial Affairs Division) vezetője

Sayed Hojatollah Qureishi vezérezredes Irán védelmi és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztériuma (Iranian Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL) szolgáltatási, kutatási és ipari osztályának (Supply, Research, and Industrial Affairs Division) vezetője, és felelős az iráni gyártású pilóta nélküli légi járműveknek (Unmanned Aerial Vehicles, UAV-k) az Ukrajna elleni agresszív háborúban való felhasználás céljából történő szolgáltatásáról szóló megállapodásról az Oroszországi Föderációval folytatott tárgyalásokért. Ennélfogva Sayed Hojatollah Qureishi vezérezredest felelősség terheli olyan intézkedések támogatásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.20.

1265.

Saeed AGHAJANI / Saeed Ara Jani / Said Ara Jani / Said Agha Jani

سعید آقاجانی

Születési idő: 1969.4.3.

Nem: férfi

Útlevélszám: V47528711 (Iran)

Állampolgárság: iráni

Rendfokozat: dandártábornok

Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda légiereje (Islamic Revolutionary Guard Corps - Aerospace Force) pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) parancsnokságának parancsnoka

Saeed Aghajani dandártábornok az Iszlám Forradalmi Gárda légiereje (Islamic Revolutionary Guard Corps - Aerospace Force) pilóta nélküli légi járművek (Unmanned Aerial Vehicles, UAV-k) parancsnokságának parancsnoka, amely parancsnokság a pilóta nélküli légi járművek iráni programjának a gerince. Saeed Aghajani dandártábornok felügyeli és irányítja az iráni UAV-műveletek vonatkozásában a tervezést, a felszereléseket és a kiképzést, ami magában foglalja azt is, hogy drónokat szolgáltatnak Irán nemzetközi szövetségesei – köztük az Oroszországi Föderáció – részére. Ennélfogva Saeed Aghajani dandártábornokot felelősség terheli olyan intézkedések támogatásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.20.”

Szervezet

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

„119.

Shahed Aviation Industries más néven: Shahed Aviation Industries Kutatóközpont (Shahed Aviation Industries Research Center)

صنایع هوایی شاهد

مرکز تحقیقات صنایع هوایی شاهد

 

A Shahed Aviation Industries az Iszlám Forradalmi Gárda légierejéhez (Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force) kapcsolódó iráni vállalat, amelynek feladata az iráni pilóta nélküli légi járművek (Unmanned Aerial Vehicles, UAV-k) Shahed-sorozatának megtervezése és kifejlesztése. A Shahed-sorozat drónjait szolgáltatták az Oroszországi Föderáció részére, és használják fel az Ukrajna elleni agresszív háborúban. Ennélfogva a Shahed Aviation Industries-t felelősség terheli olyan intézkedések anyagi támogatásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.

2022.10.20.”