2022.10.6.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 259/79


A TANÁCS (EU) 2022/1906 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. október 6.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 269/2014/EU rendeletet.

(2)

Az Unió továbbra is töretlenül támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

(3)

2022. szeptember 21-én az Oroszországi Föderáció – annak ellenére, hogy a nemzetközi közösség több ízben is felszólította az Oroszországi Föderációt arra, hogy azonnal vessen véget az Ukrajnával szembeni katonai agressziónak – úgy határozott, hogy tovább eszkalálja az Ukrajna elleni agresszióját azáltal, hogy támogatja a donecki, a herszoni, a luhanszki és a zaporizzsjai régió jelenleg az Oroszországi Föderáció által megszállt részein jogellenes „népszavazások” megszervezését. Az Oroszországi Föderáció tovább eszkalálta az Ukrajna elleni agresszióját azáltal is, hogy mozgósítást jelentett be az Oroszországi Föderációban, és ismét tömegpusztító fegyverek használatával fenyegetett.

(4)

2022. szeptember 28-án az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) nyilatkozatot adott ki az Unió nevében, amelyben a lehető leghatározottabban elítélte az Ukrajna jelenleg Oroszország által részben elfoglalt donecki, herszoni, luhanszki és zaporizzsjai régiójának egyes részeiben tartott jogellenes álnépszavazásokat. A főképviselő kijelentette azt is, hogy az Unió nem ismeri el, és soha nem is fogja elismerni az említett jogellenes álnépszavazásokat és azok meghamisított eredményét, sem az ezen eredmény alapján hozott bármely döntést, és sürgette az Egyesült Nemzetek Szervezetének valamennyi tagját, hogy ugyanígy járjon el. Az említett jogellenes álnépszavazások megrendezésével Oroszország arra törekedett, hogy erőszakkal változtassa meg Ukrajna nemzetközileg elismert határait, ami az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának (a továbbiakban: az ENSZ Alapokmánya) egyértelmű és súlyos megsértését jelenti. A főképviselő azt is jelezte, hogy mindazokat, akik részt vettek az említett jogellenes álnépszavazások megrendezésében, valamint azokat, akiket felelősség terhel egyéb nemzetközi jogi jogsértésekért Ukrajnában, felelősségre fogják vonni, és hogy e tekintetben Oroszországgal szembeni további korlátozó intézkedéseket fognak előterjeszteni. A főképviselő emlékeztett arra, hogy az Unió továbbra is rendületlenül támogatja Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és a nemzetközileg elismert határain belüli területi integritását, továbbá követeli, hogy Oroszország azonnal, maradéktalanul és feltétel nélkül vonja ki valamennyi csapatát és katonai felszerelését Ukrajna teljes területéről. A főképviselő továbbá kijelentette, hogy az Unió és tagállamai továbbra is támogatni fogják Ukrajna erre irányuló erőfeszítéseit mindaddig, amíg szükséges.

(5)

2022. szeptember 30-án az Európai Tanács tagjai nyilatkozatot fogadtak el, amelyben határozottan elutasították, és egyértelműen elítélték Ukrajna donecki, herszoni, luhanszki és zaporizzsjai régiójának Oroszország általi jogellenes annektálását. Azáltal, hogy szándékosan aláássa a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, és nyilvánvalóan megsérti Ukrajnának a függetlenséghez, a szuverenitáshoz és a területi integritáshoz való alapvető jogait, amelyek az ENSZ Alapokmányában és a nemzetközi jogban rögzített alapelvek, Oroszország veszélyezteti a globális biztonságot. Az Európai Tanács tagjai kijelentették, hogy nem ismerik el, és soha nem is fogják elismerni azon jogellenes „népszavazásokat”, amelyeket Oroszország ürügyként konstruált Ukrajna függetlenségének, szuverenitásának és területi integritásának ezen további megsértésére, sem pedig azok meghamisított és jogellenes eredményeit. Kinyilvánították, hogy soha nem fogják elismerni a jogellenes annektálást, hogy az említett döntések semmisek, és nem válthatnak ki semmilyen joghatást, továbbá, hogy Doneck, Herszon, a Krím, Luhanszk és Zaporizzsja Ukrajna része. Felszólították valamennyi államot és a nemzetközi szervezeteket, hogy egyértelműen utasítsák el a jogellenes annektálást, valamint emlékeztettek arra, hogy Ukrajna a védekezéshez való legitim jogát gyakorolja az orosz agresszióval szemben annak érdekében, hogy visszaszerezze a területe feletti teljes ellenőrzést, és joga van felszabadítani a nemzetközileg elismert határain belüli megszállt területeket. Az Európai Tanács tagjai kijelentették, hogy meg fogják erősíteni az Unió Oroszország jogellenes tevékenységei ellen irányuló korlátozó intézkedéseit, és fokozni fogják az Oroszországra gyakorolt nyomást, hogy vessen véget agresszív háborújának.

(6)

Tekintve a helyzet súlyosságát, a Tanács úgy véli, hogy az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedésekért felelős 30 személyt és hét szervezetet fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2014/269/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(7)

A 269/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyeket és szervezeteket fel kell venni a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. október 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BEK


(1)  HL L 78., 2014.3.17., 6. o.


MELLÉKLET

A személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2014/269/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzéke a következő személyekkel és szervezetekkel egészül ki:

Személyek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

„1233.

Aleksander Dmitrievich KHARICHEV

(Александр Дмитриевич ХАРИЧЕВ)

Születési idő: 1966.2.8.

Születési hely: Kostroma, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalán (Administration of the President of the Russian Federation) belüli Államtanács (State Council) Műveleti Osztályának (Division of Operation) vezetője. Az Osztály feladata volt, hogy előkészítse az Ukrajna megszállt régióiban tartott jogellenes népszavazásokat.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét..

2022.10.6.

1234.

Boris Yakovlevich RAPOPORT

(Борис Яковлевич РАПОПОРТ)

Születési idő: 1967.8.14.

Születési hely: Leningrad, egykori USSR (jelenleg St. Petersburg, Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Kapcsolódó személyek: Alexander Kharichev

Kapcsolódó szervezetek: Az Oroszországi Föderáció Elnöki Igazgatósága (Presidential Directorate of the Russian Federation)

Az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalán (Administration of the President of the Russian Federation) belüli Államtanács (State Council) Műveleti Osztályának (Division of Operation) vezetőhelyettese. Az Osztály feladata volt, hogy előkészítse az Ukrajna megszállt régióiban tartott jogellenes népszavazásokat.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.

1235.

Anton Viktorovich KOLTSOV

(Антон Викторович КОЛЬЦОВ)

Születési idő: 1973.6.24.

Születési hely: Cherepovets, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Kapcsolódó szervezetek: az Oroszországi Föderáció kormánya (Government of the Russian Federation)

2022. július 18-án kinevezték az úgynevezett „Zaporizzsjai régió (oblaszty) kormányának” vezetőjévé" (so-called „Head of the government of the Zaporizhzhia Oblast”), és részt vett azon jogellenes népszavazás előkészítésében, amelynek célja, hogy Zaporizzsja az Oroszországi Föderáció részévé váljon.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.

1236.

Alexey Sergeyevich SELIVANOV

(oroszul: Алексей Сергеевич СЕЛИВАНОВ)

más néven Oleksiy Sergiyovich SELIVANOV

(ukránul: Олексiй Сергiйович СЕЛIВАНОВ)

Születési idő: 1980.12.7.

Születési hely: Kyiv, egykori Ukrainian SSR (jelenleg Ukraine)

Állampolgárság: ukrán, orosz

Nem: férfi

Kapcsolódó szervezetek: Oroszország kormánya (Government of Russia)

Az úgynevezett „Zaporizzsjai katonai-polgári közigazgatás Belügyminisztériuma Főigazgatóságának” („Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Zaporizhzhia Military-Civilian Administration”) vezetőhelyettese.

E minőségében tagja a megszállt Zaporizzsjai régió (oblaszty) úgynevezett kormányának (so-called government of the occupied Zaporizhzhia Oblast), amely felelős azon jogellenes népszavazás előkészítéséért, amelynek célja, hogy Zaporizzsja az Oroszországi Föderáció részévé váljon.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.

1237.

Anton Robertovich TITSKIY

(Антон Робертович ТИЦКИЙ)

Születési idő: 1990.2.12.

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Kapcsolódó szervezetek: az Oroszországi Föderáció kormánya (Government of the Russian Federation)

Az Oroszországi Föderáció kormánya 2022. július 18-án kinevezte az úgynevezett “Zaporizzsjai régió (oblaszty) ifjúságpolitikai miniszterévé” (so-called “Minister of Youth Policy of Zaporizhzhia Oblast”). E minőségében tagja a Zaporizzsjai régió (oblaszty) úgynevezett kormányának (so-called government of the Zaporizhzhia Oblast), amely felelős azon jogellenes népszavazás előkészítéséért, amelynek célja, hogy Zaporizzsja az Oroszországi Föderáció részévé váljon.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.

1238.

Sergey Vladimirovich ELISEEV

(Сергей Владимирович ЕЛИСЕЕВ)

Születési idő: 1971.5.5.

Születési hely: Stavropol, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Cím: Kherson Oblast, Ukraine

Kapcsolódó szervezetek: az Oroszországi Föderáció kormánya (Government of the Russian Federation)

Az Oroszországi Föderáció kormánya 2022. július 5-én kinevezte az úgynevezett "herszoni katonai-polgári közigazgatás vezetőjévé" (so-called "Head of the Kherson Military-Civilian Administration"). E minőségében tagja a megszállt Herszoni régió (oblaszty) úgynevezett kormányának (so-called government of the occupied Kherson Oblast), amely felelős azon jogellenes népszavazás előkészítéséért, amelynek célja, hogy Herszon az Oroszországi Föderáció részévé váljon.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.

1239.

Mikhail Leonidovich RODIKOV

(Михаил Леонидович РОДИКОВ)

Születési idő: 1958.1.26.

Születési hely: Ozyory, Moscow region, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Kapcsolódó személyek: Sergey Eliseev

Kapcsolódó szervezetek: az Oroszországi Föderáció kormánya (Government of the Russian Federation)

Az Oroszországi Föderáció kormánya 2022. július 4-én kinevezte a herszoni katonai-polgári közigazgatás (Kherson Military-Civilian Administration) úgynevezett "oktatási és tudományos miniszterévé" (so-called “Minister of Education and Science”), és felelős a herszoni oktatási rendszernek az orosz standardokhoz való hozzáigazításáért.

E minőségében tagja a megszállt herszoni régió (oblaszty) úgynevezett kormányának (so-called government of the occupied Kherson Oblast), amely felelős azon jogellenes népszavazás előkészítéséért, amelynek célja, hogy Herszon az Oroszországi Föderáció részévé váljon.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.

1240.

Vladimir Alexandrovich BESPALOV

(Владимир Александрович БЕСПАЛОВ)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Kapcsolódó szervezetek: az Oroszországi Föderáció kormánya (Government of the Russian Federation)

Az Oroszországi Föderáció kormánya 2022. július 4-én kinevezte a herszoni katonai-polgári közigazgatás (Kherson Military-Civilian Administration) úgynevezett "belpolitikáért felelős miniszterévé" (so-called “Minister of Domestic Policy”).

E minőségében tagja a megszállt herszoni régió (oblaszty) úgynevezett kormányának (so-called government of the occupied Kherson Oblast), amely felelős azon jogellenes népszavazás előkészítéséért, amelynek célja, hogy Herszon az Oroszországi Föderáció részévé váljon.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.

1241.

Vitaliy Pavlovich KHOTSENKO

(Витaлий Пaвлович ХОЦЕEНКО)

Születési idő: 1986.3.18.

Születési hely: Dnepropetrovsk, egykori USSR (jelenleg Ukraine)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Cím: Donetsk, Ukraine

2022. június 8-án kinevezték az úgynevezett Donecki Népköztársaság (Donetsk People’s Republic) miniszterelnökévé, és e minőségében felelős az úgynevezett „Donecki Népköztársaság kormányának” (so-called „government of the Donetsk People’s Republic”) szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.

1242.

Vladislav Garievich KUZNETSOV

(Владислав Гариевич КУЗНЕЦОВ)

Születési idő: 1969.3.18.

Születési hely: Moscow, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

2022. június 8-án kinevezték az úgynevezett Luhanszki Népköztársaság kormánya (government of the so-called "Luhansk People’s Republic") első elnökhelyettesévé (First Deputy Chairman), és e minőségében felelős az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaság" kormányának (so-called government of the ”Luhansk People’s Republic”) szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.

1243.

Nikolay Ivanovich BULAYEV

(Николай Иванович БУЛАЕВ)

Születési idő: 1949.9.1.

Születési hely: Kazachya Sloboda, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Az orosz központi választási bizottság (Russian Central Election Commission) elnökhelyettese. Felelősséggel tartozott az úgynevezett „Donecki Népköztársaságnak”, az úgynevezett „Luhanszki Népköztársaságnak”, valamint a zaporizzsjai és a herszoni régiónak az Oroszországi Föderáció által történő jogellenes annektálásáról szóló, 2022. szeptemberi jogellenes „népszavazások” lebonyolítására irányuló szavazási eljárások felügyeletéért. Irányítása alatt szavazóhelyiségeket nyitottak meg az Oroszországi Föderáción belül, hogy megkönnyítsék a szavazást.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, vagy a stabilitást vagy a biztonságot Ukrajnában, vagy amelyek akadályozzák a nemzetközi szervezetek munkáját Ukrajnában.

2022.10.6.

1244.

Evgeniy Alexandrovich SOLNTSEV

(Евгений Александрович СОЛНЦЕВ)

Születési idő: 1980

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Az úgynevezett „Donecki Népköztársaság kormányelnök-helyettese” (so-called “Deputy Chairman of the Government of the Donetsk People's Republic”) 2022. június 8. óta.

Azáltal, hogy elvállalta e tisztséget, és eljár e minőségében, felelősség terheli olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, vagy a stabilitást vagy a biztonságot Ukrajnában, vagy amelyek akadályozzák a nemzetközi szervezetek munkáját Ukrajnában.

2022.10.6.

1245.

Alexander Konstantinovich KOSTOMAROV

(Александр Константинович КОСТОМАРОВ)

Születési idő: 1977.5.13.

Születési hely: Chelyabinsk, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Az úgynevezettt „Donecki Népköztársaság vezetője közigazgatásának első vezetőhelyettese” („First Deputy Head of the administration of the Head of the Donetsk People’s Republic”) 2022. június 8. óta.

E tisztség elvállalása és e minőségében tett intézkedései miatt felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető, vagy a nemzetközi szervezetek Ukrajnában végzett munkáját akadályozó intézkedésekért vagy politikákért, azokat támogatja vagy végrehajtja.

2022.10.6.

1246.

Alan Valerievich LUSHNIKOV

(Алан Валерьевич ЛУШНИКОВ)

Születési idő: 1976.8.10.

Születési hely: Leningrad, egykori USSR (jelenleg St. Petersburg, Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Kapcsolódó szervezetek: JSC Kalashnikov Concern

A JSC Kalashnikov Concern fegyvergyártó vállalat legnagyobb részvényese. A JSC Kalashnikov Concern hadi felszerelések, köztük személyi puskák, rakéták és járművek fejlesztésével és gyártásával foglalkozó orosz vállalat. A Rostec közvetlen irányítása alatt áll. Az orosz fegyveres erők 2022-ben Oroszország Ukrajna elleni, provokáció nélkül indított agresszív háborúja során a JSC Kalashnikov Concern által gyártott Vikhr-1 irányított légi rakétákat és AK-12 gépkarabélyokat is használtak.

Ezért felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések anyagi vagy pénzügyi támogatásáért. Emellett kapcsolatban áll a JSC Kalashnikov Concernnel, amelyet felelősség terhel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések anyagi vagy pénzügyi támogatásáért.

Oroszország védelmi vállalatai és a velük kapcsolatban álló személyek hasznot húznak Oroszország Ukrajna elleni, folyamatban lévő agresszív háborújából. A JSC Kalashnikov Concern egyrészt hozzájárul az orosz fegyveres erők fegyverellátásához, másrészt hasznot húz a fegyverek iránti növekvő igényből. Ezért Alan Lushnikov a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormányának haszonélvezője.

2022.10.6.

1247.

Yulia Dmitrievna CHICHERINA

(Юлия Дмитриевна ЧИЧЕРИНА)

Születési idő: 1978.8.7.

Születési hely: Sverdlovsk, Russian Federation

Állampolgárság: orosz

Nem: nő

Ismert orosz énekesnő. Jelentős ismertségét arra használja fel, hogy nyilvánosan aláássa vagy veszélyeztesse Ukrajna területi integritását és szuverenitását, például azzal, hogy becsmérli az ukrán államiság jelképeit, és az Oroszország által megszállt ukrán területeken nyilvánosan kifejezésre juttatja, hogy támogatja az ukrán területek orosz annektálását.

Érdemi támogatást nyújt ezért olyan intézkedésekhez, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.

2022.10.6.

1248.

Dmitriy Vitalyevich BULGAKOV

(Дмитрий Витальевич БУЛГАКОВ)

Születési idő: 1954.10.20.

Születési hely: Verkhneye Gurovo, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Az Oroszországi Föderáció védelmiminiszter-helyettese 2022. szeptemberig, és tábornok az orosz hadseregben. Ebbéli szerepében általános felelősséggel tartozott az orosz háborús erőfeszítésért. Emellett nyíltan megindokolta, védelmébe vette és támogatta Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúját.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.

1249.

Yunus-Bek Bamatgireevich EVKUROV

(Юнус-Бек Баматгиреевич ЕВКУРОВ)

Születési idő: 1963.7.30.

Születési hely: North Ossetian Autonomous SSR, jelenleg Russian Federation

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Az Oroszországi Föderáció védelmiminiszter-helyettese. Ebbéli szerepében általános felelősséggel tartozik az orosz háborús erőfeszítésért. Közszereplései során nyíltan megindokolja Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúját. Közszereplései, valamint díjak és kitüntetések átadási ünnepségein való részvétele révén elősegíti a háború belföldi támogatását. Intézkedései emellett azt bizonyítják, hogy aktívan támogatja Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúját.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.

1250.

Ruslan Khadzhismelovich TSALIKOV

(Руслан Хаджисмелович ЦАЛИКОВ)

Születési idő: 1956.7.31.

Születési hely: Ordzhonikidze, North Ossetian Autonomous SSR (jelenleg Vladikavkaz, Republic of North Ossetia–Alania, Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Az Oroszországi Föderáció védelmiminiszter-helyettese. Az orosz katonai vezetés általános hierarchiájában a negyedik helyen áll. Ebbéli szerepében általános felelősséggel tartozik az orosz háborús erőfeszítésért. Különböző nyilvános szereplései révén, például az Oroszországi Föderáció védelmi minisztériuma (Ministry of Defense of the Russian Federation) által szervezett „antifasiszta” konferencián való részvétele során támogatását fejezte ki Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúja iránt. Intézkedései emellett azt bizonyítják, hogy aktívan támogatja, megindokolja és védelmébe veszi Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúját. Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.

1251.

Nikolay Aleksandrovich PANKOV

(Николай Александрович ПАНКОВ)

Születési idő: 1954.12.2.

Születési hely: Maryino, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Védelmiminiszter-helyettes, az orosz tartalékos haderő tábornoka és az Oroszországi Föderáció államtitkára. Az orosz katonai vezetés általános hierarchiájában az ötödik helyen áll. Oroszország katonai vállalkozásában betöltött kulcsfontosságú pozíciója miatt általános felelősséggel tartozik az orosz háborús erőfeszítésért. Részt vett a csapatok Ukrajnába való telepítésében. Emellett közszereplései során nyíltan támogatta és megindokolta Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúját. Továbbá orosz ejtőernyősöket tüntetett ki az Ukrajna elleni orosz agresszív háborúban való részvételükért. Az említett tevékenységek azt bizonyítják, hogy aktívan támogatja és védelmébe veszi Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúját.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.

1252.

Yuriy Eduardovich SADOVENKO

(Юрий Эдуардович САДОВЕНКО)

Születési idő: 1969.9.11.

Születési hely: Zhitomyr, egykori USSR (jelenleg Ukraine)

Állampolgárság: ukrán

Nem: férfi

Az Oroszországi Föderáció védelmiminiszter-helyettese, az Oroszországi Föderáció védelmi miniszterének kabinetfőnöke, továbbá az orosz fegyveres erők vezérezredese. Az orosz katonai vezetés általános hierarchiájában a hetedik helyen áll. Oroszország katonai vállalkozásában betöltött kulcsfontosságú pozíciója miatt Yuriy Sadovenko általános felelősséggel tartozik az orosz háborús erőfeszítésért. Részt vett a csapatok Ukrajnába való telepítésében. Emellett közszereplései során nyíltan támogatta és megindokolta Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúját.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.

1253.

Timur Vadimovich IVANOV

(Тимур Вадимович ИВАНОВ)

Születési idő: 1975.8.15.

Születési hely: Moscow, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Védelmiminiszter-helyettes. E tisztségében katonai felszerelések beszerzéséért és katonai létesítmények építéséért felel. Az orosz katonai vezetés általános hierarchiájában a tizedik helyen áll. Az Oroszországi Föderáció katonai vállalkozásában betöltött kulcsfontosságú pozíciója miatt általános felelősséggel tartozik az orosz háborús erőfeszítésért. Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúja során számos látogatást tett az úgynevezett "Luhanszki Népköztársaságban" és az úgynevezett "Donecki Népköztársaságban", hogy felügyelje a katonai létesítmények orosz megszálló erők általi építését. Emellett számos állami kitüntetést adott az Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborújában megsebesült orosz katonáknak. Az említett tevékenységek bizonyítják, hogy aktívan támogatja és védelmébe veszi az Ukrajna elleni háborút.

Felelősség terheli ezért az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó és fenyegető intézkedésekért és politikákért, azokat támogatja és végrehajtja.

2022.10.6.

1254.

Sergey Borissovich RYZHKOV

(Сергей Борисович РЫЖКОВ)

Születési idő: 1968.10.25.

Születési hely: Voronezh, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Az orosz fegyveres erők vezérőrnagya és a 41. összfegyvernemi hadsereg (41st Combined Arms Army) parancsnoka. E tisztségében Oroszország harcrendjének kulcsfontosságú szereplője, és központi szerepet játszott az ukrán területek inváziójában és megszállásában. Ebbéli szerepében általános felelősséggel tartozik az orosz háborús erőfeszítésért.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.

1255.

Aleksander Viktorovich KOCHKIN

(Александр Викторович КОЧКИН)

Születési idő: 1957.2.10.

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

A Tecmash konszern ügyvezető igazgatója. A Tecmash konszern az orosz fegyveres erők által használt rakéták és lőszerek egyik legjelentősebb tervezője és gyártója. Leányvállalata, az NPO Splav gyártja az orosz fegyveres erők által Oroszország Ukrajna ellen folytatott agresszív háborúja során felhasznált BM-27 Uragan és BM-30 Smerch rakéta-sorozatvetőket. Az orosz fegyveres erők BM-27 Uragan és BM-30 Smerch rakéta-sorozatvetőket alkalmaztak ukrán polgári célpontok ellen kazettás lőszerekkel elkövetett támadásokban, amelyek több halálos áldozatot követeltek.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, vagy a stabilitást vagy a biztonságot Ukrajnában, vagy amelyek akadályozzák a nemzetközi szervezetek munkáját Ukrajnában.

2022.10.6.

1256.

Vladimir Grigorevich KULISHOV

(Владимир Григoрьевич КУЛИШOВ)

Születési idő: 1957.7.20.

Születési hely: Rostov Oblast, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Oroszország Határszolgálatának (Border Service) vezetője és az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatának (Federal Security Service, FSB) igazgatóhelyettese.

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatának határőrei az ő parancsnoksága alatt rendszeres „szűrési” műveletekben és ukránok Ukrajna megszállt területeiről történő kitoloncolásában vettek részt. Az orosz határőrök jogellenesen hosszas kihallgatásnak, házkutatásnak és fogva tartásnak vetettek alá ukrán állampolgárokat.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, vagy a stabilitást vagy a biztonságot Ukrajnában, vagy amelyek akadályozzák a nemzetközi szervezetek munkáját Ukrajnában.

2022.10.6.

1257.

Nikolay Viacheslavovich RASTORGUEV

(Николaй Вячеслaвович РАСТОРГУЕВ)

Születési idő: 1957.2.21.

Születési hely: Lytkarino, Moscow Oblast, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Orosz énekes és az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma (Ministry of Defense) alá tartozó Nyilvános Tanács (Public Council) tagja. Fellépései és nyilvános tevékenységei révén aktívan támogatta Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúját. Fellépett a Krím jogellenes annektálását és az Ukrajna elleni háborút támogató, 2022. március 18-án a moszkvai Luzsnyiki stadionban tartott propagandarendezvényen. Ezenkívül fellépett az Ukrajna elleni háborúban harcoló katonák előtt, és pénzeszközöket adományozott az Oroszország által megszállt Donyec-medencének.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, vagy a stabilitást vagy a biztonságot Ukrajnában.

2022.10.6.

1258.

Oleg Mikhaylovich GAZMANOV

(Олег Михайлович ГАЗМАНОВ)

Születési idő: 1951.7.22.

Születési hely: Gusev, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Orosz zenész. Az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma (Ministry of Defense) alá tartozó Nyilvános Tanács (Public Council) tagja. A Nyilvános Tanács 2006-ban jött létre az Oroszországi Föderáció elnökének rendelete nyomán azzal az állítólagos céllal, hogy biztosítsa az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma és fegyveres erői feletti polgári ellenőrzést. Részt vett a kormányzó párt, az Egységes Oroszország (United Russia) nyilvános rendezvényein.

Fellépésein és nyilatkozataiban támogatta Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúját. Azzal indokolta Oroszország Ukrajna elleni agresszióját, hogy olyan hamis állításokat terjesztett, amelyek szerint a NATO fenyegeti Oroszországot, és ha Oroszország nem lép fel, elkerülhetetlenné válik egy nagyobb háború.

Fellépett a Krím jogellenes annektálását és az Ukrajna elleni agresszív háborút támogató, 2022. március 18-án a moszkvai Luzsnyiki stadionban tartott propagandarendezvényen. Fellépett az Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborújában megsebesült orosz katonáknak adott koncerten is. Azon orosz művészek közé tartozik, akik nyilvánosan támogatták Putyin elnök Ukrajnával kapcsolatos politikáját, valamint a Krím és Szevasztopol 2014-es jogellenes annektálását.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, vagy a stabilitást vagy a biztonságot Ukrajnában.

2022.10.6.

1259.

Dmitry Evgenevich SHUGAEV

(Дмитрий Евгеньевич ШУГАЕВ)

Születési idő: 1965.8.11.

Születési hely: Moscow, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Az Oroszországi Föderáció katonai-műszaki együttműködési szövetségi szolgálatának (Federal Service for Military-Technical Cooperation, FSVTS) igazgatója. A FSVTS az Oroszországi Föderáció és a külföldi országok közötti katonai-technikai együttműködés ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős szövetségi végrehajtó szerv. Dmitry Shugaev felel a katonai-technikai együttműködés ellenőrzéséért és felügyeletéért, valamint a katonai-technikai együttműködésre vonatkozó állami politika alakításáért. Emiatt általában felelősséggel tartozik az orosz háborús erőfeszítésért.

Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.

1260.

Gennadiy Valeryevich ZHIDKO

(Геннадий Валериевич ЖИДКО)

Születési idő: 1965.9.12.

Születési hely: Yangiabad, egykori USSR (jelenleg Uzbekistan)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek kulcsfontosságú tagja. 2022 júniusában kinevezték az Ukrajna elleni agresszív orosz háború műveleteinek parancsnokává, és ő irányítja Oroszország déli haderőcsoportját. Aktívan részt vesz a csapatok Ukrajnába történő telepítésében, és felügyelte annak a parancsnak a végrehajtását, amelynek értelmében orosz kiskorúakat vezényeltek az ukrán hadszíntérre. Aktívan támogatja, megindokolja, és védelmébe veszi Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúját. Felelősség terheli ezért olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.

1261.

Aleksander Gelyevich DUGIN

(Александр Гельевич ДУГИН)

Születési idő: 1962.1.7.

Születési hely: Moscow, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)

Állampolgárság: orosz

Nem: férfi

Orosz politikai filozófus, politológus, elemző, stratéga, valamint hosszú ideje az „orosz világ” és az eurázsizmus elméletének ideológusa. Az ún. Izborsk Club tagja, mely egy Oroszország kül- és belpolitikájának tanulmányozására szakosodott orosz konzervatív szellemi műhely.

Aleksandr Dugin ideológiailag és teológiailag indokolta a Krím annektálását és Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúját, amelyet Ukrajna nyugati befolyástól való „felszabadításának” tekint. Ideológiájának központjában az az elképzelés áll, hogy egy totalitárius, Oroszország által uralt eurázsiai birodalmat kell kiépíteni, amelynek történelmi, vallási és földrajzi okokból Ukrajna is része lenne. Nézetei szerint Ukrajna egy mesterséges állam, amely veszélyezteti Oroszország és az elképzelt eurázsiai birodalom biztonságát. Ezért az ukrajnai katonai invázió elkerülhetetlen volt. Felszólította Putyin elnököt, hogy indítson katonai inváziót Kelet-Ukrajnában.

Dugin az „orosz világ” koncepció támogatója, amely a Putyin-korszak terjeszkedésre és revansra törő nacionalizmusához kapcsolódik, és egyik eleme, hogy a történelmi anyaország megvédi az orosz világ lakosait. Segített újraéleszteni az „Új-Oroszország” („Novorosszija”) koncepciót: ezt a történelmi nevet az Orosz Birodalom egy közigazgatási régiójának megnevezésére használták, amely jelenleg Ukrajnához tartozik.

Dugin felszólított Ukrajna „nácitlanítására”, és Ukrajna kormányát fasisztának nevezte. Aktívan támogatta a kelet-ukrajnai oroszbarát szeparatista mozgalmat, és azon "Eurázsiai Ifjúsági Unió" ("Eurasian Youth Union") létrehozásával instrumentalizálta világnézeti elméletét, amely Ukrajna szuverenitásának aláásására irányuló tevékenységeket folytatott.

Aleksander Dugint ezért felelősség terheli olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, vagy a stabilitást vagy a biztonságot Ukrajnában.

2022.10.6.

1262.

Ella Aleksandrovna PAMFILOVA

(Элла Александровна ПАМФИЛОВА)

Születési idő: 1953.9.12.

Születési hely: Olmaliq, egykori USSR (jelenleg Uzbekistan)

Állampolgárság: orosz

Nem: nő

Az Oroszországi Föderáció Központi Választási Bizottságának (KVB) (Central Election Commission (CEC)) elnöke. A KVB felel a jogellenes népszavazások megrendezéséért Ukrajna megszállt területein. E szerepében Ella Aleksandrovna Pamfilovát felelősség terheli olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.”

Szervezetek

 

Elnevezés

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

„112.

JSC Goznak

(oroszul: АО «Гознак»)

Cím: 17 Mytnaya Street, Moscow, Russian Federation

A szervezet típusa: részvénytársaság

A bejegyzés helye: Russian Federation

Cégjegyzékszám: TIN 7813252159

Üzleti tevékenység fő helye: Moscow, Russian Federation

Egyéb kapcsolódó szervezetek: az Oroszországi Föderáció kormánya (Government of Russian Federation)

Állami tulajdonban lévő orosz részvénytársaság, amely különböző biztonsági termékek – többek között bankjegyek, pénzérmék, bélyegzők, személyazonosító igazolványok, biztonságos okmányok, valamint állami kitüntetések és emlékérmek – gyártásáért felelős. E minőségében a JSC Goznak felel minden orosz útlevél nyomtatásáért, az Ukrajna megszállt régióiban – köztük a Donyec-medencében – kiosztott útleveleket is beleértve, valamint az orosz védelmi ágazat katonai okmányainak a nyomtatásáért is. Az útlevelek kiosztása fontos szerepet tölt be Oroszország azon kísérletében, hogy „eloroszosítsa” és destabilizálja Ukrajnát.

A JSC Goznak ezért felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések anyagi vagy pénzügyi támogatásáért.

2022.10.6.

113.

OJSC V.A. Degtyarev Plant

(oroszul: ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»)

más néven: Degtyarev-üzem (Degtyarev Plant)

(oroszul: «Завод имени Дегтярева»)

más néven: ZiD

(oroszul: «ЗиД»)

Cím: 4 Truda st., Kovrov 601900 Vladimir region, Russian Federation

Telefonszám: +8 (49232) 9-12-09

Honlap: www.zid.ru

E-mail-cím: zid@zid.ru

Kapcsolódó személyek: Aleksander Vladimirovich Tmenov

Védelmi vállalat, amely fegyverekkel látja el az orosz fegyveres erőket. A Degtyarev-üzem (Degtaryev Plant) gyártotta az orosz fegyveres erők által Oroszország Ukrajna ellen folytatott agresszív háborúja során felhasznált Igla MANPADS, 9M119M „Refleks” és 9M120 „Ataka” rakétákat, valamint a „3UBK20” rakétaindító állványokat.

A Degtyarev-üzemet ezért felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések anyagi vagy pénzügyi támogatásáért.

2022.10.6.

114.

A P.D.Grushinról elnevezett MKB „Fakel” (MKB "Fakel" named after P.D. Grushin)

(oroszul: МКБ «Факел» имени академика П. Д. Грушина)

Cím: Khimki, Akademika Grushina 33, 141401 Moscow region, Russian Federation

Telefonszám: 8 (495) 572-01-33

Honlap: https://www.mkbfakel.ru

E-mail-cím: info@npofakel.ru

Kapcsolódó szervezetek: JSC Concern VKO "Almaz-Antey"

Orosz védelmi vállalat. amely megtervezte az orosz fegyveres erők által Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúja során felhasznált S-300, S-400 és TOR rakétarendszereket.

Az MKB Fakelt ezért felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések anyagi vagy pénzügyi támogatásáért.

2022.10.6.

115.

JSC Irkut Corporation

(oroszul: Корпорация «ИРКУТ»)

Cím: Leningradskiy Prospect 68, Moscow, 125315, Russian Federation

Telefonszám: +7 (495) 777-21-01

Honlap: www.irkut.com

E-mail-cím: office@irkut.com

Kapcsolódó személyek: Alexander Veprev, a JSC “Irkut” Corporation igazgató-helyettese, és Yuri Slyusar, a PJSC “UAC” vezérigazgatója.

Orosz légijárműgyártó vállalat, amely vadászgépekkel látja el az orosz fegyveres erőket.

Az Irkut Corporation gyártotta az orosz fegyveres erők által Oroszország Ukrajna ellen folytatott agresszív háborúja során felhasznált Su-30SM szupermanőverező képességű vadászgépet.

Az Irkut Corporationt ezért felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések anyagi vagy pénzügyi támogatásáért.

2022.10.6.

116.

MMZ Avangard

(oroszul: АО "ММЗ "АВАНГАРД"")

Cím: Klary Tsetkin street 33, 125130, Moscow, Russian Federation

Telefonszám: +7 (495) 639-99-90

Honlap: https://mmzavangard.ru/

E-mail-cím: avangardmos@mmza.ru

Kapcsolódó szervezetek: JSC Concern VKO "Almaz-Antey"

Orosz védelmi szolgáltató cég, amely fegyverekkel látja el az orosz fegyveres erőket.

Az MMZ Avangard rakétákat gyártott az orosz fegyveres erők által Oroszország Ukrajna ellen folytatott agresszív háborúja során felhasznált S-300 és S-400 rakétarendszerekhez.

Az MMZ Avangardot ezért felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések anyagi vagy pénzügyi támogatásáért.

2022.10.6.

117.

JSC A.N. Ganyicsev Tudományos és Gyártási Szövetség “SPLAV” (JSC A.N. Ganichev Scientific and Production Association “SPLAV”)

(oroszul: АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева»)

más néven: JSC NPO “Splav” (oroszul: АО НПО «Сплав»)

Cím: Shcheglovskaya zaseka Str. 33, Tula, 300004 Russian Federation

Telefonszám: +7 (4872) 46-44-09

Honlap: www.splav.org, www.splavtula.ru, сплав.рф

E-mail-cím: mail@splavtula.ru

Kapcsolódó személyek: Aleksander Vladimirovich Smirnov

Sergey Yurevich Alekseev

Boris Andreevich Belobragin

Sergey Anatolevich Guliy

Vladimir Nikolaevich Kondaurov

Denis Nikolaevich Kochetkov

Maksim Grigorevich Rapota

Oleg Veniaminovich Stolyarov

Viktor Ivanovich Tregubov

Olga Olegovna Yakunina

Kapcsolódó szervezetek: JSC Research and Industrial Concern “Machine Engineering Technologies” - JSC RIC TECMASH

Orosz fegyvergyártó vállalat, amely fegyverekkel látja el az orosz fegyveres erőket.

Az NPO Splav gyártotta az orosz fegyveres erők által Oroszország Ukrajna ellen folytatott agresszív háborúja során felhasznált BM-27 Uragan és BM-30 Smerch rakéta-sorozatvetőket. Az orosz fegyveres erők BM-27 Uragan és BM-30 Smerch rakéta-sorozatvetőket alkalmaztak ukrán polgári célpontok ellen kazettás lőszerekkel elkövetett támadásokban, amelyek több halálos áldozatot követeltek.

Az NPO Splavot ezért felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések anyagi vagy pénzügyi támogatásáért.

2022.10.6.

118.

Központi Választási Bizottság (KVB) (Central Election Commission (CEC))

Cím: 109012, Bol'shoy Cherkassky Pereulok, Building 9, Moscow, Russian Federation.

A szervezet típusa: az Orosz Föderáció állami szerve

A bejegyzés helye: Moscow, Russian Federation

A bejegyzés időpontja: 2002.6.12., a 67-FZ sz. szövetségi törvény révén

Egyéb kapcsolódó szervezetek: az Oroszországi Föderáció kormánya (Government of Russian Federation)

Az Orosz Föderáció Központi Választási Bizottsága (KVB) (Central Election Commission (CEC)) orosz állami szerv, amelynek feladata a választások és népszavazások megrendezése az Orosz Föderáció számára. E minőségében a KVB felel a jogellenes népszavazások megrendezéséért Ukrajna megszállt területein, és ezért felelősség terheli olyan intézkedések és politikák támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2022.10.6.”