2022.10.6.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 259/76


A TANÁCS (EU) 2022/1905 RENDELETE

(2022. október 6.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 2014/145/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A 269/2014/EU tanácsi rendelet (2) hatályba lépteti a 2014/145/KKBP határozatban előírt korlátozó intézkedéseket.

(2)

A Tanács 2022. október 6-án elfogadta a 2014/145/KKBP határozat módosításáról szóló (KKBP) 2022/1907 határozatot (3), amely további kritériumot vezetett be a vagyoni eszközök befagyasztásával szankcionált természetes személyek, szervezetek vagy szervek jegyzékbevétele, valamint a pénzeszközöknek és gazdasági erőforrásoknak jegyzékbe vett személyek vagy szervezetek rendelkezésére való bocsátására vonatkozó tilalom tekintetében. A (KKBP) 2022/1907 határozat emellett további eltéréseket vezetett be a vagyoni eszközök befagyasztása, valamint a pénzeszközök és gazdasági erőforrások egyes jegyzékbe vett szervezetek rendelkezésére való bocsátásának tilalma alól, és további rendelkezéseket vezetett be a tagállamoknak az eltérések engedélyezésével kapcsolatos kötelezettségeire vonatkozóan.

(3)

A 2014/145/KKBP határozatot érintő, a (KKBP) 2022/1907 határozattal bevezetett módosítások a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a minden tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű szabályozás szükséges.

(4)

A 269/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 269/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„h)

azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akik vagy amelyek elősegítik az e rendelet, a 692/2014/EU (*1) a 833/2014/EU (*2) vagy az (EU) 2022/263 (*3) tanácsi rendelet, vagy a 2014/145/KKBP (*4), a 2014/386/KKBP (*5), a 2014/512/KKBP (*6), vagy a (KKBP) 2022/266 (*7) tanácsi határozat rendelkezéseinek kijátszása elleni tilalom megsértését.

(*1)  A Tanács 692/2014/EU rendelete (2014. június 23.) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó áruknak az Unióba történő behozatalára vonatkozó korlátozások bevezetéséről (HL L 183., 2014.6.24., 9. o.)."

(*2)  A Tanács 833/2014/EU rendelete (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 1. o.)."

(*3)  A Tanács (EU) 2022/263 rendelete (2022. február 23.) az Ukrajna donyecki és luhanszki régiói nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeinek elismerése és az orosz fegyveres erőknek az említett térségbe vezénylése miatti korlátozó intézkedésekről (HL L 42I., 2022.2.23., 77. o.)."

(*4)  A Tanács 2014/145/KKBP határozata (2014. március 17.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 78., 2014.3.17., 16. o.)."

(*5)  A Tanács 2014/386/KKBP határozata (2014. június 23.) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó árukra vonatkozó korlátozások bevezetéséről (HL L 183., 2014.6.24., 70. o.)."

(*6)  A Tanács 2014/512/KKBP határozata (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 13. o.)."

(*7)  A Tanács (KKBP) 2022/266 határozata (2022. február 23.) Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiójának nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területei elismerése, valamint az orosz fegyveres erők említett területekre történő vezénylésének elrendelése miatti korlátozó intézkedésekről (HL L 42I., 2022.2.23., 109. o.).”"

2.

A 6a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6a. cikk

(1)   A 2. cikk (2) bekezdésétől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetnek kifizetéseket a Krími Tengeri Kikötők vállalat számára a kercsi halászati kikötőben, valamint a jaltai és a jevpatóriai kereskedelmi kikötőben nyújtott szolgáltatásokért, továbbá a Gosgidrografiya által és a Krími Tengeri Kikötők vállalat Port-Terminal fiókvállalatai által nyújtott szolgáltatásokért.

(2)   Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

3.

A 6b.cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(4)   A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az I. mellékletben a 91. bejegyzési szám alatt jegyzékbe vett szervezethez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezet számára történő rendelkezésre bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételek mellett, és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek azon ügyletek – beleértve az eladásokat is – lezárásához, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy 2022. december 31-ig fel lehessen számolni egy 2022. március 16. előtt létrehozott közös vállalkozást vagy hasonló jogi konstrukciót, amelyben részt vesz a 833/2014/EU rendelet XIX. mellékletében felsorolt valamely jogi személy, szervezet vagy szerv.

(5)   A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az I. mellékletben a 101. bejegyzési szám alatt jegyzékbe vett szervezethez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezet számára történő rendelkezésre bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételek mellett, és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek olyan műveletek, szerződések vagy egyéb megállapodások 2023. január 7-ig történő megszüntetéséhez, amelyeket 2022. június 3. előtt az említett szervezettel közöttek vagy annak részvételével hajtottak végre.

(6)   Az érintett tagállam az e cikk szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. október 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BEK


(1)  HL L 78., 2014.3.17., 16. o.

(2)  A Tanács 269/2014/EU rendelete (2014. március 17.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről (HL L 78., 2014.3.17., 6. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2022/1907 határozata (2022. október 6.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 98. oldalát).