2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 229/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1456 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022. június 10.)

az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet 43. cikkének (1) bekezdésétől az Amerikai Egyesült Államokból származó, az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának ellenőrzése alatt álló és a 2007. szeptember 1-je előtt gyártott lőszeres ládák formájában kiszerelt fa csomagolóanyagok az Unió területére történő behozatalára vonatkozó feltételek tekintetében történő eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv (1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen a 43. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság (EU) 2015/179 végrehajtási határozata (2) felhatalmazást adott a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv (3) egyes rendelkezéseitől az Amerikai Egyesült Államokból származó és az Amerikai Védelmi Minisztérium által ellenőrzött lőszeres ládák formájában kiszerelt, tűlevelűek (Coniferales) fájából készült fa csomagolóanyag az Unióba történő behozatalára vonatkozó különleges feltételek tekintetében való ideiglenes eltérés engedélyezésére. Mivel e határozat érvényessége 2020. december 31-én lejárt, új szabályokat kell elfogadni annak érdekében, hogy bizonyos feltételek mellett a jövőben is lehetséges legyen az ilyen lőszeres ládák behozatala.

(2)

Az (EU) 2016/2031 rendelet 43. cikkének (1) bekezdése olyan különleges követelményeket ír elő a fa csomagolóanyagok Unióba történő behozatalára vonatkozóan – amelyeknek meg kell felelniük a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó, a nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyagok szabályozásáról szóló 15. számú nemzetközi szabványnak (4) (a továbbiakban: ISPM 15) –, amelyekkel garantálható, hogy a fa csomagolóanyagot a szabvány szerint jóváhagyott növényegészségügyi kezelésnek vetették alá.

(3)

Egyes ládák formájában kiszerelt, tűlevelűek (Pinopsida) fájából készült fa csomagolóanyagokat – amelyeket az Amerikai Egyesült Államokban 2007. szeptember 1-je előtt lőszerek szállítására állítottak elő – olyan kezelésnek vetették alá, amely nem felel meg az ISPM 15 I. mellékletében meghatározott alkalmazandó követelményeknek, és ezért nem felelnek meg az (EU) 2016/2031 rendelet 43. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(4)

2018. szeptember 7-én az Amerikai Egyesült Államok a puhafa csomagolóanyagok tekintetében az (EU) 2015/179 végrehajtási határozat szerinti eltérés meghosszabbítását, valamint az eltérés hatályának a keményfából készült fa csomagolóanyagokra való kiterjesztését kérte. Az Amerikai Egyesült Államok a fent említett kérelemhez csatolta az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma által a puhafából készült lőszeres ládák tekintetében végzett átfogó elemzést követő dokumentációt, amelyet a keményfa lőszeres ládák tekintetében végzett átfogó elemzés egészít ki.

(5)

Az Amerikai Egyesült Államok által szolgáltatott információ alapján, valamint az Amerikai Egyesült Államokból származó lőszeres ládák formájában kiszerelt fa csomagolóanyagok Unióba történő behozatalára vonatkozó feltételektől való eltérés tekintetében az érintett szakértői csoporttal folytatott megbeszélést követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a (3) preambulumbekezdésben említett, lőszerek szállítására használt puha- vagy keményfából készült ládák esetében – bizonyos feltételek teljesülése esetén – nem áll fenn a növénykárosítók elterjedésének kockázata. Ezek a feltételek a ládák gyártásának időpontjára, a fakéreg hiányára vagy korlátozott jelenlétére, az ilyen ládák kezelésére és javítására, valamint tárolására és szállítására vonatkoznak.

(6)

Ez az eltérés kizárólag azokra az Amerikai Egyesült Államokból származó lőszeres ládák formájában kiszerelt fa csomagolóanyagokra vonatkozik, amelyeket 2007. szeptember 1-je előtt gyártottak, mivel az ezen időpontot követően gyártott ládákat az ISPM 15 szabványnak megfelelő kezelésnek vetették alá.

(7)

Ezért engedélyezni kell az Amerikai Egyesült Államokból származó mind puha-, mind keményfából készült lőszeres ládák formájában kiszerelt fa csomagolóanyagok Unió területére történő behozatalát, valamint Unió területén történő tárolását és szállítását, amennyiben azok megfelelnek az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

(8)

A potenciális növényegészségügyi kockázatok hatékony ellenőrzésének és áttekintésének biztosítása érdekében azon személyeknek, akik az előírt ellenőrzéseket követően az Amerikai Egyesült Államokból származó lőszeres ládák formájában kiszerelt fa csomagolóanyagok mozgatását vagy tárolását végzik, a szóban forgó mozgatási vagy tárolási műveletekről és az érintett ládákról értesíteniük kell a felelős hivatalos szervet.

(9)

Annak érdekében, hogy gyorsan lehessen reagálni az Amerikai Egyesült Államokból származó lőszeres ládák formájában kiszerelt fa csomagolóanyagokból eredő potenciális növényegészségügyi kockázatokra, a tagállamoknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell egymást és a Bizottságot, ha olyan szállítmányról szereznek tudomást, amely nem felel meg az e rendeletben az Unióba történő behozatal feltételeire vonatkozóan meghatározott követelményeknek. Ezen túlmenően a rendelet alkalmazásának értékelése céljából a tagállamoknak évente tájékoztatniuk kell a Bizottságot és a többi tagállamot a megvalósult behozatalokról.

(10)

Az intézkedések végrehajtásának felülvizsgálása, valamint az adott fa csomagolóanyag behozatalával járó növényegészségügyi kockázatok hatékony kezelésének megvizsgálása érdekében az e rendelettel bevezetett eltérésre vonatkozó feltételeket 2025. július 31-ig kell alkalmazni.

(11)

E fa csomagolóanyagok lehető leggyorsabb Unióba történő behozatala érdekében – mivel az (EU) 2015/179 végrehajtási határozata már 2020. december 31-én hatályát vesztette – a jelen végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A lőszeres ládákkal kapcsolatos eltérés biztosítására vonatkozó felhatalmazás és feltételek

A 2007. szeptember 1. előtt gyártott, az Amerikai Egyesült Államokból származó és az Amerikai Védelmi Minisztérium által ellenőrzött ládák formájában kiszerelt fa csomagolóanyagok (a továbbiakban: ládák) – amelyeket ténylegesen lőszerek szállítására használnak – mentesülnek az (EU) 2016/2031 rendelet 43. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelmények alól, amennyiben:

a)

a ládák megfelelnek az e rendelet mellékletében meghatározott feltételeknek, valamint

b)

a 2., a 3. és a 4. cikk szerinti követelmények teljesülnek.

2. cikk

Bejelentési kötelezettség

(1)   Az 1. cikknek megfelelő szállítmány tervezett beléptetése előtt legalább öt munkanappal az importőr értesíti a beléptetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságait a szállítmány behozatalára irányuló szándékáról. Ugyanezen határidőn belül az importőr ugyanezt az értesítést megküldi az első tárolási hely szerinti tagállam illetékes hatóságainak is, amennyiben ez a hely eltér a beléptetési helytől.

(2)   A (1) bekezdésben említett értesítés a következőket tartalmazza:

a)

a tervezett behozatal dátuma;

b)

az érintett szállítmány leltári jegyzéke, amely feltünteti a szállítmányt alkotó ládák azonosító adatait;

c)

az importőr neve és címe;

d)

a tervezett behozatal belépési pontjának címe;

e)

az első tárolási hely címe, amennyiben az eltér a belépési helytől.

3. cikk

Az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzések

(1)   A beléptetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai ellenőrzik a melléklet 7. pontjában leírt okmány meglétét és teljességét. Továbbá minden szállítmányból reprezentatív mintát vesznek, és ellenőrzik, hogy a minták megfelelnek-e a melléklet következő pontjainak:

a)

az 1. és a 2. pont a megfelelő jelzés feltüntetése tekintetében;

b)

a 3. pont a javított ládák tekintetében;

c)

a 4. pont a fakéreg hiánya tekintetében;

d)

az 5. pont a nedvességtartalom tekintetében;

(2)   Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, abban az esetben, ha az első tárolási hely eltér a beléptetési helytől, az első tárolási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai elvégzik az említett bekezdésben leírt ellenőrzést.

4. cikk

A ládák tárolása és szállítása

(1)   A 3. cikkben említett ellenőrzéseket megelőzően és követően a ládák lezárt épületekben tárolandók.

(2)   Amennyiben a ládák mozgatására sor kerül, ez zárt tartályokban vagy teljes védelmet biztosító védőtakarás alatt végzendő.

5. cikk

Értesítés a feltételeknek való meg nem felelésről

A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot minden olyan szállítmányról, amely nem felel meg a mellékletben meghatározott feltételeknek.

Az említett értesítésnek három munkanapon belül meg kell történnie azon időponttól számítva, hogy az illetékes hatóság értesült az ilyen szállítmányról.

6. cikk

Importokra vonatkozó jelentés

Az első tárolási hely szerinti tagállam minden év január 31-ig tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot a területére behozott szállítmányok számáról, és jelentést nyújt be a 3. cikkben említett, az előző év január 1-je és december 31-e között elvégzett ellenőrzésekről.

7. cikk

A hatályvesztés időpontja

Ez a rendelet 2025. július 31-ével hatályát veszti.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. június 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 317., 2016.11.23., 4. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/179 végrehajtási határozata (2015. február 4.) a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől az Amerikai Egyesült Államokból származó és az Amerikai Védelmi Minisztérium által ellenőrzött lőszeres ládák formájában kiszerelt, tűlevelűek (Coniferales) fájából készült fa csomagolóanyag tekintetében való eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról (HL L 30., 2015.2.6., 38. o.).

(3)  A Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.7.10., 1. o.).

(4)  A növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabvány (ISPM 15): A nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyagok szabályozása. https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/#614.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett lőszeres ládák behozatalára vonatkozó feltételek

Az 1. cikkben említett ládáknak meg kell felelniük a következő feltételeknek:

1.

Olyan jelzés található rajtuk, amely igazolja, hogy 2007. augusztus 31. előtt gyártották őket.

2.

Olyan jelzés található rajtuk, amely igazolja, hogy az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (Environmental Protection Agency) által jóváhagyott faanyagvédő szerrel kezelték őket.

3.

Amennyiben gyártásuk óta sor került a ládák javítására, az erre a célra felhasznált fa megfelel az (EU) 2016/2031 rendelet 43. cikke (1) bekezdésében megállapított feltételeknek.

4.

A ládák fából készültek. A fának teljesen kérgezettnek kell lennie, vagy csupán láthatóan elkülönülő, egymással nem összefüggő kisebb kéregdarabok maradhatnak rajta. E kéregdaraboknak meg kell felelniük az alábbi követelmények valamelyikének:

a)

3 cm-nél keskenyebbek (hosszúságuktól függetlenül);

b)

amennyiben szélességük meghaladja a 3 cm-t, az egyes kéregdarabok teljes felülete kisebb, mint 50 cm2.

5.

Nedvességtartalmuk nem haladja meg a 20 %-ot.

6.

Lezárt épületekben tárolták, valamint zárt tartályokban vagy teljes védelmet biztosító védőtakarás alatt szállították őket.

7.

Az Amerikai Védelmi Minisztérium által kibocsátott dokumentum kíséri őket, amely igazolja a 4., az 5. és a 6. pontban foglalt feltételek teljesülését.