2022.8.12.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/83


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1393 RENDELETE

(2022. augusztus 11.)

az 1881/2006/EK rendeletnek a kendermagban és az abból származó termékekben előforduló delta-9-tetrahidrokannabinol (Δ9-THC) felső határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1881/2006/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok, köztük a delta-9-tetrahidrokannabinol (Δ9-THC) felső határértékeit.

(2)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagokkal foglalkozó testülete 2015-ben tudományos véleményt (3) fogadott el a tetrahidrokannabinol (THC) tejben és más állati eredetű élelmiszerekben való előfordulásával kapcsolatos, az emberi egészségre jelentett kockázatokról. A THC, pontosabban a Δ9-THC a Cannabis sativa kendernövény legmeghatározóbb összetevője. A Hatóság egy 1 μg Δ9-THC/testtömegkilogramm értékű akut referenciadózist (ARfD) határozott meg.

(3)

Annak érdekében, hogy több adat álljon rendelkezésre a Δ9-THC és más releváns, nem pszichoaktív prekurzorok kenderből származó élelmiszerekben és kendertartalmú vagy kenderből származó összetevőket tartalmazó élelmiszerekben való jelenlétéről, a Bizottság elfogadta az (EU) 2016/2115 bizottsági ajánlást (4).

(4)

2020. január 7-én a Hatóság – az (EU) 2016/2115 ajánlás szerint generált előfordulási adatok figyelembevételével – tudományos jelentést (5) tett közzé, amelyben értékelte a Δ9-THC-nek való akut humán expozíciót. Az akut expozícióra vonatkozó némely becslés meghaladta az 1 μg/ttkg-os akut referenciadózist. Ugyan az expozíciós becslések várhatóan túlbecsülik a Δ9-THC-nek való akut uniós kitettséget, a Δ9-THC-nek való jelenlegi kitettség kérdéses lehet egészségügyi szempontból.

(5)

Ezért az emberi egészség magas szintű védelmének biztosítása érdekében felső határértékeket kell megállapítani a kendermagra és a kendermagból származó termékekre. Mivel a delta-9-tetrahidrokannabinolsav (Δ9-THCA) feldolgozás útján Δ9-THC-vé alakulhat, a felső határértékeket a Δ9-THC ekvivalensben kell meghatározni, amely a Δ9-THC és a Δ9-THCA összege.

(6)

Az 1881/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők felkészülhessenek az e rendelettel bevezetett új szabályokra, észszerű időt kell biztosítani a felső határértékek alkalmazásáig. Helyénvaló továbbá átmeneti időszakot biztosítani az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt jogszerűen forgalomba hozott élelmiszerekre vonatkozóan is.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1881/2006/EK rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A mellékletben felsorolt, 2023. január 1-je előtt jogszerűen forgalomba hozott élelmiszerek minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejükig forgalomban maradhatnak.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. augusztus 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 37., 1993.2.13., 1. o.

(2)  A Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).

(3)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) Journal 2015; 13(6):4141.

(4)  A Bizottság (EU) 2016/2115 ajánlása (2016. december 1.) a delta-9-tetrahidrokannabinol, prekurzorai és más kannabinoidok élelmiszerben való előfordulásának nyomon követéséről (HL L 327., 2016.12.2., 103. o.).

(5)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), Arcella D, Cascio C és Mackay K, 2020. Acute human exposure assessment to tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) (A tetrahidrokannabinollal (Δ9-THC) kapcsolatos akut humán expozíció értékelése). EFSA Journal 2020;18(1):5953, 41 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5953.


MELLÉKLET

Az 1881/2006/EK rendelet mellékletének 8. szakasza a következő 8.6. bejegyzéssel egészül ki:

Élelmiszerek (1)

Felső határérték (mg/kg)

„8.6.

Delta-9-tetrahidrokannabinol (Δ9-THC) ekvivalensek  (*1)

 

8.6.1.

Kendermag

3,0

8.6.2.

Őrölt kendermag, (részben) zsírtalanított kendermag és egyéb, kendermagból származó/készített termékek  (*2) a 8.6.3. pontban említett termékek kivételével.

3,0

8.6.3.

Kendermagolaj

7,5


(*1)  a felső határérték a delta-9-tetrahidrokannabinol (Δ9-THC) és a delta-9-tetrahidrokannabinolsav (Δ9-THCA), Δ9-THC-ben kifejezett összegére vonatkozik. A Δ9-THCA szintjére egy 0,877-es faktor alkalmazandó, és a felső határérték a Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA összegére vonatkozik (a Δ9-THC és a Δ9-THCA külön meghatározása és mennyiségi meghatározása esetén).

(*2)  a kendermagból származó/készített termékek olyan termékek, melyek kizárólag kendermagból származnak/amelyeket kizárólag kendermagból állítottak elő.”