2022.8.2.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 202/27


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1345 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. augusztus 1.)

az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó és szaporítóanyagokat gyűjtő, előállító, feldolgozó vagy tároló létesítmények nyilvántartásba vétele és engedélyezése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) („állategészségügyi rendelet”) és különösen annak 86. cikke (1) és (2) bekezdésére és 96. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/429 rendelet szabályokat állapít meg az állatra vagy emberre átvihető állatbetegségekre vonatkozóan, beleértve a szárazföldi állatokat tartó és szaporítóanyagokat gyűjtő, előállító, feldolgozó vagy tároló létesítmények illetékes hatóság általi nyilvántartásba vételére és engedélyezésére vonatkozó szabályokat.

(2)

Az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) kiegészíti az (EU) 2016/429 rendeletet azáltal, hogy részletes szabályokat állapít meg azon nyilvántartásokra vonatkozóan, amelyeket az illetékes hatóságnak vezetnie kell az általa nyilvántartásba vett vagy engedélyezett, szárazföldi állatokat tartó és szaporítóanyagokat gyűjtő, előállító, feldolgozó vagy tároló létesítményekről.

(3)

Konkrétabban, az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet 18. cikkének d) pontja úgy rendelkezik, hogy az illetékes hatóság az általa nyilvántartásba vett, tartott szárazföldi állatokkal foglalkozó létesítményekről, valamint keltetőkről vezetett nyilvántartásában rögzíti a létesítmény címét, valamint helyének földrajzi koordinátáit (földrajzi szélesség és hosszúság). Ezen túlmenően az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet 18. cikkének h) pontja úgy rendelkezik, hogy az illetékes hatóság a nyilvántartásban rögzíti az azon időszakra vonatkozó információt, amelynek során állatokat vagy keltetőtojásokat tartanak a létesítményben, amennyiben ez nem folyamatosan történik, ideértve a szezonális, illetve meghatározott események időtartama alatt történő tartást. Míg az (EU) 2016/429 rendelet 84. cikke (1) bekezdésének b) pontja előírja, hogy a szárazföldi állatokat tartó vagy szaporítóanyagokat gyűjtő, előállító, feldolgozó vagy tároló létesítmények felelős személyeinek bizonyos információkat kell az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátaniuk a létesítményeik nyilvántartásba vétele érdekében, ezek az információk nem tartalmazzák az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet 18. cikkének d) és h) pontjában előírt valamennyi részletes információt. Ezért helyénvaló előírni a tartott szárazföldi állatokkal foglalkozó létesítmények és a keltetők felelős személyei számára, hogy ezeket a részletes információkat nyilvántartásba vétel céljából bocsássák az illetékes hatóság rendelkezésére.

(4)

Hasonlóképpen, az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet 21. cikkének d) és h) pontja is előírja az illetékes hatóság számára az általa engedélyezett létesítmények nyilvántartásában ugyanazon részletes információk rögzítését, amelyeket az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 18. cikkének d) és h) pontja ír elő. Míg az (EU) 2016/429 rendelet 96. cikkének (1) bekezdése előírja a felelős személyek számára, hogy a létesítményük engedélyezése iránti kérelmükben bizonyos információkat bocsássanak az illetékes hatóság rendelkezésére, ezek az információk nem foglalják magukban az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet 21. cikkének d) és h) pontjában előírt valamennyi részletes információt. Ezért helyénvaló előírni a tartott szárazföldi állatokkal foglalkozó létesítmények és a keltetők felelős személyei számára, hogy ezeket a részletes információkat engedélyezés céljából bocsássák az illetékes hatóság rendelkezésére.

(5)

Emellett az (EU) 2016/429 rendelet 85. cikke úgy rendelkezik, hogy a tagállamok az említett rendelet 84. cikkének (1) bekezdésétől eltérve mentesíthetnek a nyilvántartásba vételi kötelezettség alól bizonyos olyan kategóriákba tartozó létesítményeket, amelyek jelentéktelen állat- vagy közegészségügyi kockázatot jelentenek. Ilyen mentesség csak akkor adható, ha az említett létesítménykategóriák típusa az említett rendelet 86. cikkének (2) bekezdésének megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusok útján megállapított szabályok hatálya alá tartozik. Ezért meg kell állapítani a jelentéktelen kockázatot képviselő létesítmények azon típusaira vonatkozó szabályokat, amelyeket a tagállamok a 85. cikkel összhangban mentesíthetnek a nyilvántartásba vételi követelmény alól.

(6)

Egyes létesítmények, különösen a patás állatokat tartó létesítmények nem tekinthetők az (EU) 2016/429 rendelet 85. cikkében említett jelentéktelen kockázatot jelentő létesítménynek számos olyan jegyzékbe foglalt betegség miatt, amelyeket patás állatok terjeszthetnek, és amelyek e tekintetben befolyásolhatják a létesítmények vagy körzetek állategészségügyi helyzetét. Hasonlóképpen, a létesítményben tenyésztés céljából tartott kutyák, macskák és vadászgörények nem tekinthetők jelentéktelen kockázatot képviselőnek, különösen az emberi egészség szempontjából.

(7)

Az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek mozgatása fontos kockázati tényezőt jelent az állati és emberi egészségre nézve. Azok a létesítmények, amelyekben – különösen más tagállamokba vagy harmadik országokba irányuló vagy onnan kiinduló – mozgatásra kerül sor, nem tekintendők jelentéktelen kockázatot képviselő létesítményeknek. Azok a létesítmények azonban, amelyekben az állatokat, szaporítóanyagokat vagy állati eredetű termékeket bizonyos folyamatossággal tartják, és amelyek elsődleges célja nem az említett állatok, szaporítóanyagok vagy állati eredetű termékek létesítménybe vagy létesítményből történő mozgatása, elhanyagolható kockázatot jelentenek, még akkor is, ha alkalmanként sor kerülhet ilyen mozgatásra.

(8)

A felelős személyek ugyanazon a létesítményben gyakran több fajhoz tartozó szárazföldi állatokat tartanak. Ha egy tagállam az (EU) 2016/429 rendelet 85. cikkében előírtak szerint mentesíti a nyilvántartásba vételi kötelezettség alól a létesítmények bizonyos, jelentéktelen kockázatot képviselő kategóriáit, az nem arányos az ahhoz kapcsolódó kockázattal, ha a felelős személyektől megkövetelik a 84. cikk (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontjában említett információk rendelkezésre bocsátását az olyan tartott szárazföldi állatok tekintetében, amelyek esetében a létesítmény e rendelet 3. cikkével összhangban mentesülhetne a nyilvántartásba vételi kötelezettség alól, ha kizárólag ezen állatok lennének az adott létesítményben tartott állatok.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

E rendelet szabályokat állapít meg az alábbiak terén:

a)

a tartott szárazföldi állatokkal foglalkozó létesítmények és a keltetők felelős személyei által a létesítményeik nyilvántartásba vétele céljából szolgáltatandó, az (EU) 2016/429 rendelet 84. cikkének (1) bekezdésében előírt információk;

b)

jelentéktelen kockázatot képviselő, szárazföldi állatokat tartó létesítmények azon típusai, amelyeket a tagállamok az (EU) 2016/429 rendelet 85. cikkével összhangban mentesíthetnek a nyilvántartásba vételi követelmény alól;

c)

a tartott szárazföldi állatokkal foglalkozó létesítmények és a keltetők felelős személyei által a létesítményük engedélyezése iránti kérelmükben az (EU) 2016/429 rendelet 96. cikkének (1) bekezdésével összhangban szolgáltatandó információk.

2. cikk

A felelős személyek által a létesítményük nyilvántartásba vétele céljából szolgáltatandó információk

(1)   Az (EU) 2016/429 rendelet 84. cikkének (1) bekezdésében említett, tartott szárazföldi állatokkal foglalkozó létesítmények és keltetők felelős személyei az említett rendelet 84. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett információkon kívül az ilyen tevékenységek megkezdése előtt az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják a következő információkat:

a)

a nyilvántartásba veendő létesítmény címe, valamint helyének földrajzi koordinátái (földrajzi szélesség és hosszúság);

b)

az az időszak, amelynek során a nyilvántartásba vett létesítményben tartott szárazföldi állatokat vagy keltetőtojásokat tartanak, amennyiben ez nem folyamatosan történik, ideértve a szezonális, illetve meghatározott események időtartama alatt történő tartást.

(2)   Az (EU) 2016/429 rendelet 84. cikkének (1) bekezdésében említett, tartott szárazföldi állatokkal foglalkozó létesítmények felelős személyei nem kötelesek az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátani az említett rendelet 84. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontjában említett információkat a tagállam által az e rendelet 3. cikkének megfelelően alkalmazott eltérés hatálya alá tartozó tartott szárazföldi állatok tekintetében.

3. cikk

A szárazföldi állatokat tartó létesítmények azon típusai, amelyeket a tagállamok mentesíthetnek a nyilvántartásba vételi kötelezettség alól

(1)   A tagállamok mentesíthetik az (EU) 2016/429 rendelet 85. cikkében előírt, jelentéktelen kockázatot képviselő, szárazföldi állatokat tartó létesítményeket a nyilvántartásba vételi kötelezettség alól, amennyiben teljesülnek a következő kritériumok:

a)

a létesítményben nem tartanak patás állatokat;

b)

a létesítményben nem tartanak kutyákat, macskákat vagy vadászgörényeket tenyésztés céljából;

c)

a létesítmény nem vesz részt tartott szárazföldi állatoknak, szaporítóanyagoknak vagy állati eredetű termékeknek másik tagállamba vagy harmadik országba irányuló vagy onnan kiinduló mozgatásában;

d)

a létesítményben tartott szárazföldi állatokat, szaporítóanyagokat vagy állati eredetű termékeket nem a létesítményből történő mozgatásra szánják.

(2)   Azok a tagállamok, amelyek az (1) bekezdéssel összhangban mentesítik a létesítményeket, további kritériumokat határozhatnak meg az ilyen létesítményekben tartható tartott szárazföldi állatok számának korlátozására vonatkozóan, valamint korlátozhatják e létesítmények földrajzi elhelyezkedését, különösen az illetékes hatóság által nyilvántartásba vett vagy engedélyezett létesítményekhez való közelségük tekintetében.

4. cikk

A felelős személyek által a létesítményük engedélyezése iránti kérelmükben szolgáltatandó információk

A tartott szárazföldi állatokkal foglalkozó létesítmények és a keltetők felelős személyei az (EU) 2016/429 rendelet 94. cikkének (1) bekezdésében és 95. cikkének a) pontjában előírtak szerint létesítményük engedélyezése iránti kérelmükben az említett rendelet 96. cikkének (1) bekezdésében említett információkon kívül a következő információkat is az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják:

a)

az engedélyezendő létesítmény címe, valamint helyének földrajzi koordinátái (földrajzi szélesség és hosszúság);

b)

az az időszak, amelynek során az engedélyezett létesítményben állatokat vagy a keltetőtojásokat tartanak, amennyiben ez nem folyamatosan történik, ideértve a szezonális, illetve meghatározott események időtartama alatt történő tartást.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. augusztus 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. június 28.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 314., 2019.12.5., 115. o.).