2022.7.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/1


A TANÁCS (EU) 2022/1273 RENDELETE

(2022. július 21.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 2014/145/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel

(1)

A 269/2014/EU tanácsi rendelet (2) végrehajtja a 2014/145/KKBP határozatban előírt korlátozó intézkedéseket.

(2)

A Tanács 2022. július 21-én elfogadta a 2014/145/KKBP határozat módosításáról szóló (KKBP) 2022/1272 határozatot (3), amelyben további eltérést vezetett be a vagyoni eszközök befagyasztása, valamint a pénzeszközök és gazdasági erőforrások jegyzékbe vett személyek és szervezetek rendelkezésére bocsátásának tilalma alól olyan esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése érdekében, amely valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorol az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre.

(3)

Tekintettel az Unió azon határozott álláspontjára, hogy világszerte el kell kerülni és le kell küzdeni az élelmiszer-ellátással kapcsolatos bizonytalanságot, továbbá el kell kerülni a fizetési csatornák zavarait a mezőgazdasági termékekkel összefüggésben, a (KKBP) 2022/1272 határozat eltérést vezet be a vagyoni eszközök befagyasztása, valamint a pénzeszközöknek és gazdasági erőforrásoknak jegyzékbe vett bankok számára történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó tilalom tekintetében is.

(4)

A (KKBP) 2022/1272 határozat eltérést vezet be továbbá a vagyoni eszközök befagyasztásától, továbbá a pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a rendelkezésre bocsátására vonatkozó tilalomtól egy jegyzékbe vett bank esetében a tevékenységek – köztük a levelezőbanki kapcsolatok – rendezett megszüntetése érdekében.

(5)

A 269/2014/EU rendelet hatékony és egységes végrehajtásának biztosítása érdekében, továbbá tekintettel a szankciók megkerülését célzó, az ilyen végrehajtást akadályozó rendszerek összetettségének a fokozódására, szükséges arra kötelezni a valamely tagállam joghatósága alá tartozó eszközökkel rendelkező, jegyzékbe vett személyeket és szervezeteket, hogy jelentsék ezeket az eszközöket, és működjenek együtt az illetékes hatósággal e jelentéstétel ellenőrzése során. Helyénvaló továbbá megerősíteni az uniós gazdasági szereplők jelentéstételi kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket a vagyoni eszközök befagyasztása megsértésének és kijátszásának megakadályozása érdekében. E kötelezettség tiszteletben tartásának a hiánya a vagyonieszköz-befagyasztás kijátszásának minősülne és büntetőjogi szankciókkal lenne sújtható, amennyiben teljesülnek az alkalmazandó nemzeti szabályok és eljárások szerint az ilyen szankciókra vonatkozó feltételek.

(6)

E rendeletet az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert jogok és elvek – mindenekelőtt a tulajdonhoz való jog, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog, a magán- és a családi élet tiszteletben tartása, a személyes adatok védelme, és különösen az ügyvédeknek az ügyfeleik tekintetében fennálló titoktartási kötelezettsége – betartásával kell alkalmazni.

(7)

Az említett módosítások a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a minden tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű szabályozás szükséges.

(8)

A 269/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 269/2014/EUrendelet a következőképpen módosul:

1.

A 6b. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(2a)   A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az I. mellékletben a 108. bejegyzési szám alatt jegyzékbe vett szervezethez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezet számára történő rendelkezésre bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételek mellett, és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek a 2022. július 21. előtt e szervezettel végrehajtott műveleteknek, megkötött szerződéseknek vagy egyéb megállapodásoknak – többek között a levelezőbanki kapcsolatoknak –2023. augusztus 22-ig történő megszüntetéséhez.

(2b)   A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai – az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett – engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az I. mellékletben a 108. bejegyzési szám alatt jegyzékbe vett szervezet számára történő rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek ahhoz, hogy az említett szervezetnek az Unióban székhellyel rendelkező jogi személyben, szervezetben vagy szervben közvetlenül vagy közvetve meglévő tulajdonosi jogainak a folyamatban levő eladása vagy átruházása 2022. október 31-ig lezáruljon.”

b)

a (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek az Unióban letelepedett jogi személyben, szervezetben vagy szervben fennálló tulajdonosi jogok 2022. december 31-ig vagy – attól függően, hogy melyik a későbbi időpont – az I. mellékletben szereplő jegyzékbe vétel időpontjától számított hat hónapon belül történő eladásához és átruházásához, amennyiben az említett tulajdonosi jogok az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv közvetlen vagy közvetett tulajdonában vannak; és”

2.

A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„6d. cikk

(1)   A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott gazdasági erőforrások felszabadítását, miután megállapították, hogy:

a)

az ilyen gazdasági erőforrások felszabadítására az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése miatt van szükség; és

b)

az ilyen gazdasági erőforrások felszabadításából származó bevételeket befagyasztják.

(2)   Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

„6e. cikk

(1)   A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az I. mellékletben az 53., 54., 55., 79., 80., 81., 82. és 108. bejegyzési szám alatt jegyzékbe vett szervezetekhez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezetek rendelkezésére bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételek mellett, és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek – beleértve a búzát és a műtrágyákat is – megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához szükségesek.

(2)   Az érintett tagállam az (1) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

3.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tájékoztatásról, a titoktartásról és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a)

az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságai részére haladéktalanul megadnak minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, így különösen a 2. cikkel összhangban befagyasztott számlákra és összegekre vonatkozó információkat, illetve az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, azok tulajdonában álló, birtokában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, és az erre kötelezett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek által be nem befagyasztottként kezelt, az Unió területén található pénzeszközökre és gazdasági erőforrásokra vonatkozó információkat, és ezeket az információkat közvetlenül vagy a tagállamon keresztül továbbítják a Bizottságnak; és

b)

együttműködnek az illetékes hatósággal az ilyen információk ellenőrzése során.”;

b)

a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(4)   A tagállamok illetékes hatóságai, többek között a végrehajtó hatóságok és a természetes személyeket, jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, valamint az ingatlanokat vagy ingóságokat nyilvántartó hivatalos nyilvántartások kezelői információkat – köztük személyes adatokat – kezelnek és cserélnek a tagállamok más illetékes hatóságaival és a Bizottsággal.

(5)   A személyes adatok kezelése e rendelettel, valamint az (EU) 2016/679 (*1) és az (EU) 2018/1725 (*2) európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban csak az e rendelet alkalmazásához és a tagállamok közötti, valamint a Bizottsággal e rendelet alkalmazásában folytatott hatékony együttműködés biztosításához szükséges mértékben végezhető.

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.)"

(*2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.)”"

4.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

(1)   Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása a 2. cikkben említett intézkedések kijátszása.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek:

a)

2022. szeptember 1. előtt vagy – attól függően, hogy melyik a későbbi időpont – az I. mellékletben szereplő jegyzékbe vétel időpontjától számított 6 héten belül a hozzájuk tartozó, a tulajdonukban álló, birtokukban lévő vagy ellenőrzésük alatt álló, valamely tagállam joghatósága alá tartozó pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat jelentik azon tagállam illetékes hatóságának, amelyben az említett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások találhatók; és

b)

együttműködnek az illetékes hatósággal az ilyen információk ellenőrzése során.

(3)   A (2) bekezdésnek való meg nem felelés az (1) bekezdésben említettek szerint olyan tevékenységekben való részvételnek minősül, amelyek célja vagy hatása a 2. cikkben említett intézkedések kijátszása.

(4)   Az érintett tagállam két héten belül tájékoztatja a Bizottságot a (2) bekezdés a) pontja alapján kapott információkról.

(5)   A (2) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettség 2023. január 1-jéig nem alkalmazandó az olyan tagállamokban található pénzeszközökre vagy gazdasági erőforrásokra, amelyek a nemzeti jog alapján 2022. július 21. előtt hasonló jelentéstételi kötelezettséget írtak elő.

(6)   Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ kizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt adták vagy kapták.

(7)   Személyes adatok e rendelettel, valamint az (EU) 2016/679 és az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő kezelésére csak az e rendelet alkalmazásához szükséges mértékben kerülhet sor.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. július 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. BEK


(1)  HL L 78., 2014.3.17., 16. o.

(2)  A Tanács 269/2014/EU rendelete (2014. március 17.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről (HL L 78., 2014.3.17., 6. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2022/1272 határozata (2022. július 21.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról (HL L 193., 2022.7.21.).