2022.6.3.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/53


A TANÁCS (EU) 2022/879 RENDELETE

(2022. június 3.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP tanácsi határozat módosításáról szóló, 2022. június 3-i (KKBP) 2022/884 határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. július 31-én elfogadta a 833/2014/EU rendeletet (2).

(2)

A 833/2014/EU rendelet végrehajtja a 2014/512/KKBP tanácsi határozatban (3) előírt egyes intézkedéseket.

(3)

A Tanács 2022. június 3-án elfogadta a (KKBP) 2022/884 határozatot, amely módosítja a 2014/512/KKBP határozatot, és további korlátozó intézkedéseket ír elő különböző ágazatokban.

(4)

A (KKBP) 2022/884 határozat kiterjeszti a speciális pénzügyi üzenetszolgáltatások nyújtásának tilalmát további három orosz hitelintézetre.

(5)

A (KKBP) 2022/884 határozat kibővíti Oroszország védelmi és ipari bázisához kapcsolódó azon személyek jegyzékét is, akikre vonatkozóan szigorúbb kiviteli korlátozásokat írnak elő a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint olyan termékek és technológiák tekintetében, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország védelmi és biztonsági ágazatának technológiai megerősítéséhez.

(6)

Helyénvaló kiterjeszteni azon ellenőrzött termékek listáját is, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez.

(7)

A (KKBP) 2022/884 határozat meghosszabbítja az orosz vezetés állandó ellenőrzése alatt álló orosz médiaorgánumok Unión belüli műsorszolgáltatási engedélyeinek felfüggesztését.

(8)

Az Oroszországi Föderáció a vele szomszédos országok, valamint az Unió és tagállamai destabilizálását célzó stratégiájának fokozása érdekében a médiamanipulációra és a tények elferdítésére irányuló szisztematikus nemzetközi kampányt folytat. Így különösen, a propaganda ismételten és következetesen európai politikai pártokat vett célba, különösen választási időszakokban, továbbá célba veszi a civil társadalmat, a menedékkérőket, az orosz etnikai kisebbségeket, a nemi kisebbségeket, valamint a demokratikus intézmények működését az Unióban és tagállamaiban.

(9)

Az Ukrajnával szembeni agressziójának igazolása és támogatása érdekében az Oroszországi Föderáció az Unióban és a szomszédos országokban a civil társadalmat célzó folyamatos és összehangolt propagandatevékenységet folytat, súlyosan eltorzítva és manipulálva a tényeket.

(10)

Az említett propagandatevékenységeket több, az Oroszországi Föderáció vezetésének állandó közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt álló médiaorgánumon keresztül folytatják. Az ilyen tevékenységek jelentős és közvetlen fenyegetést jelentenek az Unió közrendjére és biztonságára nézve. Az említett médiaorgánumok lényegesek és kulcsfontosságúak az Ukrajnával szembeni agresszió előmozdításában és támogatásában, valamint a szomszédos országok destabilizálása céljából.

(11)

A helyzet súlyosságára tekintettel, és Oroszországnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedéseire reagálva, szükséges – az Alapjogi Chartában elismert alapvető jogokkal és szabadságokkal, különösen az annak 11. cikkében elismert, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való joggal összhangban – további korlátozó intézkedéseket bevezetni, hogy felfüggesszék az ilyen médiaorgánumoknak az Unióban folytatott vagy az Unióba irányuló műsorszolgáltató tevékenységeit. Az intézkedéseket mindaddig fenn kell tartani, amíg véget nem ér az Ukrajnával szembeni agresszió, továbbá amíg az Oroszországi Föderáció és annak kapcsolódó médiaorgánumai fel nem hagynak az Unióval és tagállamaival szembeni propagandatevékenységek folytatásával.

(12)

Helyénvaló végrehajtási hatásköröket ruházni a Tanácsra abból a célból, hogy – végrehajtási jogi aktusok útján, és a releváns tények vizsgálatát követően – határozzon arról, hogy a korlátozó intézkedések az e rendeletben meghatározott időpontban alkalmazandóvá váljanak-e az e rendelet VI. mellékletében felsorolt egy vagy több szervezet vonatkozásában.

(13)

Az Alapjogi Chartában elismert alapvető jogokkal és szabadságokkal, különösen az annak 11., 16., illetve 17. cikkében elismert, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való joggal, a vállalkozás szabadságával, illetve a tulajdonhoz való joggal összhangban, az említett intézkedések nem akadályozzák meg, hogy a médiaorgánumok és azok munkatársai a műsorszolgáltatástól eltérő tevékenységeket folytassanak az Unióban, így például kutatást és interjúkészítést. Így különösen, az említett intézkedések nem módosítják az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében említett jogok, szabadságok és elvek tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettséget, ideértve az Alapjogi Chartában és a tagállamok alkotmányaiban foglaltakat, a saját alkalmazási területükön belül.

(14)

A (KKBP) 2022/884 határozat a műsorszolgáltatási engedélyek felfüggesztése mellett tilalmat ír elő az orosz vezetés állandó ellenőrzése alatt álló orosz médiaorgánumok által előállított vagy sugárzott bármely tartalomban szereplő termékek vagy szolgáltatások reklámozására vonatkozóan is.

(15)

A (KKBP) 2022/884 határozat tilalmakat ír elő a nyersolaj és bizonyos olyan kőolajtermékek, amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportálnak, a tagállamokba történő közvetlen vagy közvetett megvásárlására, behozatalára vagy átadására, valamint az ilyen áruk harmadik országokba történő tengeri szállításának biztosítására és viszontbiztosítására vonatkozóan is. Megfelelő átmeneti időszakokról történik rendelkezés.

(16)

Több tagállam földrajzi helyzete miatt, amely az Oroszországból csővezetéken importált nyersolajtól való sajátos függőséget eredményez, miközben rövid távon nincs életképes alternatív ellátási lehetőség, az Oroszországból származó nyersolajra vonatkozó behozatali tilalmakat – mindaddig, amíg a Tanács másként nem határoz – átmenetileg nem kell alkalmazni az Oroszországból az említett tagállamokba csővezetéken történő nyersolajbehozatalokra. Az említett tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük, hogy alternatív ellátási lehetőségeket szerezzenek annak biztosítására, hogy az Oroszországból csővezetéken történő nyersolajbehozatalokra a lehető leghamarabb vonatkozzanak a tilalmak.

(17)

Szükséges megtiltani az Oroszországból valamely tagállamba csővezetéken szállított nyersolaj más tagállamoknak vagy harmadik országoknak történő továbbadását, szállítását vagy viszonteladását, valamint egy nyolc hónapos átmeneti időszakot követően szükséges megtiltani az ilyen nyersolajból nyert kőolajtermékek más tagállamoknak történő továbbadását, szállítását vagy viszonteladását. Tekintettel Csehországnak az ilyen kőolajtermékektől való sajátos függőségére, további tíz hónapos időszakot kell biztosítani a számára, hogy alternatív ellátási lehetőségeket szerezzen.

(18)

Bulgária sajátos földrajzi kitettsége miatt egy korlátozott időszakra különleges eltérést kell biztosítani a tengeri szállítás útján továbbított nyersolaj (a továbbiakban: tengeren szállított nyersolaj) és a kőolajtermékek behozatalára vonatkozó tilalom alól. Horvátország azon szükséglettel összefüggő sajátos helyzete miatt, hogy a finomítója működéséhez vákuumgázolaj rendszeres szállítását kell biztosítani, lehetővé kell tenni a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság számára, hogy egy konkrét időszakra, bizonyos feltételek mellett engedélyezze az orosz vákuumgázolaj megvásárlását, behozatalát vagy átadását.

(19)

Ha az Oroszországból egy tenger nélküli tagállamba csővezetéken történő nyersolajellátás az említett tagállamon kívül álló okokból megszakad, az Oroszországból tengeren szállított nyersolajnak az említett tagállamba történő behozatalát kivételes átmeneti eltéréssel engedélyezni kell, amíg a csővezetéken történő ellátás újra nem indul, vagy amíg a Tanács úgy nem határoz, hogy a csővezetéken szállított nyersolaj behozatalára vonatkozó tilalmat az említett tagállam tekintetében alkalmazni kell.

(20)

Az akár csővezetéken, akár tengeri úton történő kőolajellátás hirtelen megszakadása esetén a tagállamoknak a szolidaritás és a regionális együttműködés jegyében, a közjogi hatóságok és az energiaipari vállalkozások bevonásával, az olajkoordinációs csoporton belül szorosan koordinálva kell eljárniuk az olajkészletek – ideértve a biztonsági kőolajkészleteket is – esetleges felszabadítása és egyéb intézkedések – többek között a megfelelő keverékkel való ellátás – céljából, a nemzeti vészhelyzeti terveikben előirányzottaknak vagy a 2009/119/EK irányelvvel összhangban elfogadottaknak megfelelően. Ez a szolidaritás és együttműködés iránti elkötelezettség különösen fontos Oroszország Ukrajnával szembeni agressziója és az orosz nyersolaj- vagy finomítottkőolajtermék-ellátás régióbeli esetleges megszakadása miatt, különösen a csővezetékek vagy a fekete-tengeri kikötők vonatkozásában. A Bizottság figyelemmel fogja kísérni a piacokat és az ellátás biztonságát, és rendszeresen jelentést fog tenni a Tanácsnak, továbbá szükség esetén javaslatokat fog tenni az ellátásbiztonság megerősítésére.

(21)

A szabad árutovábbítás elvének megfelelően, az Oroszországból származó, tengeren szállított nyersolaj és bizonyos kőolajtermékek megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó tilalmak nem sérthetik a valamely harmadik országból származó és Oroszországon csak áthaladó ilyen áruk megvásárlását, behozatalát vagy átadását. Így különösen, az említett tilalmak nem alkalmazandók azon helyzetben, amikor a vámáru-nyilatkozatokban Oroszországot jelölik meg exportáló államként, ha az említett nyilatkozatokban a nyersolaj és egyéb kőolajtermékek származási országát jelölik meg harmadik államként.

(22)

A nemzeti hatóságoknak el kell végezniük a szükséges ellenőrzéseket annak biztosítására, hogy a harmadik országbeli áruk áthaladása ne vezessen a tilalmak megkerüléséhez. Ha elegendő bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a harmadik országbeli áruk behozatala a tilalom megkerüléséhez vezet, az ilyen behozatalt meg kell tiltani.

(23)

Továbbá a (KKBP) 2022/884 határozat tilalmakat ír elő az Oroszországnak nyújtott számviteli, könyvvizsgálati, könyvelési és adótanácsadói szolgáltatásokra, valamint üzletviteli és vezetési tanácsadási és PR-szolgáltatásokra vonatkozóan.

(24)

A 833/2014/EU rendelet 5m. cikke zökkenőmentes végrehajtásának biztosítása érdekében helyénvaló az említett cikk (2) és (3) bekezdésében a tevékenységek megszüntetésére vonatkozóan előírt határidőt 2022. május 10-ről 2022. július 5-re meghosszabbítani.

(25)

Helyénvaló egyértelművé tenni, hogy ez a rendelet nem akadályozza meg, hogy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv a 833/2014/EU rendelet X. mellékletében felsorolt árukkal és technológiákkal kapcsolatos, 2022. február 26. előtt kötött és 2022. május 27. előtt teljesített szerződések alapján kifizetéseket fogadjon orosz szerződéses partnerétől.

(26)

Tekintettel a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 2005. január 12-i 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) II. mellékletére, a számviteli, könyvvizsgálati, könyvelési és adótanácsadói szolgáltatások tartalmazzák a kereskedelmi gazdasági műveletek nyilvántartását üzleti vállalkozások és mások számára; a számviteli nyilvántartások és pénzügyi kimutatások megvizsgálását; az üzleti adótervezést és tanácsadást; valamint az adózási dokumentumok elkészítését. Az üzletviteli és vezetési tanácsadási és PR-szolgáltatások tartalmazzák a vállalkozások számára üzletpolitikai és az üzleti stratégiai ügyben nyújtott tanácsadási, iránymutatási és operatív segítségnyújtási szolgáltatásokat, illetve egy szervezet átfogó tervezését, szerkezetének kialakítását és irányítását. A következők mind beletartoznak: vagyonkezelési díjak, a vállalatirányítás auditálása; a piacmenedzselés, a humánerőforrásokkal, a termelésirányítással és a projektmenedzsmenttel kapcsolatos konzultáció; valamint az ügyfelek arculatának, illetve az ügyfelek közvéleménnyel és egyéb intézményekkel való kapcsolatának javítását célzó tanácsadási, iránymutatási és operatív szolgáltatások.

(27)

A 833/2014/EU rendeletben meghatározott intézkedések helyes végrehajtásának biztosítása érdekében helyénvaló kiterjeszteni az oroszországi székhelyű közúti fuvarozási vállalkozások által végzett árufuvarozás tilalma alóli mentességet valamennyi oroszországi diplomáciai és konzuli képviseletre. Helyénvaló kiterjeszteni a betétek elfogadására és a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó tilalmak alóli bizonyos mentességeket, valamint egyértelművé tenni és megerősíteni az említett rendeletben foglalt intézkedések megsértése esetén alkalmazandó nemzeti szankciókra vonatkozó rendelkezéseket.

(28)

Ezen intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – uniós szintű szabályozás szükséges.

(29)

A 833/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 833/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2f. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Tilos a XV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek által előállított vagy sugárzott bármely tartalomban szereplő termékek vagy szolgáltatások reklámozása, többek között az (1) bekezdésben említett bármely módon történő átvitel vagy terjesztés révén.”

2.

A 3. cikk (3) bekezdése a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a földgáz és kőolaj – többek között finomított kőolajtermékek – Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállítása, amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos; vagy”

3.

A 3a. cikk (2) bekezdése a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az szükséges az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint földgáz és kőolaj – többek között finomított kőolajtermékek – Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállításához, amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos; vagy”

4.

A 3ea. cikk (5) bekezdése a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a)

amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos, földgáz és kőolaj – többek között finomított kőolajtermékek –, titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc, valamint a XXIV. mellékletben felsorolt egyes vegyi és vastermékek megvásárlása, behozatala és szállítása az Unióba;”

5.

A 3l. cikk (4) bekezdése a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a)

amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos, földgáz és kőolaj – többek között finomított kőolajtermékek –, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc megvásárlása, behozatala vagy szállítása az Unióba;”

6.

A 3l. cikk (4) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

az Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseletek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése; vagy”

7.

A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„3m. cikk

(1)   Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXV. mellékletben felsorolt nyersolajat vagy kőolajtermékeket, ha azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják.

(2)   Tilos az (1) bekezdésben foglalt tilalomhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, vagy bármely egyéb szolgáltatást közvetlenül vagy közvetve biztosítani.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók:

a)

2022. december 5-ig a 2709 00 KN-kód alá tartozó áruk tekintetében az említett időpont előtt kötött és teljesített, rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekre, vagy az említett áruk megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítésére, feltéve, hogy az említett szerződésekről a releváns tagállamok 2022. június 24-ig értesítették a Bizottságot, és hogy a rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekről a releváns tagállamok azok teljesítését követő 10 napon belül értesítik a Bizottságot;

b)

2023. február 5-ig a 2710 KN-kód alá tartozó áruk tekintetében az említett időpont előtt kötött és teljesített, rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekre, vagy az említett áruk megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítésére, feltéve, hogy az említett szerződésekről a releváns tagállamok 2022. június 24-ig értesítették a Bizottságot, és hogy a rövid határidős szállításra vonatkozó egyszeri ügyletekről a releváns tagállamok azok teljesítését követő 10 napon belül értesítik a Bizottságot;

c)

a XXV. mellékletben felsorolt nyersolaj és kőolajtermékek megvásárlására, behozatalára vagy átadására, amennyiben az említett áruk harmadik országból származnak, és azokat csak berakodják Oroszországban, csak szállításuk indul Oroszországból, vagy csak áthaladnak Oroszországon, feltéve, hogy az említett áruknak sem az eredete, sem a tulajdonosa nem orosz;

d)

a 2709 00 KN-kód alá tartozó olyan nyersolajra, amelyet csővezetéken szállítanak Oroszországból a tagállamokba, mindaddig, amíg a Tanács úgy nem határoz, hogy az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak alkalmazandók.

(4)   Ha az Oroszországból egy tenger nélküli tagállamba csővezetéken szállított nyersolaj ellátása az említett tagállam által nem befolyásolható okokból megszakad, a 2709 00 KN-kód alá tartozó, Oroszországból tengeren szállított nyersolaj az (1) és a (2) bekezdéstől való kivételes átmeneti eltéréssel importálható az említett tagállamba, amíg az ellátás újra nem indul, vagy amíg a Tanácsnak a (3) bekezdés d) pontjában említett határozata nem válik alkalmazandóvá az említett tagállam tekintetében, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

(5)   2022. december 5-től kezdve, valamint az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, Bulgária hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik a XXV. mellékletben felsorolt, az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a tengeren szállított nyersolaj és a kőolajtermékek megvásárlására, behozatalára vagy átadására vonatkozó, 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2024. december 31-ig történő teljesítését.

(6)   2023. február 5-től kezdve, valamint az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, Horvátország hatáskörrel rendelkező hatóságai 2023. december 31-ig engedélyezhetik az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a 2710 19 71 KN-kód alá tartozó vákuumgázolaj megvásárlását, behozatalát vagy átadását, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

a)

nem áll rendelkezésre alternatív ellátási lehetőség a vákuumgázolaj tekintetében; és

b)

Horvátország legalább két héttel az engedély megadását megelőzően értesítette a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy különleges engedélyt kell adni, és a Bizottság az említett időkereten belül nem emelt kifogást.

(7)   Az (5) vagy (6) bekezdés alapján valamely hatáskörrel rendelkező hatóság által megadott eltérést követően importált áruk nem értékesíthetők egy másik tagállamban vagy egy harmadik országban található vevők számára.

(8)   Tilos a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint a tagállamokba csővezetéken szállított nyersolajnak más tagállamokba vagy harmadik országokba történő átadása vagy szállítása, illetve értékesítése más tagállamok vagy harmadik országok vásárlói számára.

Valamennyi ilyen nyersolaj-szállítmányon és -tartályon egyértelműen fel kell tüntetni a következő szöveget: „REBCO: kivitele tilos”.

2023. február 5-től, amennyiben a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint valamely tagállamba csővezetéken szállítottak nyersolajat, tilos az ilyen nyersolajból nyert, a KN 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékek más tagállamokba vagy harmadik országokba történő átadása vagy szállítása, illetve az ilyen kőolajtermékek értékesítése más tagállamok vagy harmadik országok vásárlói számára.

Átmeneti eltérésként a harmadik albekezdésben említett tilalmakat 2023. december 5-től kell alkalmazni a (3) bekezdés d) pontjában említettek szerint valamely más tagállamba csővezetéken szállított nyersolajból nyert kőolajtermékek Csehországba történő bevitelére vagy átadására és csehországi vásárlóknak történő értékesítésére. Ha az említett időpont előtt állnak alternatív kőolajtermékek Csehország rendelkezésére, a Tanács megszünteti az említett átmeneti eltérést. A 2023. december 5-ig tartó időszakban a más tagállamokból Csehországba importált ilyen kőolajtermékek mennyisége nem haladhatja meg az előző öt évben azonos időszak alatt az említett más tagállamokból Csehországba importált átlagos mennyiséget.

(9)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a XXV. mellékletben felsorolt olyan áruk Oroszországban történő megvásárlására, amelyekre az oroszországi vásárló vagy oroszországi humanitárius projektek alapvető szükségleteinek kielégítéséhez van szükség.

(10)   A tagállamok legkésőbb [2022. június 8]-ig, majd azután háromhavonta jelentést tesznek a Bizottságnak a (3) bekezdés d) pontjában említett, a 2709 00 KN-kód alá tartozó, csővezetéken importált nyersolaj mennyiségéről. Az ilyen behozatali adatokat csővezetékek szerinti bontásban kell megadni. Abban az esetben, ha a (4) bekezdésben említett kivételes átmeneti eltérés alkalmazandó egy tenger nélküli tagállam tekintetében, az említett tagállam – mindaddig, amíg az említett eltérés alkalmazandó – háromhavonta jelentést tesz a Bizottságnak a 2709 00 KN-kód alá tartozó, általa Oroszországból importált, tengeren szállított nyersolaj mennyiségéről.

A 2023. december 5-ig tartó, a (8) bekezdés negyedik albekezdésében említett időszakban a tagállamok háromhavonta jelentést tesznek a Bizottságnak az általuk a 2710 KN-kód alá tartozó, a (3) bekezdés d) pontjában említett, csővezetéken szállított nyersolajból nyert kőolajtermékek Csehország számára exportált mennyiségéről.

3n. cikk

(1)   Tilos a XXV. mellékletben felsorolt, Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált nyersolaj vagy kőolajtermékek – többek között hajók közötti átadásokon keresztüli – harmadik országok számára történő szállításához kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, vagy finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást közvetlenül vagy közvetve biztosítani.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a következőkre:

a)

a 2022. június 4. előtt kötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2022. december 5-ig történő teljesítésére; vagy

b)

a XXV. mellékletben felsorolt nyersolaj vagy kőolajtermékek szállítására, amennyiben az említett áruk harmadik országból származnak, és azokat csak berakodják Oroszországban, csak szállításuk indul Oroszországból, vagy csak áthaladnak Oroszországon, feltéve, hogy az említett áruknak sem az eredete, sem a tulajdonosa nem orosz.”

8.

Az 5aa. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó az ott említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által, 2022. május 15. előtt teljesített szerződések alapján teljesítendő kifizetések fogadására.”

b)

a 3. bekezdés a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a)

amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos, azon ügyletekre, amelyek földgáz és kőolaj – többek között finomított kőolajtermékek –, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországába, Svájcba vagy a Nyugat-Balkánra történő közvetlen vagy közvetett megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához feltétlenül szükségesek;”

c)

a (3) bekezdés a következő pontokkal egészül ki:

„d)

olyan ügyletekre, többek között értékesítésekre, amelyek feltétlenül szükségesek valamely, az (1) bekezdésben említett jogi személyt, szervezetet vagy szervet magában foglaló, 2022. március 16. előtt létrehozott közös vállalkozás vagy hasonló jogi konstrukció 2022. szeptember 5-ig történő felszámolásához.

e)

valamely, a XIX. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv számára elektronikus hírközlési szolgáltatások és a működtetésükhöz, karbantartásukhoz, biztonságukhoz szükséges szolgáltatások – ideértve tűzfalak és telefonos ügyfélszolgálatok biztosítását is – és berendezések biztosításához kapcsolódó ügyletek.”

9.

Az 5c. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5c. cikk

(1)   Az 5b. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, vagy a pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtását, miután megállapították, hogy az ilyen betét elfogadása, vagy a pénztárca-, számla- vagy letétkezelési szolgáltatás nyújtása:

a)

az 5b. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükséges, ideértve az élelmiszerre, bérleti díjra vagy jelzáloghitel-törlesztésre, gyógyszerekre és gyógykezelésre, adókra, biztosítási díjakra és a közüzemi díjakra vonatkozó kifizetéseket;

b)

kizárólag észszerű mértékű szakmai munkadíjak kifizetésére vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások megtérítésére szolgál;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelésére vagy fenntartására vonatkozó díjak vagy szolgáltatási költségek megfizetésére szolgál;

d)

rendkívüli kiadásokhoz szükséges, feltéve, hogy a releváns hatáskörrel rendelkező hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel értesítette a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján megítélése szerint valamely különleges engedélyt meg kell adni; vagy

e)

a diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet hivatalos céljaihoz szükséges.

(2)   Az érintett tagállam az (1) bekezdés a), b), c) vagy e) pontja alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

10.

Az 5f. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa vagy Svájc állampolgáraira, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.”

11.

Az 5h. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5h. cikk

(1)   Tilos a XIV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy bármely olyan, oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára pénzügyi adatcsere céljából alkalmazott speciális pénzügyi üzenetszolgáltatást nyújtani, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a XIV. mellékletben felsorolt szervezetek valamelyike rendelkezik.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom a XIV. mellékletben felsorolt minden egyes jogi személyre, szervezetre vagy szervre a szóban forgó mellékletben említett időponttól alkalmazandó. A tilalom ugyanazon időponttól alkalmazandó minden olyan, oroszországi székhelyű jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a XIV. mellékletben felsorolt szervezetek valamelyike rendelkezik.”

12.

Az 5k. cikk (2) bekezdése e) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„e)

amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos, földgáz és kőolaj – többek között finomított kőolajtermékek –, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc megvásárlása, behozatala vagy szállítása Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba; vagy”

13.

Az 5m. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5m. cikk

(1)   Tilos az olyan bizalmi vagyonkezelő vagy hasonló jogi konstrukció nyilvántartásba vétele, számára székhely, üzleti cím vagy igazgatási cím biztosítása, továbbá menedzsment szolgáltatások nyújtása, amelynek vagyonrendelői vagy kedvezményezettjei:

a)

orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyek;

b)

oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

c)

olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) vagy b) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv rendelkezik;

d)

az a), b) vagy c) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv irányítása alá tartozó jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

e)

az a), b), c) vagy d) pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy irányításának megfelelően eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

(2)   Tilos 2022. július 5-től eljárni az (1) bekezdésben említett bizalmi vagyonkezelés vagy hasonló jogi konstrukció keretében vagyonkezelőként, részvényesi meghatalmazottként, igazgatóként, titkárként vagy hasonló pozícióban, vagy más személy számára lehetővé tenni az ilyen minőségben való eljárást.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a 2022. április 9. előtt kötött, az e cikknek nem megfelelő szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. július 5-ig történő megszüntetéséhez feltétlenül szükséges műveletekre.

(4)   Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben a vagyonrendelő vagy a kedvezményezett valamely tagállam állampolgára vagy olyan természetes személy, aki valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(5)   A (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik, hogy a (2) bekezdésben említett szolgáltatásokat 2022. július 5-én túl is folytassák, a következő célokból:

a)

a (3) bekezdésben említett szerződések megszüntetéséhez feltétlenül szükséges műveletek lebonyolítása 2022. szeptember 5-ig, feltéve, hogy az ilyen műveleteket 2022. május 11-ét megelőzően kezdték meg; vagy

b)

egyéb okok, feltéve, hogy a szolgáltatók sem közvetlenül, sem közvetve nem fogadnak el, illetve nem bocsátanak rendelkezésre pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az (1) bekezdésben említett személyektől, illetve személyek számára, vagy más módon sem biztosítanak ilyen személyek számára a bizalmi vagyonkezelésbe bevont eszközökből származó előnyöket.

(6)   Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az említett bekezdésekben említett szolgáltatásokat, miután megállapították, hogy ez szükséges:

a)

humanitárius célokból – így például segítségnyújtás, többek között egészségügyi felszerelések és élelmiszerek célba juttatása vagy célba juttatásának elősegítése, vagy a humanitárius dolgozók szállítása és a kapcsolódó segítségnyújtás érdekében – vagy evakuáció céljából;

b)

olyan civil társadalmi tevékenységekhez, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban; vagy

c)

olyan bizalmi vagyonkezelő működtetéséhez, amelynek célja foglalkoztatói nyugdíjrendszerek, biztosítási kötvények vagy munkavállalói résztulajdonosi programok, jótékonysági szervezetek, amatőr sportegyesületek, valamint kiskorúak vagy kiszolgáltatott felnőttek pénzeszközeinek kezelése.

(7)   Az érintett tagállam az (5) vagy a (6) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a Bizottságot.”

14.

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„5n. cikk

(1)   Tilos közvetlenül vagy közvetve számviteli, könyvvizsgálati – beleértve a kötelező könyvvizsgálatot –, könyvelési vagy adótanácsadói szolgáltatásokat, vagy üzletviteli és vezetési tanácsadási vagy PR-szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a)

Oroszország kormánya; vagy

b)

oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a 2022. június 4. előtt kötött, e cikknek nem megfelelő szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések 2022. július 5-ig történő megszüntetéséhez.

(3)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a bírósági eljárásokban a védelemhez való jog és a hatékony jogorvoslathoz való jog gyakorlásához.

(4)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az olyan, oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek kizárólagos felhasználására szánt szolgáltatásnyújtásra, amelyek valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában vannak, vagy annak kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt állnak.

(5)   Az (1) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az e bekezdésben említett szolgáltatásokat, miután megállapították, hogy ez szükséges:

a)

humanitárius célokból – így például segítségnyújtás, többek között egészségügyi felszerelések és élelmiszerek célba juttatása vagy célba juttatásának elősegítése, vagy a humanitárius dolgozók szállítása és a kapcsolódó segítségnyújtás érdekében – vagy evakuációk céljából; vagy

b)

olyan civil társadalmi tevékenységekhez, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban.”

15.

A 8. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra – többek között adott esetben büntetőjogi szankciókra – vonatkozó szabályokat, és meghoznak valamennyi, azok végrehajtásának biztosításához szükséges intézkedést. Az előírt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok megfelelő intézkedéseket írnak elő az ilyen jogsértésekből származó jövedelmek elkobzására is.”

16.

A IV. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

17.

A VII. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

18.

A VIII. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

19.

A XII. melléklet e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

20.

A XIV. melléklet helyébe az e rendelet V. mellékletében meghatározott szöveg lép.

21.

A XV. melléklet e rendelet VI. mellékletének megfelelően módosul.

Ezt a pontot az e rendelet VI. mellékletében említett egy vagy több szervezet vonatkozásában 2022. június 25-től kell alkalmazni, feltéve, hogy a Tanács a vonatkozó esetek vizsgálatát követően végrehajtási jogi aktus útján így határoz.

22.

A XXI. melléklet e rendelet VII. mellékletének megfelelően módosul.

23.

A rendelet e rendelet VIII. mellékletének megfelelően egy XXV. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. június 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. COLONNA


(1)  HL L 153., 2022.6.3.

(2)  A Tanács 833/2014/EU rendelete (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 1. o.).

(3)  A Tanács 2014/512/KKBP határozata (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 13. o.).

(4)  HL L 35., 2005.2.8., 23. o.


I. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet IV. melléklete a következő természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel egészül ki:

„46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. sz. Központi Tudományos Kutatóintézet)

Alagir Resistor Factory (Alagiri Rezisztorgyár)

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Optikai és Fizikai Mérések Össz-oroszországi Kutatóintézete)

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Össz-oroszországi Tudományos Kutatóintézet, Etalon rt.)

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Arzam Tudományos Termelővállalat, Temp Avia)

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Államvédelmi Megrendelések Automatikus Beszerzési Rendszere, kft.)

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Dolgoprudniy Automatikai Tervező Iroda)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Elektronikai Számítógépes Technológiai Tudományos Kutatóközpont rt.)

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt (Moselectronproekt Mérnöki Központ)

Etalon Scientific and Production Association (Etalon Tudományos és Gyártási Szövetség)

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Mashpriborintorg Külkereskedelmi Szövetség)

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics (Részecskefizikai Intézet)

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Elméleti és Kísérleti Fizikai Intézet)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ISE SO RAN Erősáram-elektronikai Intézet)

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Telemechanikai Eszközök Kalugai Tudományos Kutatóintézete rt.)

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Kulon Tudományos Kutatóintézet rt.)

Lutch Design Office JSC (Lutch Tervezőiroda rt.)

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC (Moszkvai Kommunikációs Kutatóintézet rt.)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (A Munka Vörös Zászló érdemrendje Moszkvai Híradástechnikai Kutatóintézet rt.)

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC (Irtis Omszki Termelési Unió rt.)

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omszki Mérnöki Tudományos Kutatóintézet rt.)

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC (Pella Hajógyár, nyrt.)

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Poljot Cseljabinszki Rádiógyár rt.)

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Pszkovi Távközlési Berendezések Üzeme)

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars (Mars Kutatási-gyártási Szövetség)

Ryazan Radio-Plant (Rjazani Rádiógyár)

Scientific Production Center Vigstar JSC (Vigstar Tudományos Termelési Központ rt.)

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’ (Radiosviaz Tudományos Termelővállalat)

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Ferrit-Domen Tudományos Kutatóintézet)

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Kommunikációs Irányítási Rendszerek Tudományos Kutatóintézete)

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Rádióalkatrészek Tudományos-gyártási Szövetsége és Tudományos Kutatóintézete)

Scientific-Production Enterprise ‘Kant’ (Kant Tudományos Termelővállalat)

Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’ (Szvjaz Tudományos Termelővállalat)

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Almaz Tudományos Termelővállalat rt.)

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Szaljut Tudományos Termelővállalat rt.)

Scientific-Production Enterprise Volna (Volna Tudományos Termelővállalat)

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Vosztok Tudományos Termelővállalat rt.)

Scientific-Research Institute ‘Argon’ (Argon Tudományos Kutatóintézet)

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Platan Tudományos Kutatóintézet és Üzem)

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Neptun Automatizált Rendszerek és Kommunikációk Tudományos Kutatóintézete rt.)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Relétechnológiai Tervezési és Műszaki Iroda)

Special Design Bureau Salute JSC (Salute Különleges Tervezőiroda rt.)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company ‘Salute’

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’ (Állami Gépgyártási Tervezőiroda rt., Vimpel, I.I. Toropov néven)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company ‘URALELEMENT’

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’ (Tengeri Hőenergia Tudományos Kutatóintézet rt.)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Szaratovi Rádióüzem rt.)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’ (Automatikus Tervezési Kutatóközpont rt.)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), KB Mashinostroeniya (Gépgyártás)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), NPO Electromechanics (Elektromechanika)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), NPO Lightning (Világítás)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’ (Petrovszkij Elektromechanikai Üzem 'Molot')

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Raduga Design Bureau (Radugai Tervezőiroda)

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), ‘Central Design Bureau of Automation’ (Automatizálási Központi Tervezőiroda)

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), 711 Aircraft Repair Plant (711. Repülőgép-javító Üzem)

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), AO GNPP ‘Region’

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), AO TMKB ‘Soyuz’

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Azov Optical and Mechanical Plant, (Azovi Optikai és Mechanikai Üzem)

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Concern ‘MPO – Gidropribor’

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Granit-Electron Konszern rt.)

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), RKB Globus

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Smolensk Aviation Plant (Szmolenszki Repülőgépgyár)

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), TRV Engineering

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Ural Design Bureau ‘Detal’ (Urali Tervezőiroda 'Detal')

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Zvezda-Strela Limited Liability Company (Zvezda-Sztrela kft.)

Tambov Plant (TZ) ‘October’ (Tambov Gyár 'October')

United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’ (Egyesült Hajóépítő Vállalat, Északi Gépgyártó Termelővállalat)

United Shipbuilding Corporation ‘5th Shipyard’ (Egyesült Hajóépítő Vállalat, 5. Hajógyár)”.


II. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet VII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. kategória (Elektronika) X.A.I.003. alkategóriájában az a. pont helyébe a következő szöveg lép:

„a.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő frekvenciaváltók és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;”

2.

A szöveg a következő kategóriákkal egészül ki:

„IX. kategória – Speciális anyagok és kapcsolódó berendezések

X.C.IX.001

Önálló, vegyileg meghatározott vegyületek a Kombinált Nómenklatúra 28. és 29. árucsoportjához tartozó megjegyzések 1. pontja szerint:

a)

legalább 95 tömegszázalék koncentrációban, a következők szerint:

1.

Etilén-diklorid (CAS 107-06-2);

2.

Nitrometán (CAS 75-52-5);

3.

Pikrinsav (CAS 88-89-1);

4.

Alumínium-klorid (CAS 7446-70-0);

5.

Arzén (CAS 7440-38-2);

6.

Arzén-trioxid (CAS 1327-53-3);

7.

Bisz(2-klóretil)etilamin-hidroklorid (CAS 3590-07-6);

8.

Bisz(2-klóretil)metilamin-hidroklorid (CAS 55-86-7);

9.

Trisz(2-klóretil)amin-hidroklorid (CAS 817-09-4);

10.

Tributil-foszfit (CAS 102-85-2);

11.

Metil-izocianát (CAS 624-83-9);

12.

Kvinaldin (CAS 91-63-4);

13.

2-bróm-klór-etán (CAS 107-04-0);

14.

Benzil (CAS 134-81-6);

15.

Dietil-éter (CAS 60-29-7);

16.

Dimetil-éter (CAS 115-10-6);

17.

Dimetil-amino-etanol (CAS 108-01-0);

18.

2-metoxi-etanol (CAS 109-86-4);

19.

Butirilkolinészteráz (BCHE)

20.

Dietilén-triamin (CAS 111-40-0);

21.

Diklórmetán (CAS 75-09-2);

22.

Dimetil-anilin (CAS 121-69-7);

23.

Etil-bromid (CAS 74-96-4);

24.

Etil-klorid (CAS 75-00-3);

25.

Etil-amin (CAS 75-04-7);

26.

Hexamin (CAS 100-97-0);

27.

Izopropanol (CAS 67-63-0);

28.

Izopropil-bromid (CAS 75-26-3);

29.

Izopropil-éter (CAS 108-20-3);

30.

Metil-amin, (CAS 74-89-5);

31.

Metil-bromid (CAS 74-83-9);

32.

Monoizopropilamin (CAS 75-31-0);

33.

Obidoxim-klorid (CAS 114-90-9);

34.

Kálium-bromid (CAS 7758-02-3);

35.

Piridin (CAS 110-86-1);

36.

Piridosztigmin-bromid (CAS 101-26-8);

37.

Nátrium-bromid (CAS 7647-15-6);

38.

Nátrium (CAS 7440-23-5);

39.

Tributil-amin (CAS 102-82-9);

40.

Trietil-amin (CAS 121-44-8); vagy

41.

Trimetil-amin (CAS 75-50-3);

b)

legalább 90 tömegszázalék koncentrációban, a következők szerint:

1.

Aceton (CAS 67-64-1);

2.

Acetilén (CAS 74-86-2);

3.

Ammónia (CAS 7664-41-7);

4.

Antimón (CAS 7440-36-0);

5.

Benzaldehid (CAS 100-52-7);

6.

Benzoin (CAS 119-53-9);

7.

1-butanol (CAS 71-36-3);

8.

2-butanol (CAS 78-92-2);

9.

Izobutanol (CAS 78-83-1);

10.

Tert.-butanol (CAS 75-65-0);

11.

Kalcium-karbid (CAS 75-20-7);

12.

Szénmonoxid (CAS 630-08-0);

13.

Klór (CAS 7782-50-5);

14.

Ciklohexanol (CAS 108-93-0);

15.

Diciklohexilamin (CAS 101-83-7);

16.

Etanol (CAS 64-17-5);

17.

Etilén (CAS 74-85-1);

18.

Etilén-oxid (CAS 75-21-8);

19.

Fluor-apatit (CAS 1306-05-4);

20.

Hidrogén-klorid (CAS 7647-01-0);

21.

Hidrogénszulfid (CAS 7783-06-4);

22.

Mandulasav (CAS 90-64-2);

23.

Metanol (CAS 67-56-1);

24.

Metil-klorid (CAS 74-87-3);

25.

Metil-jodid (CAS 74-88-4);

26.

Metil-merkaptán (CAS 74-93-1);

27.

Monoetilén-glikol (CAS 107-21-1);

28.

Oxalil-klorid (CAS 79-37-8);

29.

Kálium-szulfid (CAS 1312-73-8);

30.

Kálium-tiocianát (CAS 333-20-0);

31.

Nátrium-hipoklorit (CAS 7681-52-9);

32.

Kén (CAS 7704-34-9);

33.

Kén-dioxid (CAS 7446-09-5);

34.

Kén-trioxid (CAS 7446-11-9);

35.

Tiofoszforil-klorid (CAS 3982-91-0);

36.

Tri-izobutil-foszfit (CAS 1606-96-8);

37.

Fehér foszfor (CAS 12185-10-3); vagy

38.

Sárga foszfor (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanil és származékai: alfentanil, szufentanil, remifentanil, karfentanil és ezek sói.

Megjegyzés:

Az X.C.IX.002 nem vonja ellenőrzés alá a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszerelt, személyes használatra szánt, vagy önálló használatra csomagolt termékeket.

X.C.IX.003

Vegyi prekurzorok a központi idegrendszerben ható vegyületek számára, a következők szerint:

a)

4-anilino-N-fenetilpiperidin (CAS 21409-26-7); vagy

b)

N-fenetil-4-piperidon (CAS 39742-60-4).

Megjegyzések:

1.

Az X.C.IX.003 nem vonja ellenőrzés alá az olyan “kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az X.C.IX.003. bekezdésben meghatározottak közül, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 1 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben.

2.

Az X.C.IX.003 nem vonja ellenőrzés alá a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszerelt, személyes használatra szánt, vagy önálló használatra csomagolt termékeket.

X. kategória – Anyagfeldolgozás

X.B.X.001

‘Folyamatos üzemű áramlásos kémiai reaktorok’ és ‘moduláris alkatrészeik’.

Műszaki megjegyzések:

1.

Az X.B.X.001 alkalmazásában a ‘folyamatos üzemű áramlásos kémiai reaktorok’ olyan plug and play rendszerekből állnak, amelyekben a reagenseket folyamatosan táplálják be a reaktorba, és a keletkező terméket a kimenetnél gyűjtik össze.

2.

Az X.B.X.001. alkalmazásában a ‘moduláris alkatrészek’ folyadékmodulokat, folyadékszivattyúkat, szelepeket, töltött ágyas modulokat, keverőmodulokat, nyomásmérőket, folyadék-folyadék elválasztókat stb. jelentenek.

X.B.X.002

A 2B352.i által nem ellenőrzött, részben vagy teljesen automatizált nukleinsav-összeállítók és -szintetizálók, amelyeket 50 bázist meghaladó nukleinsavak előállítására terveztek.

X.B.X.003

Ellenőrzött légköri körülmények között működőképes automatizált peptidszintetizálók.”


III. MELLÉKLET

A 833/2014/EK rendelet VIII. melléklete a következő partnerországokkal egészül ki:

„EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

DÉL-KOREA”.


IV. MELLÉKLET

A 833/2014/EK rendelet XII. mellékletében a cím helyébe a következő szöveg lép:

„Az 5. cikk (2) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke”.


V. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet XIV. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„XIV. MELLÉKLET

AZ 5h. CIKKBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A jogi személy, szervezet vagy szerv neve

Az alkalmazás kezdőnapja

Bank Otkritie

2022. március 12.

Novikombank

2022. március 12.

Promsvyazbank

2022. március 12.

Bank Rossiya

2022. március 12.

Sovcombank

2022. március 12.

VNESHECONOMBANK (VEB)

2022. március 12.

VTB BANK

2022. március 12.

Sberbank

2022. június 14.

Credit Bank of Moscow

2022. június 14.

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

2022. június 14.

”.

VI. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet XV. melléklete a következő szervezetekkel egészül ki:

„Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International”.


VII. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet XXI. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„XXI. MELLÉKLET

A 3i. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉKEK ÉS TECHNOLÓGIÁK JEGYZÉKE

KN-kód

A termék neve

0306

Rákféle héjában is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; füstölt rákféle, héjában is, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is; rákféle héjában gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva is

16043100

Kaviár

16043200

Kaviárpótló

2208

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital

2303

Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék, sör- vagy szeszgyártási üledék és hulladék, labdacs (pellet) alakban is

2523

Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is

ex ex2825

Hidrazin és hidroxilamin, és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok; más fémoxidok, -hidroxidok és -peroxidok, kivéve a 2825 20 00 és 2825 30 00 KN-kódot

ex ex2835

Hipofoszfitok, foszfitok és foszfátok; polifoszfátok, vegyileg nem meghatározottak is, kivéve a 2835 26 00 KN-kódot

ex ex2901

Aciklikus szénhidrogének, kivéve a 2901 10 00 KN-kódot

2902

Ciklikus szénhidrogének

ex ex2905

Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve a 2905 11 00 KN-kódot

2907

Fenolok; fenol-alkoholok

2909

Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-peroxidok, éter-peroxidok, acetál- és félacetál-peroxidok, keton-peroxidok (vegyileg nem meghatározottak is), valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

310420

Kálium-klorid

310520

Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a három trágyázó elemet, a nitrogént, a foszfort és a káliumot

310560

Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a foszfort és a káliumot

ex ex31059020

Egyéb trágyázószerek, amelyek kálium-kloridot tartalmaznak

ex ex31059080

Egyéb trágyázószerek, amelyek kálium-kloridot tartalmaznak

3902

Propilén vagy egyéb olefin polimerjei, alapanyag formájában

4011

Új gumi légabroncs

44

Fa és faipari termékek; faszén

4705

Mechanikai és kémiai pépesítési eljárások kombinációjával előállított papíripari rostanyag

4804

Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével

6810

Cementből, betonból vagy műkőből készült áru, megerősítve is

7005

Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmunkálva

7007

Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből

7010

Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből

7019

Üvegrost (beleértve az üveggyapotot is) és ebből készült áru (pl. fonal, előfonat, szövet)

7106

Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

7606

Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t

7801

Megmunkálatlan ólom

ex ex8411

Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina, a 8411 91 00 KN-kódú sugárhajtású gázturbina vagy légcsavaros gázturbina alkatrészeinek kivételével

8431

Kizárólag vagy elsősorban a 8425 –8430 vtsz. alá tartozó gépek alkatrésze

8901

Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó, komphajó, teherszállító hajó, dereglye és személy- vagy áruszállításra alkalmas hasonló vízi jármű

8904

Vontató- és tolóhajó

8905

Világítóhajó, tűzoltóhajó, kotróhajó, úszódaru és más vízi jármű, ha elsődleges használati célja nem a közlekedés; úszódokk; fúrásra vagy kitermelésre szolgáló úszó vagy víz alá süllyeszthető berendezés

9403

Más bútor és részei.


VIII. MELLÉKLET

A rendelet a következő melléklettel egészül ki:

„XXV. MELLÉKLET

A 3m. ÉS A 3n. CIKKBEN EMLÍTETT NYERSOLAJ ÉS KŐOLAJTERMÉKEK JEGYZÉKE

KN-kód

Árumegnevezés

2709 00

Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj

2710

Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; máshol nem említett olyan készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék.