2022.6.3.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/11


A TANÁCS (EU) 2022/877 RENDELETE

(2022. június 3.)

a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. október 15-i 2012/642/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. május 18-án elfogadta a 765/2006/EK rendeletet (2).

(2)

A 765/2006/EK rendelet végrehajtja a 2012/642/KKBP határozatban előírt intézkedéseket.

(3)

A (KKBP) 2022/882 tanácsi határozat (3) az Európai Tanács 2022. március 24-i következtetéseinek további végrehajtása érdekében kiterjeszti a szankciók hatályá Belarusznak az Ukrajna elleni elfogadhatatlan és jogellenes orosz katonai agresszióban való részvételét követően, amely a nemzetközi jog alapján agresszió cselekményének minősül.

(4)

Tekintettel a helyzet súlyosságára, szükséges további intézkedéseket hozni. Következésképpen a (KKBP) 2022/882 határozat kibővíti azon szervezetek jegyzékét, amelyekre korlátozások vonatkoznak a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint azon áruk és technológiák értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére vonatkozó engedélyek tekintetében, amelyek hozzájárulhatnak Belarusz katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez. A (KKBP) 2022/882 határozat kibővíti a speciális pénzügyi üzenetszolgáltatások nyújtása tekintetében korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó belarusz hitelintézetek és belarusz leányvállalataik jegyzékét is.

(5)

A 765/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1zb. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1zb. cikk

(1)   Tilos a pénzügyi adatok cseréje céljából alkalmazott speciális pénzügyi üzenetszolgáltatásokat nyújtani a XV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy bármely olyan, Belaruszban letelepedett jogi személy, szervezet vagy szerv számára, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a XV. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom a XV. mellékletben említett minden egyes jogi személyre, szervezetre vagy szervre a szóban forgó mellékletben említett időponttól alkalmazandó. A tilalom ugyanazon említett időponttól alkalmazandó bármely olyan, Belaruszban letelepedett jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a XV. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik.”

2.

A 9. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra – többek között adott esetben büntetőjogi szankciókra – vonatkozó szabályokat, és meghoznak valamennyi, azok végrehajtásának biztosításához szükséges intézkedést. Az előírt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok megfelelő intézkedéseket írnak elő az ilyen jogsértésekből származó jövedelmek elkobzására is.”

3.

A 765/2006/EK rendelet V. mellékletének helyébe az e rendelet I. mellékletében meghatározott szöveg lép.

4.

A 765/2006/EK rendelet XV. mellékletének helyébe az e rendelet II. mellékletében meghatározott szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. június 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. COLONNA


(1)  HL L 285., 2012.10.17., 1. o.

(2)  A Tanács 765/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 134., 2006.5.20., 1. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2022/882 határozata (2022. június 3.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat módosításáról (HL L 153., 2022.6.3.).


I. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

AZ 1e. CIKK (7) BEKEZDÉSÉBEN, AZ 1f. CIKK (7) BEKEZDÉSÉBEN ÉS AZ 1fa. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLYEK JEGYZÉKE

Belarus Ministry of Defence (Belarusz Védelmi Minisztérium)

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT – Control Systems – Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding JSC

AGAT – Electromechanical Plant OJSC

AGAT – SYSTEM

ATE – Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT – New Technologies

Department of Internal Affairs of the Gomel Region Executive Committee (Gomel régió végrehajtó bizottságának belügyi osztálya)

Internal Troops of The Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus (A Belarusz Köztársaság Belügyminisztériumának belügyi erői)

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus (A Belarusz Köztársaság katonai iparáért felelős állami hatósága)

State Security Committee of the Republic of Belarus (A Belarusz Köztársaság Állambiztonsági Bizottsága)

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC”.


II. MELLÉKLET

„XV. MELLÉKLET

AZ 1zb. CIKKBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK VAGY SZERVEK JEGYZÉKE

A jogi személy, szervezet vagy szerv neve

Az alkalmazás kezdőnapja

Belagroprombank

2022. március 20.

Bank Dabrabyt

2022. március 20.

Development Bank of the Republic of Belarus (A Belarusz Köztársaság Fejlesztési Bankja)

2022. március 20.

Belinvestbank (Belarusian Bank for Development and Reconstruction [Belarusz Fejlesztési és Újjáépítési Bank])

2022. június 14.”.