2022.5.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 147/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/825 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022. március 17.)

a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) II. melléklete tartalmazza azoknak a létező hatóanyag-/terméktípus-kombinációknak a listáját, amelyek 2018. november 6-án szerepeltek a biocid termékekben található létező hatóanyagok felülvizsgálati programjában.

(2)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletében felsorolt egyes hatóanyagok azonosító adatait az említett rendelet 13. cikke alapján újra meghatározták annak érdekében, hogy pontosabban azonosítsák ezeket a hatóanyagokat, és megállapítsák a megfelelő új anyagazonosítót.

(3)

Miután az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) a résztvevő szerepének átvételére vonatkozó nyílt felhívást tett közzé bizonyos hatóanyag-/terméktípus-kombinációk esetében, amelyekre a létező anyag azonosító adatai vonatkoznak, az új anyagazonosító hatályán azonban kívül esnek, az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 18. cikkének megfelelően fel kell venni az említett rendelet II. mellékletébe a 14. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint bejelentett és az Ügynökség által a 17. cikk (2) bekezdésének megfelelőnek ítélt hatóanyag-/terméktípus-kombinációkat.

(4)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján benyújtott nyilatkozatokat követően az Ügynökség felhívást tett közzé, lehetőséget nyújtva az érdekelt feleknek arra, hogy bejelentsék azokat a 19. terméktípusba tartozó hatóanyagokat, amelyekre az 1451/2007/EK bizottsági rendelet (3) 6. cikkében az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozóan előírt eltérést alkalmazták. A 19. terméktípusban való felhasználásra szánt földimogyoróvajra és brandyre vonatkozóan a 16. cikk (5) bekezdése alapján egy-egy bejelentést nyújtottak be, amelyekről az Ügynökség megállapította, hogy megfelelnek az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikke (2) bekezdésének. Ezeket a hatóanyagokat ezért az említett rendelet 18. cikkének megfelelően fel kell venni a rendelet II. mellékletébe.

(5)

E rendelet mellékletében helyénvaló meghatározni azon tagállamokat, amelyek illetékes hatóságai az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletébe felveendő hatóanyag-/terméktípus-kombinációk vonatkozásában értékelő illetékes hatóságokként járnak el.

(6)

Azok a hatóanyagok, amelyekre vonatkozóan 2018. november 6. után egy vagy több terméktípus tekintetében jóváhagyó vagy a jóváhagyást megtagadó határozatot fogadtak el, vagy amelyek az 528/2012/EU rendelet 28. cikkének (1) bekezdése alapján szerepelnek az említett rendelet I. mellékletében, már nem szerepelnek a felülvizsgálati programban. Ezért ezeket a hatóanyagokat az érintett terméktípusok tekintetében indokolt törölni az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletéből.

(7)

A tényleges helyzet tükrözése és az átláthatóság érdekében helyénvaló a biocid termékekben található létező hatóanyagok felülvizsgálati programjában szereplő hatóanyag-/terméktípus-kombinációk listáját e rendelet elfogadásának napján elérhetővé tenni.

(8)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. augusztus 4.) a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról (HL L 294., 2014.10.10., 1. o.).

(3)  A Bizottság 1451/2007/EK rendelete (2007. december 4.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról (HL L 325., 2007.12.11., 3. o.).


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAMBAN 2022. MÁRCIUS 17-én SZEREPLŐ HATÓANYAG-/TERMÉKTÍPUS-KOMBINÁCIÓK

A 2022. március 17-én támogatott hatóanyag/terméktípus-kombinációk, kivéve az 1017-es bejegyzésben kifejezetten említett nanoanyagoktól eltérő bármely nanoanyagot és a hatóanyag bármely in situ előállítását, kivéve, ha azt a prekurzor(ok)ra való hivatkozással kifejezetten megemlítik

Bejegyzés száma

Az anyag neve

Referens tagállam

EK-szám

CAS-szám

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehid

DE

200-001-8

50-00-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Hangyasav

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1025

Hangyasavból és hidrogén-peroxidból előállított perhangyasav

BE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Szalicilsav

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etilén-oxid

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glikolsav

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Tetraacetil-etiléndiaminból (TAED) és hidrogén-peroxidból előállított perecetsav

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

1,3-diacetil-oxi-propán-2-yl-acetátból és hidrogén-peroxidból előállított perecetsav

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-tejsav

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahidro-2- izopropenil-8,9-dimetoxikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromén-6-on (Rotenon)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Szimklozén

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

92

Bifenil-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenilpropén-2-al (Fahéjaldehid)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glioxál

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

2,4-hexadién sav (Szorbinsav)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoxietanol

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

180

Nátrium-dimetilarzinát (Nátrium-kakodilát)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Tozilkóramid-nátrium (kloramin-T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kálium-dimetil-ditiokarbamát

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Nátrium-dimetil-ditiokarbamát

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-il-1H-benzimidazol (Tiabendazol)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Ciánamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

283

Terbutrin

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3,4,5,6,7-hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)-metil- (1R-transz)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát (d-tetrametrin)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuron

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin (Diamin)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2’-ditiobisz[N-metil-benzamid] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

345

Troklozén-nátrium

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

348

Mecetrónium-etil-szulfát (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

Az (Etiléndioxi)dimetanolból (etilén-glikol és formaldehid reakciótermékei (EGForm)) felszabaduló formaldehid

PL

222-720-6

3586-55-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó (Nátrium-pirition)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Metén-amin-3-klór-allil-klorid (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2’,2”-(hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Metilén-ditiocianát

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bisz(hidroximetil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didecil-dimetil-ammónium-bromid (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Ezüst

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

405

Kénből égetés útján előállított kéndioxid

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Nátrium-bromidból és nátrium-hipokloritból előállított aktív bróm

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Nátrium-bromidból és kalcium-hipokloritból előállított aktív bróm

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Nátrium-bromidból és klórból előállított aktív bróm

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Nátrium-bromidból elektrolízissel előállított aktív bróm

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Hipobrómossavból, karbamidból és brómkarbamidból előállított aktív bróm

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Nátrium-hipobromitból, N-bróm-szulfamátból és szulfaminsavból előállított aktív bróm

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametrin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Hidrogén-peroxid

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Nátrium-perkarbonátból felszabaduló hidrogén-peroxid

FI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4- c]oxazol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Ezüst-nitrát

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinátrium-peroxo-diszulfát

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Nátrium-hipokloritból felszabaduló aktív klór

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Kalcium-hipokloritból felszabaduló aktív klór

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Klórból felszabaduló aktív klór

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Ammónium-szulfátból és klórforrásból előállított monoklór-amin

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Ezüstklorid

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1076

Ezüst-polietilén-imin-klorid

SE

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491

Klór-dioxid

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Nátrium-kloritból elektrolízissel előállított klór-dioxid

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Nátrium-kloritból savas kezeléssel előállított klór-dioxid

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Nátrium-kloritból oxidációval előállított klór-dioxid

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Nátrium-klorátból és hidrogén-peroxidból erős sav jelenlétében előállított klór-dioxid

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibróm-2-cianoacetamid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1022

Dialumínium-klorid-pentahidroxid

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1075

Alumínium-trihidroxid és sósav, valamint alumínium és víz reakciótermékei

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Ammónium-bromid és nátrium-hipoklorit prekurzorokból előállított bromid alkalmazásával aktivált klór-amin (BAC)

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Pirition-cink

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodecil-guanidin-monohidroklorid

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Bróm-kloridból előállított aktív bróm

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Benziloxi)metanol

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-glukönsav reakcióterméke N,N’-bisz(4-klórfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraaza-tetradekán-diamidinnel (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(Dijód-metil)szufonil]toluol

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-metil-4-oxo-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-én-1-il 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát/pralletrin

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

566

Paraformaldehid és 2-hidroxi-propilamin reakciótermékei (1:1 arányban) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktil-2H-izotiazol-3-on (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetil-oktadecil[3-(trimetoxiszilil)propil]ammónium-klorid

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Brómklór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid (Izoproturon)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-klór-2-oxooxazol[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O,O-dimetil-tiofoszfát (Azametifosz)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetiltetradecil[3-(trimetoxiszilil)propil]ammónium-klorid

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Eucalyptus citriodora olaj, hidratált, ciklizált

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Cymbopogon winterianus-olaj, frakcionált, hidratált, ciklizált

CZ

Nem áll rendelkezésre

Nem áll rendelkezésre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jód-2-propinil-butil-karbamát (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Tetrakisz-(hidroximetil)-foszfónium-szulfát(2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-diklór-2-oktil-izotiazol-3(2H)-on (4,5- diklór- 2-oktil-2H- izotiazol-3- on (DCOIT))

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Paraformaldehid és 2-hidroxi-propilamin reakciótermékei (3:2 arányban) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Alkil (C12–18) dimetil-benzil-ammónium-klorid (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkil (C12-16) dimetil-benzil-ammónium-klorid (ADBAC/BKC (C12-C16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didecil-dimetil-ammónium-klorid (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkil-dimetil, sók és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Nátrium-N-(hidroximetil)glicinát

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakálium-bisz(peroximonoszulfát)-bisz(szulfát) (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Nátrium-kloridból elektrolízissel előállított aktív klór

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1049

Nátrium-kloridból és pentakálium-bisz(peroximonoszulfát)-bisz(szulfát)ból előállított aktív klór

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Tengervízből (nátrium-kloridból) elektrolízissel előállított aktív klór

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Magnézium-klorid-hexahidrátból és kálium-kloridból elektrolízissel előállított aktív klór

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

N-klór-szulfamátból előállított aktív klór

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

701

Dihidrogén-bisz[monoperoxi-ftaláto(2-)-O1,OO1]magnezát(2-) (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Az Azadirachta Indica magjából hidegen préselt, szuperkritikus szén-dioxiddal kivont margózakivonat

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Alkil (C12-C14) dimetil-benzil-ammónium-klorid (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkil (C12-C14) dimetil(etilbenzil)-ammónium-klorid (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1057

A Tanacetum cinerariifolium kinyílt, érett virágaiból, szénhidrogén-oldószerrel kinyert Chrysanthemum cinerariaefolium-kivonat

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

A Tanacetum cinerariifolium kinyílt, érett virágaiból, szuperkritikus szén-dioxiddal kinyert Chrysanthemum cinerariaefolium-kivonat

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Levendula, Lavandula hybrida, kivonat/Levendulaolaj

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Glutaminsav és N-(C12-C14-alkil)propilén-diamin reakciótermékei (Glukoprotamin)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(ftálimido)peroxihexánsav (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butilbenzo[d]izotiazol-3-on (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Tetraklór-dekaoxid-komplexből (TCDO) savas kezeléssel előállított klór-dioxid

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfát

SE

422-570-3

265647-11-8

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

797

Cisz-1-(3-klórallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid (cisz CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1014

Ezüst-zeolit

SE

Nem áll rendelkezésre

Nem áll rendelkezésre

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

5,5-dimetilhidantoin, 5-etil-5-metilhidantoin, bróm és klór rekaciótermékei (DCDMH)

NL

Nem áll rendelkezésre

Nem áll rendelkezésre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Titán-dioxid és ezüst-klorid reakcióelegye

SE

Nem áll rendelkezésre

Nem áll rendelkezésre

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

5,5-dimetilhidantoin, 5-etil-5-metilhidantoin és klór reakciótermékei (DCEMH)

NL

Nem áll rendelkezésre

Nem áll rendelkezésre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Ezüst-foszfát üveg

SE

Nem áll rendelkezésre

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1077

Ezüst-borofoszfát üveg

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1078

Ezüst-foszfoborát üveg

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Ezüst-cink-zeolit

SE

Nem áll rendelkezésre

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Ezüst-réz-zeolit

SE

Nem áll rendelkezésre

130328-19-7

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Szilícium-dioxidon adszorbeált ezüst (nanoméretű primer részecskékkel stabil aggregátumot képező nanoanyag)

SE

Nem áll rendelkezésre

Nem áll rendelkezésre

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropán-karboxilát (4 izomer keveréke: 1R transz, 1R: 1R transz, 1S: 1R cisz, 1R: 1R cisz, 1S 4:4:1:1) (d-Alletrin)

DE

Növényvédő szer

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bróm-2-(4-klórfenil)-1-etoximetil-5-trifluor-metilpirrol-3-karbonitril (Klórfenapir)

PT

Növényvédő szer

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

N-metilmetánamin (EINECS-szám: 204-697-4) és (klórmetil)oxirán (EINECS-szám: 203-439-8) polimer/polimer kvaterner ammónium-klorid (PQ polimer)

HU

Polimer

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecil-metil-ammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só) (Bardap 26)

IT

Polimer

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didecil-N-dipolietoxi-ammónium-borát/Didecil-polioxetil-ammónium-borát (Polimer-beatain)

EL

Polimer

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

Narancs, édes, kivonat

A Citrus sinensis, Rutaceae-ből kapott kivonatok és azok fizikailag módosított származékos termékei, például tinktúrák, masszák, vízmentes kivonatok, illóolajok, gyantatartalmú illóolajok, terpének, terpénmentes frakciók, desztillátumok, maradékok stb.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Fokhagyma, kivonat

Az Allium sativum, Liliaceae-ből kapott kivonatok és azok fizikailag módosított származékos termékei, például tinktúrák, masszák, vízmentes kivonatok, illóolajok, gyantatartalmú illóolajok, terpének, terpénmentes frakciók, desztillátumok, maradékok stb.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1072

Párlat (brandy)

Később meghatározandó

Nem áll rendelkezésre

Nem áll rendelkezésre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1073

Amerikai mogyoróvaj

BE

Nem áll rendelkezésre

Nem áll rendelkezésre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1074

Réz, por

FR

231-159-6

7440-50-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X