2022.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/14


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/805 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022. február 16.)

az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes referenciamutató-kezelők Európai Értékpapírpiaci Hatóság általi felügyeletére alkalmazandó díjak meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 48 l. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/1011 rendelet 48 l. cikke előírja az ESMA számára, hogy a kritikus referenciamutatók kezelőinek és a harmadik országbeli referenciamutató-kezelőknek az említett rendelet 34. cikke szerinti engedély iránti kérelmekhez és a 32. cikke szerinti elismerés iránti kérelmekhez kapcsolódó díjakat, valamint a kritikus referenciamutatókkal és elismert harmadik országbeli referenciamutató-kezelőkkel kapcsolatos, e rendelettel összhangban végzett feladatai ellátásához kapcsolódó éves díjakat számítson fel. Az (EU) 2016/1011 rendelet 48 l. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e díjaknak arányosnak kell lenniük az érintett referenciamutató-kezelő árbevételével, és fedezniük kell az ESMA-nál a kritikus referenciamutatók kezelőivel és a harmadik országbeli referenciamutató-kezelőkkel kapcsolatban az említett rendelettel összhangban végzett engedélyezés vagy elismerés, valamint a feladatainak ellátása során felmerült valamennyi költséget.

(2)

Az ESMA kritikus referenciamutatók és harmadik országbeli referenciamutatók kezelőivel kapcsolatos tevékenységei után felszámított díjak mértékét oly módon kell meghatározni, hogy az ne vezessen se jelentős hiány, se jelentős többlet felhalmozódásához. Jelentős és ismételt többlet vagy hiány jelentkezése esetén a Bizottság felülvizsgálja a díjak mértékét.

(3)

Az engedélykérelmekhez („engedélyezési díjak”) és az elismerés iránti kérelmekhez („elismerési díjak”) kapcsolódó díjakat a kritikus és a harmadik országbeli referenciamutatók kezelőinek az engedély és az elismerés iránti kérelmek feldolgozása kapcsán az ESMA-nál felmerült költségek fedezése céljából kell felszámítani, ideértve a kérelmek hiánytalanságának ellenőrzésével, a további információk kérésével, a határozatok megszövegezésével kapcsolatos költségeket, valamint a kritikus referenciamutatók rendszerszintű jelentőségének és a harmadik országbeli referenciamutató-kezelők megfelelésének értékelésével kapcsolatos költségeket.

(4)

Tekintettel arra, hogy a kérelmek elbírálása ugyanolyan erőforrás-igényes, függetlenül attól, hogy azt nagy vagy kis referenciamutató-kezelők nyújtják-e be, az elismerési díjnak egy valamennyi harmadik országbeli referenciamutató-kezelő számára azonos átalányösszegű elismerési díjnak kell lennie.

(5)

A várható munkateher és az ESMA számára ezzel járó költségek alapján az elismerési kérelmek elbírálásának költségét 40 000 EUR-ban kell megállapítani, hogy azt az egyszeri elismerési díj teljes mértékben fedezze.

(6)

A kritikus referenciamutatókat az (EU) 2016/1011 rendelet alapján intenzívebb vizsgálatnak kell alávetni, azok referenciamutató-kezelőinek pedig szigorúbb szervezeti követelményeknek kell megfelelniük. Ennek következtében az engedélyezési folyamat nagyobb munkaterhet jelent az ESMA számára. Ezért a kritikus referenciamutató kezelője által fizetendő engedélyezési díjnak jelentősen magasabbnak kell lennie, mint az elismerés iránti kérelem elbírálásáért fizetendő díjnak.

(7)

A beérkezett kérelmek minőségének és teljességének előmozdítása érdekében, valamint összhangban az ESMA-nak az általa felügyelt szervezetek nyilvántartásba vételére vonatkozó megközelítésével, az elismerési díjat a kérelem benyújtásakor kell megfizetni.

(8)

Éves díjakat kell felszámítani a kritikus referenciamutatók kezelői és az elismert harmadik országbeli referenciamutató-kezelők számára is az ESMA-nak az (EU) 2016/1011 rendelet szerinti feladatainak ellátása során az ilyen referenciamutató-kezelők folyamatos felügyelete tekintetében felmerülő költségeinek fedezésére. A harmadik országbeli referenciamutatók esetében ezeknek a díjaknak fedezniük kell a harmadik országbeli hatóságokkal kötött együttműködési megállapodások végrehajtását és fenntartását, valamint a harmadik országokban történő szabályozási és felügyeleti fejlemények nyomon követését. A kritikus referenciamutatók esetében a díjaknak fedezniük kell az ESMA azon költségeit is, amelyek az említett referenciamutató-kezelőknek az (EU) 2016/1011 rendelet 48 l. cikkében és VI. címében meghatározott követelményeknek való megfelelésének folyamatos – adott esetben, amennyiben azt megállapítják, összehasonlításon alapuló megfelelésen keresztül történő – felügyeletével kapcsolatban merülnek fel.

(9)

A kritikus referenciamutató folyamatos felügyeletének költsége attól függ, hogy az előírja-e az ESMA számára, hogy az adott referenciamutató tekintetében felügyeleti kollégiumot hozzon létre és annak üléseit vezesse, ami jelentős többletmunkát jelent. Következésképpen a felügyeleti díjak megállapítása során különbséget kell tenni a két eset között. Ezzel szemben a kritikus referenciamutatók kategóriáján belül nincs szükség a felügyeleti díjak között a referenciamutató-kezelő éves árbevétele szerinti különbségtételre, mivel a kritikus referenciamutatók jellegüknél fogva rendszerszintű hatást gyakorolnak az Unióban.

(10)

Az Unióban történő elismerés kérelmezése a harmadik országbeli referenciamutató-kezelők által kereskedelmi alapon hozott döntés, mivel a referenciamutatóik Unión belüli kínálása várhatóan bevételt eredményez. Ezért az elismert harmadik országbeli referenciamutató-kezelők esetében a felügyeleti díjakat az e referenciamutatók Unión belüli használatából származó bevételük függvényében kell megállapítani. Abban az esetben, ha nem keletkezik bevétel, a felügyeleti díj minimumát 20 000 EUR-ban kell megállapítani.

(11)

Az ismételt vagy megalapozatlan kérelmek visszaszorítása érdekében célszerű, hogy az elismerési díjakat és az engedélyezési díjakat ne térítsék vissza abban az esetben, ha a kérelmező visszavonja kérelmét. Mivel az elismerés vagy az engedélyezés iránti elutasított kérelem esetében szükséges adminisztratív munka megegyezik az elfogadott kérelem esetében szükséges adminisztratív munkával, célszerű, hogy az elismerési díjakat és az engedélyezési díjakat ne térítsék vissza az engedély vagy az elismerés elutasítása esetén.

(12)

Az (EU) 2021/168 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően egy 2023-ig meghosszabbított átmeneti időszakban a harmadik országbeli referenciamutatók az Unióban anélkül használhatók fel, hogy az érintett referenciamutató-kezelőknek egyenértékűség, elismerés vagy jóváhagyás iránti kérelmet kellene benyújtaniuk. Ezen átmeneti időszak alatt az Unióban való elismerés egy választható rendszert jelent a harmadik országokban székhellyel rendelkező referenciamutató-kezelők számára, ami azt jelzi, hogy referenciamutatóik az átmeneti időszak lejárta után is rendelkezésre fognak állni az Unióban. Következésképpen ezen időszak alatt az elismerési és felügyeleti díjakra vonatkozó rendelkezések csak azokra a harmadik országokban található referenciamutató-kezelőkre alkalmazandók, amelyek önkéntesen kérelmezték az elismerést az (EU) 2021/168 rendelettel bevezetett átmeneti időszak lejárta előtt, és amennyiben az érintett illetékes nemzeti hatóság vagy az ESMA megadta az elismerést.

(13)

Az ESMA-ra ruházott új felügyeleti hatáskörök zökkenőmentes alkalmazásának biztosítása érdekében e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet megállapítja az ESMA által a referenciamutató-kezelőknek az engedélyezéssel, az elismeréssel és a felügyelettel kapcsolatban felszámítható díjakra vonatkozó szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„kritikus referenciamutató”: az (EU) 2016/1011 rendelet 20. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja szerinti kritikus referenciamutató;

2.

„harmadik országbeli referenciamutató”: olyan referenciamutató, amelynek kezelője az Unión kívül található.

3. cikk

Elismerési díjak és engedélyezési díjak

(1)   Az (EU) 2016/1011 rendelet 32. cikkével összhangban elismerést kérelmező, harmadik országban székhellyel rendelkező referenciamutató-kezelő 40 000 EUR elismerési díjat fizet.

(2)   Az (EU) 2016/1011 rendelet 34. cikkével összhangban engedélyt kérelmező, kritikus referenciamutató kezelője 250 000 EUR kérelmezési díjat fizet.

(3)   Az engedélyezési díjat és az elismerési díjat a kérelem benyújtásakor, az ESMA terhelési értesítésének kézhezvételekor kell megfizetni.

(4)   Az illetékes nemzeti hatóságokhoz 2021. október 1-je után beérkezett és az ESMA-hoz továbbított kérelmek esetében az elismerési díjakat 2022 elején kell megfizetni.

(5)   Az elismerési és az engedélyezési díjak nem téríthetők vissza.

4. cikk

Éves felügyeleti díjak

(1)   Egy vagy több kritikus referenciamutató kezelője éves felügyeleti díjat fizet, amelynek összege a következő:

a)

250 000 EUR, amennyiben az ESMA-nak az (EU) 2016/1011 rendelet 46. cikke alapján egy felügyeleti kollégium üléseit kell vezetnie;

b)

200 000 EUR, amennyiben az ESMA-nak nem kell az (EU) 2016/1011 rendelet 46. cikke alapján egy felügyeleti kollégium üléseit vezetnie.

(2)   Az ESMA által elismert, harmadik országban székhellyel rendelkező referenciamutató-kezelő éves felügyeleti díjat fizet, amelynek kiszámítása a következő:

a)

az éves felügyeleti díj egy adott (n) évre vonatkozóan az elismert harmadik országbeli referenciamutató-kezelők teljes éves díjának árbevételi együtthatóval korrigált összege;

b)

az elismert harmadik országbeli referenciamutató-kezelők teljes éves díja egy adott (n) évre vonatkozóan megegyezik az ESMA-nak az (EU) 2016/1011 rendelethez kapcsolódó adott (n) évre vonatkozó felügyeleti költségvetésével, levonva abból a kritikus referenciamutató kezelői által az ESMA-nak az (n) évben fizetendő éves felügyeleti díjakat;

c)

az egyes harmadik országbeli referenciamutató-kezelők esetében az árbevételi együttható megegyezik az e referenciamutató-kezelő alkalmazandó árbevételének az összes elismert harmadik országbeli referenciamutató-kezelő által elért teljes árbevételből való részesedésével.

Image 1

d)

az elismert harmadik országbeli referenciamutató-kezelők éves felügyeleti díjának minimális összege 20 000 EUR, abban az esetben is, ha az elismert harmadik országbeli referenciamutató-kezelő alkalmazandó árbevétele nulla.

(3)   A referenciamutató-kezelők a vonatkozó éves felügyeleti díjaikat legkésőbb azon naptári év március 31-ig befizetik az ESMA-nak, amelyben azok esedékesek. Amennyiben az előző naptári évekre vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre, a díjakat az éves díjakra vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb információk alapján számítják ki. A kifizetett éves díjak nem téríthetők vissza.

5. cikk

Éves felügyeleti díjak az elismerés vagy engedélyezés évében

A 4. cikktől eltérve az elismert harmadik országbeli referenciamutató-kezelők és az engedélyezett kritikusreferenciamutató-kezelők első évre vonatkozó felügyeleti díját az elismerésük vagy engedélyezésük évét figyelembe véve úgy kell kiszámítani, hogy azt csökkenteni kell a következő együtthatóval történő kiigazítás révén:

Image 2

Az első évi felügyeleti díjat az ESMA vonatkozó terhelési értesítésének kibocsátásától számított 30 napon belül kell megfizetni azt követően, hogy az ESMA értesítette a referenciamutató-kezelőt arról, hogy kérelme sikeres volt.

Ettől eltérve, amennyiben a referenciamutató-kezelő december hónapban kap engedélyt, nem kell megfizetnie az első évi felügyeleti díjat.

6. cikk

Alkalmazandó árbevétel

Az elismert harmadik országbeli referenciamutató-kezelő árbevétele a referenciamutató-kezelő legutóbbi lezárt pénzügyi évében a referenciamutatóinak az Unióban felügyelt szervezetek általi használatával összefüggésben keletkező bevétele.

Az elismert harmadik országbeli referenciamutató-kezelő évente auditált adatokat nyújt be az ESMA-nak, amelyek megerősítik a referenciamutatói Unióban történő használatával összefüggésben keletkező bevételeit. Az adatokat külső audit keretében kell hitelesíteni, és minden év szeptember 30-ig elektronikus úton be kell nyújtani az ESMA-nak. Ha egy harmadik országbeli referenciamutató-kezelőt valamely naptári év szeptember 30. után ismernek el, az adatokat az elismerést követően azonnal és az elismerés naptári évének végéig kell megadnia. Az auditált adatokat tartalmazó dokumentumokat a pénzügyi szolgáltatások területén szokásos nyelven kell rendelkezésre bocsátani.

Ha a bejelentett bevételeket az eurótól eltérő pénznemben fejezik ki, az ESMA a bevételek könyvelésének időszaka során alkalmazandó átlagos euróárfolyam használatával átváltja azokat euróra. E célból az Európai Központi Bank által közzétett euro-referenciaárfolyamot kell használni.

A 2022. január 1-je előtt elismert harmadik országbeli referenciamutató-kezelők 2022. január 31-ig benyújtják az ESMA-nak a 2020. évi árbevételükre vonatkozó adatokat.

7. cikk

Általános fizetési feltételek

(1)   Valamennyi díjat euróban kell megfizetni.

(2)   A díjak késedelmes megfizetése a megfizetendő összeg 0,1 %-ának megfelelő napi késedelmi kamat felszámítását vonja maga után.

8. cikk

A kérelmezési és az engedélyezési díjak megfizetése

(1)   Az engedély kérelmezéséért, megadásáért vagy meghosszabbításáért fizetendő díjak a referenciamutató-kezelő kérelmének benyújtásakor esedékesek, és azokat az ESMA számlájának kiállításától számított 30 napon belül teljes egészében be kell fizetni.

(2)   Az ESMA nem téríti vissza a díjakat azon referenciamutató-kezelőknek, amelyek úgy döntenek, hogy visszavonják az engedély iránti kérelmüket.

9. cikk

Az éves felügyeleti díjak megfizetése

(1)   A 4. cikkben említett, egy pénzügyi évre vonatkozó éves felügyeleti díjat azon naptári év március 31-ig kell befizetni az ESMA-nak, amelyre az esedékes. A díjakat az éves díjakra vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb információk alapján kell kiszámítani.

(2)   Az ESMA nem téríti vissza az éves felügyeleti díjakat.

(3)   Az ESMA a számlát a kifizetés esedékessége előtt legalább 30 nappal megküldi a referenciamutató-kezelőnek.

10. cikk

Az illetékes nemzeti hatóságoknál felmerülő költségek megtérítése

(1)   Abban az esetben, ha az ESMA feladatokat ruház át az illetékes nemzeti hatóságokra, kizárólag az ESMA számíthatja fel az elismerési díjat és az éves felügyeleti díjakat a harmadik országbeli referenciamutató-kezelők és a kritikus referenciamutatók kezelői számára.

(2)   Az ESMA megtéríti az illetékes nemzeti hatóságoknak az (EU) 2016/1011 rendelet alapján elvégzett munkával összefüggésben felmerült tényleges költségeket, olyan összegben, amely megfelel a következő feltételeknek:

a)

az összegről az ESMA és az illetékes hatóság a feladatok átruházása előtt megállapodik;

b)

az összeg alacsonyabb, mint az érintett referenciamutató-kezelők által az ESMA-nak fizetett felügyeleti díjak teljes összege.

11. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A 3. cikk nem alkalmazandó az illetékes nemzeti hatóságok által az e rendelet hatálybalépése előtt már engedélyezett vagy elismert, kritikus referenciamutatók és harmadik országbeli referenciamutatók kezelőire.

(2)   A 12. cikk (1) bekezdésétől eltérve, abban az esetben, ha ez a rendelet 2022. harmadik hónapját követően lép hatályba, az ESMA felügyelete alá tartozó referenciamutató-kezelőkre 2022-ben alkalmazandó éves felügyeleti díjak az ESMA számlájának kiállításától számított 30 napon belül esedékesek.

(3)   Az ESMA felügyelete alá tartozó referenciamutató-kezelőkre 2022-ben alkalmazandó éves felügyeleti díjaknak a 4. cikk (2) bekezdése szerinti kiszámítása céljából az alkalmazandó árbevételnek – a 4. cikk (2) bekezdésének a)–d) pontjától eltérve – ideiglenesen a 2021-ben keletkezett bevételen kell alapulnia. Amikor a 2021-re vonatkozó auditált beszámolók elérhetővé válnak, a referenciamutató-kezelők haladéktalanul benyújtják azokat az ESMA-nak. Az ESMA az auditált beszámolók alapján 2021-re újraszámítja az éves felügyeleti díjakat, és a különbözetről végleges számlát nyújt be minden referenciamutató-kezelőnek.

12. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdőnapja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és akkortól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 171., 2016.6.29., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/168 rendelete (2021. február 10.) az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli azonnali referencia-árfolyamok mentessége és egyes megszűnő referenciamutatók helyettesítőinek kijelölése tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 49., 2021.2.12., 6. o.).