2022.5.20.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/786 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022. február 10.)

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 460. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet (2) módosítani kell annak lehetővé tétele érdekében, hogy a fedezett kötvényeket kibocsátó hitelintézetek meg tudjanak felelni egyrészt az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, 30 naptári napos stresszidőszakra vonatkozó általános likviditásfedezeti követelménynek, másrészt a fedezeti halmaz likviditási pufferére vonatkozóan az (EU) 2019/2162 európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 16. cikkében előírt követelménynek, amely szerint a tartott likvid eszközök mennyiségének biztosítania kell a következő 180 napi nettó likviditáskiáramlás fedezését. További módosítások váltak szükségessé egyes meglévő szabályok egyértelműsítése, valamint az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet szövegének az 575/2013/EU rendeletben és az (EU) 2019/2162 irányelvben meghatározott fogalommeghatározásokkal való összehangolása érdekében is.

(2)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott általános likviditásfedezeti követelmény és az (EU) 2019/2162 irányelv 16. cikkében meghatározott, a fedezeti halmaz likviditási pufferére vonatkozó követelmény egyaránt előírja a fedezett kötvényeket kibocsátó hitelintézetek számára, hogy egy 30 naptári napos időszakban tartsanak bizonyos mennyiségű likvid eszközt. Nem helyénvaló azonban arra kötelezni a hitelintézeteket, hogy ugyanazon kiáramlások fedezésére ugyanazon időszakban különböző likvid eszközöket tartsanak. Ezen átfedés megszüntetése érdekében módosítani kell az általános likviditásfedezeti követelmény megterhelésre vonatkozó kritériumát. Ez a módosítás az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkében már meghatározott és a fedezeti halmaz elkülönített eszközeire változatlanul alkalmazandó rendelkezésekkel együtt azokra a helyzetekre vonatkozik, amikor az elkülönített eszközök prudenciális szempontból megbízható módon teljesítik a meg nem terheltként való elismerés kritériumait. A módosítás nyomán lehetővé válik, hogy a fedezeti halmaz likviditási pufferének részeként tartott likvid eszközöket a kapcsolódó fedezettkötvény-programból eredő nettó likviditáskiáramlások mértékéig meg nem terheltként kezeljék.

(3)

Emellett egyes tagállamokban egyedi modelleket alkalmaznak a fedezettkötvény-kibocsátásra, amelyek az (EU) 2019/2162 irányelvben felsoroltakon túlmutató egyedi befektetővédelmi jogi követelményeket tartalmaznak a fedezettkötvény-kibocsátók tekintetében. Az említett egyedi jogi követelmények hatálya alá tartozó fedezettkötvény-kibocsátók hasonló fedezettkötvény-kibocsátási tevékenységeket végeznek, mint más uniós fedezettkötvény-kibocsátók, következésképpen likviditási kockázati profiljuk hasonlónak tekinthető. Ezek a modellek továbbá magas szintű védelmet nyújtanak a fedezettkötvény-kibocsátóknak, mindenekelőtt azáltal, hogy fedezettkötvény-programjaik keretében végrehajtott kibocsátásaikhoz önkéntes alapon túlfedezet biztosítható. Ugyanakkor e modellekben e fedezettkötvény-kibocsátók valamennyi eszköze fedezeti halmazok részét képezi és így megterheltnek minősül, ami azt jelenti, hogy ez az eszközállomány nem áll rendelkezésre és nem vehető figyelembe a likviditásfedezeti rátán alapuló likviditási pufferben. Következésképpen a szóban forgó fedezettkötvény-kibocsátók nem teljesítik az 575/2013/EU rendeletben és az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott likviditásfedezeti követelményt, ami hasonló prudenciális profiljuk ellenére egyenlőtlen versenyfeltételeket jelent számukra. A fedezettkötvény-programok keretében végrehajtott kibocsátáshoz szükséges kötelező és önkéntes túlfedezetre vonatkozó előírások teljesítése érdekében az említett fedezettkötvény-kibocsátók gyakorlatilag arra kényszerülnek, hogy hátrasorolt adósságot bocsássanak ki. E kibocsátók általános nettó likviditáskiáramlása magasabb, mint az a nettó likviditáskiáramlás, ami kizárólag az adott fedezettkötvény-kibocsátásból ered. Ezzel összefüggésben további módosításokat kell bevezetni annak érdekében, hogy bizonyos konkrét és jól körülhatárolt esetekben lehetővé váljon a fedezeti halmazban lévő eszközök meg nem terheltként való elismerése az önkéntes túlfedezeti követelmények teljesítése érdekében. Mivel biztosítani kell, hogy a fedezeti halmazban lévő eszközök meg nem terheltként való elismerésének ily módon történő kiterjesztése prudenciális szempontból megbízható és a likviditásfedezeti követelményeknek megfelelő legyen, a fedezettkötvény-kibocsátóknak több feltételt is teljesíteniük kell. Ez a rendelkezés csak azon fedezettkötvény-kibocsátókra vonatkozik, amelyek a nemzeti jog előírása alapján kötelesek az összes eszközüket a fedezettkötvény-kibocsátáshoz kapcsolni, és ők is csak a fedezettkötvény-kibocsátó teljes nettó likviditáskiáramlásának fedezéséhez szükséges mértékig vehetik igénybe ezt a lehetőséget.

(4)

Emellett meg kell határozni a fedezeti halmaz likviditási pufferében tartott likvid eszközök értékelésére vonatkozó készpénzreváltási szabályokat.

(5)

Az Európai Bankhatóság (EBH) által az 575/2013/EU rendelet 509. cikkének (3) és (5) bekezdése szerint elkészített 2013. december 20-i jelentésben (4) foglalt ajánlásokat figyelembe véve a tagállamok központi kormányzata vagy központi bankja, valamint a multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi intézmények által kibocsátott vagy garantált összes kötvénytípust 1. szintű eszköznek kell tekinteni. Az EBH a jelentéshez kapcsolódó empirikus és kvalitatív elemzés keretében vizsgálta az említett kötvények magas vagy rendkívül magas likviditását és hitelminőségét, és megállapította, hogy ezek a kötvények a magas likviditás és hitelminőség tekintetében megfelelnek a bázeli előírásoknak. Következésképpen a hivatalos exporthitel-ügynökségek által kibocsátott kötvényeket – az ügynökségek szervezeti felépítésétől függetlenül – likvid eszközöknek és így 1. szintű eszköznek kell minősíteni.

(6)

Az (EU) 2019/2160 európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) módosította a fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek kedvezményes kezelésére vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet 129. cikkében meghatározott egyes feltételeket. Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendeletben ezért ennek megfelelően módosítani kell az említett cikkre való hivatkozásokat.

(7)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Ezt a rendeletet az (EU) 2019/2162 irányelvet átültető nemzeti jogi rendelkezésekkel, valamint az (EU) 2019/2160 rendelettel módosított 575/2013/EU rendelettel összefüggésben kell alkalmazni. A fedezett kötvények kibocsátására vonatkozó strukturális jellemzőket meghatározó új keretrendszer és a kedvezményes kezelésre vonatkozó módosított követelmények következetes alkalmazásának biztosítása érdekében e rendelet alkalmazásának kezdőnapját hozzá kell igazítani ahhoz az időponthoz, amelytől kezdve a tagállamoknak az (EU) 2019/2162 irányelvet átültető nemzeti jogi rendelkezéseket alkalmazniuk kell, valamint az (EU) 2019/2160 rendelet alkalmazásának kezdőnapjához,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk a következő 13–16. ponttal egészül ki:

„13.

»tőkepiac-vezérelt ügylet«: az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 3. pontjában meghatározott tőkepiac-vezérelt ügylet;

14.

»fedezettkötvény-program«: az (EU) 2019/2162 európai parlamenti és tanácsi irányelv (*1) 3. cikkének 2. pontjában meghatározott fedezettkötvény-program;

15.

»fedezeti halmaz«: az (EU) 2019/2162 irányelv 3. cikkének 3. pontjában meghatározott fedezeti halmaz;

16.

»fedezeti halmaz likviditási puffere«: likvidnek minősülő és a fedezeti halmaz részeként tartott eszközökből álló likviditási puffer, az (EU) 2019/2162 irányelv 16. cikkének megfelelően.

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2162 irányelve (2019. november 27.) a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK és a 2014/59/EU irányelv módosításáról (HL L 328., 2019.12.18., 29. o.).”"

2.

A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   A (2) bekezdéstől eltérve a fedezeti halmaz likviditási pufferének részeként tartott likvid eszközöket a 4. cikkben meghatározott 30 naptári napos stresszidőszak alatt meg nem terheltnek kell tekinteni az e rendelet III. címe szerint kiszámított, a kapcsolódó fedezettkötvény-programokból eredő nettó likviditáskiáramlások összegéig, feltéve, hogy ezek az eszközök teljesítik az e rendelet II. címében meghatározott összes egyéb követelményt.

(2b)   Amennyiben a fedezeti halmaz likviditási pufferében tartott likvid eszközök nem tekintendők meg nem terheltnek e cikk (2a) bekezdése alapján, ettől függetlenül azokat a 4. cikkben meghatározott 30 naptári napos stresszidőszak alatt meg nem terheltnek kell tekinteni, ha az összes következő feltétel teljesül:

a)

a nemzeti jog rendelkezései kötelezik a fedezettkötvény-kibocsátót arra, hogy valamennyi eszközét hozzákapcsolja a fedezettkötvény-kibocsátáshoz;

b)

a likvid eszközök a fedezettkötvény-kibocsátás önkéntes túlfedezetét jelentik;

c)

a likvid eszközök megfelelnek az e rendelet II. címében meghatározott valamennyi egyéb követelménynek;

d)

az e bekezdés alapján meg nem terheltnek minősülő likvid eszközök összege nem haladja meg az e rendelet III. címe szerint kiszámított nettó likviditáskiáramlások teljes összegét.”;

b)

a (4) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

bármely más szervezet, amely a 2013/36/EU irányelv I. mellékletében felsorolt egy vagy több tevékenységet főtevékenységként végzi.”;

ii.

a szöveg a következő második albekezdéssel egészül ki:

„E cikk alkalmazásában a tagállamokban működő különleges célú gazdasági egységeket és hivatalos exporthitel-ügynökségeket úgy kell tekinteni, hogy azok nem tartoznak az első albekezdés g) pontjában említett szervezetek közé.”

3.

A 8. cikk (4) bekezdése a következő harmadik albekezdéssel egészül ki:

„A fedezeti halmaz likviditási pufferében tartott likvid eszközök esetében az első albekezdésben megállapított követelményt teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a hitelintézet rendszeresen, de legalább évente egyszer elvégzi olyan – a szóban forgó puffernek nem szükségképpen részét képező – likvid eszközök készpénzre váltását, amelyek a fedezeti halmaz likviditási pufferében lévő eszközállománya kellően reprezentatív mintájának tekinthetők.”

4.

A 10. cikk (1) bekezdésének f) pontja a következőképpen módosul:

a)

az i. és a ii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„i.

az (EU) 2019/2162 irányelv 3. cikkének 1. pontjában említett vagy 2022. július 8. előtt kibocsátott fedezett kötvények, amelyek megfelelnek a 2009/65/EK irányelv 52. cikkének (4) bekezdésében meghatározott, a kibocsátásuk időpontjában alkalmazandó követelményeknek, aminek eredményeként fedezett kötvényként lejáratukig jogosultak a kedvezményes kezelésre;

ii.

a fedezeti halmazban szereplő, intézményekkel szembeni kitettségek megfelelnek az 575/2013/EU rendelet 129. cikke (1) bekezdésének c) pontjában és 129. cikkének (1a) bekezdésében meghatározott követelményeknek;”

b)

a iii. alpontot el kell hagyni.

5.

A 11. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a c) pont a következőképpen módosul:

i.

az i. és a ii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„i.

az (EU) 2019/2162 irányelv 3. cikkének 1. pontjában említett vagy 2022. július 8. előtt kibocsátott fedezett kötvények, amelyek megfelelnek a 2009/65/EK irányelv 52. cikkének (4) bekezdésében meghatározott, a kibocsátásuk időpontjában alkalmazandó követelményeknek, aminek eredményeként fedezett kötvényként lejáratukig jogosultak a kedvezményes kezelésre;

ii.

a fedezeti halmazban szereplő, intézményekkel szembeni kitettségek megfelelnek az 575/2013/EU rendelet 129. cikke (1) bekezdésének c) pontjában és 129. cikkének (1a) bekezdésében meghatározott követelményeknek;”

ii.

a iii. alpontot el kell hagyni;

b)

a d) pont iii., iv. és v. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„iii.

a fedezett kötvények biztosítéka az 575/2013/EU rendelet 129. cikke (1) bekezdésének b), d), f) és g) pontjában ismertetett típusok közül egybe vagy többe tartozó eszközök halmaza. Ha a halmaz ingatlannal fedezett hiteleket tartalmaz, az (EU) 2019/2162 irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében, 6. cikke (3) bekezdésének a) pontjában és 6. cikkének (5) bekezdésében meghatározott követelményeket teljesíteni kell;

iv.

a fedezeti halmazban szereplő, intézményekkel szembeni kitettségek megfelelnek az 575/2013/EU rendelet 129. cikke (1) bekezdésének c) pontjában és 129. cikkének (1a) bekezdésében meghatározott követelményeknek;

v.

a fedezett kötvénybe befektető hitelintézet és a kibocsátó megfelel az (EU) (EU) 2019/2162 irányelv 14. cikkében meghatározott átláthatósági követelményeknek;”.

6.

A 12. cikk (1) bekezdésének e) pontja a következőképpen módosul:

a)

az i. pont helyébe a következő szöveg lép:

„i.

az (EU) 2019/2162 irányelv 3. cikkének 1. pontjában említett vagy 2022. július 8. előtt kibocsátott fedezett kötvények, amelyek megfelelnek a 2009/65/EK irányelv 52. cikkének (4) bekezdésében meghatározott, a kibocsátásuk időpontjában alkalmazandó követelményeknek, aminek eredményeként fedezett kötvényként lejáratukig jogosultak a kedvezményes kezelésre;”

b)

a ii. és a iii. alpontot el kell hagyni.

7.

A 28. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az első albekezdésben a bevezető fordulat helyébe a következő szöveg lép:

„A hitelintézetnek a 30 naptári napon belül lejáró, értékpapír-finanszírozási ügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből fakadó kötelezettségekre az alábbi szorzótényezőket kell alkalmaznia:”;

b)

a második albekezdés első mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„Az első albekezdéstől eltérve, amennyiben az értékpapír-finanszírozási ügylet vagy tőkepiac-vezérelt ügylet szerződő fele a hitelintézet belföldi központi bankja, a kiáramlási arány 0 %.”;

c)

a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az első albekezdéstől eltérve, azon értékpapír-finanszírozási ügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek esetében, amelyekre az említett albekezdés szerint 25 %-nál magasabb kiáramlási arány lenne alkalmazandó, 25 %-os kiáramlási arány alkalmazandó, ha az ügyletben részt vevő szerződő fél jogosult szerződő fél.”

8.

A 32. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés b) pontjának bevezető fordulata helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a legfeljebb 30 naptári napos hátralévő futamidővel rendelkező értékpapír-finanszírozási ügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből esedékes pénzösszegeket meg kell szorozni a következőkkel:”;

b)

a (4) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A (3) bekezdés a) pontja nem alkalmazandó azon, értékpapír-finanszírozási ügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből esedékes pénzösszegekre, amely ügyletek biztosítékául likvid eszközök szolgálnak a II. címmel összhangban, a (3) bekezdés b) pontjában említettek szerint.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendelet 2022. július 8-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 11., 2015.1.17., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2162 irányelve (2019. november 27.) a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK és a 2014/59/EU irányelv módosításáról (HL L 328., 2019.12.18., 29. o.).

(4)  EBA Report of 20 December 2013 on appropriate uniform definitions of extremely high quality liquid assets (extremely HQLA) and high quality liquid assets (HQLA) and on operational requirements for liquid assets under Article 509(3) and (5) CRR (Az EBH jelentése (2013. december 20.) a rendkívül magas likviditású és hitelminőségű eszközök és a magas likviditású és hitelminőségű eszközök megfelelő egységes fogalommeghatározásairól, valamint a likvid eszközökre vonatkozó, a CRR 509. cikkének (3) és (5) bekezdése szerinti operatív követelményekről).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2160 rendelete (2019. november 27.) az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról (HL L 328., 2019.12.18., 1. o.).