2022.5.4.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 130/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/699 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022. május 3.)

az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Oroszországnak mint rendeltetési helynek az uniós általános exportengedélyek hatálya alóli kivonása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Tekintettel az Ukrajna területi integritása, szuverenitása és függetlensége ellen Oroszország által elkövetett jogellenes támadásra, valamint az Unió alapvető biztonsági érdekeit fenyegető veszélyekre, az Unió úgy határozott, hogy további korlátozásokat vezet be a kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére, valamint a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozóan. Az (EU) 2022/328 tanácsi rendelet (2) korlátozásokat vezet be többek között a kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére, valamint a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozóan. Az (EU) 2022/394 tanácsi rendelet (3) további exportkorlátozásokat vezet be a tengerhajózási termékekre és technológiákra vonatkozóan. Az (EU) 2022/428 tanácsi rendelet (4) exportkorlátozásokat vezet be a berendezésekre, a technológiára és a szolgáltatásokra az orosz energiaipar tekintetében (az atomenergia-ipar és az energiaszállítás downstream ágazata kivételével). Az (EU) 2022/576 tanácsi rendelet (5) további exportkorlátozásokat vezet be számos fejlett technológiára vonatkozóan.

(2)

Az (EU) 2021/821 rendelet nyolc uniós általános exportengedélyt vezet be bizonyos termékek bizonyos rendeltetési helyekre irányuló, különös feltételek és követelmények szerinti kivitelére vonatkozóan. Jelenleg három uniós általános exportengedély használható az Oroszországba irányuló kivitelre: az EU003 (termékek EU-ban történő javítást vagy cserét követő újrakivitele), az EU004 (termékek kiállításra vagy vásárra történő kivitele) és az EU005 (távközlési berendezések kivitele).

(3)

Tekintettel az Unió Oroszországgal szembeni intézkedéseire, helyénvaló törölni Oroszországot az EU003, az EU004 és az EU005 uniós általános exportengedély rendeltetési helyeinek listájáról annak megakadályozása érdekében, hogy Oroszország kritikus technológiákhoz és kettős felhasználású termékekhez férhessen hozzá.

(4)

Az (EU) 2021/821 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Tekintettel arra, hogy a konfliktus közvetlen fenyegetést jelent az európai békére és biztonságra nézve, rendkívül sürgős szükség van Oroszországnak mint rendeltetési helynek az EU003, az EU004 és az EU005 uniós általános exportengedély hatálya alóli kivonására. Ezért az (EU) 2021/821 rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást kell alkalmazni, és e felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/821 rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 206., 2021.6.11., 1. o.

(2)  A Tanács (EU) 2022/328 rendelete (2022. február 25.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 49., 2022.2.25., 1. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2022/394 rendelete (2022. március 9.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 81., 2022.3.9., 1. o.).

(4)  A Tanács (EU) 2022/428 rendelete (2022. március 15.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 87. I., 2022.3.15., 13. o.).

(5)  A Tanács (EU) 2022/576 rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 111., 2022.4.8., 1. o.).


MELLÉKLET

A II. melléklet a következőképpen módosul:

1.

A „JAVÍTÁST/CSERÉT KÖVETŐ KIVITEL” című C. szakasz „Rendeltetési helyek” című 2. részében az Oroszországra vonatkozó franciabekezdést el kell hagyni.

2.

Az „IDŐSZAKOS KIVITEL KIÁLLÍTÁSRA VAGY VÁSÁRRA” című D. szakasz „Rendeltetési helyek” című 2. részében az Oroszországra vonatkozó franciabekezdést el kell hagyni.

3.

A „TÁVKÖZLÉS” című E. szakasz „Rendeltetési helyek” című 2. részében az Oroszországra vonatkozó franciabekezdést el kell hagyni.