2022.4.13.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/3


A TANÁCS (EU) 2022/626 RENDELETE

(2022. április 13.)

az Ukrajna donyecki és luhanszki régiói nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeinek elismerése és az orosz fegyveres erőknek az említett térségbe vezénylése miatti korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2022/263 rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiójának nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területei elismerése, valamint az orosz fegyveres erők említett területekre történő vezénylésének elrendelése miatti korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2022/266 tanácsi határozat módosításáról szóló, 2022. április 13-i (KKBP) 2022/628 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2022/263 tanácsi rendelet (2) végrehajt számos, a (KKBP) 2022/266 tanácsi határozatban (3) előírt intézkedést, többek között az Ukrajna Donyeck [helyesen: Doneck] és Luhanszk régiójának (oblaszty) nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein folytatott kereskedelemre vonatkozó bizonyos korlátozásokat.

(2)

Tekintettel az Ukrajna ellen az Oroszországi Föderáció fegyveres erői által, provokáció nélkül indított invázióból eredő humanitárius válságra, a Tanács 2022. április 13-án elfogadta a (KKBP) 2022/628 határozatot, amely módosítja a (KKBP) 2022/266 határozatot olyan kivételek beillesztése érdekében, amelyek lehetővé teszik szervek, személyek, jogalanyok, szervezetek és ügynökségek egyértelműen meghatározott kategóriáinak, hogy bizonyos ágazatokban történő felhasználásra árukat és technológiákat, valamint az ilyen árukhoz és technológiákhoz kapcsolódó bizonyos korlátozott szolgáltatásokat és segítségnyújtást biztosítsanak Ukrajna Doneck és Luhanszk régiójának (oblaszty) nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein található személyek, szervezetek és szervek számára, illetve az említett területeken történő felhasználásra, amennyiben humanitárius célokból szükséges. Hasonlóképpen, a kivételek lehetővé teszik az Ukrajna Doneck és Luhanszk régiójának (oblaszty) nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein található bizonyos infrastruktúrához közvetlenül kapcsolódó, meghatározott korlátozott szolgáltatások és segítségnyújtás biztosítását, amennyiben humanitárius célokból szükséges.

(3)

Az (EU) 2022/263 tanácsi rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2022/263 rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„4a. cikk

(1)   A 4. cikkben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a következőkre:

a)

a II. mellékletben felsorolt áruk és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele;

b)

a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiákkal, illetve az ezek rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtás vagy brókertevékenység közvetlen vagy közvetett biztosítása; vagy

c)

a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiákkal kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás közvetlen vagy közvetett biztosítása a meghatározott területeken található bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, illetve a meghatározott területeken történő felhasználásra, a következők által:

közjogi szervek vagy olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek az Uniótól vagy tagállamoktól közfinanszírozásban részesülnek, feltéve, hogy az ilyen áruk, technológiák, szolgáltatások és segítségnyújtás kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken,

olyan, az Unió általi pilléres értékelésen átesett szervezetek és ügynökségek, amelyekkel az Unió pénzügyikeret-partnerségi megállapodást írt alá, amelynek alapján a szervezetek és ügynökségek az Unió humanitárius partnereiként járnak el, feltéve, hogy az ilyen áruk, technológiák, szolgáltatások és segítségnyújtás kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken,

olyan szervezetek és ügynökségek, amelyeknek az Unió humanitárius partnerségi tanúsítványt adott, vagy amelyeket valamely tagállam a nemzeti eljárásokkal összhangban tanúsított vagy elismert, feltéve, hogy az ilyen áruk, technológiák, szolgáltatások és segítségnyújtás kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken, vagy

a tagállamok szakosított intézményei, feltéve, hogy az ilyen áruk, technológiák, szolgáltatások és segítségnyújtás kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken.

(2)   A 4. cikktől eltérve, az e cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó esetekben az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt általános és különös feltételek mellett egyedi vagy általános engedélyeket adhatnak a következőkre:

a)

a II. mellékletben felsorolt áruk vagy technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele;

b)

a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiákkal, illetve az ezek rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtás vagy brókertevékenység közvetlen vagy közvetett biztosítása; vagy

c)

a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiákkal kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás közvetlen vagy közvetett biztosítása

a meghatározott területeken található bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, illetve a meghatározott területeken történő felhasználásra, feltéve, hogy az ilyen áruk, technológiák, szolgáltatások és segítségnyújtás kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken.

(3)   Az érintett tagállam a (2) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4)   E cikk egyetlen rendelkezése sem érinti a 269/2014/EU tanácsi rendeletnek (*1) való megfelelést.

5a. cikk

(1)   Az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók a meghatározott területeken található infrastruktúrához közvetlenül kapcsolódó, a következők általi technikai segítségnyújtás vagy brókertevékenység, építési vagy mérnöki szolgáltatások biztosítására a II. melléklet alapján meghatározott, a 4. cikk (1) bekezdésében említett ágazatokban, függetlenül az áruk és a technológiák eredetétől:

(a)

közjogi szervek vagy olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek az Uniótól vagy tagállamoktól közfinanszírozásban részesülnek, feltéve, hogy az ilyen segítségnyújtás és szolgáltatások kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken;

(b)

olyan, az Unió általi pilléres értékelésen átesett szervezetek és ügynökségek, amelyekkel az Unió pénzügyikeret-partnerségi megállapodást írt alá, amelynek alapján a szervezetek és ügynökségek az Unió humanitárius partnereiként járnak el, feltéve, hogy az ilyen segítségnyújtás és szolgáltatások kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken;

(c)

olyan szervezetek és ügynökségek, amelyeknek az Unió humanitárius partnerségi tanúsítvány adott, vagy amelyeket valamely tagállam a nemzeti eljárásokkal összhangban tanúsított vagy elismert, feltéve, hogy az ilyen segítségnyújtás és szolgáltatások kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken; vagy

(d)

a tagállamok szakosított intézményei, feltéve, hogy az ilyen segítségnyújtás és szolgáltatások kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken.

(2)   Az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve, az e cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó esetekben az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt általános és különös feltételek mellett egyedi vagy általános engedélyezeket adhatnak a meghatározott területeken található infrastruktúrához közvetlenül kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy brókertevékenység, építési vagy mérnöki szolgáltatások biztosítására a II. melléklet alapján meghatározott, a 4. cikk (1) bekezdésében említett ágazatokban, függetlenül az áruk és a technológiák eredetétől, feltéve, hogy az ilyen segítségnyújtás és szolgáltatások kizárólag humanitárius célokból szükségesek a meghatározott területeken.

(3)   Az érintett tagállam a (2) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4)   E cikk egyetlen rendelkezése sem érinti a 269/2014/EU rendeletnek való megfelelést.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. április 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN


(1)  HL L 116., 2022.4.13.

(2)  A Tanács (EU) 2022/263 rendelete (2022. február 23.) az Ukrajna donyecki és luhanszki régiói nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeinek elismerése és az orosz fegyveres erőknek az említett térségbe vezénylése miatti korlátozó intézkedésekről (HL L 42. I, 2022.2.23., 77. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2022/266 határozata (2022. február 23.) Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiójának nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területei elismerése, valamint az orosz fegyveres erők említett területekre történő vezénylésének elrendelése miatti korlátozó intézkedésekről (HL L 42. I, 2022.2.23., 109. o.).