2022.3.9.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/1


A TANÁCS (EU) 2022/394 RENDELETE

(2022. március 9.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról szóló, 2022. március 9-i (KKBP) 2022/395 határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. július 31-én elfogadta a 833/2014/EU rendeletet (2).

(2)

A 833/2014/EU rendelet hatályba léptet a 2014/512/KKBP tanácsi határozatban (3) előírt egyes intézkedéseket.

(3)

A Tanács 2022. március 9-én elfogadta a (KKBP) 2022/395 határozatot, amely módosítja a 2014/512/KKBP határozatot, valamint további korlátozó intézkedéseket ír elő tengerhajózási termékek és technológiák kivitele tekintetében.

(4)

A (KKBP) 2022/395 határozat kiterjeszti a tengerhasznosítási ágazatra azon jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékét, amelyekre korlátozások vonatkoznak a kölcsönök, átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök révén történő finanszírozás tekintetében. Mivel általánosan elfogadott, hogy a kölcsönök és hitelek bármilyen eszközök formájában nyújthatók, beleértve a kriptoeszközöket is, tekintettel azok sajátos jellegére, helyénvaló tovább pontosítani az „átruházható értékpapírok” fogalmát az ilyen eszközökkel kapcsolatban.

(5)

A (KKBP) 2022/395 határozat az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgáraira és Svájc állampolgáraira is kiterjeszti a letétekkel kapcsolatos mentességet.

(6)

A 833/2014/EU rendeletben meghatározott intézkedések helyes végrehajtásának biztosítása érdekében egyértelművé kell tenni a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott finanszírozásra vonatkozó mentességet, valamint a mellékleteknek a tiltott termékekre és technológiákra vonatkozó egyes rendelkezéseit.

(7)

A végrehajtásukhoz ezért uniós szintű jogszabály szükséges, különösen a valamennyi tagállam által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából.

(8)

A 833/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 833/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk f) pontjának bevezető fordulata helyébe a következő szöveg lép:

„f)

»átruházható értékpapírok«: az értékpapírok tőkepiacon forgatható következő fajtái – kriptoeszközök formájában is –, a fizetőeszközök kivételével:”.

2.

A 2d. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   Amennyiben egy tagállam a 2. cikk (4) bekezdésének d) pontjával, a 2a. cikk (4) bekezdésének d) pontjával és 3f. cikk (4) bekezdésével összhangban engedélyt ad a tengeri biztonság célját szolgáló termékek és technológia értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére vonatkozóan, az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja erről a többi tagállamot és a Bizottságot.”

3.

A 2e. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az Unióban letelepedett kis- és középvállalkozások számára biztosított, projektenként legfeljebb 10 000 000 EUR összértékű állami finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás rendelkezésre bocsátására; vagy”.

4.

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„3f. cikk

(1)   Tilos a XVI. mellékletben felsorolt tengerhajózási termékek és technológiák – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, oroszországi felhasználásra, vagy orosz zászló alatt közlekedő hajó fedélzetén való elhelyezés céljából.

(2)   Tilos:

a)

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b)

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák értékesítéséhez, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésében foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett azon termékek és technológiák – nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő – eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy pénzügyi támogatásra, amelyeket humanitárius célra, egészségügyi szükséghelyzet kezelésére, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzésére vagy hatásainak sürgős enyhítésére, vagy természeti katasztrófákra való reagálásra szánnak.

(4)   Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák – nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő – eladását, szolgáltatását, átadását és kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtást vagy pénzügyi támogatását, miután megállapítotték, hogy az ilyen termékek és technológiák, illetve kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy pénzügyi támogatás tengerészeti biztonság céljára szolgál.”

5.

Az 5a. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Tilos az Orosz Központi Bank tartalékainak és pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos minden ügylet, ideértve az Orosz Központi Bank nevében vagy irányítása szerint eljáró bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, így például az orosz Nemzeti Befektetési Alappal (National Wealth Fund) folytatott ügyleteket.”

6.

Az 5b. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamok állampolgáraira, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájcnak az állampolgáraira, valamint a valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre.”

7.

A VI. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

8.

A IX. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

9.

A XIII. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

10.

A 833/2014/EU rendelet XVI. melléklete az e rendelet IV. mellékletében foglalt szöveggel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 8 oldalát.

(2)  A Tanács 833/2014/EU rendelete (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 1. o.).

(3)  A Tanács 2014/512/KKBP határozata (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 13. o.).


I. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet VII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A bevezető szövegben a harmadik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„E rendelet 12. cikkének sérelme nélkül, az e mellékletben felsorolt egy vagy több alkotóelemet tartalmazó, ellenőrzés alá nem vont termékek nem tartoznak az e rendelet 2a. és 2b. cikke szerinti ellenőrzések hatálya alá.”

2.

Az I. kategória (Elektronika) X.A.I.001. alkategóriájának c. pontjában a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Felbontásuk 12 bit, 105 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;”.

3.

Az I. kategória (Elektronika) X.B.I.001. alkategóriájának c. pontjában a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

»Tároltprogram-vezérlésű« kristályhúzók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a)

újratölthetők az olvasztótégely cseréje nélkül;

b)

alkalmasak 2,5 x 105 Pa feletti nyomáson való üzemelésre; vagy

c)

alkalmasak 100 mm-t meghaladó átmérőjű kristályok húzására;”.

4.

Az I. kategória (Elektronika) X.B.I.001. alkategóriájának i. pontjában az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

105 Pa-nál kisebb teljesítményű »gőzfázisú kémiai leválasztó« berendezések; vagy”.

5.

A VII. kategória (Légtér és hajtórendszerek) X.A.VII.001. alkategóriájának első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„X.A.VII.001

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő dízelmotorok és traktorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:”.

6.

A VII. kategória (Légtér és hajtórendszerek) X.A.VII.002. alkategóriájának c. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c.

Gázturbinás repülőgépmotorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.”


II. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet IX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. formanyomtatvány-mintában a „XXX/XXX rendelet”-re való hivatkozás valamennyi előfordulásának helyébe a „833/2014/EU rendelet”-re való hivatkozás lép.

2.

A B. formanyomtatvány-mintában a „XXX/XXX rendelet”-re való hivatkozás valamennyi előfordulásának helyébe a „833/2014/EU rendelet”-re való hivatkozás lép.


III. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet XIII. melléklete egy, a következő szervezetre vonatkozó bejegyzéssel egészül ki:

„Russian Maritime Register of Shipping (orosz tengerhajózási nyilvántartás)”


IV. MELLÉKLET

„XVI. MELLÉKLET

A 3F. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉKEK ÉS TECHNOLÓGIÁK JEGYZÉKE

VI. kategória – Tengerészet

X.A.VI.001

Hajók, tengerészeti rendszerek vagy berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, alkatrészeik és tartozékaik:

a)

A tengerészeti felszerelésekről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 35. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott, a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról szóló, alkalmazandó bizottsági végrehajtási rendelet 4. fejezetében (navigációs berendezések) szereplő berendezések;

b)

A tengerészeti felszerelésekről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 35. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott, a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról szóló, alkalmazandó bizottsági végrehajtási rendelet 5. fejezetében (Rádió-hírközlési berendezések) szereplő berendezések;