2022.1.11.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/25 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. szeptember 22.)

az (EU) 2019/2033 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rendelet 15. cikkében említett K-faktorok mérési módszereit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2033 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/2033 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 26. pontja szerinti K-faktorok némelyike nem igényel további pontosítást, mivel az említett rendelet részletesen kifejti az azokra vonatkozó mérési módszereket. Ez a helyzet az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből (2) levezetett „nettó pozíciókockázat” K-faktor (K-NPR), valamint a „koncentrációs kockázat” K-faktor (K-CON) és a „kereskedési partnerek nemteljesítésének kockázata” K-faktor (K-TCD) esetében, amelyek az említett rendelet vonatkozó követelményeinek egyszerűsített alkalmazását jelentik. Más esetekben azonban, mint például a „kezelt eszközök” (AUM), a „tartott ügyfélpénz” (CMH), a „kezelt ügyfélmegbízások” (COH), az „őrzött és kezelt eszközök” (ASA) és a „napi kereskedési forgalom” (DTF) esetében e faktorok mérési módszereinek további pontosítására lenne szükség.

(2)

A kockázatok megfelelő tükrözése érdekében a befektetési vállalkozás által végzett valamennyi tevékenységet K-faktorokkal kellene leképezni. Tekintettel arra, hogy a függő ügynök olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely kizárólag egy bizonyos befektetési vállalkozás nevében és az adott befektetési vállalkozás teljeskörű és feltétel nélküli felelőssége mellett jár el, biztosítani kell a függő ügynök valamennyi tevékenységének a befektetési vállalkozás AUM, ASA, CMH és COH K-faktoraiban történő figyelembevételét.

(3)

A 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) I. melléklete A. szakaszának 5. pontjában említett „befektetési tanácsadás” befektetési szolgáltatás különbözik az említett irányelv I. melléklete B. szakaszának 3. pontjában említett, „tanácsadás vállalkozások számára a tőkestruktúrával, ipari stratégiával és kapcsolódó ügyekkel kapcsolatban, valamint vállalkozások egyesülésével és felvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások” kiegészítő szolgáltatástól. Ezen előzmények figyelembevételével, valamint az (EU) 2019/2033 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 21. pontjában meghatározott „állandó befektetési tanácsadás” fogalommeghatározása alapján, amennyiben a fent említett kiegészítő szolgáltatás nem értendő bele e fogalomba, pontosítani kell, hogy az e kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó kezelt eszközöket a K-AUM kiszámítása tekintetében ki kell zárni.

(4)

A K-AUM és a K-ASA kiszámítása során az AUM és az ASA következetes megállapításának biztosítása érdekében a pénzügyi eszközöket az alkalmazandó számviteli standardokkal összhangban a valós értékükön kell értékelni, hogy lehetőség legyen a pénzügyi eszközök piaci értékének tükrözésére, amennyiben azok rendelkezésre állnak.

(5)

mivel az (EU) 2019/2033 rendelet 15. cikkének 1. táblázatában szereplő CMH-együttható kalibrálása már figyelembe veszi az ügyfeleket érintő, a készpénzkezeléssel kapcsolatos kockázatot, a CMH megállapítása során figyelembe vett összegeket ki kell zárni az AUM megállapítása során. Továbbá a tőkekövetelmények kiszámításakor a kétszeres beszámítás elkerülése érdekében a CMH megállapításához már figyelembe vett összegeket ki kell zárni az ASA megállapítása során.

(6)

A CMH-nak az (EU) 2019/2033 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 28. pontjában szereplő meghatározása az említett rendelet (24) preambulumbekezdésével együtt pontosítja a CMH megállapításánál figyelembe veendő összegeket. Ezért elegendő a CMH megállapítását szolgáló módszer fennmaradó működési szempontjait részletesebben meghatározni a CMH-adatok megalapozottságának biztosítása érdekében, úgy, hogy a módszer révén mindenekelőtt elkerülhető legyen a külső jelentéstétel túlzott figyelembevétele, valamint a befektetési vállalkozás belső számviteli nyilvántartásaira és a belső egyeztetéshez használt számadatokra kell összpontosítani.

(7)

A COH-ban a megbízások átvételeként és továbbításaként, valamint a megbízások végrehajtásaként figyelembe veendő összegek megállapítását szolgáló módszereknek különös szabályokat kell tartalmazniuk arra az esetre, ha a piaci árak nem állnak rögtön rendelkezésre, mert azok nem szerepelnek a megbízásokban. Figyelembe kell venni a megbízások végrehajtásának esete, valamint az átvétel és a továbbítás esete között fennálló különbségeket, mivel a megbízásoknak a COH megállapítása érdekében történő rögzítése tekintetében alkalmazott árak és határidők esetenként eltérőek lehetnek. Továbbá a megbízások átvétele és továbbítása esetén különösen a továbbított megbízások jobb hivatkozási alapot jelentenek e tekintetben, mint az átvett megbízások, mivel előfordulhat, hogy az utóbbiakat nem továbbítják.

(8)

mivel a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 1. pontjában említett „egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások fogadása és továbbítása” befektetési szolgáltatás különbözik az említett szakasz 8. és 9. pontjában említett „multilaterális vagy szervezett kereskedési rendszerek működtetése – MTF-ek, OTF-ek” befektetési tevékenységektől, egyértelművé kell tenni, hogy a befektetési vállalkozás által működtetett MTF-ekben és OTF-ekben összekapcsolt vételi és eladási szándékokat ki kell zárni a K-COH azonnali ügyletek, illetve a K-COH származtatott ügyletek kiszámítása során.

(9)

mivel a befektetési vállalkozásokra vonatkozó, az (EU) 2019/2033 rendelet szerinti tőkekövetelmények a 2014/65/EU irányelv I. mellékletében foglalt valamennyi szolgáltatásra és tevékenységre kiterjedő K-faktorokon alapulnak, szabályokat kell megállapítani e módszerek kiigazítására azokban az esetekben, amikor egyébként kétszeres beszámításra kerülhet sor. Ez különösen igaz bizonyos kiegészítő szolgáltatásokra, amelyek csak az említett irányelv I. mellékletének A. szakaszában felsorolt szolgáltatásokkal és tevékenységekkel összefüggésben végezhetők. Ezért a 2014/65/EU irányelv I. melléklete B. szakaszának 3. pontjában említett kiegészítő szolgáltatással (tanácsadás vállalkozások számára a tőkestruktúrával, ipari stratégiával és kapcsolódó ügyekkel kapcsolatban, valamint vállalkozások egyesülésével és felvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások) kapcsolatos megbízásokat – amelyek vállalati finanszírozás vagy magántőkeügyletek esetében a befektetők közötti ügyletekre vonatkozó tanácsadással kapcsolatosak – ki kell zárni az AUM és a COH megállapítása során egyaránt, mivel az említett K-faktorok már most is figyelembe veszik azokat.

(10)

Az (EU) 2019/2033 rendelet a 15. cikk 1. táblázatában két különböző együtthatót ír elő a COH megállapítására, egyet az azonnali ügyletekre, egy másikat pedig a származtatott ügyletekre. További pontosításokat kell tenni az ügyletek említett két eszközosztályhoz történő hozzárendelésének módjával, valamint az egyes esetekben alkalmazandó értékelési módszerrel kapcsolatban. Konkrétan, a származtatott ügyleteket a névleges érték, az azonnali ügyleteket pedig a piaci érték alapján kell figyelembe venni a K-faktorok mérésekor, mivel a K-faktorok együtthatóinak kalibrálása ezen az alapon történik.

(11)

Meg kell határozni a származtatott ügylet névleges összegének kiszámítását, mivel az (EU) 2019/2033 rendelet nem tartalmaz a számítás módjára vonatkozó szabályokat. Mivel az (EU) 2019/2033 rendelet 29. cikkének (3) bekezdése azzal kapcsolatban állapít meg szabályokat, hogy hogyan kell kiszámítani a származtatott ügyletek névleges összegét a TCD kiszámítása céljából, valamint a TCD és a DTF megállapítása következetességének biztosítása érdekében a származtatott ügyletek névleges összegének megállapítására vonatkozó említett szabályokat a DTF megállapítására is alkalmazni kell.

(12)

Ez a rendelet az Európai Bankhatóság (EBH) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(13)

Az EBH nyilvános konzultációkat folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az azokkal összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport szakvéleményét. Az EBH az e rendelet alapját képező technikaistandard-tervezetek benyújtása előtt konzultált az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal is,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. SZAKASZ

AZ ÜGYFELET ÉRINTŐ KOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS K-FAKTOROK MÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK

1. cikk

Az ügyfelet érintő kockázattal kapcsolatos K-faktorok mérését szolgáló módszerek a függő ügynökök igénybevételével végzett befektetési szolgáltatások és tevékenységek esetében

A befektetési vállalkozásnak az ügyfelet érintő kockázattal (RtC) kapcsolatos K-faktorainak az (EU) 2019/2033 rendelet 16. cikkével összhangban történő mérése céljából az említett rendelet 17., 18., 19. és 20. cikkében említett minden egyes AUM-on, CMH-n, ASA-n és COH-n belül figyelembe kell vennie minden olyan összeget, amely a befektetési vállalkozásnak a nevében történő eljárás céljából nyilvántartásba vett függő ügynökök által végzett befektetési szolgáltatásaihoz és tevékenységeihez kapcsolódik.

2. cikk

Az AUM megállapítását szolgáló módszerek az állandó, nem diszkrecionális tanácsadói megállapodások esetén

(1)   A befektetési vállalkozásnak az RtC K-faktorainak az (EU) 2019/2033 rendelet 16. cikkével összhangban történő mérése céljából ki kell zárnia az említett rendelet 17. cikke szerinti AUM-jából a 2014/65/EU irányelv I. melléklete B. szakaszának 3. pontjában említett kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök összegét.

(2)   Amennyiben a befektetési vállalkozás állandó, nem diszkrecionális tanácsadói megállapodásokat biztosít egy olyan másik pénzügyi ágazatbeli szervezet számára, amely diszkrecionális portfóliókezelést végez, az (EU) 2019/2033 rendelet 17. cikkében említett AUM-jában figyelembe kell vennie az említett nem diszkrecionális tanácsadási megállapodásokhoz kapcsolódó eszközök összegét.

3. cikk

Az AUM megállapítását szolgáló módszerek diszkrecionális portfóliókezelés esetén

Az (EU) 2019/2033 rendelet 17. cikkének alkalmazásában az összes AUM havi értékének megállapítását a következők mindegyikével összhangban kell elvégezni:

a)

a számítás során a pénzügyi eszközöknek az alkalmazandó számviteli standardokkal összhangban valós értéken számított értékét kell figyelembe venni;

b)

a negatív valós értékkel rendelkező pénzügyi eszközök abszolút értékét kell figyelembe venni;

c)

a számítás során figyelembe kell venni a készpénzt, az e rendelet 4. cikkével összhangban a CMH-nak minősülő összegek kivételével.

4. cikk

A CMH megállapítását szolgáló módszerek

Az (EU) 2019/2033 rendelet 18. cikkének alkalmazásában a CMH megállapításának a következőkön kell alapulnia:

a)

a befektetési vállalkozás által a belső egyeztetéseihez felhasznált egyenlegek;

b)

a befektetési vállalkozás számviteli nyilvántartásában szereplő értékek.

5. cikk

Az ASA megállapítását szolgáló módszerek

Az (EU) 2019/2033 rendelet 19. cikkének alkalmazásában az összes ASA napi értékének megállapítása során figyelembe kell venni az ügyfelek valamennyi őrzött és kezelt, az alkalmazandó számviteli standardok szerinti valós értéken kiszámított pénzügyi eszközeinek értékét. Az e rendelet 4. cikkében említett CMH-t ki kell zárni.

6. cikk

A megbízások végrehajtásának a COH tekintetében történő megállapítását szolgáló módszerek

(1)   A K-COH-nak az (EU) 2019/2033 rendelet 20. cikkével összhangban történő kiszámítása céljából a befektetési vállalkozásnak a COH kiszámításakor az ilyen ügyfélmegbízást abban az időpontban kell figyelembe vennie, amikor megerősítést kap arról, hogy a végrehajtásra sor került és az ár ismert.

(2)   Amennyiben a befektetési vállalkozás egy ügyfél nevében egy másik befektetési vállalkozástól kapott megbízást hajt végre, e megbízást a COH-nak a végrehajtó befektetési vállalkozás által történő kiszámítása során az ügyfélmegbízások végrehajtása céljából mért összes megbízásán belül kell figyelembe vennie, és azt ki kell zárnia a megbízások átvétele és továbbítása céljából mért összes megbízásából.

7. cikk

A megbízások átvételének és továbbításának a COH tekintetében történő megállapítását szolgáló módszerek

(1)   A K-COH-nak az (EU) 2019/2033 rendelet 20. cikkével összhangban történő kiszámítása céljából, amennyiben a befektetési vállalkozás ügyfélmegbízást vesz át és továbbít, a megbízást abban az időpontban kell figyelembe venni, amikor a befektetési vállalkozás továbbítja a megbízást egy másik befektetési vállalkozásnak vagy megbízást végrehajtó brókernek.

(2)   A befektetési vállalkozásnak ki kell zárnia az átvett és továbbított megbízásokat a COH megállapítása során, amennyiben két vagy több befektetőt kapcsol össze abból a célból, hogy e befektetők között ügylet jöjjön létre, például vállalati finanszírozás vagy magántőke-ügyletek esetében.

(3)   Amennyiben a befektetési vállalkozás a COH megállapítása során figyelembe veszi az átvett és továbbított megbízásokat, a megbízásokban szereplő árat kell használnia. Amennyiben a megbízások nem tartalmaznak árat, ideértve azokat az eseteket is, amikor limitáras megbízásokról van szó, a befektetési vállalkozás a pénzügyi eszköznek a továbbítás napján érvényes piaci árfolyamát használja.

(4)   A befektetési vállalkozás által a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 22. és 23. pontjában meghatározott multilaterális vagy szervezett kereskedési rendszer működtetése céljából összekapcsolt vételi és eladási szándékokat ki kell zárni a COH megállapítása során.

8. cikk

Az azonnali ügyleteknek a COH tekintetében történő megállapítását szolgáló módszerek

(1)   A COH-nak az (EU) 2019/2033 rendelet 20. cikkével összhangban történő megállapítása céljából a befektetési vállalkozásnak azonnali ügyletként figyelembe kell vennie minden olyan ügyletet, amely esetében a partner vállalja, hogy a következők bármelyikével kereskedik:

a)

átruházható értékpapírok;

b)

pénzpiaci eszközök,

c)

kollektív befektetési formák befektetési jegyei;

d)

tőzsdén forgalmazott opciók.

(2)   A tőzsdén forgalmazott opció COH-jának megállapítására a befektetési vállalkozásnak az opció végrehajtásához használt opciós díjat kell használnia.

9. cikk

A származtatott ügyleteknek a COH tekintetében történő megállapítását szolgáló módszerek

A COH-nak az (EU) 2019/2033 rendelet 20. cikke szerinti, származtatott ügyletek tekintetében történő megállapítása céljából a származtatott ügylet névleges összegét az említett rendelet 29. cikkének (3) bekezdése alapján kell meghatározni.

2. SZAKASZ

A VÁLLALKOZÁST ÉRINTŐ KOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS K-FAKTOROK MÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK

10. cikk

Az azonnali ügyleteknek a DTF tekintetében történő megállapítását szolgáló módszerek

(1)   A DTF-nek az (EU) 2019/2033 rendelet 33. cikkével összhangban az azonnali ügyletek tekintetében történő megállapítása céljából a befektetési vállalkozásnak azonnali ügyletként figyelembe kell vennie minden olyan ügyletet, amely esetében a partner vállalja, hogy a következők bármelyikével kereskedik:

a)

átruházható értékpapírok;

b)

pénzpiaci eszközök,

c)

kollektív befektetési formák befektetési jegyei;

d)

tőzsdén forgalmazott opciók.

(2)   A tőzsdén forgalmazott opció DTF-jének megállapítása céljából a befektetési vállalkozásnak az opció végrehajtásához használt opciós díjat kell használnia.

11. cikk

A származtatott ügyleteknek a DTF tekintetében történő megállapítását szolgáló módszerek

A DTF-nek az (EU) 2019/2033 rendelet 33. cikkével összhangban a származtatott ügyletek tekintetében történő megállapítása céljából a származtatott ügylet névleges összegét az említett rendelet 29. cikkének (3) bekezdése alapján kell meghatározni.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. szeptember 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 314., 2019.12.5., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).