2022.11.16.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 295/50


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2022/2250 IRÁNYMUTATÁSA

(2022. november 9.)

az új generációs transzeurópai automatizált valós idejű bruttó kiegyenlítésű expressz átutalási rendszerről (TARGET) szóló EKB/2022/912 iránymutatás módosításáról (EKB/2022/8) (EKB/2022/39)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első és negyedik franciabekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikkére, valamint 17., 18. és 22. cikkére,

mivel:

(1)

2022. február 24-én a Kormányzótanács elfogadta az (EU) 2022/912 európai központi banki iránymutatást (EKB/2022/8) (1), amely rendelkezik az új generációs transzeurópai automatizált valós idejű bruttó kiegyenlítésű expressz átutalási rendszer (TARGET) 2022. november 21-i működésének megkezdéséről, az eurorendszerbeli központi bankoknak ettől az időponttól kezdődően kell megfelelniük az (EU) 2022/912 iránymutatásnak (EKB/2022/8) és ekkor veszti hatályát az EKB/2012/27 európai központi banki iránymutatás (2).

(2)

A Kormányzótanács 2022. október 20-án úgy döntött, hogy a TARGET működésének megkezdését 2023. március 20-ra ütemezi át, mivel a felhasználóknak több időt kell hagyni arra, hogy az új technikai platform tesztelését stabil környezetben fejezzék be, figyelembe véve a TARGET rendszerszintű jellegét. Következésképpen az eurorendszerbeli központi bankoknak továbbra is meg kell felelniük az EKB/2012/27 iránymutatásnak, és a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszernek (TARGET2) az említett időpontig továbbra is működnie kell.

(3)

Ezért az (EU) 2022/912 iránymutatást (EKB/2022/8) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosítások

Az (EU) 2022/912 iránymutatás (EKB/2022/8) a következőképpen módosul:

1.

A 24. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az EKB/2012/27 iránymutatás 2023. március 20-ével hatályát veszti.”

2.

A 25. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az eurorendszerbeli központi bankoknak 2023. március 20-tól kell megfelelniük ennek az iránymutatásnak.”

b)

A (3) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme az euro kötelesek meghozni az ezen iránymutatásnak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket és azokat 2023. március 20-tól alkalmazni.”

2. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez az iránymutatás az azon tagállamok nemzeti központi bankjaival történő közlésének napján lép hatályba, amelyek pénzneme az euro.

(2)   Az eurorendszerbeli központi bankoknak 2022. november 21-től kell megfelelniük ennek az iránymutatásnak.

3. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2022. november 9-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2022/912 iránymutatása (2022. február 24.) az új generációs transzeurópai automatizált valós idejű bruttó kiegyenlítésű expressz átutalási rendszerről (TARGET) és a 2013/47/EU iránymutatás (EKB/2012/27) hatályon kívül helyezéséről (EKB/2022/8) (HL L 163., 2022.6.17., 84. o.).

(2)  Az Európai Központi Bank EKB/2012/27 iránymutatása (2012. december 5.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) (HL L 30., 2013.1.30., 1. o.).