2022.12.7.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 315/30


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2022/2380 IRÁNYELVE

(2022. november 23.)

a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/53/EU irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) egyik célkitűzése a belső piac megfelelő működésének biztosítása. Az említett irányelv 3. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében a teljesítendő alapvető követelmények egyike az, hogy a rádióberendezés működjön együtt a tartozékokkal, különösen az egységes töltővel. E tekintetben a 2014/53/EU irányelv kimondja, hogy a rádióberendezések és a tartozékok, például a töltők közötti interoperabilitás egyszerűbbé teszi a rádióberendezések használatát, továbbá csökkenti a felesleges hulladékok mennyiségét és a költségeket, valamint hogy – különösen a fogyasztók és más végfelhasználók javát szolgálva – egységes töltő kifejlesztésére van szükség a rádióberendezések bizonyos kategóriái vagy csoportjai számára.

(2)

2009 óta számos uniós szintű erőfeszítést tettek arra, hogy csökkenteni lehessen a mobiltelefonokhoz és hasonló rádióberendezésekhez tartozó töltőinterfészek piacán tapasztalható széttagoltságot. Jóllehet egyes közelmúltbeli önkéntes kezdeményezések révén emelkedett a töltőeszközök – amelyek a töltők külső tápegységei – konvergenciaszintje, és csökkent a piacon elérhető különböző töltési megoldások száma, e kezdeményezések nem valósítják meg teljeskörűen a fogyasztói kényelem biztosítására, az elektronikus hulladékok (e-hulladék) csökkentésére, és a töltőeszköz-piac széttagoltságának elkerülésére irányuló uniós szakpolitikai célkitűzéseket.

(3)

Az Unió elkötelezett amellett, hogy – a 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (4) hasonló kezdeményezéseknek, legutóbb pedig a Bizottság által a 2019. december 11-i közleményében meghatározott európai zöld megállapodásnak a bevezetése révén – a tiszta, körforgásos gazdaságra való átállással ösztönözze az erőforrások hatékony felhasználását. Ezen irányelv célja a rádióberendezések eladásából eredő e-hulladék mennyiségének visszaszorítása, valamint a nyersanyag-kitermelés és a töltők gyártásához, szállításához, illetve ártalmatlanításához kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, ezáltal előmozdítva a körforgásos gazdaságot.

(4)

A Bizottság 2020. március 11-i közleményében meghatározott, körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terve a termékek teljes életciklusát lefedő kezdeményezéseket hozott létre, például a tervezésre, a körforgásos gazdaság folyamatainak előmozdítására, a fenntartható fogyasztás előmozdítására, valamint annak biztosítására irányulóan, hogy a felhasznált erőforrások a lehető leghosszabb ideig az uniós gazdaságban maradjanak.

(5)

A Bizottság hatásvizsgálatot készített, amely kimutatta, hogy nem sikerül teljes mértékben kiaknázni a belső piacban rejlő lehetőségeket, mivel a mobiltelefonok és más hasonló rádióberendezések töltőinterfészeinek és töltési kommunikációs protokolljainak piaca továbbra is széttagolt, ami a fogyasztói kényelem hiányához és az e-hulladék mennyiségének növekedéséhez vezet.

(6)

A rádióberendezések és a tartozékok, például a töltők közötti interoperabilitást gátolja, hogy egyes kategóriákba vagy csoportokba tartozó vezetékes töltésű rádióberendezések, úgymint a kézi mobiltelefonok, táblagépek, digitális kamerák, fejhallgatók, illetve mikrofonos fejhallgatók, kézi videojáték-konzolok, hordozható hangszórók, e-könyv-olvasók, billentyűzetek, egerek, hordozható navigációs rendszerek, fülhallgatók és laptopok különböző típusú töltőinterfészekkel rendelkeznek. Emellett többféle, a gyorstöltést lehetővé tévő töltési kommunikációs protokoll létezik, amelyek esetében nem mindig biztosított a minimális szintű teljesítmény. Következésképpen uniós fellépésre van szükség az interoperabilitás egységes szintjének előmozdítása és a rádióberendezések töltési jellemzőit illetően a fogyasztók és más végfelhasználók tájékoztatása érdekében. A 2014/53/EU irányelvet ezért megfelelő követelményekkel kell kiegészíteni a töltési kommunikációs protokollokra, a rádióberendezések egyes kategóriáinak vagy csoportjainak töltőinterfészére, azaz töltőaljzatára, valamint a fogyasztóknak és más végfelhasználóknak a rádióberendezések említett kategóriáinak vagy csoportjainak töltési jellemzőiről – például a rádióberendezés töltéséhez szükséges minimális és maximális teljesítményről – nyújtandó tájékoztatásra vonatkozóan. A minimális teljesítménynek a rádióberendezés által a működés fenntartásához szükséges teljesítményből és az akkumulátor által a töltés megkezdéséhez szükséges minimális teljesítményből álló összegnek kell megfelelnie. A maximális teljesítménynek a rádióberendezés által a működés fenntartásához szükséges teljesítményből és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges teljesítményből álló összegnek kell megfelelnie.

(7)

A töltőinterfészek és a töltési kommunikációs protokollok harmonizációjának hiánya jelentős különbségeket eredményezhet a tagállamok azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései, illetve gyakorlatai között, amelyek a mobiltelefonok és a hasonló kategóriákba vagy csoportokba tartozó rádióberendezések és töltőeszközeik közötti interoperabilitásra és a rádióberendezések töltőeszköz nélküli értékesítésére irányulnak.

(8)

Az akkumulátorról működő mobiltelefonok és a hasonló kategóriákba vagy csoportokba tartozó rádióberendezések belső piacának mérete, e rádióberendezések különböző típusú töltőeszközeinek nagyarányú elterjedése, a rádióberendezések és a töltőeszközök közötti interoperabilitás hiánya, valamint e termékek jelentős mértékű, határokon átnyúló kereskedelme a nemzeti szintű fellépésnél, illetve önkéntes intézkedéseknél erőteljesebb, uniós szintű jogalkotási fellépést tesz szükségessé a belső piac zavartalan működésének, és ezzel egyidejűleg a fogyasztói kényelemnek és a környezeti hulladék mennyiségi csökkentésének biztosítása érdekében.

(9)

Ennek megfelelően a vezetékes töltésű rádióberendezések bizonyos kategóriái vagy csoportjai esetében harmonizálni kell a töltőinterfészeket és a töltési kommunikációs protokollokat. Emellett alapot kell biztosítani ahhoz, hogy a jövőben alkalmazkodni lehessen a tudományos és a technológiai fejlődéshez, illetve a piaci fejleményekhez, amelyeket a Bizottság folyamatosan nyomon követ majd. Különösen a töltőinterfészek és a töltési kommunikációs protokollok harmonizációjának bevezetését kell fontolóra venni a jövőben azon rádióberendezések tekintetében is, amelyek feltölthetők lennének a vezetékes töltésen kívül más módon is, például rádióhullámok útján (vezeték nélküli töltés). Ezenkívül szisztematikusan mérlegelni kell a vezetékes töltésű rádióberendezések további kategóriáinak vagy csoportjainak felvételét a harmonizált töltési megoldások jövőbeli kiigazításával összefüggésben, feltéve, hogy műszakilag megvalósítható a harmonizált töltési megoldások integrálása a rádióberendezések e további kategóriái vagy csoportjai vonatkozásában. A harmonizációnak azon célkitűzések elérésére kell irányulnia, hogy a fogyasztói kényelem biztosított legyen, a környezeti hulladék mennyisége csökkenjen, továbbá hogy elkerülhető legyen a piaci széttagoltság a különböző töltőinterfészek és töltési kommunikációs protokollok, valamint a nemzeti szintű kezdeményezések között, mivel ez akadályozhatja a kereskedelmet a belső piacon. A töltőinterfészek és a töltési kommunikációs protokollok harmonizációja jövőbeli kiigazításának továbbra is e célkitűzések elérésére kell irányulnia annak biztosításával, hogy kiterjedjen a töltési interfészekre és a töltési kommunikációs protokollokra vonatkozó legmegfelelőbb műszaki megoldásokra valamennyi töltési mód esetében. A harmonizált töltési megoldásoknak tükrözniük kell a piaci elfogadottság megvalósításának, valamint a fogyasztói kényelem biztosítására, a környezeti hulladék csökkentésére, és a piac széttagoltságának elkerülésére irányuló célkitűzések teljesítésének legmegfelelőbb kombinációját. Az ilyen töltési megoldások kiválasztásához elsősorban az említett célkitűzéseket teljesítő, európai vagy nemzetközi szinten kidolgozott releváns műszaki szabványokat kell használni. Kivételes esetekben, amikor az említett célkitűzéseket teljesítő, nyilvánosan hozzáférhető európai vagy nemzetközi szabványok hiányában szükség van egy meglévő műszaki előírás bevezetésére, kiegészítésére vagy módosítására, a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy egyéb műszaki előírásokat is meghatározhasson, feltéve, hogy ezen műszaki előírásokat a nyitottság, a konszenzus és az átláthatóság kritériumaival összhangban dolgozták ki, és azok megfelelnek az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) II. mellékletében említett semlegesség és stabilitás követelményeinek. A Bizottság rádióberendezésekkel foglalkozó szakértői csoportjában képviselt valamennyi érintett ágazati érdekelt felet be kell vonni a folyamatba a harmonizált töltési megoldások kiigazítása során.

(10)

E harmonizáció azonban nem lenne teljes a rádióberendezések és töltőik együttes eladására, valamint a fogyasztóknak és más végfelhasználóknak nyújtandó tájékoztatásra vonatkozó követelmények nélkül. Az érintett kategóriákba vagy csoportokba tartozó rádióberendezések és töltőeszközeik forgalmazásával kapcsolatos tagállami megközelítések különbözősége akadályozná e termékek határokon átnyúló kereskedelmét, például azáltal, hogy a gazdasági szereplőknek attól függően kellene termékeiket újracsomagolni, hogy azokat melyik tagállamban értékesítik. Mindez ugyanakkor további kellemetlenséget jelentene a fogyasztóknak, és szükségtelen e-hulladékhoz vezetne, tehát gyengítené a töltőinterfészek és a töltési kommunikációs protokollok harmonizációjából származó előnyöket. Ezért követelményeket kell bevezetni annak biztosítására, hogy a fogyasztóknak és más végfelhasználóknak ne kelljen új töltőeszközt vásárolniuk minden egyes új mobiltelefon vagy hasonló rádióberendezés vásárlásakor. A töltőeszközök eladásának a rádióberendezések eladásától való függetlenítése fenntartható, elérhető, vonzó és kényelmes választási lehetőségeket biztosít a fogyasztók és más végfelhasználók számára. A követelmények alkalmazása során szerzett tapasztalatokra, a kialakulóban lévő piaci tendenciákra és a technológiai fejlődésre építve a Bizottságnak fontolóra kell vennie, hogy a kábelekre is kiterjessze azt a követelményt, amely a töltőeszközök és a rádióberendezések együttes értékesítésével kapcsolatos, és/vagy hogy bevezesse a rádióberendezések töltőeszköz nélküli eladásának kötelezettségét, annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztói kényelem biztosítására és a környezeti hulladék csökkentésére irányuló célkitűzések a leghatékonyabb módon valósuljanak meg. E követelmények eredményessége érdekében a fogyasztóknak és más végfelhasználóknak a mobiltelefon vagy hasonló rádióberendezés vásárlásakor meg kell kapniuk a szükséges információkat a töltési jellemzőkről. Egy külön erre a célra szolgáló piktogram lehetővé tenné a fogyasztók és más végfelhasználók számára a vásárlás előtt annak megállapítását, hogy a rádióberendezéshez tartozik-e töltőeszköz. A piktogramot minden értékesítési forma esetében fel kell tüntetni, beleértve a távértékesítést is.

(11)

Műszakilag megvalósítható, hogy az USB-C típusú csatlakozó szolgáljon a rádióberendezések adott kategóriáinak vagy csoportjainak egységes töltőaljzataként, különösen mivel ezeknél a berendezéseknél már jelenleg is lehetséges az ilyen aljzat beépítése. A világszerte használt USB-C típusú technológia szabványként történő elfogadására nemzetközi szinten került sor, és azt az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) az EN IEC 62680-1-3:2021 „Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1–3. rész: Általános alkatrészek. USB-C® típusú kábelek és csatlakozók előírása” európai szabvány keretében ültette át az európai rendszerbe.

(12)

Az USB-C típusú technológia a rádióberendezések számos kategóriája vagy csoportja esetében már elterjedt, mivel kiváló minőségű töltést és adatátvitelt biztosít. Az USB-C típusú töltőaljzat az USB-teljesítményátviteli töltési kommunikációs protokollal együtt akár 100 wattos teljesítményt is képes nyújtani, így széles mozgásteret hagy további gyorstöltési megoldások fejlesztésére, miközben azt is lehetővé teszi a piac számára, hogy kielégítse a gyorstöltést nem igénylő, alsó kategóriás eszközök iránti igényt. A gyorstöltést támogató mobiltelefonok és hasonló rádióberendezések rendelkezhetnek az EN IEC 62680-1-2:2021 „Univerzális soros buszinterfészek adatokhoz és tápellátáshoz. 1-2. rész: Általános alkatrészek. Az USB-teljesítményátvitel előírása” európai szabványban leírt USB-teljesítményátviteli funkciókkal. Az USB-előírások folyamatosan fejlődnek. E tekintetben az USB-alkalmazók fóruma kidolgozta az USB-teljesítményátvitel előírásának naprakésszé tett változatát, amely legfeljebb 240 wattos teljesítmény támogatását teszi lehetővé. Kiigazították az USB-C típusra vonatkozó előírást is, amely a csatlakozókra és kábelekre vonatkozó követelményeket 240 watt teljesítményig terjeszti majd ki. Ez lehetővé fogja tenni annak mérlegelését, hogy az ilyen teljesítményszintet igénylő rádióberendezéseket felvegyék-e az ezen irányelv hatálya alá tartozó rádióberendezések jegyzékébe.

(13)

Ami a vezetékestől eltérő módon történő töltést illeti, többféle megoldás kidolgozására kerülhet sor a jövőben, ami kedvezőtlen hatással lehet az interoperabilitásra, a fogyasztói kényelemre és a környezetre. Bár jelenleg korai lenne konkrét követelményeket előírni az ilyen megoldásokra vonatkozóan, fontos, hogy a belső piac további széttagolódásának elkerülése érdekében a Bizottság lépéseket tegyen az ilyen megoldások előmozdítása és harmonizációja érdekében.

(14)

A 2014/53/EU irányelvet módosítani kell, hogy az a töltőinterfészekre és a töltési kommunikációs protokollokra vonatkozóan is tartalmazzon rendelkezéseket. A rádióberendezések ezen új rendelkezések hatálya alá tartozó kategóriáit vagy csoportjait részletesebben meg kell határozni az említett irányelv új mellékletében. A rádióberendezések említett kategóriáin vagy csoportjain belül csak az eltávolítható vagy újratölthető akkumulátorral ellátott rádióberendezések érintettek. A digitális kamerákat illetően bármely digitális fényképezőgép és videokamera – beleértve az akciókamerákat is – érintett rádióberendezésnek minősül. A kizárólag az audiovizuális ágazat vagy a biztonsági és megfigyelési ágazat számára tervezett digitális kamerák esetében nem indokolt előírni, hogy a harmonizált töltési megoldást integrálják. A fülhallgatókat illetően az érintett rádióberendezésbe a külön töltőtartó vagy -doboz is beleértendő, mivel a fülhallgatók sajátos méretük és alakjuk miatt ritkán vagy soha nem választhatók el töltőtartójuktól vagy -dobozuktól. Az adott típusú rádióberendezés töltőtartója vagy -doboza nem minősül a töltőeszköz részének. A laptopokat illetően érintett rádióberendezésnek minősül bármely hordozható számítógép, így többek között a laptopok, a notebookok, a szubnoteszgépek, a hibridek, illetve átalakítható táblagépek, valamint a netbookok.

(15)

A 2014/53/EU irányelvet módosítani kell a rádióberendezések egyes kategóriáinak vagy csoportjainak töltőeszköz nélküli értékesítésére vonatkozó követelmények bevezetése érdekében is. A rádióberendezések érintett kategóriáit vagy csoportjait, valamint a töltési megoldásokra vonatkozó előírásokat az említett irányelv egy új mellékletében kell meghatározni.

(16)

A 2014/53/EU irányelv megállapítja a rádióberendezéshez mellékelt használati utasításba foglalandó információkat, ezért az említett irányelv vonatkozó cikkébe további követelményeket kell beilleszteni a tájékoztatással összefüggésben. Az új követelmények tartalmát az említett irányelv új mellékletének kell meghatároznia. Bizonyos információt vizuális formában kell megadni az értékesítés valamennyi formájára vonatkozóan, beleértve a távértékesítést is. A töltési teljesítményre és a kompatibilis töltőeszközökre vonatkozó előírásokat tartalmazó külön címke lehetővé tenné a fogyasztók és más végfelhasználók számára, hogy megállapítsák a rádióberendezésük töltéséhez szükséges legmegfelelőbb töltőeszközt. Annak érdekében, hogy a rádióberendezés teljes életciklusa során érdemi referenciaforrás álljon rendelkezésre, a töltési teljesítményre és a kompatibilis töltőeszközökre vonatkozó előírásokról szóló információkat a rádióberendezéshez mellékelt használati utasításban és biztonsági tájékoztatóban is fel kell tüntetni. Lehetővé kell tenni ezen tájékoztatási követelmények jövőbeli kiigazítását, hogy azok tükrözzék a címkézési követelményeknek – különösen a töltőeszközökre vonatkozóan – a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) alapján esetlegesen bevezetett változásait. Ezeknek a tájékoztatási követelményeknek tükrözniük kell különösen a harmonizált töltési megoldások fejlődését, és annak megfelelően ki kell azokat igazítani. Ezzel összefüggésben színkódrendszer felvételét is mérlegelni lehetne.

(17)

Tekintettel arra, hogy az importőrök és a forgalmazók is értékesíthetnek rádióberendezéseket közvetlenül a fogyasztók és más végfelhasználók részére, a gyártókra vonatkozókkal azonos kötelezettségeknek kell vonatkozni rájuk a szolgáltatandó vagy megjelenítendő információk tekintetében. Minden gazdasági szereplő részére elő kell írni, hogy amikor rádióberendezést forgalmaz a fogyasztók és más végfelhasználók részére, teljesítse az azt jelző piktogrammal kapcsolatos kötelezettséget, hogy tartozik-e töltőeszköz a rádióberendezéshez. Az importőrök és a forgalmazók így saját töltőeszközzel ellátott rádióberendezéseket is kínálhatnának csomagban, még akkor is, ha az ilyen rádióberendezést a gyártó töltőeszköz nélkül értékesíti, feltéve, hogy az importőrök és forgalmazók megadnák a fogyasztóknak és más végfelhasználóknak azt a lehetőséget is, hogy a rádióberendezést töltőeszköz nélkül szerezzék be.

(18)

A 2014/53/EU irányelv meghatározza a megfelelőségértékelési eljárásokat. Az említett irányelvet módosítani kell annak érdekében, hogy kiegészüljön az új alapvető követelményekre való hivatkozásokkal. A gyártók számára tehát lehetővé kell tenni annak eldöntését, hogy az új alapvető követelményeknek való megfelelés igazolása érdekében valamely belső gyártásellenőrzési eljárást kívánnak-e használni.

(19)

Annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezzenek a harmonizált töltőinterfészekkel és töltési kommunikációs protokollokkal, valamint az ilyen harmonizáció hatálya alá tartozó rádióberendezések értékesítésével kapcsolatos új követelményeknek való megfelelés végrehajtásához szükséges eljárási eszközökkel, a 2014/53/EU irányelvet megfelelően ki kell igazítani. Különösen az alapvető követelményeknek való megfelelés hiányára vonatkozó olyan kifejezett hivatkozást kell beilleszteni, amely magában foglalja a töltési teljesítményre és a kompatibilis töltőeszközökre vonatkozó előírásokról szóló új rendelkezéseket is. Mivel ezek az új rendelkezések tiszteletben tartják az interoperabilitási szempontokat, a célkitűzés annak elkerülése lenne, hogy eltérő értelmezések álljanak fenn arra vonatkozóan, hogy a 2014/53/EU irányelvben meghatározott eljárás alkalmazható-e olyan rádióberendezések esetében is, amelyek nem jelentenek kockázatot a személyek egészségére és biztonságára, illetve a közérdek védelmének egyéb szempontjaira.

(20)

A 2014/53/EU irányelv meghatározza az alaki megfelelés hiányának eseteit. Mivel ez az irányelv a rádióberendezések bizonyos kategóriáira vagy csoportjaira alkalmazandó új követelményeket vezet be, a 2014/53/EU irányelvet módosítani kell annak lehetővé tétele érdekében, hogy a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok hatékonyan kikényszerítsék az új követelményeknek való megfelelést.

(21)

A 2014/53/EU irányelvet módosítani kell az abban foglalt hivatkozásoknak az ezen irányelv által bevezetett új követelményekhez való hozzáigazítása érdekében is.

(22)

Biztosítani kell a rádióberendezések és az ilyen rádióberendezések töltőeszközei közötti minimális közös interoperabilitást, valamint figyelembe kell venni a jövőbeli piaci fejleményeket – például a rádióberendezések olyan új kategóriáinak vagy csoportjainak megjelenését, amelyek tekintetében a töltőinterfészek és a töltési kommunikációs protokollok piacán jelentős mértékű széttagoltság áll fenn –, valamint a töltési technológia terén bekövetkező fejleményeket. Mérlegelni kell továbbá a címkézési követelmények jövőbeli módosításait, például a töltőeszközök vagy a kábelek tekintetében, vagy az egyéb technológiai előrelépést. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a rádióberendezések kategóriáinak vagy csoportjainak, valamint az egyes berendezések töltőinterfészeire és töltési kommunikációs protokolljaira vonatkozó előírásoknak, továbbá a töltőinterfészek és töltési kommunikációs protokollokra vonatkozó tájékoztatási követelményeknek a módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban (7) megállapított elvekkel összhangban kerüljön sor. Így különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(23)

A 2014/53/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(24)

A gazdasági szereplőknek elegendő időt kell biztosítani arra, hogy elvégezzék az ezen irányelv hatálya alá tartozó, az uniós piacon forgalomba hozni kívánt rádióberendezések szükséges átalakítását,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2014/53/EU irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés első albekezdésének a) pontja helyébe következő szöveg lép:

„a)

együttműködnek az e cikk (4) bekezdésében kifejezetten említett, az Ia. melléklet I. részében meghatározott kategóriákba vagy csoportokba tartozó rádióberendezések töltőeszközeitől eltérő tartozékokkal;”

;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Az Ia. melléklet I. részében meghatározott kategóriákba vagy csoportokba tartozó rádióberendezéseket úgy kell kialakítani, hogy megfeleljenek az említett mellékletben a rádióberendezések adott kategóriája vagy csoportja tekintetében meghatározott töltési teljesítményre vonatkozó előírásoknak.

A vezetékes töltésre alkalmas rádióberendezések tekintetében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 44. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az Ia. melléklet I. részének a tudományos és technológiai fejlődéshez, illetve a piaci fejleményekhez való hozzáigazítása céljából, hogy biztosítsa a rádióberendezések és azok töltőeszközei közötti minimális közös interoperabilitást, továbbá növelje a fogyasztói kényelmet, csökkentse a környezeti hulladék mennyiségét és elkerülje a piac széttagoltságát, az alábbiak révén:

a)

a rádióberendezések kategóriáinak vagy csoportjainak módosítása, kiegészítése vagy törlése;

b)

az érintett rádióberendezések egyes kategóriáira vagy csoportjaira vonatkozó műszaki előírások, többek között hivatkozások és leírások módosítása, kiegészítése vagy törlése a töltőaljzat(ok) és a töltési kommunikációs protokoll(ok) tekintetében.

A Bizottság folyamatosan értékeli a piaci fejleményeket, a piac széttagoltságát és a technológiai fejlődést annak érdekében, hogy meghatározza a vezetékes töltésre alkalmas rádióberendezések azon kategóriáit vagy csoportjait, amelyeknek az Ia. melléklet I. részébe való felvétele a fogyasztói kényelem jelentős javulását és a környezeti hulladék jelentős csökkenését eredményezné.

A Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e bekezdés harmadik albekezdésében említett értékelésről, első alkalommal 2025. december 28-ig, majd azt követően ötévente, és ennek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a második albekezdés a) pontja szerint.

A vezetékes töltéstől eltérő töltésre alkalmas rádióberendezések tekintetében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 44. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az Ia. melléklet I. részének a tudományos és technológiai fejlődéshez, illetve a piaci fejleményekhez való hozzáigazítása céljából, hogy biztosítsa a rádióberendezések és azok töltőeszközei közötti minimális közös interoperabilitást, továbbá növelje a fogyasztói kényelmet, csökkentse a környezeti hulladék mennyiségét és elkerülje a piac széttagoltságát, az alábbiak révén:

a)

új rádióberendezés-kategóriák vagy -csoportok bevezetése, valamint a meglévők módosítása, kiegészítése vagy törlése;

b)

az érintett rádióberendezések egyes kategóriáira vagy csoportjaira vonatkozó új műszaki előírások, többek között hivatkozások és leírások bevezetése, valamint a meglévők módosítása, kiegészítése vagy törlése a töltőinterfész(ek) és a töltési kommunikációs protokoll(ok) tekintetében.

A Bizottság az 1025/2012/EU rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban és 2024. december 28-ig felkér egy vagy több európai szabványügyi szervezetet, hogy a vezetékes töltéstől eltérő töltésre alkalmas rádióberendezések töltőinterfészére/töltőinterfészeire és töltési kommunikációs protokolljára/protokolljaira vonatkozóan dolgozzanak ki a műszaki előírásokat megállapító harmonizált szabványokat. A Bizottság az 1025/2012/EU rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően konzultál az ezen irányelv 45. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottsággal. A kért harmonizált szabványok tartalmára vonatkozó követelményeknek a Bizottság által elvégzendő, a rádióberendezések vezeték nélküli töltését szolgáló technológiák aktuális helyzetére vonatkozó értékelésen kell alapulniuk, amely kitér különösen a piaci fejleményekre, a piaci penetrációra, a piac széttagoltságára, a technológiai teljesítményre, az interoperabilitásra, az energiahatékonyságra és a töltési teljesítményre.

Az e cikkben említett, a vezetékes töltésre alkalmas rádióberendezésekre, valamint a vezetékes töltéstől eltérő töltésre alkalmas rádióberendezésekre vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése során a Bizottság figyelembe veszi a műszaki előírások piaci elfogadottságának mértékét, az azokból fakadó fogyasztói kényelmet, valamint a környezeti hulladék mennyiségének és a piaci széttagoltság mértékének e műszaki előírásoktól várható csökkenését. A meglévő releváns európai vagy nemzetközi szabványokon alapuló műszaki előírásokat úgy kell tekinteni, hogy teljesítik az előző mondatban meghatározott célkitűzéseket. Amennyiben azonban nem léteznek ilyen európai vagy nemzetközi szabványok, vagy ha a Bizottság a műszaki értékelése alapján megállapítja, hogy azok nem felelnek meg optimális módon az említett célkitűzéseknek, a Bizottság meghatározhat más műszaki előírásokat, amelyek jobban teljesítik az említett célkitűzéseket.”

2.

Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

„3a. cikk

A fogyasztók és más végfelhasználók lehetősége a rádióberendezések bizonyos kategóriáinak vagy csoportjainak töltőeszköz nélküli beszerzésére

(1)

Amennyiben a gazdasági szereplő a 3. cikk (4) bekezdésében említett rádióberendezést töltőeszközzel együtt kínálja megvételre a fogyasztóknak és más végfelhasználóknak, meg kell adnia a lehetőséget a fogyasztók és más végfelhasználók számára, hogy a rádióberendezést töltőeszköz nélkül is beszerezhessék.

(2)

A gazdasági szereplőknek gondoskodniuk kell arról, hogy amikor a 3. cikk (4) bekezdésében említett rádióberendezést a fogyasztók és más végfelhasználók részére forgalmazzák, az arra vonatkozó információ, hogy a rádióberendezéshez tartozik-e töltőeszköz, grafikus formában is megjelenjen, az Ia. melléklet III. részében meghatározott felhasználóbarát és könnyen hozzáférhető piktogram alkalmazásával. A piktogramot a csomagolásra kell nyomtatni, vagy matricaként a csomagoláson kell elhelyezni. Amikor a rádióberendezést a fogyasztók és más végfelhasználók részére forgalmazzák, a piktogramot jól látható és olvasható módon kell elhelyezni, távértékesítés esetén pedig a feltüntetett ár közelében kell megjeleníteni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 44. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az Ia. melléklet III. részét az említett melléklet I. és II. részének módosításai vagy a címkézési követelmények jövőbeli módosításai következményeként, vagy a technológiai fejlődésre tekintettel módosítsa grafikai vagy szöveges elemek bevezetése, módosítása, hozzáadása vagy törlése révén.”

3.

A 10. cikk (8) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(8)   A gyártók gondoskodnak arról, hogy a rádióberendezéshez használati utasítást és biztonsági tájékoztatót mellékeljenek. A használati utasításnak tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekre a rádióberendezés rendeltetésszerű használatához szükség van. Ide tartozik adott esetben a tartozékok és alkatrészek, többek között azon szoftverek leírása, amelyek a rádióberendezés rendeltetésszerű működését lehetővé teszik. A használati utasításnak és a biztonsági tájékoztatónak, illetve az esetleges címkézésnek egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lennie.

A rendeltetésszerű használat érdekében rádióhullámokat kibocsátó rádióberendezések esetében a következő információkat is fel kell tüntetni a használati utasításban:

a)

az(ok) a frekvenciasáv(ok), amely(ek)en a rádióberendezés működik;

b)

az abban a frekvenciasávban vagy azokban a frekvenciasávokban továbbított maximális jelerősség, amely(ek)ben a rádióberendezés működik.

A 3. cikk (4) bekezdésében említett rádióberendezések esetében a használati utasításnak tartalmaznia kell – az Ia. melléklet II. részében meghatározottak szerint – a rádióberendezés töltési teljesítményével és a kompatibilis töltőeszközökkel kapcsolatos műszaki előírásokra vonatkozó információkat. Amikor a gyártók ilyen rádióberendezést forgalmaznak a fogyasztók és más végfelhasználók részére, az információt – a használati utasításban való feltüntetésen túl – az Ia. melléklet IV. részében meghatározottak szerint egy címkén is fel kell tüntetni. A címkének nyomtatott formában szerepelnie kell a használati utasításban és a csomagoláson, vagy matricaként a csomagoláson elhelyezve. Csomagolás hiányában a címkét ábrázoló matricát a rádióberendezésre kell rögzíteni. Amikor a rádióberendezést a fogyasztók és más végfelhasználók részére forgalmazzák, a címkét jól látható és olvasható módon kell elhelyezni, távértékesítés esetén pedig a feltüntetett ár közelében kell megjeleníteni. Amennyiben a rádióberendezés mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, a címkét a rádióberendezést kísérő külön dokumentumként is ki lehet nyomtatni.

Az e bekezdés első, második és harmadik albekezdésében említett használati utasítást és biztonsági tájékoztatót az érintett tagállam által meghatározott, a fogyasztók és más végfelhasználók által könnyen érthető nyelven kell elkészíteni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 44. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az Ia. melléklet II. és IV. részét az említett melléklet I. részének módosításai vagy a címkézési követelmények jövőbeli módosításai következményeként, vagy a technológiai fejlődésre tekintettel módosítsa az e cikkben meghatározott információkra, grafikai vagy szöveges elemekre vonatkozó részletek bevezetése, módosítása, hozzáadása vagy törlése révén.”

4.

A 12. cikk (4) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az importőrök, amikor a 3. cikk (4) bekezdésében említett rádióberendezést a fogyasztók és más végfelhasználók részére forgalmazzák, gondoskodnak arról, hogy:

a)

a rádióberendezésen – a 10. cikk (8) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban – szerepeljen egy címke, vagy ahhoz mellékeljék azt;

b)

a címke jól látható és olvasható legyen, távértékesítés esetén pedig a feltüntetett ár közelében jelenjen meg.”

5.

A 13. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A forgalmazók, amikor a 3. cikk (4) bekezdésében említett rádióberendezést a fogyasztók és más végfelhasználók részére forgalmazzák, gondoskodnak arról, hogy:

a)

a rádióberendezésen – a 10. cikk (8) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban – szerepeljen egy címke, vagy ahhoz mellékeljék azt;

b)

a címke jól látható és olvasható legyen, távértékesítés esetén pedig a feltüntetett ár közelében jelenjen meg.”

6.

A 17. cikk (2) bekezdésében, a bevezető részben, a „3. cikk (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „3. cikk (1) és (4) bekezdésében” szöveg lép.

7.

A 40. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„A kockázatot jelentő vagy az alapvető követelményeknek nem megfelelő rádióberendezések kezelésére vonatkozó nemzeti szintű eljárások”

;

b)

az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ha valamely tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó rádióberendezés kockázatot jelent a személyek egészségére és biztonságára, vagy a közérdek védelmének ezen irányelv hatálya alá tartozó egyéb szempontjaira, vagy hogy az nem felel meg a 3. cikkben meghatározott alkalmazandó alapvető követelmények legalább egyikének, akkor elvégzik az érintett rádióberendezésnek az ezen irányelvben meghatározott összes vonatkozó követelményre kiterjedő ellenőrzését. Az érintett gazdasági szereplőknek e célból szükség szerint együtt kell működniük a piacfelügyeleti hatóságokkal.”

.

8.

A 43. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az f) pont után a szöveg a következő pontokkal egészül ki:

„fa)

a 3a. cikk (2) bekezdésében említettek szerinti piktogramot vagy a 10. cikk (8) bekezdésében említettek szerinti címkét helytelenül készítették el;

fb)

az érintett rádióberendezéshez nem mellékelték a 10. cikk (8) bekezdésében említett címkét;

fc)

a piktogramot vagy a címkét nem a 3a. cikk (2) bekezdésének, illetve a 10. cikk (8) bekezdésének megfelelően helyezték el vagy tüntették fel;”

;

b)

a h) pont helyébe a következő szöveg lép:

„h)

a rádióberendezéshez nem mellékelték a 10. cikk (8) bekezdésében említett információkat, a 10. cikk (9) bekezdésében említett EU-megfelelőségi nyilatkozatot vagy a 10. cikk (10) bekezdésében említett használati korlátozásokra vonatkozó információkat;”

;

c)

a j) pont helyébe a következő szöveg lép:

„j)

a 3a. cikk (1) bekezdésének vagy az 5. cikknek a megsértése.”

.

9.

A 44. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdésben az első mondat után a szöveg a következő mondattal egészül ki:

„A Bizottságnak a 3. cikk (4) bekezdésében, a 3a. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében és a 10. cikk (8) bekezdésének ötödik albekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2022. december 27-től kezdődő hatállyal.”

;

b)

a (3) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdése második albekezdésében, a 3. cikk (4) bekezdésében, a 3a. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében és a 10. cikk (8) bekezdésének ötödik albekezdésében említett felhatalmazást.”

;

c)

a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban (*1) megállapított elvekkel összhangban konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(*1)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”;"

d)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A 3. cikk (3) bekezdésének második albekezdése, a 3. cikk (4) bekezdése, a 3a. cikk (2) bekezdésének második albekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése vagy a 10. cikk (8) bekezdésének ötödik albekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

.

10.

A 47. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A Bizottság 2026. december 28-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rádióberendezés töltőeszköz és kábel nélküli beszerzésére vonatkozó lehetőség hatásáról, különös tekintettel a fogyasztói kényelemre, a környezeti hulladék csökkentésére, a magatartásbeli változásokra és a piaci gyakorlatok fejlődésére. Az említett jelentést adott esetben jogalkotási javaslatnak kell kísérnie, amely ezen irányelvnek a töltőeszközök és kábelek eladásának a rádióberendezések eladásától való kötelező függetlenítésének bevezetése tekintetében történő módosítására irányul.”

11.

Az ezen irányelv mellékletében foglalt szöveg Ia. mellékletként kerül beillesztésre.

2. cikk

(1)   A tagállamok 2023. december 28-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2024. december 28-tól alkalmazzák az Ia. melléklet I. részének 1.1–1.12. pontjában említett rádióberendezés-kategóriákra vagy -csoportokra, és 2026. április 28-tól az Ia. melléklet I. részének 1.13. pontjában említett rádióberendezés-kategóriákra vagy -csoportokra.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2022. november 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

R. METSOLA

a Tanács részéről

az elnök

M. BEK


(1)  HL C 152., 2022.4.6., 82. o.

(2)  Az Európai Parlament 2022. október 4-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2022. október 24-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 153., 2014.5.22., 62. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (HL L 197., 2012.7.24., 38. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10. o.).

(7)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.


MELLÉKLET

„Ia. MELLÉKLET

A RÁDIÓBERENDEZÉSEK EGYES KATEGÓRIÁIRA VAGY CSOPORTJAIRA A TÖLTÉS TEKINTETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELŐÍRÁSOK ÉS VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

I. Rész

A töltési teljesítményre vonatkozó előírások

1.

Az e rész 2. és 3. pontjában meghatározott követelményeket a rádióberendezések következő kategóriáira vagy csoportjaira kell alkalmazni:

1.1.

kézi mobiltelefonok;

1.2.

táblagépek;

1.3.

digitális kamerák;

1.4.

fejhallgatók;

1.5.

mikrofonos fejhallgatók;

1.6.

kézi videojáték-konzolok;

1.7.

hordozható hangszórók;

1.8.

e-könyv-olvasók;

1.9.

billentyűzetek;

1.10.

egerek;

1.11.

hordozható navigációs rendszerek;

1.12.

fülhallgatók;

1.13.

laptopok.

2.

Amennyiben azok alkalmasak a vezetékes töltésre, az e rész 1. pontjában említett kategóriákba vagy csoportokba tartozó rádióberendezéseknek meg kell felelniük a következő előírásoknak:

2.1.

rendelkezniük kell az EN IEC 62680-1-3:2021 »Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1–3. rész. Általános alkatrészek. USB-C® típusú kábelek és csatlakozók előírása« szabványban leírt USB-C típusú aljzattal, és az említett aljzatnak mindenkor hozzáférhetőnek és működőképesnek kell lennie;

2.2.

alkalmasnak kell lenniük az EN IEC 62680-1-3:2021 »Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1–3. rész. Általános alkatrészek. USB-C® típusú kábelek és csatlakozók előírása« szabványnak megfelelő kábellel történő töltésre.

3.

Amennyiben azok alkalmasak az 5 voltnál magasabb feszültséget, 3 ampernél nagyobb áramerősséget vagy 15 wattnál nagyobb teljesítményt igénylő vezetékes töltésre, az e rész 1. pontjában említett kategóriákba vagy csoportokba tartozó rádióberendezéseknek meg kell felelniük a következő előírásoknak:

3.1.

rendelkezniük kell az EN IEC 62680-1-2:2021 »Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1–2. rész. Általános alkatrészek. Az USB-teljesítményátvitel előírása« szabványban leírt USB-teljesítményátviteli funkciókkal;

3.2.

biztosítaniuk kell, hogy bármely további töltési protokoll alkalmazása esetén a 3.1. pontban említett USB-teljesítményátvitel teljeskörűen működőképes, függetlenül a használt töltőeszköztől.

II. Rész

A töltési teljesítményre és a kompatibilis töltőeszközökre vonatkozó előírásokról szóló információk

A 3. cikk (4) bekezdése első albekezdésének hatálya alá tartozó rádióberendezések esetében a 10. cikk (8) bekezdésében meghatározott követelményekkel összhangban fel kell tüntetni a következő információkat, és azok QR-kódok vagy hasonló elektronikus megoldások révén is rendelkezésre bocsáthatók:

a)

az I. részben meghatározott követelmények hatálya alá tartozó összes rádióberendezés-kategória vagy -csoport esetében az adott rádióberendezéssel együtt használható vezetékes töltőeszközök energiaigényének leírása, beleértve a rádióberendezés töltéséhez szükséges minimális teljesítményt, valamint a rádióberendezés maximális töltési sebességgel történő töltéséhez szükséges maximális teljesítményt wattban kifejezve, az alábbi szöveg megjelenítésével: »a töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimum [xx] watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum [yy] watt között kell lennie«. A wattszámnak a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimális teljesítményt, illetve a rádióberendezés maximális töltési sebességének eléréséhez szükséges maximális teljesítményt kell kifejeznie;

b)

az I. rész 3. pontjában meghatározott követelmények hatálya alá tartozó rádióberendezések esetében a rádióberendezések töltési teljesítményére vonatkozó előírások leírása – amennyiben azok alkalmasak az 5 voltnál magasabb feszültséget vagy 3 ampernél nagyobb áramerősséget vagy 15 wattnál nagyobb teljesítményt igénylő vezetékes töltésre –, ezen belül az »USB-PD gyorstöltés« szöveg megjelenítése annak megjelölésére, hogy a rádióberendezés támogatja az USB-teljesítményátviteli töltési protokollt, valamint az adott rádióberendezés által támogatott minden egyéb töltési protokoll nevének szöveges megjelenítése.

III. Rész

Piktogram annak jelzésére, hogy a rádióberendezéshez tartozik-e töltőeszköz

1.

A piktogramnak a következő rajzolatoknak kell megfelelnie:

1.1.

Ha a rádióberendezéshez tartozik töltőeszköz:

Image 1

1.2.

Ha a rádióberendezéshez nem tartozik töltőeszköz:

Image 2

2.

A piktogramok kinézetre különbözőek lehetnek (pl. szín, teli vagy körvonalas, vonalvastagság), feltéve, hogy jól láthatóak és olvashatóak maradnak. Ha a piktogram méretét csökkentik vagy növelik, be kell tartani az e rész 1. pontjában szereplő rajzokon megadott arányokat. Az e rész 1. pontjában említett »a« méretnek legalább 7 mm-nek kell lennie, tekintet nélkül az adott változatra.

IV. Rész

A címke tartalma és formátuma

1.

A címkének a következő rajzolatúnak kell lennie:

Image 3

2.

Az »XX« betűk helyén a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimális teljesítményt jelző számot kell feltüntetni, amely azt a minimális teljesítményt határozza meg, amelyet a töltőeszköznek szolgáltatnia kell a rádióberendezés feltöltéséhez. Az »YY« betűk helyén a rádióberendezés maximális töltési sebességének eléréséhez szükséges maximális teljesítményt jelző számot kell feltüntetni, amely azt a teljesítményt határozza meg, amelyet a töltőeszköznek legalább szolgáltatnia kell e maximális töltési sebesség eléréséhez. Az »USB PD« (USB Power Delivery) rövidítést akkor kell feltüntetni, ha a rádióberendezés támogatja ezt a töltési kommunikációs protokollt. Az »USB PD« olyan protokoll, amely az akkumulátor élettartamának lerövidítése nélkül biztosítja, hogy az áram a lehető leggyorsabban eljusson a töltőeszközből a rádióberendezésbe.

3.

A címkék kinézetre különbözőek lehetnek (pl. szín, teli vagy körvonalas, vonalvastagság), feltéve, hogy jól láthatóak és olvashatóak maradnak. Ha a címke méretét csökkentik vagy növelik, be kell tartani az e rész 1. pontjában szereplő rajzon megadott arányokat. Az e rész 1. pontjában említett »a« méretnek legalább 7 mm-nek kell lennie, tekintet nélkül az adott változatra.