2022.2.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 39/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2022/228 IRÁNYELVE

(2022. február 16.)

a 2014/41/EU irányelvnek a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 62. cikkének (6) bekezdése értelmében a Bizottság felülvizsgálja az illetékes hatóságok által az említett irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célokból végzett adatkezelést szabályozó, az említett irányelvtől eltérő, az Unió által elfogadott jogi aktusokat. Az említett felülvizsgálat célja annak megvizsgálása, hogy szükséges-e az említett jogi aktusokat az említett irányelvhez igazítani, valamint adott esetben az a célból való módosításukra irányuló szükséges javaslatok megtétele, hogy az említett irányelv hatályán belül biztosított legyen a személyes adatok védelmének következetes megközelítése. E felülvizsgálat eredményeként a 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a módosítandó jogi aktusok egyikeként került beazonosításra (3).

(2)

A személyes adatoknak a 2014/41/EU irányelv és az annak végrehajtása céljából elfogadott nemzeti jogszabályok szerinti kezelése a releváns információk kezelését, cseréjét és későbbi felhasználását foglalja magában az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 82. cikkében meghatározott célokból. A következetesség és a személyes adatok hatékony védelme érdekében a személyes adatok 2014/41/EU irányelv alapján történő kezelésének – amennyiben az (EU) 2016/680 irányelv alkalmazandó – meg kell felelnie az (EU) 2016/680 irányelvnek. A személyes adatoknak a 2014/41/EU irányelv 4. cikkének b), c) és d) pontjában említett eljárásokkal összefüggő kezelésére – amennyiben az (EU) 2016/680 irányelv nem alkalmazandó – az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4) kell alkalmazni.

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez (EUSZ) és az EUMSZ-hez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével, valamint 4a. cikkének (1) bekezdésével összhangban, az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, Írország nem vesz részt ennek az irányelvnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(4)

Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1., 2. és 2a. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt ennek az irányelvnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(5)

Az európai adatvédelmi biztossal az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban konzultációra került sor, és a biztos 2021. március 10-én véleményt nyilvánított.

(6)

A 2014/41/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2014/41/EU irányelv módosítása

A 2014/41/EU irányelv 20. cikkét el kell hagyni.

2. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2023. március 14-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguk azon rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a Szerződéseknek megfelelően a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2022. február 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

R. METSOLA

a Tanács részéről

az elnök

C. BEAUNE


(1)  Az Európai Parlament 2021. december 14-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2022. január 25-i határozata.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve (2014. április 3.) a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról (HL L 130., 2014.5.1., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).