2022.2.17.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 35/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/210 AJÁNLÁSA

(2022. február 8.)

a félvezetőhiány kezelését célzó közös uniós eszköztárról és a félvezető-ökoszisztéma nyomon követésére szolgáló uniós mechanizmusról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 292. cikkére,

mivel:

(1)

A félvezetők alapvető fontosságúak modern gazdaságunk és társadalmunk működéséhez. Az elmúlt évben az Unió soha nem látott mértékű zavarokkal szembesült a félvezető-ellátás terén, ami súlyos késedelmeket okozott, és negatív hatást gyakorolt a gazdaság fontos ágazataira, továbbá késedelmekhez vezetett a kritikus ágazatok számára létfontosságú termékek – például az orvostechnikai és diagnosztikai eszközök – javítása és karbantartása terén.

(2)

A félvezetőhiány okozta jelenlegi válság és annak továbbgyűrűző hatásai ezért olyan kritikus ágazatokat fenyegetnek, mint az egészségügy, a közlekedés, az energia, a védelem, a biztonság és az űrkutatás. Fennáll annak a kockázata is, hogy késedelmet szenved az Unió zöld és digitális átállásának megvalósítása.

(3)

Mindezek fényében az európai félvezető-ökoszisztéma megerősítését célzó intézkedési keret létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a továbbiakban: a csipekről szóló jogszabály) irányuló bizottsági javaslat (1) célja, hogy foglalkozzon az Uniónak a félvezető-ellátási lánc zavaraival szembeni ellenálló képességével, előmozdítsa az Unión belüli kapacitásfejlesztést a fejlett gyártás, tervezés és rendszerintegráció, valamint az élvonalbeli ipari termelés terén, kezelje a súlyos szakemberhiányt, bővítse a képzett munkaerő létszámát, továbbá hozzájáruljon egy reziliens és dinamikus uniós félvezető-ökoszisztéma megteremtéséhez. Az Unió elkötelezetten törekszik azon stratégiai célkitűzésének megvalósítására, hogy 2030-ra az élvonalbeli, innovatív és fenntartható félvezetők uniós gyártása értékét tekintve a világtermelés legalább 20 %-át tegye ki, amint azt a digitális évtized szakpolitikai programja (2) is rögzíti.

(4)

Ez az ajánlás a javasolt rendeletet kísérő olyan eszközként szolgál, amely azonnali hatállyal lehetővé teszi a jelenlegi félvezetőhiányra való gyors és összehangolt uniós reagálást. E célból az ajánlás az időben meghozott, arányos válságreagálási intézkedések megvitatására és elfogadására szolgáló koordinációs mechanizmus létrehozását javasolja.

(5)

Tekintettel a félvezető-ellátási lánc szerkezeti hiányosságaira, az ajánlás emellett olyan intézkedéseket is javasol, amelyek lehetővé teszik a félvezető-értéklánc összehangolt nyomon követését, azokra a kockázatokra összpontosítva, amelyek megzavarhatják, veszélyeztethetik vagy negatívan befolyásolhatják a félvezető-ellátást. Ezeknek az intézkedéseknek elő kell készíteniük és lehetővé kell tenniük a rendelet által javasolt, a félvezető-ellátási lánc nyomon követésére szolgáló állandó mechanizmus működését.

(6)

A Bizottság ezen ajánlás végrehajtása céljából létrehozta a félvezetőkkel foglalkozó európai szakértői csoportot. A félvezetőkkel foglalkozó európai szakértői csoport platformot biztosít a tagállamok közötti koordinációhoz, valamint tanácsot ad és segítséget nyújt a Bizottságnak a hamarosan elfogadandó rendelet végrehajtásával kapcsolatban. A félvezetőkkel foglalkozó európai szakértői csoport feladatait a rendelet által létrehozandó, félvezetőkkel foglalkozó európai testület veszi majd át.

(7)

A félvezetőkkel foglalkozó európai szakértői csoportnak elő kell segítenie a tagállamok és a Bizottság között az olyan piaci fejleményekről folytatott gyors és hatékony információcserét, amelyek kézzelfogható kockázatot jelentenek az uniós ellátásra nézve, valamint elő kell mozdítania az egységes és összehangolt válságreagálást.

(8)

Első intézkedésként ajánlott, hogy a tagállamok információkat kérjenek a vállalkozások érdekképviseleti szervezeteitől, vagy szükség szerint az egyes félvezető- és készülékgyártóktól. A félvezetőkkel foglalkozó európai szakértői csoport így jobban tudná azonosítani és az adott helyzetre szabni a lehetséges válságreagálási intézkedéseket. Az összegyűjtött adatoknak a gyártási lehetőségekre és kapacitásra, valamint a főbb jelenlegi zavarokra és szűk keresztmetszetekre kell vonatkozniuk. Az információgyűjtésnek és -cserének az adatmegosztásra, valamint az információk és az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó szabályokkal összhangban kell történnie.

(9)

Ez az ajánlás olyan válságreagálási intézkedéseket javasol, amelyeket a tagállamoknak célszerű megvitatniuk, és amelyek végrehajtása megfontolandó, amennyiben relevánsnak és arányosnak bizonyulnak.

(10)

Ha az adott válság értékelése alapján indokolt, a tagállamok fontolóra vehetik egy olyan párbeszéd kezdeményezését, amelynek keretében felkérik az Unióban letelepedett félvezetőgyártókat, hogy részesítsék előnyben a kritikus ágazatok számára termékeket szállító vállalatokkal kötött szerződéseket, hogy ezek az ágazatok továbbra is működőképesek maradhassanak.

(11)

Ezenkívül – amennyiben az adott válság értékelése alapján releváns és helyénvaló – a tagállamok mérlegelhetik, hogy megbízzák a Bizottságot bizonyos termékeknek a nevükben történő beszerzésével, kihasználva ezáltal a Bizottság vásárlóerejében rejlő előnyöket, és biztosítva a kritikus ágazatok közérdekű ellátását.

(12)

Végezetül a Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy mérjék fel annak szükségességét, hogy a belső piaci ellátás biztosítása érdekében az Unió felügyeletet gyakoroljon bizonyos kivitelek felett. Amennyiben megfelelőnek, szükségesnek és arányosnak találják az ilyen védintézkedéseket, megvitathatják, hogy teljesülnek-e az (EU) 2015/479 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) szerinti, kivitelre vonatkozó védintézkedések bevezetésének feltételei, és felkérhetik a Bizottságot ennek értékelésére.

(13)

Az ajánlott nyomonkövetési intézkedést az előrejelzés, a koordináció és a felkészültség elve alapján kell végrehajtani annak érdekében, hogy létre lehessen hozni a félvezetőkkel kapcsolatos válságok megelőzésére és az Unió félvezető-ökoszisztémájának megerősítésére szolgáló korai előrejelző rendszert. A Bizottság e célból felkéri a tagállamokat, hogy a félvezetőkkel foglalkozó európai szakértői csoport keretében vitassák meg a félvezető-ellátási láncban bekövetkező jövőbeli hiányok előrejelzésére szolgáló megfelelő korai előrejelző mutatókat.

(14)

További részletes értékelést igényelnek azok kockázatok, amelyek megzavarhatják, veszélyeztethetik vagy negatívan befolyásolhatják az értékláncot, ideértve az Unión kívülről történő szállítások eredetét és forrásait is. Ezért ajánlott, hogy a tagállamok releváns információkat gyűjtsenek és együttműködjenek annak érdekében, hogy a Bizottság elkészíthesse az uniós félvezető-értéklánc közös kockázatértékelését. Jelezni kell a kockázatértékelés elkészítésekor figyelembe veendő tényezőket.

(15)

A Bizottság a javasolt rendeletben az összehangolt nyomon követés és válságreagálás állandó, kötelező erejű mechanizmusát határozza meg, amely az ebben az ajánlásban javasolt intézkedésekre épül. A rendelet hatálybalépését követően ez az ajánlás hatályon kívül helyezhető.

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

1.   AZ AJÁNLÁS CÉLJA

(1)

Ezen ajánlás célja, hogy gyors, hatékony és összehangolt uniós választ tegyen lehetővé a jelenlegi félvezetőhiányra és a jövőbeli hasonló esetekre.

(2)

Ez az ajánlás ezért – a félvezető-ellátás strukturális hiányosságainak, valamint a jövőbeli hiányok vagy más jelentős piaci sokkhatások fennálló kockázatának fényében – lehetővé teszi egy nyomonkövetési mechanizmus működését.

(3)

E célból ajánlott, hogy a tagállamok együttműködjenek a Bizottsággal a félvezetőkkel foglalkozó európai szakértői csoport keretében, amely összehangolja az azonnali válságreagálási intézkedéseket, és platformként szolgál a félvezető-értéklánc nyomon követéséhez, azokra a kockázatokra összpontosítva, amelyek megzavarhatják, veszélyeztethetik vagy negatívan befolyásolhatják a félvezető-ellátást.

2.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

(4)

Ezen ajánlás alkalmazásában a javasolt rendeletben megállapított fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

3.   A FÉLVEZETŐKKEL FOGLALKOZÓ EURÓPAI SZAKÉRTŐI CSOPORT

(5)

A Bizottság azt ajánlja, hogy a tagállamok a félvezetőkkel foglalkozó európai szakértői csoporton keresztül hajtsák végre ezt az ajánlást. E szakértői csoport általános eljárási szabályai alkalmazandók.

4.   AZONNALI VÁLSÁGREAGÁLÁS

(6)

A tagállamoknak ajánlott sürgősen összeülniük a félvezetőkkel foglalkozó európai szakértői csoport keretében, hogy információkat cseréljenek a nemzeti piacaikat érintő félvezetőválság jelenlegi helyzetéről. Értékelniük kell különösen a félvezetőhiány által érintett konkrét termékeket és piacokat, valamint meg kell vitatniuk a nemzeti szinten végrehajtott rendkívüli intézkedéseket.

(7)

A tagállamoknak a lehetséges válságreagálási intézkedések azonosítása és azoknak az adott helyzethez való hozzáigazítása érdekében ajánlott információkat kérniük a vállalkozások érdekképviseleti szervezeteitől vagy szükség szerint az egyes félvezető- és készülékgyártóktól a szállítási lehetőségeikről, beleértve adott esetben a gyártási lehetőségekre és kapacitásra, valamint a jelenleg fennálló főbb zavarokra vonatkozó információkat. Az információgyűjtésnek és -cserének az adatmegosztásra, valamint az információk és az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó szabályokkal összhangban kell történnie.

(8)

A tagállamoknak ezen információk alapján ajánlott értékelniük a megfelelő, hatékony és arányos válságreagálási intézkedéseket nemzeti és uniós szinten (válságkezelési eszköztár). Ezek az intézkedések magukban foglalhatják a következők legalább egyikét:

a)

párbeszéd folytatása a gyártókkal, és a gyártók felkérése arra, hogy kezeljék prioritásként a válság szempontjából releváns termékek gyártását annak biztosítása érdekében, hogy a kritikus ágazatok továbbra is működőképesek maradjanak;

b)

adott esetben annak mérlegelése, hogy megbízzák a Bizottságot azzal, hogy két vagy több tagállam nevében központi beszerző szervként járjon el bizonyos kritikus ágazatokban a válság szempontjából releváns termékek közbeszerzése tekintetében;

c)

annak értékelése, hogy célszerű-e az Uniónak felügyeletet gyakorolnia a válság szempontjából releváns termékek kivitele felett, továbbá annak értékelésére vonatkozó kérelem benyújtása a Bizottsághoz, hogy teljesülnek-e az (EU) 2015/479 rendelet szerinti, kivitelre vonatkozó védintézkedések bevezetésének feltételei;

d)

összehangolt konzultációk, illetve együttműködés folytatása az érintett harmadik országokkal annak érdekében, hogy – nemzetközi kötelezettségeikkel összhangban – együttműködésen alapuló megoldásokat találjanak az ellátási lánc zavarainak kezelésére. Ez adott esetben magában foglalhatja a megfelelő nemzetközi fórumok keretében történő koordinációt.

(9)

Az összehangolt megközelítés biztosítása érdekében a tagállamoknak időben tájékoztatniuk kell a Bizottságot a félvezető-ellátási lánccal kapcsolatban hozott valamennyi nemzeti intézkedésről.

5.   NYOMON KÖVETÉS

(10)

A tagállamoknak ajánlott rendszeres jelleggel nyomon követniük a félvezető-értékláncot, azokra a kockázatokra összpontosítva, amelyek megzavarhatják, veszélyeztethetik vagy negatívan befolyásolhatják a félvezetőkkel való ellátást.

(11)

E célból a tagállamoknak ajánlott a félvezető-ellátási láncban bekövetkező jövőbeli zavarok előrejelzésére szolgáló megfelelő korai előrejelző mutatókat meghatározniuk.

(12)

A tagállamoknak ajánlott a Bizottság rendelkezésére bocsátaniuk az olyan tényezők, tendenciák és események feltérképezéséhez szükséges információkat, amelyek a globális félvezető-értéklánc jelentős, az Unióra nézve is következményekkel járó zavaraihoz vezethetnek (uniós kockázatértékelés). A figyelembe veendő releváns tényezők közé tartozhatnak a következők:

a)

az uniós félvezetőiparban működő olyan vállalkozások szolgáltatásainak vagy áruinak rendelkezésre állása és integritása, amelyek működése alapvető fontosságú a félvezető-ellátási lánc szempontjából;

b)

a különböző félvezetők iránti kereslet ingadozásának mértéke, a rendelkezésre álló gyártási kapacitáshoz viszonyítva is;

c)

hiányosságok és szűk keresztmetszetek a gyártás, a csomagolás és a logisztika terén, beleértve a nyersanyagok és a rendelkezésre álló képzett munkaerő tekintetében fellépő hiányokat is;

d)

balesetek, támadások, természeti katasztrófák vagy más olyan súlyos események, amelyek hatással lehetnek a félvezető-ellátási láncra;

e)

a gyártást csökkentő műszaki, szabályozási vagy környezeti változások;

f)

a kínálat bizonyos földrajzi területeken és vállalatok körében történő koncentrációja, figyelembe véve a hálózati és a bezáródási hatásokat;

g)

a kereskedelempolitikák, a vámok, a kereskedelmi akadályok és egyéb kereskedelmi vonatkozású intézkedések hatásai;

h)

a félvezetők eredetisége és integritása, a hamisított félvezetők lehetséges hatása;

i)

szellemi tulajdon vagy üzleti titok megsértése vagy eltulajdonítása.

(13)

A tagállamoknak ajánlott meghatározniuk a félvezetők felhasználóinak fő kategóriáit, különösen a kritikus ágazatokban. Ajánlott felkérniük az érdekelt felek szervezeteit, köztük az ágazati szövetségeket és a felhasználók főbb kategóriáinak képviselőit, hogy szolgáltassanak információkat az atipikus keresletnövekedésekről és az ellátási lánc ismert zavarairól, beleértve a kritikus félvezetők vagy nyersanyagok hiányát, az átlagosnál hosszabb átfutási időket, a szállítási késedelmeket és a kivételes áremelkedéseket.

(14)

A tagállamoknak haladéktalanul értesíteniük kell a Bizottságot, ha tudomást szereznek a félvezető-ellátás esetleges zavarairól, a kereslet atipikus növekedéséről, vagy konkrét és megbízható információval rendelkeznek bármely más kockázati tényezőről vagy eseményről.

6.   FELÜLVIZSGÁLAT

(15)

Az ajánlás a javasolt rendelet hatálybalépését követően hatályon kívül helyezhető.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 8-án.

a Bizottság részéről

Thierry BRETON

a Bizottság tagja


(1)  COM(2022) 46, 2022. február 8.

(2)  A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Digitális iránytű 2030-ig: a digitális évtized megvalósításának európai módja, 2021. március 9. (COM(2021) 118 final).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/479 rendelete (2015. március 11.) a kivitelre vonatkozó közös szabályokról (HL L 83., 2015.3.27., 34. o.).