2022.7.18.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 189/20


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1229 HATÁROZATA

(2022. július 11.)

a 2014/312/EU, a 2014/391/EU, a 2014/763/EU, az (EU) 2016/1332 és az (EU) 2017/176 határozatnak az uniós ökocímke-kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények érvényességi ideje tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2022) 4739. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 66/2010/EK rendelet értelmében uniós ökocímkét olyan termékek kaphatnak, amelyek teljes életciklusukat tekintve csak kismértékben károsítják a környezetet. Az egyes termékcsoportokra vonatkozóan egyedi ökocímke-kritériumokat kell megállapítani.

(2)

A Bizottság a 2014/312/EU határozattal (2) megállapította a „beltéri és kültéri festékek és lakkok” termékcsoportra vonatkozó uniós ökocímke-kritériumokat. E kritériumok és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények érvényessége 2022. december 31-én lejár.

(3)

A Bizottság a 2014/391/EU határozattal (3) megállapította az „ágybetétek” termékcsoportra vonatkozó uniós ökocímke-kritériumokat. E kritériumok és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények érvényessége 2022. július 28-án lejár.

(4)

A Bizottság a 2014/763/EU határozattal (4) megállapította a „nedvszívó higiéniai termékek” termékcsoportra vonatkozó uniós ökocímke-kritériumokat. E kritériumok és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények érvényessége 2022. december 31-én lejár.

(5)

A Bizottság az (EU) 2016/1332 határozattal (5) megállapította a „bútor” termékcsoportra vonatkozó uniós ökocímke-kritériumokat. E kritériumok és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények érvényessége 2022. július 28-án lejár.

(6)

A Bizottság az (EU) 2017/176 határozattal (6) megállapította a „fa-, parafa- és bambuszalapú padlóburkoló anyagok” termékcsoportra vonatkozó uniós ökocímke-kritériumokat. E kritériumok és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények érvényessége 2023. január 26-án lejár.

(7)

Az uniós ökocímkével kapcsolatos célravezetőségi vizsgálat 2017. június 30-i következtetéseivel (7) összhangban a Bizottság és az ökocímkézésért felelős uniós bizottság értékelte és megerősítette a fent említett termékcsoportok relevanciáját az uniós ökocímkerendszer szempontjából.

(8)

Ezenfelül az uniós ökocímkével kapcsolatos célravezetőségi vizsgálat 2017. június 30-i következtetéseivel összhangban a Bizottság és az uniós ökocímke-bizottság lépéseket tesz a termékcsoportok közötti szinergiák javítása és az uniós ökocímke alkalmazási körének bővítése érdekében, többek között az egymáshoz közel álló termékcsoportok összekapcsolása révén, ugyanakkor biztosítva, hogy a felülvizsgálati folyamat során kellő figyelem jusson a vonatkozó uniós szakpolitikák, jogszabályok és tudományos bizonyítékok közötti koherenciára.

(9)

Az egyre inkább körforgásos gazdaságra való áttérés további megkönnyítése érdekében a Bizottság – a tisztább és versenyképesebb Európát szolgáló, körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervvel (8) összhangban – vizsgálja annak lehetőségét, hogy a termék környezeti lábnyomának meghatározására szolgáló (PEF-) módszert beépítse (9) a nedvszívó higiéniai termékekre, valamint a beltéri és kültéri festékekre és lakkokra vonatkozó uniós ökocímke-kritériumok felülvizsgálatába. Ezért helyénvaló meghosszabbítani a 2014/312/EU és a 2014/763/EU határozatban megállapított uniós ökocímke-kritériumok érvényességét annak érdekében, hogy a Bizottság a PEF-vizsgálatok eredményeinek integrálásával elvégezhesse a beltéri és kültéri festékekre és lakkokra alkalmazandó kritériumok felülvizsgálatát, amint az érintett ágazatban befejeződik a termékek környezeti lábnyomára vonatkozó kategóriaszabályoknak a dekoratív festékek tekintetében folyó felülvizsgálata (10), továbbá hogy lezárhassa a nedvszívó higiéniai termékekhez kapcsolódó kritériumok folyamatban lévő felülvizsgálatát, amely az eredetileg tervezettnél hosszabb időt vesz igénybe.

(10)

Ugyanezen okból kifolyólag az ágybetétekre, a bútorokra, valamint a fa-, a parafa- és a bambuszalapú padlóburkoló anyagokra vonatkozó uniós ökocímke-kritériumokat is felül kell vizsgálni a tisztább és versenyképesebb Európát szolgáló, körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervvel és a jövőben elfogadni tervezett jogalkotási kezdeményezésekkel összhangban. Ezért helyénvaló ugyanaddig a határidőig meghosszabbítani a 2014/391/EU, az (EU) 2016/1332 és az (EU) 2017/176 határozatban megállapított uniós ökocímke-kritériumok érvényességét annak érdekében, hogy a Bizottság a tervezett jogalkotási kezdeményezésekkel szinergiában, együtt vizsgálhassa felül a szóban forgó három termékcsoportra vonatkozó kritériumokat, és lehetőség szerint összevonhassa őket.

(11)

Annak érdekében, hogy valamennyi termékcsoport esetében elegendő idő álljon rendelkezésre a felülvizsgálati folyamatok befejezésére, a jelenlegi kritériumok és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények érvényességi idejét a beltéri és kültéri festékek és lakkok esetében 2025. december 31-ig, az ágybetétek esetében 2026. december 31-ig, a nedvszívó higiéniai termékek esetében 2023. december 31-ig, a bútorok és a fa-, parafa- és bambuszalapú padlóborítók esetében pedig 2026. december 31-ig indokolt meghosszabbítani.

(12)

Ezért a 2014/312/EU, a 2014/391/EU, a 2014/763/EU, az (EU) 2016/1332 és az (EU) 2017/176 határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/312/EU határozat módosítása

A 2014/312/EU határozat 4. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A »beltéri és kültéri festékek és lakkok« termékcsoportra vonatkozó uniós ökocímke-kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2025. december 31-ig érvényesek.”

2. cikk

A 2014/391/EU határozat módosítása

A 2014/391/EU határozat 4. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Az »ágybetétek« termékcsoportra vonatkozó uniós ökocímke-kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2026. december 31-ig érvényesek.”

3. cikk

A 2014/763/EU határozat módosítása

A 2014/763/EU határozat 4. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A »nedvszívó higiéniai termékek« termékcsoportra vonatkozó uniós ökocímke-kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2023. december 31-ig érvényesek.”

4. cikk

Az (EU) 2016/1332 határozat módosítása

Az (EU) 2016/1332 határozat 4. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A »bútor« termékcsoportra vonatkozó uniós ökocímke-kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2026. december 31-ig érvényesek.”

5. cikk

Az (EU) 2017/176 határozat módosítása

Az (EU) 2017/176 határozat 4. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A »fa-, parafa- és bambuszalapú padlóburkoló anyagok« termékcsoportra vonatkozó uniós ökocímke-kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2026. december 31-ig érvényesek.”

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2022. július 11-én.

a Bizottság részéről

Virginijus SINKEVIČIUS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014/312/EU határozata (2014. május 28.) a beltéri és kültéri festékek és lakkok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 164., 2014.6.3., 45. o.).

(3)  A Bizottság 2014/391/EU határozata (2014. június 23.) az ágybetétek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok meghatározásáról (HL L 184., 2014.6.25., 18. o.).

(4)  A Bizottság 2014/763/EU határozata (2014. október 24.) a nedvszívó higiéniai termékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 320., 2014.11.6., 46. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2016/1332 határozata (2016. július 28.) a bútorok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 210., 2016.8.4., 100. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2017/176 határozata (2017. január 25.) a fa-, a parafa- és a bambuszalapú padlóburkoló anyagok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (HL L 28., 2017.2.2., 44. o.).

(7)  A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló, 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának felülvizsgálatáról (COM(2017) 355 final).

(8)  A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A tisztább és versenyképesebb Európát szolgáló, körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv (COM(2020) 98 final).

(9)  https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/policy_footprint.htm

(10)  https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/documents/PEFCR_Decorative%20Paints_Feb%202020.pdf