2022.7.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 176/76


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1100 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. június 30.)

az Ecuadori Köztársaság által kiállított Covid19-igazolványoknak az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kiállított igazolványokkal való egyenértékűségének az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog előmozdítása céljából történő megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2021/953 rendelet meghatározza az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (a továbbiakban: uniós digitális Covid-igazolvány) kiállítására, ellenőrzésére és elfogadására vonatkozó keretet azzal a céllal, hogy megkönnyítse a birtokosai számára a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását a Covid19-világjárvány idején. Hozzájárul továbbá a szabad mozgásra vonatkozó, a SARS-CoV-2 terjedésének korlátozása érdekében az uniós joggal összhangban a tagállamok által bevezetett korlátozások fokozatos és koordinált módon történő feloldásának megkönnyítéséhez.

(2)

Az (EU) 2021/953 rendelet lehetővé teszi a harmadik országok által uniós polgárok és családtagjaik számára kiállított Covid19-igazolványok elfogadását, amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy az említett Covid19-igazolványokat olyan szabványoknak megfelelően állították ki, amelyeket az említett rendelet alapján megállapítottakkal egyenértékűnek kell tekinteni. Ezen túlmenően az (EU) 2021/954 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) összhangban a tagállamoknak alkalmazniuk kell az (EU) 2021/953 rendeletben meghatározott szabályokat azokra a harmadik országbeli állampolgárokra, akik nem tartoznak az említett rendelet hatálya alá, de jogszerűen tartózkodnak vagy rendelkeznek lakóhellyel a területükön, és az uniós joggal összhangban jogosultak más tagállamokba utazni. Ezért az e határozatban megállapított egyenértékűségi megállapításokat alkalmazni kell az Ecuadori Köztársaság által uniós polgárok és családtagjaik számára kiállított, Covid19-oltásra vonatkozó igazolványokra. Ehhez hasonlóan az (EU) 2021/954 rendelet alapján ezeket az egyenértékűségi megállapításokat alkalmazni kell az Ecuadori Köztársaság által a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó vagy lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára az említett rendeletben meghatározott feltételek értelmében kiállított, Covid19-oltásra vonatkozó igazolványokra is.

(3)

Az Ecuadori Köztársaság 2022. február 5-én részletes tájékoztatást nyújtott a Bizottságnak a „New development” elnevezésű rendszer szerinti interoperábilis, Covid19-oltásra vonatkozó igazolványok kiállításáról. Az Ecuadori Köztársaság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy úgy véli, hogy a Covid19-igazolványait olyan szabványnak és technológiai rendszernek megfelelően állítják ki, amely interoperábilis az (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszerrel, és amely lehetővé teszi az igazolványok hitelességének, érvényességének és sértetlenségének ellenőrzését. E tekintetben az Ecuadori Köztársaság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az Ecuadori Köztársaság által a „New development” rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra vonatkozó igazolványok tartalmazzák az (EU) 2021/953 rendelet mellékletében meghatározott adatokat.

(4)

Az Ecuadori Köztársaság továbbá arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy elfogadja a tagállamok és az EGT-országok által az (EU) 2021/953 rendelettel összhangban kiállított, oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványokat.

(5)

Az Ecuadori Köztársaság kérésére a Bizottság 2022. június 10-én technikai teszteket végzett, amelyek igazolták, hogy az Ecuadori Köztársaság a Covid19-oltásra vonatkozó igazolványokat a „New development” rendszerrel összhangban állítja ki, amely interoperábilis az (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszerrel, és lehetővé teszi azok hitelességének, érvényességének és sértetlenségének ellenőrzését. A Bizottság továbbá megerősítette, hogy az Ecuadori Köztársaság által a „New development” rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra vonatkozó igazolványok tartalmazzák a szükséges adatokat.

(6)

Ezenfelül az Ecuadori Köztársaság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy interoperábilis oltási igazolványokat állít ki Covid19-oltóanyagokra vonatkozóan. Ezek az oltóanyagok jelenleg a következők: Comirnaty, Spikevax, Szputnyik V, BBIBP-CorV, Nuvaxovid, Soberana 02, Soberana Plus, Convidecia, CoronaVac, Vaxzevria, Abdala és Jcovden.

(7)

Az Ecuadori Köztársaság arról is tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem állít ki interoperábilis tesztigazolványokat.

(8)

Ezenkívül az Ecuadori Köztársaság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem állít ki interoperábilis gyógyultsági igazolványokat.

(9)

Az Ecuadori Köztársaság arról is tájékoztatta a Bizottságot, hogy az igazolványok Ecuadorban történő ellenőrzése során az igazolványokban szereplő személyes adatokat csak a birtokos oltásának, teszteredményének vagy gyógyultságának ellenőrzése és megerősítése céljából lehet kezelni, és azokat azt követően nem őrzik meg.

(10)

Ezért teljesülnek az annak megállapításához szükséges elemek, hogy az Ecuadori Köztársaság által a „New development” rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra vonatkozó igazolványokat az (EU) 2021/953 rendelettel összhangban kiállított igazolványokkal egyenértékűnek kell tekinteni.

(11)

Ezért az Ecuadori Köztársaság által a New development” rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra vonatkozó igazolványokat az (EU) 2021/953 rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében említett feltételek értelmében el kell fogadni.

(12)

Ahhoz, hogy ez a határozat működőképes legyen, az Ecuadori Köztársaságot hozzá kell kapcsolni az uniós digitális Covid-igazolvány (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszeréhez.

(13)

Az uniós érdekeknek különösen a népegészségügy terén történő védelme érdekében a Bizottság élhet azzal a hatáskörével, hogy felfüggesztheti e határozat alkalmazását vagy hatályon kívül helyezheti ezt a határozatot, ha már nem teljesülnek az (EU) 2021/953 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek.

(14)

Annak érdekében, hogy az Ecuadori Köztársaságot a lehető leggyorsabban hozzá lehessen kapcsolni az uniós digitális Covid-igazolvány (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszeréhez, ennek a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján hatályba kell lépnie.

(15)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2021/953 rendelet 14. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Ecuadori Köztársaság által a „New development” rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra vonatkozó igazolványokat az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog előmozdítása céljából egyenértékűnek kell tekinteni az (EU) 2021/953 rendelettel összhangban kiállított igazolványokkal.

2. cikk

Az Ecuadori Köztársaságot hozzá kell kapcsolni az uniós digitális Covid-igazolvány (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszeréhez.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. június 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 211., 2021.6.15., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/954 rendelete (2021. június 14.) a Covid19-világjárvány idején a tagállamok területein jogszerűen tartózkodó vagy lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok tekintetében interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről (HL L 211., 2021.6.15., 24. o.).