2022.5.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 131/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/701 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. május 4.)

a lovak fertőző kevésvérűségére vonatkozó romániai védőintézkedésekről szóló 2010/346/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre („Állategészségügyi rendelet”) (1) és különösen annak 141. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/429 rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben az (EU) 2016/429 rendelet IV. része I. címének 3. fejezetében meghatározott szabályok kiegészítéseként vagy alternatívájaként ideiglenes szabályokat állapít meg a tartott szárazföldi állatok meghatározott fajainak vagy kategóriáinak mozgatására vonatkozóan. Ezek az ideiglenes szabályok akkor fogadhatók el, ha az (EU) 2016/429 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett, jegyzékbe foglalt betegség a jelek szerint az (EU) 2016/429 rendelet IV. része I. címe 3. fejezetének 1–6. szakaszával összhangban meghatározott, mozgatásra vonatkozó követelmények ellenére terjed.

(2)

Az (EU) 2018/1882 bizottsági végrehajtási rendeletet (2) elfogadására az (EU) 2016/429 rendelet keretében került sor. Az (EU) 2018/1882 végrehajtási rendelet a mellékletében felsorolja a lovak fertőző kevésvérűségét, és azt az (EU) 2016/429 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett, jegyzékbe foglalt betegségként sorolja be.

(3)

A 2010/346/EU bizottsági határozatot (3) a 90/425/EGK tanácsi irányelv (4) 10. cikkének (4) bekezdése alapján fogadták el, és az említett határozat a lovak fertőző kevésvérűségére vonatkozó romániai védőintézkedéseket állapít meg. Ezek a védőintézkedések kiegészítik a lófélék Unión belüli mozgására vonatkozó, a 2009/156/EK tanácsi irányelvben (5) megállapított állategészségügyi feltételeket. Időközben a 90/425/EGK irányelvet az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) hatályon kívül helyezte, a 2009/156/EK irányelvet pedig az (EU) 2016/429 rendelet helyezte hatályon kívül.

(4)

A 2010/346/EU határozatot 2010-ben fogadták el, amikor Romániában a lovak fertőző kevésvérűsége endémiásnak minősült, és az említett tagállamban fennálló járványügyi helyzet állategészségügyi kockázatot jelentett az Unióban élő lófélékre nézve.

(5)

Az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (7) többek között állategészségügyi követelményeket állapít meg a lófélék Unión belüli mozgatására vonatkozóan. Az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 22. cikke (1) bekezdésének c) pontja meghatározza a lovak fertőző kevésvérűségével kapcsolatos követelményeket, amelyeket teljesíteni kell a lófélék más tagállamokba történő szállításához.

(6)

A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának 2022. februári ülésén Románia helyzetjelentést nyújtott be a Bizottságnak és a többi tagállamnak, amely bemutatja, hogy az adott tagállamban előrelépés történt a lovak fertőző kevésvérűségének felszámolása terén, és területének egyes részei több mint 12 hónapja mentesek a betegségtől, vagy a betegség prevalenciája a más tagállamokban regionálisan megfigyelt határokon belül maradt. Ez azt mutatja, hogy a Románia területén végrehajtott, a lovak fertőző kevésvérűségére vonatkozó nemzeti felszámolási program hatékonynak bizonyult.

(7)

Ezért a 2010/346/EU határozatban meghatározott intézkedések elavulttá váltak, és az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott állategészségügyi követelmények immár elegendőek a lófélék tagállamok közötti biztonságos mozgásának biztosításához.

(8)

A 2010/346/EU határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/346/EU határozat hatályát veszti.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2018/1882 végrehajtási rendelete (2018. december 3.) egyes betegségmegelőzési és járványvédelmi szabályoknak a jegyzékbe foglalt betegségek kategóriáira történő alkalmazásáról, valamint a jegyzékbe foglalt betegségek terjedésére nézve számottevő kockázatot jelentő fajok és fajcsoportok jegyzékének megállapításáról (HL L 308., 2018.12.4., 21. o.).

(3)  A Bizottság 2010/346/EU határozata (2010. június 18.) a lovak fertőző kevésvérűségére vonatkozó romániai védőintézkedésekről (HL L 155., 2010.6.22., 48. o.).

(4)  A Tanács 90/425/EGK irányelve (1990. június 26.) az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi ellenőrzésekről (HL L 224., 1990.8.18., 29. o.).

(5)  A Tanács 2009/156/EK irányelve (2009. november 30.) a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állategészségügyi feltételekről (HL L 192., 2010.7.23., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és keltetőtojások Unión belül történő mozgására vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 140. o.).