2022.3.10.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/55


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/406 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. március 3.)

az (EU) 2019/1202 végrehajtási határozatnak az üzemanyagtöltő állomásokon használt kútoszlopokon, nyomott rendszerű kútoszlopokon és nyomószivattyús egységeken használatos automatikus töltőpisztolyra, kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt törőcsatlakozókra, valamint kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt törőszelepekre és forgócsuklókra vonatkozó harmonizált szabványok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 12. cikke értelmében azon termékek kapcsán, amelyek megfelelnek az olyan harmonizált szabványoknak, illetve azok egyes részeinek, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az említett szabványok vagy azok részei által meghatározott, az említett irányelv II. mellékletében előírt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

(2)

A Bizottság 1994. december 12-i, BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 jelzetű levelében felkérte az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottságot (CENELEC), hogy a 94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) támogatása céljából dolgozza ki és vizsgálja felül a vonatkozó harmonizált szabványokat. Az említett irányelvet felváltotta a 2014/34/EU irányelv, amely azonban nem változtatott a 94/9/EK irányelv II. mellékletében szereplő alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeken.

(3)

A CEN és a CENELEC különösen a következő szabványok kidolgozására kapott felkérést az üzemanyagtöltő állomásokon használt termékekre vonatkozóan: Kútoszlopokon használatos automatikus töltőpisztoly szerkezeti és alkalmazási követelményei, Kútoszlopok, nyomott rendszerű kútoszlopok és nyomószivattyús egységek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei: Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt törőcsatlakozók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei, A törőszelepek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei és Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt forgócsuklók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei. Ezt a szabványosítási munkát a CEN, a CENELEC és a Bizottság által elfogadott és a BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 jelzetű felkéréshez csatolt szabványosítási program I. fejezete tartalmazta. A Bizottság arra is felkérte a CEN-t és a CENELEC-et, hogy vizsgálják felül a meglévő szabványokat a 94/9/EK irányelv alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményekkel való összehangolásuk érdekében.

(4)

A BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 jelzetű kérelem alapján a CEN kidolgozta a következő harmonizált szabványokat az üzemanyagtöltő állomásokon használt termékekre vonatkozóan: EN 13012:2021 Kútoszlopokon használatos automatikus töltőpisztoly szerkezeti és alkalmazási követelményei, EN 13617-1:2021 Kútoszlopok, nyomott rendszerű kútoszlopok és nyomószivattyús egységek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei, EN 13617-2:2021 Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt törőcsatlakozók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei, EN 13617-3:2021 A törőszelepek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei és EN 13617-4:2021 Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt forgócsuklók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

(5)

A Bizottság a CEN-nel közösen értékelte, hogy a CEN által kidolgozott EN 13012:2021, EN 13617-1:2021, EN 13617-2:2021, EN 13617-3:2021 és EN 13617-4:2021 szabvány megfelel-e a BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 jelzetű kérelemben foglaltaknak.

(6)

Az EN 13012:2021, az EN 13617-1:2021, az EN 13617-2:2021, az EN 13617-3:2021 és az EN 13617-4:2021 szabvány esetében teljesülnek a 2014/34/EU irányelv II. mellékletében megállapított, vele szemben támasztott követelmények. Ezért a szóban forgó szabványok hivatkozásait indokolt közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(7)

Az EN 13012:2021 szabvány felváltja az EN 13012:2012 szabványt. Az EN 13617-1:2021 szabvány felváltja az EN 13617-1:2012 szabványt. Az EN 13617-2:2021 szabvány felváltja az EN 13617-2:2012 szabványt. Az EN 13617-3:2021 szabvány felváltja az EN 13617-3:2012 szabványt. Az EN 13617-4:2021 szabvány felváltja az EN 13617-4:2012 szabványt. Ezért az EN 13012:2012, EN 13617-1:2012, EN 13617-2:2012, EN 13617-3:2012 és EN 13617-4:2012 szabványokra vonatkozóan a (2018/C 371/01) bizottsági közleményben (4) közzétett hivatkozásokat vissza kell vonni az Európai Unió Hivatalos Lapjából.

(8)

Annak érdekében, hogy a gyártóknak elegendő idejük legyen hozzáigazítani termékeiket az EN 13012:2012, az EN 13617-1:2012, az EN 13617-2:2012, az EN 13617-3:2012 és az EN 13617-4:2012 szabvány átdolgozott változatához, a szóban forgó szabványokra való hivatkozás törlését indokolt egy későbbi időpontra halasztani.

(9)

Az (EU) 2019/1202 bizottsági végrehajtási határozat (5) I. melléklete felsorolja a 2014/34/EU irányelvet támogató harmonizált szabványok hivatkozásait. Annak érdekében, hogy a 2014/34/EU irányelv támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványok hivatkozásai mind ugyanabban a jogi aktusban szerepeljenek, az EN 13012:2021, az EN 13617-1:2021, az EN 13617-2:2021, az EN 13617-3:2021 és az EN 13617-4:2021 harmonizált szabvány hivatkozását bele kell foglalni az említett mellékletbe.

(10)

Az (EU) 2019/1202 végrehajtási határozat II. melléklete felsorolja a 2014/34/EU irányelv támogatása céljából kidolgozott azon harmonizált szabványok hivatkozásait, amelyeket visszavonnak az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatából. Az EN 13012:2012, az EN 13617-1:2012, az EN 13617-2:2012, az EN 13617-3:2012 és az EN 13617-4:2012 harmonizált szabvány hivatkozását fel kell venni az említett mellékletbe.

(11)

Az (EU) 2019/1202 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

A harmonizált szabványnak való megfelelés alapján a szóban forgó szabvány hivatkozásának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételi időpontjától kezdődően vélelmezhető az uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott, megfelelő alapvető követelményeknek való megfelelés. Következésképpen elő kell írni, hogy e határozat a kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2019/1202 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet e határozat I. mellékletének megfelelően módosul.

2.

A II. melléklet e határozat II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU irányelve (2014. február 26.) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 309. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 94/9/EK irányelve (1994. március 23.) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 100., 1994.4.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság közleménye a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele) (HL C 371., 2018.10.12., 1. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2019/1202 végrehajtási határozata (2019. július 12.) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozóan a 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából kidolgozott harmonizált szabványokról (HL L 189., 2019.7.15., 71. o.).


I. MELLÉKLET

Az (EU) 2019/1202 végrehajtási határozat I. melléklete a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Szám

A szabvány hivatkozása

„5.

EN 13012:2021

Üzemanyagtöltő állomások. Kútoszlopokon használatos automatikus töltőpisztoly szerkezeti és alkalmazási követelményei

6.

EN 13617-1:2021

Üzemanyagtöltő állomások. 1. rész: Kútoszlopok, nyomott rendszerű kútoszlopok és nyomószivattyús egységek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

7.

EN 13617-2:2021

Üzemanyagtöltő állomások. 2. rész: Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt törőcsatlakozók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

8.

EN 13617-3:2021

Üzemanyagtöltő állomások. 3. rész: A törőszelepek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

9.

EN 13617-4:2021

Üzemanyagtöltő állomások. 4. rész: Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt forgócsuklók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei”


II. MELLÉKLET

Az (EU) 2019/1202 végrehajtási határozat II. melléklete a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Szám

A szabvány hivatkozása

A visszavonás időpontja

„4.

EN 13012:2012

Üzemanyagtöltő állomások. Kútoszlopokon használatos automatikus töltőpisztoly szerkezeti és alkalmazási követelményei

2023. szeptember 3.

5.

EN 13617-1:2012

Üzemanyagtöltő állomások. 1. rész: Kútoszlopok, nyomott rendszerű kútoszlopok és nyomószivattyús egységek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

2023. szeptember 3.

6.

EN 13617-2:2012

Üzemanyagtöltő állomások. 2. rész: Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt törőcsatlakozók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

2023. szeptember 3.

7.

EN 13617-3:2012

Üzemanyagtöltő állomások. 3. rész: A törőszelepek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei

2023. szeptember 3.

8.

EN 13617-4:2012

Üzemanyagtöltő állomások. 4. rész: Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt forgócsuklók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei”

2023. szeptember 3.”