2022.2.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/1


A TANÁCS (KKBP) 2022/339 HATÁROZATA

(2022. február 28.)

az ukrán fegyveres erők támogatása céljából az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 41. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A (KKBP) 2021/509 tanácsi határozatnak (1) megfelelően létrehozták az Európai Békekeretet a Szerződés 21. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összhangban a béke megőrzésére, a konfliktusok kialakulásának megelőzésére és a nemzetközi biztonság erősítésére irányuló, a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) keretébe tartozó uniós fellépések tagállamok általi finanszírozása céljából. Így különösen, a (KKBP) 2021/509 határozat 1. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjával összhangban az Európai Békekeret finanszírozhat harmadik államok, valamint regionális és nemzetközi szervezetek katonai és védelmi vonatkozású kapacitásainak megerősítésére irányuló fellépéseket.

(2)

A biztonság és a védelem területén a párbeszéd és az együttműködés elmélyítése az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás (2) egyik fő célkitűzése. A közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) területén folytatott megerősített együttműködés, valamint Ukrajnának az uniós KKBP-hez való igazodása volt a 2020. évi EU–Ukrajna csúcstalálkozó egyik eredménye, amelyet a 2021. évi EU–Ukrajna csúcstalálkozó tovább erősített.

(3)

Az ukrán fegyveres erők egy hét éve tartó, folyamatos katonai és polgári áldozatokkal és halálesetekkel járó konfliktusban vesznek részt. Ez a konfliktus 2022 februárjában, az Ukrajna ellen az Oroszországi Föderáció fegyveres erői által, provokáció nélkül indított invázió következtében drámai módon eszkalálódott.

(4)

Tekintettel a 2022 eleje óta egyre romló helyzetre, a tagállamok támogatást nyújtanak az ukrán fegyveres erőknek. Az ilyen támogatásnak az Európai Békekeret keretében finanszírozhatónak kell lennie.

(5)

Az ukrán kormány 2022. február 25-én katonai felszerelések biztosítása céljából megvalósuló támogatás iránti sürgős kéréssel fordult az Unióhoz.

(6)

A támogatási intézkedéseket a (KKBP) 2021/509 határozatban meghatározott elvek és követelmények figyelembevételével, valamint különösen a 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspontnak (3) megfelelően, továbbá az Európai Békekeret keretében finanszírozott bevételek és kiadások végrehajtásáról szóló szabályokkal összhangban kell végrehajtani.

(7)

A Tanács megerősíti aziránti eltökéltségét, hogy – az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának és a nemzetközi jognak, különösen az emberi jogok nemzetközi jogának és a nemzetközi humanitárius jognak megfelelően – megvédje, előmozdítsa és megvalósítsa az emberi jogokat, az alapvető szabadságokat és a demokratikus elveket, valamint megerősítse a jogállamiságot és a jó kormányzást,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Létrehozás, célkitűzések, hatály és időtartam

(1)   A Tanács létrehozza az Európai Békekeret keretében finanszírozandó támogatási intézkedést (a továbbiakban: a támogatási intézkedés), amelynek kedvezményezettje Ukrajna (a továbbiakban: a kedvezményezett).

(2)   A támogatási intézkedés célja, hogy hozzájáruljon az ukrán fegyveres erők képességeinek és rezilienciájának megerősítéséhez Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának védelme, valamint a polgári lakosságnak a folyamatban lévő katonai agresszióval szembeni védelme érdekében.

(3)   A (2) bekezdésben meghatározott célkitűzés elérése érdekében a támogatási intézkedés finanszírozza az ukrán fegyveres erők számára a nem halálos erő célba juttatására tervezett felszerelések és készletek– például egyéni védőeszközök, elsősegélynyújtó felszerelések és üzemanyag – biztosítását.

(4)   A támogatási intézkedés időtartama az e határozat elfogadásától számított 24 hónap.

2. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   A támogatási intézkedéssel kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 50 000 000 EUR.

(2)   Valamennyi kiadást a (KKBP) 2021/509 határozattal, valamint az Európai Békekeret keretében finanszírozott bevételek és kiadások végrehajtásáról szóló szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)   A támogatási intézkedésekért felelős ügyvezető a (KKBP) 2021/509 határozat 29. cikkének (5) bekezdésével összhangban felhívás útján – 50 000 000 EUR erejéig – hozzájárulásokat kérhet e határozat elfogadását követően. Az ügyvezető által a támogatási intézkedésekhez felhívás útján kért forrásokat csak kiadások kifizetésére lehet felhasználni a (KKBP) 2021/509 határozattal létrehozott bizottság által a támogatási intézkedésnek megfelelő 2022-es költségvetés-módosításban jóváhagyott korlátok között.

(4)   A támogatási intézkedés végrehajtásához kapcsolódó kiadások 2022. január 1-jétől a Tanács által meghatározandó időpontig támogathatók.

3. cikk

A kedvezményezettel kötött megállapodások

(1)   A főképviselő megköti az annak biztosításához szükséges megállapodásokat, hogy a kedvezményezett megfeleljen a nemzetközi jognak, mindenekelőtt az emberi jogok nemzetközi jogának és a nemzetközi humanitárius jognak, valamint a (KKBP) 2021/509 határozat 62. cikke (2) bekezdésének, ami a támogatási intézkedés keretében történő támogatásnyújtás feltétele.

(2)   Az (1) bekezdésben említett megállapodásoknak rendelkezéseket kell tartalmazniuk a támogatási intézkedés keretében nyújtott támogatás azon esetben történő felfüggesztéséről és megszüntetéséről, ha a kedvezményezettről megállapítást nyer, hogy megsértette az (1) bekezdésben említett kötelezettségeket.

4. cikk

Végrehajtás

(1)   A főképviselő felel e határozatnak a (KKBP) 2021/509 határozattal és az Európai Békekeret keretében finanszírozott bevételek és kiadások végrehajtásáról szóló szabályokkal összhangban történő végrehajtásának biztosításáért, koherenciában az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésekre irányuló szükséges intézkedések és ellenőrzések értékelésére és azonosítására vonatkozó integrált módszertani kerettel.

(2)   A (KKBP) 2021/509 határozattal létrehozott bizottság részletesebben meghatározza a támogatási intézkedés keretében finanszírozandó támogatás típusát és mértékét, figyelembe véve az Európai Unió Katonai Törzse által az ukrán fegyveres erők igényeinek való megfelelés érdekében javasolt prioritásokat.

(3)   A támogatási intézkedésekért felelős ügyvezetőnek – a végrehajtó szereplő(k)től kapott tájékoztatás alapján – jelentést kell tennie a (KKBP) 2021/509 határozattal létrehozott bizottságnak a felszerelések célba juttatásáról, beleértve ezek mennyiségét, típusát és minden egyéb, a további nyomon követés és monitoring szempontjából releváns információt.

(4)   Az 1. cikk (3) bekezdésében említett tevékenység végrehajtását a következők végezhetik:

a)

Ausztria védelmi minisztériuma;

b)

Belgium védelmi minisztériuma;

c)

Bulgária védelmi minisztériuma;

d)

Horvátország védelmi minisztériuma;

e)

Ciprus védelmi minisztériuma;

f)

Csehország védelmi minisztériuma;

g)

Dánia védelmi minisztériuma;

h)

az Észt védelmi minisztérium nevében az Észt Védelmi Beruházásokért Felelős Központ (ECDI);

i)

Finnország védelmi minisztériuma;

j)

Franciaország védelmi minisztériuma;

k)

Németország védelmi minisztériuma;

l)

Görögország védelmi minisztériuma;

m)

Magyarország védelmi minisztériuma;

n)

Írország védelmi minisztériuma;

o)

Olaszország védelmi minisztériuma;

p)

Lettország Államvédelmi Logisztikai és Közbeszerzési Központja;

q)

Litvánia védelmi minisztériuma;

r)

Luxemburg Európa-ügyi és Külügyminisztériumának Védelmi Igazgatósága;

s)

Málta Nemzetbiztonsági, Bűnüldözési és Belügyminisztériuma;

t)

Hollandia védelmi minisztériuma;

u)

Lengyelország védelmi minisztériuma;

v)

Portugália védelmi minisztériuma;

w)

Románia honvédelmi minisztériuma;

x)

a Szlovák Köztársaság védelmi minisztériuma;

y)

Szlovénia védelmi minisztériuma;

z)

Spanyolország védelmi minisztériuma;

aa)

Svédország védelmi minisztériuma / svéd fegyveres erők.

5. cikk

A tagállamok által nyújtott támogatás

(1)   A tagállamok fontolóra veszik az Ukrajnának való pénzügyi és logisztikai segítségnyújtást, ezen belül egyéni védőeszközök biztosítását.

(2)   A tagállamok engedélyezik a katonai felszerelések és az azokat kísérő személyzet áthaladását területükön, ideértve a légterüket is.

6. cikk

Nyomon követés, ellenőrzés és értékelés

(1)   A főképviselő biztosítja annak nyomon követését, hogy a kedvezményezett tiszteletben tartja a 3. cikkel összhangban megállapított kötelezettségeket. E nyomon követés során információkkal kell szolgálni a 3. cikkel összhangban megállapított kötelezettségek megsértésének – többek között az emberi jogok nemzetközi jogának és a nemzetközi humanitárius jognak az ukrán fegyveres erőknek a támogatási intézkedés keretében támogatott egységei általi megsértésének – kontextusáról és kockázatairól.

(2)   A készletek leszállítás utáni ellenőrzését az Európai Békekeret keretében megvalósuló támogatási intézkedésekre irányuló szükséges intézkedések és ellenőrzések értékelésére és azonosítására vonatkozó integrált módszertani kerettel koherens módon kell megszervezni.

7. cikk

Jelentéstétel

A végrehajtási időszak alatt a főképviselő a (KKBP) 2021/509 határozat 63. cikkével összhangban hathavonta jelentést nyújt be a PBB-nek a támogatási intézkedés végrehajtásáról.

8. cikk

Felfüggesztés és megszüntetés

A PBB dönthet úgy, hogy a (KKBP) 2021/509 határozat 64. cikkével összhangban részben vagy egészben felfüggeszti a támogatási intézkedés végrehajtását.

A PBB ajánlhatja azt is, hogy a Tanács szüntesse meg a támogatási intézkedést.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN


(1)  A Tanács (KKBP) 2021/509 határozata (2021. március 22.) az Európai Békekeret létrehozásáról, valamint a (KKBP) 2015/528 határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2021.3.24., 14. o.).

(2)  HL L 161., 2014.5.29., 3. o.

(3)  A Tanács 2008/944/KKBP közös álláspontja (2008. december 8.) a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról (HL L 335., 2008.12.13., 99. o.).