2022.2.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/68


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/288 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. február 22.)

az (EU) 2019/570 végrehajtási határozatnak a menedékhelyekkel összefüggő rescEU-képességek meghatározása és a 3-as típusú sürgősségi segélyszolgálati csoportokra vonatkozó minőségi követelmények módosítása érdekében történő módosításáról

(az értesítés a C(2022) 963. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló, 2013. december 17-i 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésének g) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1313/2013/EU határozat meghatározza a rescEU jogi keretét. A rescEU egy uniós szintű kapacitástartalék, amelynek célja az olyan kezelhetetlen helyzetekben való segítségnyújtás, amelyekben a tagállami szinten meglévő és a tagállamok által az európai polgári védelmi eszköztár céljára rendelkezésre bocsátott képességek összessége nem elegendő a természeti és az ember okozta katasztrófákra való hatékony reagálás biztosításához.

(2)

Az 1313/2013/EU határozat 12. cikkének (2) bekezdésével összhangban a rescEU-képességeket a már azonosított és az újonnan felmerülő kockázatok, valamint az uniós szintű képességek és hiányosságok összességének figyelembevételével kell meghatározni. A rescEU-nak elsősorban négy területre kell összpontosítania: a légi erdőtűzoltásra, a vegyi, a biológiai, a radiológiai és a nukleáris incidensekre, a sürgősségi orvosi ellátásra, valamint a közlekedésre és a szállításra.

(3)

Az (EU) 2019/570 bizottsági végrehajtási határozat (2) meghatározza a rescEU kezdeti összetételét a képességek és a minőségi követelmények tekintetében. A rescEU kapacitástartaléka jelenleg légi erdőtűzoltó képességekből, egészségügyi célú légi evakuálási képességekből, sürgősségi segélyszolgálati csoportokból, orvostechnikai felszerelés vagy egyéni védőeszközök vagy mindkettő készleteinek felhalmozásából (egészségügyi készletfelhalmozással összefüggő képességek), valamint vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris mentesítési és készletfelhalmozási képességekből áll.

(4)

A már azonosított és az újonnan felmerülő kockázatok, valamint az uniós szintű képességek és hiányosságok elemzése rámutatott az ideiglenes menedékhelyekkel összefüggő képességek szükségességére.

(5)

A menedékhelyekkel összefüggő képességek területén meglévő minőségi és mennyiségi kapacitáshiányra több, az elmúlt években az uniós polgári védelmi mechanizmus (a továbbiakban: uniós mechanizmus) keretében végrehajtott művelet során derült fény, és azt 2019 óta az uniós polgári védelmi mechanizmus reagálási kapacitásaival összefüggő fogalommeghatározások, kapacitáshiányok és költségek értékelése (3) is azonosítja. Emellett a 2020. márciusi és a 2020. decemberi horvátországi földrengés operatív tapasztalatai is megerősítették, hogy az uniós mechanizmus keretében több tagállam részvételével végrehajtott azonnali reagálási műveletek ellenére hiányosságok vannak a menedékhelyekkel összefüggő képességek területén.

(6)

A rescEU keretébe tartozó, az uniós mechanizmus keretében végrehajtott reagálási műveletek során bevethető, az ideiglenes menedékhelyekkel összefüggő képesség célja, hogy segítségével az érintett lakosság számára lakhatási, higiéniai és tisztálkodási célra, valamint alapvető orvosi ellátás és társas összejövetelek céljára igénybe vehető helyiségeket magában foglaló ideiglenes menedékhelyet lehessen biztosítani.

(7)

A rescEU keretébe tartozó, az ideiglenes menedékhelyekkel összefüggő képességeknek a gyors reagálás során bevethető, jó minőségű eszközöket tartalmazó fizikai kapacitástartalékból vagy az uniós mechanizmus keretében végrehajtott reagálási műveletek későbbi szakaszaiban szükség szerint bevethető, az adott körülményekre szabható virtuális kapacitástartalékból vagy mindkettőből kell állnia.

(8)

Az 1313/2013/EU határozat 12. cikkének (4) bekezdése szerint a rescEU részét képező reagálási képességekre vonatkozó minőségi követelményeket a tagállamokkal folytatott konzultációt követően kell megállapítani. Helyénvaló, hogy az ideiglenes menedékhelyekkel összefüggő képességekre vonatkozó minimumkövetelmények a Sphere kézikönyv „Menedékhelyek és elhelyezés” című fejezetében a menedékhelyek vonatkozásában meghatározott követelményeken (4) alapuljanak.

(9)

Az ideiglenes menedékhelyekkel összefüggő képességeket az alacsony valószínűségű, de nagy hatású katasztrófákkal kapcsolatos kockázatokra való reagálás érdekében, az (EU) 2019/570 végrehajtási határozat 3d. cikke szerinti kategóriákkal összhangban, a tagállamokkal folytatott konzultációt követően kell létrehozni.

(10)

Annak érdekében, hogy az 1313/2013/EU határozat 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban uniós pénzügyi támogatást lehessen nyújtani az ideiglenes menedékhelyekkel összefüggő képességek kialakításához, az elszámolható költségeket az említett határozat Ia. mellékletében foglalt kategóriák figyelembevételével kell megállapítani.

(11)

Az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a sürgősségi segélyszolgálati csoportokra vonatkozó globális kezdeményezése keretében a közelmúltban átdolgozták a 3-as típusú sürgősségi segélyszolgálati csoportokra (orvosi beutalóval érkező [átirányított] betegek számára nyújtott fekvőbeteg-ellátás) vonatkozó követelményeket. (5) Ennek megfelelően módosítani kell a rescEU keretében az ilyen típusú sürgősségi segélyszolgálati csoportokra vonatkozóan megállapított minőségi követelményeket.

(12)

Emellett a Covid19-válság tanulságainak elemzése rávilágított arra, hogy a sürgősségi segélyszolgálati csoportokkal összefüggő rescEU-képességek terén nagyobb fokú rugalmasságra és modularitásra van szükség. Ennek alapján – a sürgősségi segélyszolgálati csoportokra vonatkozó globális WHO-kezdeményezéssel összhangban – a rescEU-nak a 2-es típusú sürgősségi segélyszolgálati csoportokra (sürgősségi sebészeti fekvőbeteg-ellátás) és az azokhoz társuló szakellátó funkciókra is ki kell terjednie.

(13)

Az (EU) 2019/570 végrehajtási határozatot a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az 1313/2013/EU határozat 33. cikkének (1) bekezdése szerinti bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2019/570 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1a. cikk a következőképpen módosul:

a)

A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.   »3-as típusú sürgősségi segélyszolgálati csoport (orvosi beutalóval érkező [átirányított] betegek számára nyújtott fekvőbeteg-ellátás)«: egy egészségügyi személyzetből és más kulcsszemélyzetből álló, bevetésre kész csoport, amely megfelelő képzéssel és felszereléssel rendelkezik katasztrófa által érintett betegek kezeléséhez, és komplex sebészeti fekvőbeteg-ellátást nyújt átirányított betegek számára, beleértve az intenzív betegellátási képességet is;”.

b)

A cikk a következő 3. ponttal egészül ki:

„3.   »virtuális menedékhelyi kapacitástartalék«: kiválasztott beszállítókkal létrehozott olyan egy vagy több megállapodás, amelynek alapján a beszállító kérésre előre meghatározott időkeretben meghatározott mennyiségű konkrét eszközt szállít.”

2.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

Az ötödik franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„–

a vegyi, a biológiai, a radiológiai és a nukleáris incidensek területén igénybe vehető képességek,”.

ii.

A bekezdés a következő hatodik franciabekezdéssel egészül ki:

„–

menedékhelyekkel összefüggő képességek.”

b)

A (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

Az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e)

2-es típusú sürgősségi segélyszolgálati csoporttal (sürgősségi sebészeti fekvőbeteg-ellátás) vagy 3-as típusú sürgősségi segélyszolgálati csoporttal (orvosi beutalóval érkező [átirányított] betegek számára nyújtott fekvőbeteg-ellátás) vagy mindkettővel összefüggő képességek;”.

ii.

A h) pont helyébe a következő szöveg lép:

„h)

vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris készletfelhalmozási képességek;”.

iii.

A bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:

„i)

ideglenes menedékhelyekkel összefüggő képességek.”

3.

A 3a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3a. cikk

A rescEU keretébe tartozó evakuáló mentőrepülési képességek, 2-es és 3-as típusú sürgősségi segélyszolgálati csoportokkal összefüggő képességek, egészségügyi készletfelhalmozás, vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris mentesítés, vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris készletfelhalmozási képességek és ideiglenes menedékhelyekkel összefüggő képességek elszámolható költsége

A rescEU-képességek elszámolható költségének meghatározása során az 1313/2013/EU határozat Ia. melléklete szerinti összes költségkategóriát figyelembe kell venni.”

4.

A 3e. cikk (3) és (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A 2. cikk (2) bekezdésének c)–i) pontjában említett rescEU-képességek létrehozása alacsony valószínűségű, de nagy hatású katasztrófákkal kapcsolatos kockázatok kezelése céljából történik.

(4)   Amennyiben a 2. cikk (2) bekezdésének c)–i) pontjában említett rescEU-képességek bevetésére az uniós mechanizmus keretében kerül sor, az 1313/2013/EU határozat 23. cikkének (4b) bekezdésével összhangban az uniós pénzügyi támogatás a műveleti költségek 100 %-át fedezi.”

5.

A melléklet e határozat mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 22-én.

a Bizottság részéről

Janez LENARČIČ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 924. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/570 végrehajtási határozata (2019. április 8.) az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására a rescEU-képességekkel összefüggésben alkalmazandó szabályok megállapításáról, valamint a 2014/762/EU bizottsági végrehajtási határozat módosításáról (HL L 99., 2019.4.10., 41. o.).

(3)  Evaluation Study of Definitions, Gaps and Cost of Response Capacities for the Union Civil Protection Mechanism: https://ec.europa.eu/echo/system/files/2020-01/capacities_study_final_report_public.pdf

(4)  Lásd: Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response (Sphere kézikönyv: Humanitárius charta és a humanitárius reagálás minimumkövetelményei), negyedik kiadás, Genf (Svájc), 2018.

(5)  Lásd: Classification and minimum standards for emergency medical teams (A sürgősségi segélyszolgálati csoportok osztályozása és minimumkövetelményei), Egészségügyi Világszervezet, 2021.


MELLÉKLET

Az (EU) 2019/570 végrehajtási határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 5. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„5.

2-es típusú sürgősségi segélyszolgálati csoporttal (sürgősségi sebészeti fekvőbeteg-ellátás) vagy 3-as típusú sürgősségi segélyszolgálati csoporttal (orvosi beutalóval érkező [átirányított] betegek számára nyújtott fekvőbeteg-ellátás) vagy mindkettővel összefüggő képességek

Feladatok

A 2-es típus (sürgősségi sebészeti fekvőbeteg-ellátás) vagy a 3-as típus (orvosi beutalóval érkező [átirányított] betegek számára nyújtott fekvőbeteg-ellátás) vagy mindkettő biztosítása a sürgősségi segélyszolgálati csoportokra vonatkozó globális WHO-kezdeményezésben foglaltaknak megfelelően

Szakellátó vagy támogató funkciók biztosítása, szükség esetén a sürgősségi segélyszolgálati csoportokra vonatkozó globális WHO-kezdeményezésben foglaltaknak megfelelő szakellátó csoportokon keresztül is

Képességek

Minimális kezelési képesség a sürgősségi segélyszolgálati csoportokra vonatkozó globális WHO-kezdeményezésben foglalt követelményeknek megfelelően, ha azok rendelkezésre állnak

Nappali és éjszakai szolgálat (szükség esetén napi 24 órában, a hét minden napján)

Fő alkotóelemek

A sürgősségi segélyszolgálati csoportokra vonatkozó globális WHO-kezdeményezésben foglalt követelményeknek megfelelően, ha azok rendelkezésre állnak

Önellátási képesség

A csoport a bevetés teljes időtartama alatt biztosítja a sürgősségi segélyszolgálati csoportokra vonatkozó globális WHO-kezdeményezésben foglalt követelményeknek megfelelő önellátást. A 2014/762/EU határozat 12. cikke alkalmazandó

Bevethetőség

Képesség a felajánlás elfogadása után 48–72 órán belüli indulásra, valamint képesség a helyszíni operatív tevékenység megkezdésére a sürgősségi segélyszolgálati csoportokra vonatkozó globális WHO-kezdeményezésben foglaltaknak megfelelően

Képesség az operatív tevékenység végzésére a sürgősségi segélyszolgálati csoportokra vonatkozó globális WHO-kezdeményezésben foglalt követelményeknek megfelelően”.

2.

A melléklet a következő 9. szakasszal egészül ki:

„9.

Ideglenes menedékhelyekkel összefüggő képességek

Feladatok

Legalább lakhatási, higiéniai és tisztálkodási célra, valamint alapvető orvosi ellátás és társas összejövetelek céljára igénybe vehető helyiségeket magukban foglaló ideiglenes menedékhelyek biztosítása az érintett lakoság számára

Személyzet biztosítása szükség szerint a menedékhelymodulok mozgatásához, rendelkezésre bocsátásához, összeszereléséhez, használatba adásához és karbantartásához. Átadás-átvétel esetén az érintett (helyi és/vagy nemzetközi) személyek kiképzése a távozás előtt

Képességek

Egyidejű bevetés esetén legalább 5000 fő elhelyezésére alkalmas menedékhelyi kapacitás (1)

A képességet menedékhelymodulokból álló fizikai kapacitástartalék vagy virtuális menedékhelyi kapacitástartalék vagy a kettő kombinációja formájában kell biztosítani

Fő alkotóelemek

Fűtéssel (télre), megfelelő szellőzőrendszerrel (nyárra), továbbá alapvető berendezési tárgyakkal, például ágyakkal és hálózsákokkal és/vagy takarókkal felszerelt elhelyezési egységek

Tisztálkodási és higiéniai helyiségek

Egészségügyi szoba alapvető orvosi ellátás céljára

Többcélú létesítmények ételkészítéshez és étkezéshez, ivóvíz biztosításához és társas összejövetelekhez

Áramfejlesztő berendezés és világítófelszerelés

Alapvető higiéniai egységcsomagok

Megfelelő tárolólétesítmények az Unióban  (2), logisztika, valamint megfelelő készletfelhalmozás-követő rendszer

Megfelelő eljárásrend a modulok megfelelő szállításához és helyszínre juttatásához

Megfelelően képzett személyzet és eszközök a fizikai eszközöknek az érintett területen való mozgatásához, rendelkezésre bocsátásához, összeszereléséhez, használatba adásához és karbantartásához

Önellátási képesség

Képesség az önellátás biztosítására a bevetés első 96 órájában

A 2014/762/EU határozat 12. cikke alkalmazandó

Bevethetőség

Képesség a fizikai kapacitástartalék indítására a felajánlás elfogadása után 24 órán belül

A misszió időtartamát és az esetleges átadás-átvételi folyamat megkezdésének időpontját az érintett országgal egyetértésben kell meghatározni


(1)  A menedékhelyi elhelyezést a »Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response« (»Sphere kézikönyv: Humanitárius charta és a humanitárius reagálás minimumkövetelményei«) című kiadvány »Shelter and Settlement« (»Menedékhelyek és elhelyezés«) című fejezetében található elhelyezési minimumkövetelményeknek megfelelően kell biztosítani. Figyelmet kell fordítani a kiszolgáltatott helyzetű személyek igényeire.

(2)  A tárolólétesítmények logisztikája szempontjából »Unió« alatt a tagállamok és az uniós polgári védelmi mechanizmusban részt vevő államok területe értendő.”