2022.2.18.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 38/5


A TANÁCS (KKBP) 2022/227 HATÁROZATA

(2022. február 17.)

a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. február 15-én elfogadta a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozatot (1).

(2)

A 2011/101/KKBP határozat felülvizsgálata alapján a korlátozó intézkedéseket 2023. február 20-ig meg kell hosszabbítani. Azokat a Tanácsnak a zimbabwei politikai és biztonsági fejlemények fényében folyamatos felülvizsgálat alatt kell tartania.

(3)

Három személyt törölni kell a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 2011/101/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékéből, és a 2011/101/KKBP határozat II. mellékletét el kell hagyni.

(4)

A 2011/101/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/101/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

(1)   Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)   Ezt a határozatot 2023. február 20-ig kell alkalmazni.

(3)   Ezt a határozatot folyamatos felülvizsgálat alatt kell tartani, és ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy annak célkitűzései nem valósultak meg, a határozatot adott esetben meg kell újítani vagy módosítani kell.”

2.

Az I. melléklet az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

3.

A II. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN


(1)  A Tanács 2011/101/KKBP határozata (2011. február 15.) a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 42., 2011.2.16., 6. o.).


MELLÉKLET

A 2011/101/KKBP határozat I. mellékletének „I. Személyek” című részében törölni kell a következő személyekre vonatkozó bejegyzéseket:

„2.

MUGABE, Grace

szül.: 1965.7.23.

útlevélszám: AD001159

személyazonosító igazolvány száma: 63-646650Q70

A ZANU–PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front – Zimbabwei Afrikai Nemzeti Unió – Patrióta Front) Női Ligájának korábbi titkára; részt vesz a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását és a jogállamiságot súlyosan aláásó tevékenységekben. 2002-ben kisajátította az Iron Mask Estate gazdaságot; a gyanú szerint jogellenes módon nagy profitra tesz szert a gyémántbányászatból.

5.

CHIWENGA, Constantine

alelnök

a Zimbabwei Védelmi Erők korábbi parancsnoka, nyugállományba vonult tábornok, szül.: 1956.8.25.

útlevélszám: AD000263

személyazonosító igazolvány száma: 63-327568M80

alelnök és a Zimbabwei Védelmi Erők (Zimbabwe Defence Forces) korábbi parancsnoka. A közös műveleti parancsnokság tagja, és részt vesz az elnyomó állami politika alakításában vagy irányításában. Felhasználta a hadsereget gazdaságok kisajátításához. A 2008-as választások során a fő megszervezője volt az elnökválasztás második fordulóját kísérő erőszaknak.

7.

SIBANDA, Phillip Valerio (más néven: Valentine)

a Zimbabwei Védelmi Erők parancsnoka

a Zimbabwei Nemzeti Hadsereg korábbi parancsnoka, tábornok, szül.: 1956.8.25. vagy 1954.12.24.

személyazonosító igazolvány száma: 63-357671H26

A Zimbabwei Védelmi Erők (Zimbabwe Defence Forces) parancsnoka és a Zimbabwei Nemzeti Hadsereg (Zimbabwe National Army) korábbi parancsnoka. Magas rangú katonatiszt kormányzati kapcsolatokkal, és részt vesz az elnyomó állami politika alakításában vagy irányításában.”