2022.2.9.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/19


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/171 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. február 2.)

a „Win It On The Pitch” (Nyerj a pályán!) elnevezésű európai polgári kezdeményezésnek az (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvántartásba vétele iránti kérelemről

(az értesítés a C(2022) 630. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai polgári kezdeményezésről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottsághoz 2021. szeptember 30-án benyújtották a „Nyerj a pályán!” elnevezésű európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vétele iránti kérelmet.

(2)

A kezdeményezés az alábbi három dokumentum elfogadását tűzte ki célul: (1) tanácsi ajánlás a labdarúgás értékeken, szolidaritáson, fenntarthatóságon és nyílt versenyeken alapuló európai modelljének védelméről, amely uniós keretet és iránymutatást biztosít a labdarúgás európai modelljének védelmére irányuló tagállami fellépésekhez, (2) bizottsági iránymutatás az uniós versenyszabályoknak a sportra való alkalmazásáról, valamint 3) egy bizottsági közlemény, amelynek célja „az európai sport lehető legszilárdabb, jövőbemutató modelljének megteremtése, kitérve arra is, hogy az európai szurkolók és a polgárok mit várnak a sporttól Európában”.

(3)

Az (EU) 2019/788 rendelet 1. cikke szerint egy kezdeményezés akkor vehető nyilvántartásba, ha arra kéri fel a Bizottságot, hogy hatáskörén belül terjesszen elő uniós jogi aktusra irányuló javaslatot a Szerződések végrehajtása céljából. Bár a Bizottság hatáskörrel rendelkezik arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. cikke alapján a kezdeményezés 1. célkitűzése szerinti, tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot fogadjon el, a 2. és a 3. célkitűzés eredeti megfogalmazása nem kérte fel a Bizottságot „uniós jogi aktusra irányuló javaslat” elfogadására. E célkitűzések csupán arra kérték a Bizottságot, hogy fogadjon el iránymutatást és egy bizottsági közleményt.

(4)

A Bizottság 2021. október 27-én az (EU) 2019/788 rendelet 6. cikkének (4) bekezdésével összhangban tájékoztatta a szervezői csoportot, hogy értékelése szerint az említett rendelet 6. cikke (3) bekezdésének a), d) és e) pontjában meghatározott nyilvántartásba vételi követelmények teljesülnek, és hogy a 6. cikk (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelmény nem alkalmazandó. A Bizottság azonban azt is jelezte, hogy a kezdeményezés 2021. szeptember 30-i kérelemben szereplő szövege alapján nem áll módjában megállapítani, hogy az megfelel az (EU) 2019/788 rendelet 6. cikke (3) bekezdésének c) pontjában foglalt követelménynek.

(5)

Ennek eredményeként a szervezők 2022. január 3-án benyújtották a Bizottsághoz a kezdeményezés módosított változatát.

(6)

A kezdeményezésben felkérik a Bizottságot egy tanácsi ajánlásra irányuló javaslat elfogadására, amely uniós keretet és iránymutatást biztosít a tagállami fellépésekhez azzal a céllal, hogy megvédje a labdarúgás európai modelljét, elismerje a sportnak az európai társadalomban képviselt társadalmi értékét és a sport sajátos természetét az uniós versenyszabályok tekintetében, valamint hogy megerősítse az európai sport jövőjével és irányításával kapcsolatos uniós jövőképet és hosszú távú szakpolitikát.

(7)

A kezdeményezés tárgyáról, célkitűzéseiről és hátteréről szóló további részleteket a melléklet tartalmazza. A szervezők egy másik dokumentumban további információkkal szolgáltak a kezdeményezésükről.

(8)

Amennyiben a kezdeményezés olyan tanácsi ajánlás elfogadására irányul, amely azt a célt kívánja elérni, hogy az Unió a sport sajátos természetére, az önkéntes részvételen alapuló szerkezeti sajátosságaira, valamint a társadalomban és a nevelésben betöltött szerepére tekintettel hozzájáruljon az európai sport előmozdításhoz, a Bizottság hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a Szerződés 165. cikke alapján jogi aktusra irányuló javaslatot terjesszen elő.

(9)

A fenti okokból a kezdeményezés egyetlen része sem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra irányuló javaslatot terjesszen elő.

(10)

Ez a következtetés nem érinti annak vizsgálatát, hogy a Bizottság fellépéséhez szükséges konkrét tényszerű és érdemi feltételek – beleértve az arányosság és a szubszidiaritás elvének való megfelelést, továbbá az alapvető jogokkal való összeegyeztethetőséget – ebben az esetben teljesülnének-e.

(11)

A szervezői csoport megfelelő bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy a kezdeményezés megfelel az (EU) 2019/788 rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az említett rendelet 5. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével összhangban kijelölte a kapcsolattartó személyeket.

(12)

A kezdeményezés nem nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű, illetve nem nyilvánvalóan ellentétes az Uniónak az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében foglalt értékeivel és az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített jogokkal.

(13)

A „Nyerj a pályán!” elnevezésű kezdeményezést ezért nyilvántartásba kell venni.

(14)

Az a következtetés, hogy a nyilvántartásba vételnek az (EU) 2019/788 rendelet 6. cikke (3) bekezdése szerinti feltételei teljesülnek, nem jelenti azt, hogy a Bizottság bármilyen módon megerősítené a kezdeményezés tartalmának ténybeli helytállóságát, ami a kezdeményezés szervezői csoportjának kizárólagos felelőssége. A kezdeményezés tartalma csak a szervezői csoport véleményét fejezi ki, és semmilyen módon nem tükrözi a Bizottság álláspontját,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A „Nyerj a pályán!” elnevezésű európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételre kerül.

2. cikk

E határozat címzettje a „Nyerj a pályán!” elnevezésű európai polgári kezdeményezés szervezői csoportja, amelyet kapcsolattartó személyként Ronan EVAIN és Martha MESTRE GENS VIDA DA CONCEIÇÃO képvisel.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 2-án.

a Bizottság részéről

Věra JOUROVÁ

alelnök


(1)  HL L 130., 2019.5.17., 55. o.