2021.12.29.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 465/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2325 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. december 16.)

az ökológiai termékek Unióba történő behozatala tekintetében a 834/2007/EK tanácsi rendelet 33. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján elismert harmadik országok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékének az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti összeállításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 48. cikke (3) bekezdésére és 57. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/848 rendelet 45. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontja értelmében valamely termék akkor importálható az Unióba ökológiai termékként vagy átállási termékként való forgalomba hozatal céljából, ha megfelel egy elismert harmadik ország uniós szabályokkal egyenértékű termelési és ellenőrzési szabályainak, és azt olyan, a megfelelést tanúsító ellenőrzési tanúsítvány kíséretében hozzák be az Unió területére, amelyet az említett harmadik ország illetékes hatóságai, ellenőrző hatóságai vagy ellenőrző szervei állítottak ki. Az említett rendelet 48. cikkének (1) bekezdése egyértelművé teszi, hogy ebben az összefüggésben azok a harmadik országok minősülnek elismert harmadik országnak, amelyeket a 834/2007/EK tanácsi rendelet (2) 33. cikkének (2) bekezdése értelmében az egyenértékűség szempontjából elismertek.

(2)

A szóban forgó elismerés érvényessége 2026. december 31-én lejár. Az érintett harmadik országok az (EU) 2018/848 rendelet 47. cikke szerinti, kereskedelmi megállapodás keretében történő elismerés rendszerére való áttérés zökkenőmentessége érdekében az említett időpontig továbbra is elismertnek minősülnek, amennyiben továbbra is gondoskodnak arról, hogy ökológiai termelési és ellenőrzési szabályaik egyenértékűek legyenek a hatályban lévő releváns uniós szabályokkal, valamint hogy megfeleljenek az elismerésük Bizottság általi felügyeletére vonatkozóan az (EU) 2021/1342 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (3) előírt valamennyi követelménynek.

(3)

Az elismert harmadik országok e rendelet útján megállapított jegyzéke az 1235/2008/EK bizottsági rendelet (4) III. mellékletében közzétett jegyzéken alapul, Chile, az Egyesült Királyság és Svájc kivételével, mely országok esetében az ökológiai termékekkel folytatott kereskedelemre külön szabályozás vonatkozik. Az alapul szolgáló jegyzék legutóbbi módosítása óta egyes harmadik országok által a Bizottsághoz eljuttatott új információk fényében azonban figyelembe kell venni bizonyos változásokat, és a jegyzéket azoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

Az Argentína által szolgáltatott információk szerint az „Argencert” ellenőrző szerv neve „Ecocert Argentina SA”-ra változott.

(5)

Costa Rica arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy illetékes hatósága törölte a „Control Union Perú” és a „Primus Labs.com CR S.A.” ellenőrző szervet a Costa Rica által elismert ellenőrző szervek jegyzékéből.

(6)

Ami Indiát illeti, több ezer tonna összmennyiségű, állítólagosan ökológiai termeléssel előállított, etilén-oxiddal szennyezett szezámmag nagyszámú szállítmányának behozatalára került sor a szóban forgó harmadik országból, nevezetesen olyan gazdasági szereplők részéről, amelyeket az India felügyelete alatt álló ellenőrző szervek ellenőriztek, és e szállítmányokkal összefüggésben mintegy 90 értesítés érkezett az Ökogazdálkodási Információs Rendszeren keresztül. Úgy tűnik, hogy – az emberre nézve rákkeltő hatású – etilén-oxidnak az ökológiai termékekben való jelenlétére már 2020 előtt fény derült. Az elmúlt három évtizedben több különböző megbízható módszert dolgoztak ki az etilén-oxid elemzéséhez, következésképpen megvolt a lehetőség az ilyen szennyeződések kimutatására. Ami az Ökogazdálkodási Információs Rendszeren keresztüli értesítéseket illeti, a szállítmányokban észlelt szennyeződés mértéke általában messze meghaladta az etilén-oxid tekintetében megállapított szermaradék-határértéket, noha a pontos szennyezettségi szint szállítmányonként eltérő volt. Ez a fogyasztók megtévesztéséhez és egyszersmind jelentős egészségügyi kockázat felmerüléséhez vezetett. Az etilén-oxiddal való szennyeződés előfordulása és a megállapított magas koncentrációk, valamint az, hogy a szennyeződések eseteiben érintett, az indiai illetékes hatóság felügyelete alatt álló ellenőrző szervek nem tettek lépéseket annak érdekében, hogy kezeljék az ellenőrzési rendszer hibás működésének kiváltó okait, továbbá a szóban forgó ellenőrző szervek és az illetékes hatóság által meghozott korrekciós intézkedések nem megfelelő volta aláássák az ellenőrzéseknek és magának a felügyeletnek a megbízhatóságát. Ezenkívül a Bizottsághoz eljuttatott információk alapján úgy tűnik, hogy az Ökogazdálkodási Információs Rendszeren keresztül benyújtott értesítések által érintett ellenőrző szervek némelyike nem tartotta tiszteletben az India számára az Unióba importálható termékek tekintetében megadott elismerés hatályát. Mindezen okokból kifolyólag és az (EU) 2021/1342 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének a) pontjával összhangban indokolt úgy rendelkezni, hogy a következő ellenőrző szervek ne szerepelhessenek az indiai illetékes hatóság által elismert ellenőrző szervek jegyzékében: „CU Inspections India Pvt Ltd”, „Ecocert India Pvt Ltd”, „Indian Organic Certification Agency (Indocert)”, „Lacon Quality Certifications Pvt Ltd” és „OneCert International Private Limited”.

(7)

Az 1235/2008/EK rendeletnek az (EU) 2020/2196 bizottsági végrehajtási rendelettel (5) módosított III. melléklete tévesen rendelte a JP-BIO-038 kódszámot a „Japan Agricultural Standard Certification Alliance” ellenőrző szervhez, ugyanis ezt a kódszámot az (EU) 2020/25 bizottsági végrehajtási rendelet (6) már hozzárendelte az „Akatonbo” ellenőrző szervhez. A „Japan Agricultural Standard Certification Alliance” ellenőrző szervet ezért egy másik kóddal kell ellátni.

(8)

A Koreai Köztársaság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy illetékes hatósága felvette az „ORGANIC PROMOTION” ellenőrző szervet az említett illetékes hatóság által elismert ellenőrző szervek jegyzékébe.

(9)

Új-Zéland arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy illetékes hatóságának neve megváltozott.

(10)

Az (EU) 2018/848 rendelet fokozatosan megszünteti azt a rendszert, amelynek keretében a Bizottság a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdése alapján ellenőrző hatóságokat és ellenőrző szerveket ismer el abból a célból, hogy e hatóságok, illetve szervek harmadik országokban ellenőrzéseket végezzenek és tanúsítványokat adjanak ki a termékek Unióba irányuló importjára vonatkozóan, és egyúttal az uniós szabályokban foglaltakkal egyenértékű garanciákat nyújtsanak az érintett termékek tekintetében. Mivel az említett ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek számára elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy felkészülhessenek az uniós szabályoknak megfelelő termékek behozatala tekintetében történő elismerésükre, elismerésük 2024. december 31-én jár le, feltéve, hogy megfelelnek az elismerésük Bizottság általi felügyeletére vonatkozóan az (EU) 2021/1342 felhatalmazáson alapuló rendeletben előírt valamennyi követelménynek.

(11)

Az elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek e rendelet útján megállapított jegyzéke az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében közzétett jegyzéken alapul. Az alapul szolgáló jegyzék legutóbbi módosítása óta a Bizottsághoz beérkezett új információk és felvételre irányuló új kérelmek fényében azonban a jegyzékben bizonyos változtatásokat kell végrehajtani. Az 1235/2008/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság csak a 834/2007/EK rendeletnek megfelelően, 2021. június 30-ig benyújtott hiánytalan kérelmeket vette figyelembe.

(12)

Az „A CERT European Organization for Certification S.A.” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján az említett szerv elismerésének hatályát az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő vonatkozó bejegyzés 3. pontjában felsorolt összes harmadik ország tekintetében indokolt kiterjeszteni a B, a C és az E termékkategóriára.

(13)

Az „AfriCert Limited” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni az említett szerv elismerésének hatályát Dél-Afrikára, Egyiptomra, Elefántcsontpartra és Etiópiára az A, a B és a D termékkategória tekintetében, valamint Burundira, Ghánára, Kenyára, a Kongói Demokratikus Köztársaságra, Ruandára, Tanzániára és Ugandára a D termékkategória tekintetében.

(14)

Az „Albinspekt” a nevének módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján a Bizottság indokoltnak tartja az említett ellenőrző szerv nevét „Albinspekt bio.inspecta”-ra cserélni. A Bizottság továbbá tájékoztatást kapott arról, hogy az ellenőrző szerv címének néhány részlete megváltozott.

(15)

Az „Australian Certified Organic” a címének megváltozásáról tájékoztatta a Bizottságot.

(16)

A „BaŞak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni az említett szerv elismerésének hatályát az Egyesült Arab Emírségekre az A és a D termékkategória tekintetében.

(17)

Az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, az (EU) 2021/689 tanácsi határozattal (7) megkötött kereskedelmi és együttműködési megállapodás a benne részes két fél által jelenleg alkalmazott ökológiai jogszabályok és ellenőrzési rendszer egyenértékűségének kölcsönös elismerését írja elő. Következésképpen a „Biodynamic Association Certification”, az „Organic Farmers & Growers C. I. C.”, az „Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd”, az „Organic Food Federation”, a „Quality Welsh Food Certification Ltd” és a „Soil Association Certification Limited” ellenőrző szerveknek az (EU) 2020/2196 végrehajtási rendelettel megadott, az Egyesült Királyságból származó ökológiai termékek behozatala tekintetében történő elismerését vissza kell vonni.

(18)

A „Bio.inspecta AG” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni az említett szerv elismerésének hatályát Egyiptomra az A, a B, a D, az E és az F termékkategória tekintetében, valamint Thaiföldre az A, a B, a D és az E termékkategória tekintetében, továbbá indokolt kiterjeszteni a Benin tekintetében megadott elismerés hatályát a D termékkategóriára, a Törökország tekintetében megadott elismerés hatályát pedig a B termékkategóriára.

(19)

A „Bureau Veritas Certification France SAS” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt visszavonni az említett szerv számára az A kategóriára vonatkozóan Madagaszkár tekintetében megadott elismerést, továbbá indokolt visszavonni a szerv elismerését Marokkó, Mauritius, Monaco és Nicaragua tekintetében.

(20)

A „CCPB srl” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni az említett szerv elismerésének hatályát Líbiára az A, a B és a D termékkategória tekintetében, továbbá indokolt kiterjeszteni a Vietnám tekintetében megadott elismerés hatályát az A, a B, a C és az E termékkategóriára.

(21)

A „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni az említett szerv elismerésének hatályát Angolára, Bissau-Guineára, Jordániára, Ománra, Trinidad és Tobagóra az A, a B és a D termékkategória, valamint Afganisztánra és Srí Lankára az A és a D termékkategória tekintetében, továbbá indokolt kiterjeszteni az Irán tekintetében megadott elismerés hatályát a B, a Kolumbia és Peru tekintetében megadott elismerés hatályát a C, a Törökország tekintetében megadott elismerés hatályát pedig a C és az F termékkategóriára.

(22)

A „Certificadora Biotropico S.A.” jogállásának módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy indokolt az ellenőrző szerv nevét „Certificadora Biotropico SAS”-ra cserélni.

(23)

A „Certisys” címváltozásról tájékoztatta a Bizottságot.

(24)

A „Control Union Certifications” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni az említett szerv elismerésének hatályát a Salamon-szigetekre, Szamoára, Szaúd-Arábiára és Vanuatura az A, a D és az F termékkategória tekintetében, valamint Argentínára a C és a D termékkategória tekintetében, továbbá indokolt kiterjeszteni a Banglades tekintetében megadott elismerés hatályát az A, a Kuba és Namíbia tekintetében megadott elismerés hatályát a B, a Katarra vonatkozó elismerés hatályát a B és az E, a Guatemala, Kenya, Nicaragua és Salvador tekintetében megadott elismerés hatályát a C, a Costa Rica tekintetében megadott elismerés hatályát a D, a Bosznia-Hercegovina és Chile vonatkozásában megadott elismerés hatályát pedig az E termékkategóriára.

(25)

A „CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti.” a 834/2007/EK rendelet alapján az egyenértékűség szempontjából elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékébe való felvételét kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján Törökország tekintetében indokolt elismerni az említett ellenőrző szervet az A és a D termékkategória vonatkozásában.

(26)

Az „Ecocert SA” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni az említett szerv elismerésének hatályát Bahreinre az A és a B, Bhutánra és Gabonra az A és a D, a Maldív-szigetekre a D, Katarra az A, a B és a D, valamint Saint-Barthélemyre az A, a B, a D és az E termékkategória tekintetében. Indokolt továbbá kiterjeszteni az elismerés hatályát Kamerun, Lesotho, Mauritius, a megszállt palesztin terület, Mozambik, Namíbia, Örményország, Ruanda, Uganda és Zambia tekintetében az F termékkategóriára, Banglades, India, Srí Lanka, Szaúd-Arábia és Togo esetében a B termékkategóriára, Botswana, Etiópia, Malawi, Szváziföld és Tanzánia vonatkozásában az E és az F termékkategóriára, Egyiptom és Kuvait esetében az E termékkategóriára, Jordánia, Omán és Pakisztán tekintetében a B és az E termékkategóriára, Nigériát illetően pedig a B, az E és az F termékkategóriára. Ezenkívül az „Ecocert SA”-tól kapott felvilágosítás alapján Banglades tekintetében vissza kell vonni a szóban forgó szerv C termékkategóriára vonatkozó elismerését.

(27)

Az „Ecoglobe” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni az említett szerv elismerésének hatályát az Egyesült Arab Emírségekre és Egyiptomra az A, a B és a D termékkategória tekintetében.

(28)

Az „Ecogruppo Italia” címének megváltozásáról tájékoztatta a Bizottságot.

(29)

Az „EGYCERT Ltd” a 834/2007/EK rendelet alapján az egyenértékűség szempontjából elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékébe való felvételét kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Ghána, Kína, Kuvait, Pakisztán, Szaúd-Arábia, Szudán és Törökország tekintetében indokolt elismerni az említett ellenőrző szervet az A és a D termékkategória vonatkozásában.

(30)

Az „EKO-CONTROL SK s.r.o.” a 834/2007/EK rendelet alapján az egyenértékűség szempontjából elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékébe való felvételét kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján Moldova, Oroszország és Szerbia tekintetében indokolt elismerni az említett ellenőrző szervet az A termékkategória vonatkozásában.

(31)

A „Food Safety SA” a 834/2007/EK rendelet alapján az egyenértékűség szempontjából elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékébe való felvételét kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján Paraguay és Uruguay tekintetében az A, a B és a D termékkategóriák vonatkozásában, Argentína tekintetében pedig a D termékkategória vonatkozásában indokolt elismerni az említett ellenőrző szervet.

(32)

Az „IBD Certificações Ltda.” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján Kína tekintetében indokolt kiterjeszteni az említett szerv elismerésének hatályát a B termékkategóriára.

(33)

A „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni az említett szerv elismerésének hatályát Jamaicára és Trinidad és Tobagóra az A, a D és az F termékkategória tekintetében, továbbá indokolt kiterjeszteni a Costa Ricára vonatkozó elismerés hatályát a B, a Nicaragua, Panama, Peru és Venezuela tekintetében megadott elismerés hatályát pedig a C termékkategóriára.

(34)

A „LACON GmbH” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt visszavonni az említett szerv elismerését Brazília, a Dominikai Köztársaság, Kuba és Mexikó tekintetében, ugyanakkor indokolt kiterjeszteni elismerésének hatályát Iránra az A, a B és a D termékkategória tekintetében.

(35)

A „Mayacert” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni az említett szerv elismerésének hatályát Ecuadorra, Iránra és Törökországra az A és a D termékkategória tekintetében, valamint Indiára a D termékkategória tekintetében.

(36)

A „NASAA Certified Organic Pty Ltd” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy indokolt kiterjeszteni az említett szerv elismerésének hatályát Bangladesre, Bhutánra, Bruneire, Fidzsire, Francia Polinéziára, a Fülöp-szegetekre, Hongkongra, Kambodzsára, Kiribatira, Laoszra, a Marshall-szigetekre, Mianmarra/Burmára, Mikronéziára, Naurura, Palaura, Thaiföldre, Tuvalura, Új-Kaledóniára, Vanuatura, Vietnámra, valamint Wallis és Futunára az A, a B és a D termékkategória tekintetében, továbbá Indiára a B és a D termékkategóriát illetően.

(37)

Az „Oregon Tilth” a címének megváltozásáról tájékoztatta a Bizottságot.

(38)

Az „Organic Control System” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni az említett szerv számára Észak-Macedónia és Montenegró tekintetében megadott elismerés hatályát a B termékkategóriára, a Bosznia-Hercegovina és Szerbia tekintetében megadott elismerés hatályát pedig a B és az E termékkategóriára.

(39)

Az „Organic Standard” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni az említett szerv számára Grúzia és Moldova tekintetében megadott elismerés hatályát a C, az E és az F termékkategóriára, a Kazahsztán tekintetében megadott elismerés hatályát pedig a C és az F termékkategóriára.

(40)

Az „Organización Internacional Agropecuaria” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni az említett szerv elismerésének hatályát Kínára az A és a D termékkategória tekintetében.

(41)

Az „Organska Kontrola” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni az említett szerv elismerésének hatályát Azerbajdzsánra az A, a B és a D termékkategória tekintetében.

(42)

Az „ORSER” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni az említett szerv elismerésének hatályát Moldovára, Oroszországra, Szerbiára, Ukrajnára és Üzbegisztánra az A, a D és az E termékkategória tekintetében.

(43)

A „SIA »Sertifikācijas un testēšanas centrs«” címváltozásról tájékoztatta a Bizottságot.

(44)

Az „SRS Certification GmbH” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni az említett szerv elismerésének hatályát Burkina Fasóra, Elefántcsontpartra, Ghánára, Kongóra, Szenegálra, Szingapúrra és Togóra az A, a D és az E termékkategória tekintetében, továbbá Csádra, Egyenlítői-Guineára, a Fülöp-szigetekre, Gabonra, Indonéziára, Kambodzsára, Kamerunra, Kenyára, a Kongói Demokratikus Köztársaságra, a Közép-afrikai Köztársaságra, Laoszra, Malajziára, Mianmarra/Burmára, Nigerre, Örményországra, Pakisztánra, Ruandára, Srí Lankára, Thaiföldre és Vietnámra az A és a D termékkategória tekintetében.

(45)

A „The First Agricultural Co., for Registration, Inspection and Certification Limited Liability (TAWTHIQ)” a 834/2007/EK rendelet alapján az egyenértékűség szempontjából elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékébe való felvételét kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján Egyiptom, Szaúd-Arábia és Üzbegisztán tekintetében indokolt elismerni az említett ellenőrző szervet az A és a D termékkategória vonatkozásában.

(46)

A „TÜV Nord Integra” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján indokolt kiterjeszteni az említett szerv elismerésének hatályát Gambiára az A és a D termékkategória tekintetében.

(47)

Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében ezt a rendeletet az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától kell alkalmazni. Az (EU) 2018/848 rendelet 48. cikkének (1) bekezdése értelmében a harmadik országok számára a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése alapján az egyenértékűség szempontjából megadott elismerés érvényessége 2026. december 31-én jár le. Az (EU) 2018/848 rendelet 57. cikkének (1) bekezdése értelmében az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek számára a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdése alapján megadott elismerés érvényessége legkésőbb 2024. december 31-én jár le.

(48)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az elismert harmadik országok jegyzéke

A 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése alapján az egyenértékűség szempontjából elismert harmadik országok jegyzékét e rendelet I. melléklete tartalmazza.

2. cikk

Az elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzéke

A 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdése alapján az egyenértékűség szempontjából elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékét e rendelet II. melléklete tartalmazza.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Az 1. cikket 2026. december 31-ig kell alkalmazni.

A 2. cikket 2024. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. december 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 150., 2018.6.14., 1. o.

(2)  A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2021/1342 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 27.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termékek behozatalával kapcsolatos, a 834/2007/EK tanácsi rendelet 33. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti elismerés felügyelete érdekében a harmadik országok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek által megosztandó információkra vonatkozó szabályokkal, valamint az e felügyelet gyakorlása során hozandó intézkedésekkel való kiegészítéséről (HL L 292., 2021.8.16., 20. o.).

(4)  A Bizottság 1235/2008/EK rendelete (2008. december 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (HL L 334., 2008.12.12., 25. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2020/2196 végrehajtási rendelete (2020. december 17.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról (HL L 434., 2020.12.23., 31. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2020/25 végrehajtási rendelete (2020. január 13.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről (HL L 8., 2020.1.14., 18. o.).

(7)  A Tanács (EU) 2021/689 határozata (2021. április 29.) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak, valamint az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről (HL L 149., 2021.4.30., 2. o.).


I. MELLÉKLET

AZ ELISMERT HARMADIK ORSZÁGOK 1. CIKKBEN EMLÍTETT JEGYZÉKE ÉS A VONATKOZÓ ADATOK

Megjegyzés:

A 834/2007/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdése f) pontjának megfelelően az átállási időszak során tenyészett állatok és előállított állati termékek nem forgalmazhatók az Unióban az említett rendelet 23. és 24. cikke szerinti, a termékek címkézésében és reklámozásában használt jelölésekkel. Ezeket a termékeket ezért az e mellékletben felsorolt valamennyi harmadik ország tekintetében ki kell zárni a B és a D termékkategóriára vonatkozó elismerés köréből.

ARGENTÍNA

1.

Termékkategóriák:

Termékkategória

A kategória II. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Élő állatok vagy feldolgozatlan állati termékek

B

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (1)

D

 

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

2.

Származás: az A, a B és az F kategóriába tartozó, Argentínában előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Argentínában feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Argentínában állították elő.

3.

Termelési szabvány: Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.

Illetékes hatóság: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.

Ellenőrző szervek:

Kódszám

Név

Internetcím

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Ecocert Argentina SA

https://www.ecocert.com/es-AR/home

AR-BIO-003

LETIS S.A.

www.letis.org

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek: az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:2026. december 31.

AUSZTRÁLIA

1.

Termékkategóriák:

Termékkategória

A kategória II. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (2)

D

Alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló termékek

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

2.

Származás: az A és az F kategóriába tartozó, Ausztráliában előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Ausztráliában feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Ausztráliában állították elő.

3.

Termelési szabvány: National standard for organic and bio-dynamic produce (az ökológiai és a biodinamikus termelésre vonatkozó nemzeti szabvány).

4.

Illetékes hatóság: Department of Agriculture and Water Resources (http://www.agriculture.gov.au)

5.

Ellenőrző szervek:

Kódszám

Név

Internetcím

AU-BIO-001

ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

AU-BIO-007

Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

https://www.sxcertified.com.au

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek: az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:2026. december 31.

KANADA

1.

Termékkategóriák:

Termékkategória

A kategória II. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Élő állatok vagy feldolgozatlan állati termékek

B

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek

D

 

Feldolgozott, takarmányként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek

E

 

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

2.

Származás: az A, a B és az F kategóriába tartozó termékek, amelyeket Kanadában állítottak elő, valamint a D és az E kategóriába tartozó, Kanadában ökológiai termeléssel előállított vagy a kanadai jogszabályok szerint importált összetevők felhasználásával készült feldolgozott termékek.

3.

Termelési szabvány: Organic Products Regulation (az ökológiai termékekről szóló rendelet).

4.

Illetékes hatóság: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Ellenőrző szervek:

Kódszám

Név

Internetcím

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS S.A.

www.letis.com.ar

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

http://www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

http://www.quebecvrai.org/

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek: az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:2026. december 31.

COSTA RICA

1.

Termékkategóriák:

Termékkategória vagy termékek

A kategória II. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (3)

D

Kizárólag feldolgozott növényi termékek

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

2.

Származás: az A és az F kategóriába tartozó, Costa Ricában előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Costa Ricában feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Costa Ricában állították elő.

3.

Termelési szabvány: Reglamento sobre la agricultura orgánica

4.

Illetékes hatóság: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

5.

Ellenőrző szervek:

Kódszám

Név

Internetcím

CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A.

www.primusauditingops.com

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek: az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:2026. december 31.

IZRAEL

1.

Termékkategóriák:

Termékkategória vagy termékek

A kategória II. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (4)

D

Alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló termékek

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

2.

Származás: az A és az F kategóriába tartozó, Izraelben előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Izraelben feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Izraelben állították elő vagy Izraelbe importálták:

vagy az Unióból,

vagy harmadik országból egy olyan rendszer keretében, amelyet a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerint egyenértékűnek ismertek el.

3.

Termelési szabvány: Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005 (az ökológiai termékekre vonatkozó szabályokról szóló 5765-2005 számú törvény) és a kapcsolódó rendeletek.

4.

Illetékes hatóság: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Ellenőrző szervek:

Kódszám

Név

Internetcím

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek: az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:2026. december 31.

INDIA

1.

Termékkategóriák:

Termékkategória vagy termékek

A kategória II. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

2.

Származás: az A és az F kategória termékei, amelyeket Indiában termesztettek.

3.

Termelési szabvány: National Programme for Organic Production (az ökológiai termelésre vonatkozó nemzeti program).

4.

Illetékes hatóság: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

5.

Ellenőrző szervek:

Kódszám

Név

Internetcím

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas (India) Pvt. Limited

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-006

TQ Cert Services Private Limited

www.tqcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Pvt. Ltd

www.imocontrol.in

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)

www.usoca.org

IN-ORG-016

Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)

www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society, India (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpsoca.org

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA)

www.ossopca.org

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency (GOPCA)

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org

IN-ORG-027

Karnataka State Organic Certification Agency

www.kssoca.org

IN-ORG-028

Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)

www.ssoca.in

IN-ORG-029

Global Certification Society

www.glocert.org

IN-ORG-030

GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd

www.greencertindia.in

IN-ORG-031

Telangana State Organic Certification Authority

www.tsoca.telangana.gov.in

IN-ORG-032

Bihar State Seed and Organic Certification Agency (BSSOCA)

www.bssca.co.in

IN-ORG-033

Reliable Organic Certification Organization

https://rococert.com

IN-ORG-034

Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)

http://www.agricertbocb.in

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek: az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:2026. december 31.

JAPÁN

1.

Termékkategóriák:

Termékkategória vagy termékek

A kategória II. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (5)

D

Alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló termékek

2.

Származás: az A kategóriába tartozó, Japánban előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Japánban feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Japánban állították elő vagy Japánba importálták:

vagy az Unióból,

vagy olyan harmadik országból, amely tekintetében Japán elismerte, hogy az ott előállított termékeket a japán jogszabályokban meghatározottakkal egyenértékű szabályok alapján állították elő és ellenőrizték.

3.

Termelési szabványok: 17 Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (az ökológiai termesztésű növényekre vonatkozó 17-es japán mezőgazdasági szabvány; a MAFF 1605. sz. értesítése, 2005. október 27.), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (az ökológiai termeléssel előállított élelmiszerekre vonatkozó japán mezőgazdasági szabvány; a MAFF 1606. sz. értesítése, 2005. október 27.).

4.

Illetékes hatóságok: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html és Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

5.

Ellenőrző szervek:

Kódszám

Név

Internetcím

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd.

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited

www.ecocert.co.jp

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

http://eoaa.sakura.ne.jp/

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

https://www.kanhokyo.or.jp/

JP-BIO-021

ACCIS Inc.

https://www.accis.jp/

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

https://rrofi.jp/

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

https://woca.jpn.org/w/

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

http://www.infrc.or.jp/

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/

JP-BIO-038

Akatonbo

http://www.akatonbo.or.jp/

JP-BIO-039

Japan Grain Inspection Association

http://www.kokken.or.jp/

JP-BIO-040

Okayama Agriculture Development Institute

http://www.nokaiken.or.jp

JP-BIO-041

Japan Agricultural Standard Certification Alliance

http://jascert.or.jp/

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek: az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:2026. december 31.

KOREAI KÖZTÁRSASÁG

1.

Termékkategóriák:

Termékkategória vagy termékek

A kategória II. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek

D

 

2.

Származás: a D kategóriába tartozó, a Korai Köztársaságban feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel a Korai Köztársaságban állították elő vagy a Koreai Köztársaságba importálták:

vagy az Unióból,

vagy olyan harmadik országból, amely tekintetében a Koreai Köztársaság elismerte, hogy az ott előállított termékeket a Koreai Köztársaság jogszabályaiban meghatározottakkal egyenértékű szabályok alapján állították elő és ellenőrizték.

3.

Termelési szabványok: Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food (a környezetbarát mezőgazdaság és halászat előmozdításáról és az ökológiai élelmiszerek kezeléséről és támogatásáról szóló törvény).

4.

Illetékes hatóság: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

5.

Ellenőrző szervek:

Kódszám

Név

Internetcím

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-006

KAFCC

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly Certification Center

https://neoefcc.modoo.at/

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

Image 1

KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr

KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home

KR-ORG-026

Agricultural Products Quality Service

http://apqs.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc

http://blog.daum.net/ifea2011

KR-ORG-030

Korea Crops Research Institute (co.ltd)

https://blog.naver.com/kor034

KR-ORG-031

Korea organic certification

http://blog.daum.net/koafc2019

KR-ORG-032

Jayeondeul agri-food certification institute

www.jaci.kr

KR-ORG-033

Institute of Organic food Evaluation

www.ioe42.com

KR-ORG-034

EverGreen Nongouhwi

http://blog.naver.com/evergreen8374

KR-ORG-035

ONNURI ORGANIC Co., Ltd.

https://blog.naver.com/onr77830

KR-ORG-036

Hankyoung Certification Center Co., Ltd.

https://blog.naver.com/hk61369

KR-ORG-037

Ctforum. Ltd

http://blog.daum.net/ctforum

KR-ORG-038

ORGANIC PROMOTION

http://blog.daum.net/op7373

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek és hatóságok: az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:2026. december 31.

ÚJ-ZÉLAND

1.

Termékkategóriák:

Termékkategória vagy termékek

A kategória II. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Élő állatok vagy feldolgozatlan állati termékek

B

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (6)

D

 

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

2.

Származás: az A, a B és az F kategóriába tartozó, Új-Zélandon előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Új-Zélandon feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Új-Zélandon állították elő vagy Új-Zélandra importálták:

vagy az Unióból,

vagy harmadik országból egy olyan rendszer keretében, amelyet a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerint egyenértékűnek ismertek el,

vagy egy olyan harmadik országból, amelynek termelési és ellenőrzési előírásait – az MPI által megállapított rendelkezéseknek megfelelően ezen ország illetékes hatósága által benyújtott garanciák és adatok alapján – az MPI ökológiai termékek hatósági minőségbiztosítására vonatkozó programjával („Official Organic Assurance Programme”) egyenértékűnek ismerték el, és feltéve, hogy csak az Új-Zélandon előállított, a D kategóriába tartozó – maximum 5 % mezőgazdasági eredetű terméket tartalmazó – termékekbe történő bedolgozásra szánt, ökológiai termeléssel előállított összetevők kerülnek behozatalra.

3.

Termelési szabvány: MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production (az MPI ökológiai termékek hatósági minőségbiztosítására vonatkozó programja – az ökológiai termelésre vonatkozó technikai szabályok).

4.

Illetékes hatóság: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

5.

Ellenőrző szervek:

Kódszám

Név

Internetcím

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek: Ministry for Primary Industries (MPI).

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:2026. december 31.

TUNÉZIA

1.

Termékkategóriák:

Termékkategória vagy termékek

A kategória II. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (7)

D

Alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló termékek

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

2.

Származás: az A és az F kategóriába tartozó, Tunéziában előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Tunéziában feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Tunéziában állították elő.

3.

Termelési szabványok: Loi no 99-30 du 5 avril 1999 relative à l’agriculture biologique (az ökológiai termelésről szóló, 1999. április 5-i 99-30. számú törvény); Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 février 2001 portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique (az ökológiai növénytermesztésre vonatkozó szabványelőírások jóváhagyásáról szóló, 2001. február 28-i mezőgazdasági miniszteri rendelet).

4.

Illetékes hatóság: 40 Ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn és www.onagri.tn.

5.

Ellenőrző szervek:

Kódszám

Név

Internetcím

TN-BIO-001

Ecocert SA

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek: az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:2026. december 31.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

1.

Termékkategóriák:

Termékkategória vagy termékek

A kategória II. melléklet szerinti meghatározása

Megkötések

Feldolgozatlan növényi termékek

A

 

Élő állatok vagy feldolgozatlan állati termékek

B

 

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (8)

D

 

Feldolgozott, takarmányként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek

E

 

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

F

 

2.

Származás: az A, a B és az F kategória termékei, valamint a D és az E kategóriába tartozó termékek ökológiai termeléssel előállított összetevői, amelyeket:

az Egyesült Államokban termeltek, vagy

az Egyesült Államokba importáltak és az Egyesült Államokban, az ottani jogszabályoknak megfelelően dolgoztak fel vagy csomagoltak.

3.

Termelési szabványok: Organic Foods Production Act of 1990 (Az ökológiai élelmiszerek előállításáról szóló 1990. évi törvény) (7 U.S.C. 6501. és az azt követő oldalak), National Organic Program (Nemzeti Ökológiai Program) (7 CFR 205).

4.

Illetékes hatóság: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5.

Ellenőrző szervek:

Kódszám

Név

Internetcím

US-ORG-001

Where Food Comes From Organic

www.wfcforganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certification

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry – Clemson University

www.clemson.edu/organic

US-ORG-010

Ecocert S.A

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc

www.certifiedseed.org

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

https://www.iowaagriculture.gov/AgDiversification/organicCertification.asp

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

https://www.marincounty.org/depts/ag/moca

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

US-ORG-024

Mayacert S.A

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/agricultural-commissioner/agricultural-resource-programs/agricultural-product-quality-and-marketing/monterey-county-certifi#ag

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

www.agriculture.nh.gov

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/jerseyorganic.html

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-program

US-ORG-036

NOFA

New York Certified Organic, LLC http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

Americert International (OIA North America, LLC)

http://www.americertorganic.com/home

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-046

Organización Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primus Auditing Operations

http://www.primusauditingops.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

SCS Global Services, Inc.

www.scs globalservices.com

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

https://www.yolocounty.org/general-government/general-government-departments/agriculture-cooperative-extension/agriculture-and-weights-measures/yolo-certified-organic-agriculture

US-ORG-62

CERES

http://www.ceres-cert.com/

US-ORG-063

Eco-Logica S.A

http://www.eco-logica.com/

US-ORG-064

Food Safety S.A.

http://www.foodsafety.com.ar/

US-ORG-065

IBD Certifications

http://www.ibd.com.br/

US-ORG-066

Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)

http://www.icea.info/

US-ORG-067

OnMark Certification Services

http://onmarkcertification.com/

US-ORG-068

Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.

http://www.pjrfsi.com/

6.

Tanúsítványt kibocsátó szervek: az 5. pontban szereplő szervek.

7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje:2026. december 31.

(1)  A bor és az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

(2)  A bor és az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

(3)  A bor és az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

(4)  A bor és az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

(5)  A bor nem tartozik ebbe a kategóriába.

(6)  Az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

(7)  A bor és az élesztő nem tartozik ebbe a kategóriába.

(8)  A bor is beletartozik ebbe a kategóriába.


II. MELLÉKLET

AZ ELISMERT ELLENŐRZŐ HATÓSÁGOK ÉS ELLENŐRZŐ SZERVEK 2. CIKKBEN EMLÍTETT JEGYZÉKE ÉS A VONATKOZÓ ADATOK

E melléklet alkalmazásában a termékkategóriákat a következő kódok jelölik:

A:

Feldolgozatlan növényi termékek

B:

Élő állatok vagy feldolgozatlan állati termékek

C:

Feldolgozatlan akvakultúra-termékek és algák

D:

Feldolgozott, élelmiszerként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (1)

E:

Feldolgozott, takarmányként való felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (2)

F:

Termesztésre szánt vegetatív szaporítóanyag és vetőmag

Eltérő rendelkezés hiányában az egyes ellenőrző hatóságokra vagy ellenőrző szervekre vonatkozó ismertetés 2. pontjában megadott internetcímen érhető el az (EU) 2021/1342 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (2) bekezdésének g) pontja szerinti internetes oldal, amelyen megtalálható az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők jegyzéke, valamint egy olyan kapcsolattartó pont megjelölése, amelyen keresztül azonnal elérhetők az említett gazdasági szereplők tanúsítási státuszára, az érintett termékkategóriákra, valamint a felfüggesztett és tanúsításuktól megfosztott gazdasági szereplőkre és termékekre vonatkozó információk.

„A CERT European Organization for Certification S.A.”

1.

Cím: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Görögország

2.

Internetcím: www.a-cert.org

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-171

Egyesült Arab Emírségek

x

x

x

x

x

 

AL-BIO-171

Albánia

x

x

x

x

x

 

AM-BIO-171

Örményország

x

x

x

x

x

 

AZ-BIO-171

Azerbajdzsán

x

x

x

x

x

 

BT-BIO-171

Bhután

x

x

x

x

x

 

BY-BIO-171

Belarusz

x

x

x

x

x

 

CL-BIO-171

Chile

x

x

x

x

x

 

CN-BIO-171

Kína

x

x

x

x

x

 

DO-BIO-171

Dominikai Köztársaság

x

x

x

x

x

 

EC-BIO-171

Ecuador

x

x

x

x

x

 

EG-BIO-171

Egyiptom

x

x

x

x

x

 

ET-BIO-171

Etiópia

x

x

x

x

x

 

GD-BIO-171

Grenada

x

x

x

x

x

 

GE-BIO-171

Grúzia

x

x

x

x

x

 

GH-BIO-171

Ghána

x

x

x

x

x

 

ID-BIO-171

Indonézia

x

x

x

x

x

 

IR-BIO-171

Irán

x

x

x

x

x

 

JM-BIO-171

Jamaica

x

x

x

x

x

 

JO-BIO-171

Jordánia

x

x

x

x

x

 

KE-BIO-171

Kenya

x

x

x

x

x

 

KW-BIO-171

Kuvait

x

x

x

x

x

 

KZ-BIO-171

Kazahsztán

x

x

x

x

x

 

LB-BIO-171

Libanon

x

x

x

x

x

 

MA-BIO-171

Marokkó

x

x

x

x

x

 

MD-BIO-171

Moldova

x

x

x

x

x

 

MK-BIO-171

Észak-Macedónia

x

x

x

x

x

 

OM-BIO-171

Omán

x

x

x

x

x

 

PE-BIO-171

Peru

x

x

x

x

x

 

PG-BIO-171

Pápua Új-Guinea

x

x

x

x

x

 

PH-BIO-171

Fülöp-szigetek

x

x

x

x

x

 

PK-BIO-171

Pakisztán

x

x

x

x

x

 

RS-BIO-171

Szerbia

x

x

x

x

x

 

RU-BIO-171

Oroszország

x

x

x

x

x

 

RW-BIO-171

Ruanda

x

x

x

x

x

 

SA-BIO-171

Szaúd-Arábia

x

x

x

x

x

 

SD-BIO-171

Szudán

x

x

x

x

x

 

TH-BIO-171

Thaiföld

x

x

x

x

x

 

TR-BIO-171

Törökország

x

x

x

x

x

 

TW-BIO-171

Tajvan

x

x

x

x

x

 

TZ-BIO-171

Tanzánia

x

x

x

x

x

 

UA-BIO-171

Ukrajna

x

x

x

x

x

 

UG-BIO-171

Uganda

x

x

x

x

x

 

UZ-BIO-171

Üzbegisztán

x

x

x

x

x

 

VN-BIO-171

Vietnám

x

x

x

x

x

 

XK-BIO-171

Koszovó (3)

x

x

x

x

x

 

ZA-BIO-171

Dél-Afrika

x

x

x

x

x

 

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és az ökológiai termékek kereskedelméről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozó termékek.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„AfriCert Limited”

1.

Cím: Plaza 2000 1st Floor, East Wing – Mombasa Road, Nairobi, Kenya

2.

Internetcím: www.africertlimited.co.ke

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

BI-BIO-184

Burundi

x

x

x

CD-BIO-184

Kongói Demokratikus Köztársaság

x

x

x

CI-BIO-184

Elefántcsontpart

x

x

x

EG-BIO-184

Egyiptom

x

x

x

ET-BIO-184

Etiópia

x

x

x

GH-BIO-184

Ghána

x

x

x

KE-BIO-184

Kenya

x

x

x

RW-BIO-184

Ruanda

x

x

x

TZ-BIO-184

Tanzánia

x

x

x

UG-BIO-184

Uganda

x

x

x

ZA-BIO-184

Dél-Afrika

x

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„Agreco R.F. Göderz GmbH”

1.

Cím: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Németország

2.

Internetcím: http://agrecogmbh.de

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Azerbajdzsán

x

x

x

BA-BIO-151

Bosznia-Hercegovina

x

x

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

x

x

BO-BIO-151

Bolívia

x

x

x

CM-BIO-151

Kamerun

x

x

x

CO-BIO-151

Kolumbia

x

x

x

CU-BIO-151

Kuba

x

x

x

CV-BIO-151

Zöld-foki-szigetek

x

x

x

DO-BIO-151

Dominikai Köztársaság

x

x

x

EC-BIO-151

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-151

Egyiptom

x

x

x

ET-BIO-151

Etiópia

x

x

x

FJ-BIO-151

Fidzsi

x

x

x

GE-BIO-151

Grúzia

x

x

x

GH-BIO-151

Ghána

x

x

x

GT-BIO-151

Guatemala

x

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

x

ID-BIO-151

Indonézia

x

x

x

IR-BIO-151

Irán

x

x

x

KE-BIO-151

Kenya

x

x

x

KG-BIO-151

Kirgizisztán

x

x

x

KH-BIO-151

Kambodzsa

x

x

x

KZ-BIO-151

Kazahsztán

x

x

x

LK-BIO-151

Srí Lanka

x

x

x

MA-BIO-151

Marokkó

x

x

x

MD-BIO-151

Moldova

x

x

x

ME-BIO-151

Montenegró

x

x

x

MG-BIO-151

Madagaszkár

x

x

x

MK-BIO-151

Észak-Macedónia

x

x

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

x

MX-BIO-151

Mexikó

x

x

x

NG-BIO-151

Nigéria

x

x

x

NI-BIO-151

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-151

Nepál

x

x

x

PE-BIO-151

Peru

x

x

x

PG-BIO-151

Pápua Új-Guinea

x

x

x

PH-BIO-151

Fülöp-szigetek

x

x

x

PY-BIO-151

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-151

Szerbia

x

x

x

RU-BIO-151

Oroszország

x

x

x

SB-BIO-151

Salamon-szigetek

x

x

x

SN-BIO-151

Szenegál

x

x

x

SR-BIO-151

Suriname

x

x

x

SV-BIO-151

Salvador

x

x

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

x

TH-BIO-151

Thaiföld

x

x

x

TM-BIO-151

Türkmenisztán

x

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

x

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

x

TZ-BIO-151

Tanzánia

x

x

x

UA-BIO-151

Ukrajna

x

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

x

UY-BIO-151

Uruguay

x

x

x

UZ-BIO-151

Üzbegisztán

x

x

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

x

x

VN-BIO-151

Vietnám

x

x

x

WS-BIO-151

Szamoa

x

x

x

ZA-BIO-151

Dél-Afrika

x

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA”

1.

Cím: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugália

2.

Internetcím: www.agricert.pt

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

AZ-BIO-172

Azerbajdzsán

x

x

BR-BIO-172

Brazília

x

x

CM-BIO-172

Kamerun

x

x

CN-BIO-172

Kína

x

x

CV-BIO-172

Zöld-foki-szigetek

x

x

EG-BIO-172

Egyiptom

x

x

GE-BIO-172

Grúzia

x

x

GH-BIO-172

Ghána

x

x

GW-BIO-172

Bissau-Guinea

x

x

KH-BIO-172

Kambodzsa

x

x

KZ-BIO-172

Kazahsztán

x

x

MA-BIO-172

Marokkó

x

x

MX-BIO-172

Mexikó

x

x

MZ-BIO-172

Mozambik

x

x

PA-BIO-172

Panama

x

x

PY-BIO-172

Paraguay

x

x

SN-BIO-172

Szenegál

x

x

ST-BIO-172

São Tomé és Príncipe

x

x

TL-BIO-172

Kelet-Timor

x

x

TR-BIO-172

Törökország

x

x

VN-BIO-172

Vietnám

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„Albinspekt bio.inspecta”

1.

Cím: Rr. Kavajes, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43, 1023 Tirana, Albánia

2.

Internetcím: http://www.albinspekt.com

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albánia

x

x

x

AM-BIO-139

Örményország

x

x

x

BA-BIO-139

Bosznia-Hercegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Irán

x

KZ-BIO-139

Kazahsztán

x

MD-BIO-139

Moldova

x

ME-BIO-139

Montenegró

x

x

x

MK-BIO-139

Észak-Macedónia

x

x

x

RS-BIO-139

Szerbia

x

x

x

TR-BIO-139

Törökország

x

UA-BIO-139

Ukrajna

x

XK-BIO-139

Koszovó (4)

x

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„Australian Certified Organic”

1.

Cím: Level 21, 12 Creek St, Brisbane QLD 4000, Ausztrália

2.

Internetcím: http://www.aco.net.au

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Ausztrália

x

x

CK-BIO-107

Cook-szigetek

x

x

CN-BIO-107

Kína

x

x

x

FJ-BIO-107

Fidzsi

x

x

FK-BIO-107

Falkland-szigetek

x

HK-BIO-107

Hongkong

x

x

ID-BIO-107

Indonézia

x

x

MG-BIO-107

Madagaszkár

x

x

MM-BIO-107

Mianmar/Burma

x

x

MY-BIO-107

Malajzia

x

x

PG-BIO-107

Pápua Új-Guinea

x

x

SG-BIO-107

Szingapúr

x

x

TH-BIO-107

Thaiföld

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Tajvan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és az I. mellékletben szereplő termékek.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje”

1.

Cím: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Észak-Macedónia

2.

Internetcím: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

Észak-Macedónia

x

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.”

1.

Cím: Çinarli Mahallesi Șehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3/1006 Konak/İZMİR, Törökország

2.

Internetcím: http://basakekolojik.com.tr

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-175

Egyesült Arab Emírségek

x

x

KG-BIO-175

Kirgizisztán

x

x

TU-BIO-175

Törökország

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd”

1.

Cím: Room 315, No 18 Jiaomen, Majiaopu West Rd, Beijing, 100068

2.

Internetcím: www.bjchtc.com

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-182

Kína

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„Bioagricert s.r.l.”

1.

Cím: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Olaszország

2.

Internetcím: http://www.bioagricert.org

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-132

Afganisztán

x

x

AL-BIO-132

Albánia

x

x

x

x

AZ-BIO-132

Azerbajdzsán

x

x

BD-BIO-132

Banglades

x

x

x

BO-BIO-132

Bolívia

x

x

x

BR-BIO-132

Brazília

x

x

x

CA-BIO-132

Kamerun

x

x

x

 

CN-BIO-132

Kína

x

x

x

x

EC-BIO-132

Ecuador

x

x

x

ET-BIO-132

Etiópia

x

x

FJ-BIO-132

Fidzsi

x

x

x

GE-BIO-132

Grúzia

x

x

ID-BIO-132

Indonézia

x

x

IN-BIO-132

India

x

x

IR-BIO-132

Irán

x

x

KG-BIO-132

Kirgizisztán

x

x

KH-BIO-132

Kambodzsa

x

x

x

KR-BIO-132

Koreai Köztársaság

x

x

KZ-BIO-132

Kazahsztán

x

x

x

x

LA-BIO-132

Laosz

x

x

x

x

LK-BIO-132

Srí Lanka

x

x

x

MA-BIO-132

Marokkó

x

x

x

MD-BIO-132

Moldova

x

x

MM-BIO-132

Mianmar/Burma

x

x

x

MX-BIO-132

Mexikó

x

x

x

MY-BIO-132

Malajzia

x

x

x

x

NP-BIO-132

Nepál

x

x

x

PF-BIO-132

Francia Polinézia

x

x

x

PH-BIO-132

Fülöp-szigetek

x

x

x

PY-BIO-132

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-132

Szerbia

x

x

x

RU-BIO-132

Oroszország

x

x

SG-BIO-132

Szingapúr

x

x

x

x

SN-BIO-132

Szenegál

x

x

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

x

TH-BIO-132

Thaiföld

x

x

x

x

TR-BIO-132

Törökország

x

x

x

x

UA-BIO-132

Ukrajna

x

x

x

UY-BIO-132

Uruguay

x

x

x

x

VN-BIO-132

Vietnám

x

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„BIOCert Indonesia”

1.

Cím: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonézia

2.

Internetcím: http://www.biocert.co.id

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonézia

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„Biocert International Pvt Ltd”

1.

Cím: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, India

2.

Internetcím: http://www.biocertinternational.com

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-177

Egyesült Arab Emírségek

x

x

AF-BIO-177

Afganisztán

x

x

BD-BIO-177

Banglades

x

x

BJ-BIO-177

Benin

x

x

x

BT-BIO-177

Bhután

x

x

EG-BIO-177

Egyiptom

x

x

ET-BIO-177

Etiópia

x

x

x

GE-BIO-177

Grúzia

x

x

x

IN-BIO-177

India

x

x

LK-BIO-177

Srí Lanka

x

x

x

MM-BIO-177

Mianmar/Burma

x

x

MU-BIO-177

Mauritius

x

x

MY-BIO-177

Malajzia

x

x

MZ-BIO-177

Mozambik

x

x

x

NG-BIO-177

Nigéria

x

x

x

NP-BIO-177

Nepál

x

x

OM-BIO-177

Omán

x

x

PH-BIO-177

Fülöp-szigetek

x

x

PK-BIO-177

Pakisztán

x

x

QA-BIO-177

Katar

x

x

x

RU-BIO-177

Oroszország

x

x

x

SD-BIO-177

Szudán

x

x

x

TG-BIO-177

Togo

x

x

x

TH-BIO-177

Thaiföld

x

x

TZ-BIO-177

Tanzánia

x

x

UA-BIO-177

Ukrajna

x

x

x

UG-BIO-177

Uganda

x

x

x

VN-BIO-177

Vietnám

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„BioGro New Zealand Limited”

1.

Cím: Level 1, 233–237 Lambton Quay, The Old Bank Arcade, Te Aro, Wellington 6011, Új-Zéland

2.

Internetcím: http://www.biogro.co.nz

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fidzsi

x

x

MY-BIO-130

Malajzia

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Szamoa

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„Bio.inspecta AG”

1.

Cím: Ackerstrasse, 5070 Frick, Svájc

2.

Internetcím: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Egyesült Arab Emírségek

x

x

AF-BIO-161

Afganisztán

x

x

AL-BIO-161

Albánia

x

x

x

x

x

AM-BIO-161

Örményország

x

x

x

x

AZ-BIO-161

Azerbajdzsán

x

 

x

x

BA-BIO-161

Bosznia-Hercegovina

x

x

x

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

x

BR-BIO-161

Brazília

x

x

CI-BIO-161

Elefántcsontpart

x

x

CN-BIO-161

Kína

x

x

CU-BIO-161

Kuba

x

x

DO-BIO-161

Dominikai Köztársaság

x

x

DZ-BIO-161

Algéria

x

x

x

EG-BIO-161

Egyiptom

x

x

x

x

x

ET-BIO-161

Etiópia

x

x

GE-BIO-161

Grúzia

x

x

x

x

x

GH-BIO-161

Ghána

x

x

ID-BIO-161

Indonézia

x

x

IR-BIO-161

Irán

x

x

x

x

x

KE-BIO-161

Kenya

x

x

KG-BIO-161

Kirgizisztán

x

x

x

KH-BIO-161

Kambodzsa

x

x

KR-BIO-161

Koreai Köztársaság

x

KZ-BIO-161

Kazahsztán

x

x

x

x

x

LB-BIO-161

Libanon

x

x

x

x

MA-BIO-161

Marokkó

x

x

MD-BIO-161

Moldova

x

x

x

x

x

ME-BIO-161

Montenegró

x

x

x

x

x

MK-BIO-161

Észak-Macedónia

x

x

x

x

x

NP-BIO-161

Nepál

x

x

PH-BIO-161

Fülöp-szigetek

x

x

RS-BIO-161

Szerbia

x

x

x

x

x

RU-BIO-161

Oroszország

x

x

x

x

x

SN-BIO-161

Szenegál

x

x

TD-BIO-161

Csád

x

x

TH-BIO-161

Thaiföld

x

x

x

x

 

TJ-BIO-161

Tádzsikisztán

x

x

x

x

x

TR-BIO-161

Törökország

x

x

x

x

x

TZ-BIO-161

Tanzánia

x

x

x

x

UA-BIO-161

Ukrajna

x

x

x

x

x

UZ-BIO-161

Üzbegisztán

x

x

x

x

x

VN-BIO-161

Vietnám

x

x

x

x

x

XK-BIO-161

Koszovó (5)

x

x

x

x

x

ZA-BIO-161

Dél-Afrika

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„Bio Latina Certificadora”

1.

Cím: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2.

Internetcím: http://www.biolatina.com

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolívia

x

x

x

CO-BIO-118

Kolumbia

x

x

GT-BIO-118

Guatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Mexikó

x

x

NI-BIO-118

Nicaragua

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peru

x

x

x

SV-BIO-118

Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venezuela

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„Bureau Veritas Certification France SAS”

1.

Cím: Le Triangle de l’Arche – 9, cours du Triangle, 92937 Paris la Défense cedex, Franciaország

2.

Internetcím: https://filiereagro.bureauveritas.fr/

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

MG-BIO-165

Madagaszkár

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„Caucascert Ltd”

1.

Cím: 2, Marshal Gelovani Street, 5th flour, Suite 410, Tbilisi 0159, Grúzia

2.

Internetcím: http://www.caucascert.ge

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Grúzia

x

x

x

x

TR-BIO-117

Törökország

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„CCOF Certification Services”

1.

Cím: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

2.

Internetcím: http://www.ccof.org

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Mexikó

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„CCPB Srl”

1.

Cím: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Olaszország

2.

Internetcím: http://www.ccpb.it

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-102

Egyesült Arab Emírségek

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afganisztán

x

x

AL-BIO-102

Albánia

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Örményország

x

x

AZ-BIO-102

Azerbajdzsán

x

x

x

x

BF-BIO-102

Burkina Faso

x

x

x

BJ-BIO-102

Benin

x

BY-BIO-102

Belarusz

x

x

x

CI-BIO-102

Elefántcsontpart

x

x

x

CM-BIO-102

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-102

Kína

x

x

x

x

x

DZ-BIO-102

Algéria

x

x

x

x

x

EG-BIO-102

Egyiptom

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

Etiópia

x

x

GE-BIO-102

Grúzia

x

x

x

x

x

GH-BIO-102

Ghána

x

x

HK-BIO-102

Hongkong

x

x

IQ-BIO-102

Irak

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

Irán

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordánia

x

x

x

x

x

KG-BIO-102

Kirgizisztán

x

x

x

x

KM-BIO-102

Comore-szigetek

x

x

x

KZ-BIO-102

Kazahsztán

x

x

x

LB-BIO-102

Libanon

x

x

x

x

x

LY-BIO 102

Líbia

x

x

x

MA-BIO-102

Marokkó

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-102

Moldova

x

x

x

MG-BIO-102

Madagaszkár

x

x

x

ML-BIO-102

Mali

x

x

x

x

x

MZ-BIO-102

Mozambik

x

x

NG-BIO-102

Nigéria

x

x

PH-BIO-102

Fülöp-szigetek

x

x

x

x

x

QA-BIO-102

Katar

x

x

x

RS-BIO-102

Szerbia

x

x

x

RU-BIO-102

Oroszország

x

x

x

SA-BIO-102

Szaúd-Arábia

x

x

x

x

x

SC-BIO-102

Seychelle-szigetek

x

x

SN-BIO-102

Szenegál

x

x

SY-BIO-102

Szíria

x

x

x

x

x

TG-BIO-102

Togo

x

TH-BIO-102

Thaiföld

x

x

x

TJ-BIO-102

Tádzsikisztán

x

x

x

TM-BIO-102

Türkmenisztán

x

x

x

TN-BIO-102

Tunézia

x

x

x

x

TR-BIO-102

Törökország

x

x

x

x

x

TZ-BIO-102

Tanzánia

x

x

UA-BIO-102

Ukrajna

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Üzbegisztán

x

x

VN-BIO-102

Vietnám

x

x

x

x

x

ZA-BIO-102

Dél-Afrika

x

x

x

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és az I. mellékletben szereplő termékek.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2024. december 31.

„CERES Certification of Environmental Standards GmbH”

1.

Cím: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Németország

2.

Internetcím: http://www.ceres-cert.com/

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Egyesült Arab Emírségek

x

x

AF-BIO-140

Afganisztán

x

x

AL-BIO-140

Albánia

x

x

x

AM-BIO-140

Örményország

x

x

x

AO-BIO-140

Angola

x

x

x

AZ-BIO-140

Azerbajdzsán

x

x

BD-BIO-140

Banglades

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-140

Burundi

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

BO-BIO-140

Bolívia

x

x

x

BR-BIO-140

Brazília

x

x

x

BT-BIO-140

Bhután

x

x

BY-BIO-140

Belarusz

x

x

x

CB-BIO-140

Kuba

x

x

x

CD-BIO-140

Kongói Demokratikus Köztársaság

x

x

CG-BIO-140

Kongó

x

x

CL-BIO-140

Chile

x

x

x

x

CM-BIO-140

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-140

Kína

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Kolumbia

x

x

x

x

DO-BIO-140

Dominikai Köztársaság

x

x

x

DZ-BIO-140

Algéria

x

x

EC-BIO-140

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-140

Egyiptom

x

x

x

ET-BIO-140

Etiópia

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

GH-BIO-140

Ghána

x

x

GN-BIO-140

Guinea

x

x

GM-BIO-140

Gambia

x

x

GT-BIO-140

Guatemala

x

x

x

GW-BIO-140

Bissau-Guinea

x

x

x

HN-BIO-140

Honduras

x

x

x

ID-BIO-140

Indonézia

x

x

x

IR-BIO-140

Irán

x

x

x

JM-BIO-140

Jamaica

x

x

x

JO-BIO-140

Jordánia

x

x

x

KE-BIO-140

Kenya

x

x

x

KG-BIO-140

Kirgizisztán

x

x

KH-BIO-140

Kambodzsa

x

x

KZ-BIO-140

Kazahsztán

x

x

x

x

LA-BIO-140

Laosz

x

x

LC-BIO-140

Saint Lucia

x

x

x

LK-BIO-140

Srí Lanka

x

x

MA-BIO-140

Marokkó

x

x

x

MD-BIO-140

Moldova

x

x

x

x

ME-BIO-140

Montenegró

x

x

MG-BIO-140

Madagaszkár

x

x

MK-BIO-140

Észak-Macedónia

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Mianmar/Burma

x

x

x

MW-BIO-140

Malawi

x

x

MX-BIO-140

Mexikó

x

x

x

MY-BIO-140

Malajzia

x

x

MZ-BIO-140

Mozambik

x

x

NA-BIO-140

Namíbia

x

x

NE-BIO-140

Niger

x

x

NG-BIO-140

Nigéria

x

x

x

NI-BIO-140

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-140

Nepál

x

x

OM-BIO-140

Omán

x

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Peru

x

x

x

x

PG-BIO-140

Pápua Új-Guinea

x

x

x