2021.12.29.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 466/1


A TANÁCS (EU) 2021/2278 RENDELETE

(2021. december 20.)

egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a 952/2013/EU rendelet 56. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1387/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Unión belüli mezőgazdasági és ipari termékeket jelenleg vagy egyáltalán nem vagy nem megfelelő mennyiségben állítják elő ahhoz, hogy kielégítsék az Unió felhasználóiparának egyes szükségleteit. Következésképpen az említett termékek Unión belüli kínálata a harmadik országokból származó behozataltól függ. Ezért az említett termékekre vonatkozóan az Uniónak érdekében áll a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 56. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett közös vámtarifa szerinti vámtételek részleges vagy teljes felfüggesztése.

(2)

Az Unió érdekeinek, a termékek technikai fejlődésének, valamint a piaci körülmények és gazdasági trendek változásainak figyelembevétele érdekében egyes felfüggesztéseket meg kell szüntetni. Ennek megfelelően az e rendeletben felsorolt termékekre vonatkozó közös vámtarifa felfüggesztésének a felülvizsgálatáról is rendelkezni kell.

(3)

Az integrált uniós akkumulátorgyártás előmozdítása érdekében az e rendeletben felsorolt egyes termékekre vonatkozó közös vámtarifa kötelező felülvizsgálatának időpontja 2022. december 31., annak érdekében, hogy a felülvizsgálat figyelembe vegye az akkumulátorágazat fejlődését az Unióban.

(4)

Az e rendeletben felsorolt bizonyos termékekre vonatkozó statisztikák gyakran darabban, négyzetméterben, vagy a tömegtől eltérő más kiegészítő mértékegységben szerepelnek. Bizonyos termékekre vonatkozóan azonban a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra (a továbbiakban: a Kombinált Nómenklatúra) nem tartalmaz ilyen egyedi kiegészítő mértékegységeket. Ezért rendelkezni kell arról, hogy a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vám-árunyilatkozatba nemcsak a kilogrammban vagy tonnában kifejezett tömeg kerüljön be, hanem az érintett termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő mértékegységek is szerepeljenek.

(5)

Egyértelművé kell tenni, hogy a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek felfüggesztésének hatálya alá tartozó termékeket tartalmazó, különböző összetevőkből álló keverékeket, készítményeket vagy termékeket ki kell zárni e rendelet hatálya alól, mivel a felfüggesztésnek csak az e rendeletben leírt termékekre kell vonatkoznia.

(6)

Az 1387/2013/EU tanácsi rendeletet (3) számos alkalommal módosították. Emellett, mivel az (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet (4) naprakésszé tette a Kombinált Nómenklatúra termékkódjait, az 1387/2013/EU rendelet nagy számú módosítása vált szükségessé.. Ennek megfelelően az egyértelműség és az átláthatóság érdekében indokolt az említett rendelet szövegét teljes egészében felváltani.

(7)

Az arányosság elvének megfelelően az uniós ipar versenyképességének javítására, valamint az iparban foglalkoztatottak létszámának fenntartására, a munkahelyteremtésre és az ipari szerkezet korszerűsítésére vonatkozó alapvető célkitűzések eléréséhez szükséges és helyénvaló rendelkezni a közös vámtarifában az e rendeletben felsorolt mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan rögzített vámtételek felfüggesztésének szabályairól. E rendelet az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikke (4) bekezdésének megfelelően nem lépi túl a kitűzött célok eléréséhez szükséges mértéket.

(8)

Az autonóm vámtételekre vonatkozó felfüggesztések rendszerének fennakadások nélküli alkalmazása, valamint az autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az autonóm vámkontingensekről szóló, 2011. december 13-i bizottsági közleményben meghatározott iránymutatásnak való megfelelés érdekében az e rendeletben felsorolt termékekre vonatkozó közös vámtarifák felfüggesztését 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. E rendeletnek ezért mielőbb hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az e rendelet mellékletében felsorolt mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a 952/2013/EU rendelet 56. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett, a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztésre kerülnek.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a mellékletben felsorolt termékeket tartalmazó, különböző összetevőkből álló keverékekre, készítményekre vagy termékekre.

2. cikk

(1)   A Bizottság felülvizsgálhatja a mellékletben feltüntetett termékekre vonatkozó vámfelfüggesztéseket:

a)

saját kezdeményezésére; vagy

b)

a tagállamok kérésére.

(2)   A Bizottság a kötelező felülvizsgálatnak a mellékletben meghatározott időpontját megelőző év során felülvizsgálja a mellékletben meghatározott termékekre vonatkozó felfüggesztéseket.

3. cikk

Amennyiben olyan termékekre vonatkozóan nyújtanak be szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vám-árunyilatkozatot, amelyekre vonatkozóan a mellékletben kiegészítő mértékegységet adtak meg, a behozott termékek pontos mennyiségét a mellékletben meghatározott kiegészítő mértékegység alkalmazásával kell feltüntetni az árunyilatkozatban.

4. cikk

Az 1387/2013/EU rendelet hatályát veszti.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. VIZJAK


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(3)  A Tanács 1387/2013/EU rendelete (2013. december 17.) egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1344/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 201. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2021/1832 végrehajtási rendelete (2021. október 12.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 385., 2021.10.29., 1. o.).


MELLÉKLET

Sorszám

KN-kód

TARIC

Árumegnevezés

Autonóm vámtétel

Kieg. Mértékegység

A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő

0.6748

ex 0709 53 00

10

Sárga rókagomba frissen vagy hűtve, az egyszerű kiskereskedelmi célú újracsomagoláson kívül további feldolgozásra (1)  (2)

0 %

-

2025.12.31

0.3348

ex 0710 21 00

10

A Pisum sativum fajba tartozó Hortense axiphium fajtájú borsó hüvelyben fagyasztva, legfeljebb 6 mm vastag, hüvellyel együtt, készétel gyártásában történő felhasználásra (1)  (2)

0 %

-

2023.12.31

0.3349

ex 0710 80 95

50

Bambuszrügy, fagyasztva, a kiskereskedelmi forgalom számára nem kiszerelve

0 %

-

2023.12.31

0.2829

ex 0711 59 00

11

Ehető gomba, az Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum és Tricholoma nemhez tartozó ehető gombák kivételével, ideiglenesen sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban konzerválva, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, a konzervipar részére (1)

0 %

-

2026.12.31

0.2463

ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 34 00

ex 0712 39 00

10

10

31

31

Ehető gomba, az Agaricus-nemhez tartozó gombák kivételével, szárítva, egészben vagy azonosítható szeletekben vagy darabokban, az egyszerű kiskereskedelmi célú újracsomagoláson kívül további feldolgozásra (1)  (2)

0 %

-

2023.12.31

0.3347

ex 0804 10 00

30

Datolya, frissen vagy szárítva, az ital- és az élelmiszer-ágazat termékeinek gyártásához (a csomagolást nem beleértve) (1)

0 %

-

2023.12.31

0.2411

0811 90 50

0811 90 70

ex 0811 90 95

70

A Vaccinium nemhez tartozó gyümölcs, nyersen vagy gőzöléssel, vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

0 %

-

2023.12.31

0.3228

ex 0811 90 95

20

Földi szeder és málna keresztezéséből előállított gyümölcs ("boysenberry"), fagyasztva, hozzáadott cukor nélkül, a kiskereskedelmi forgalom számára nem kiszerelve

0 %

-

2023.12.31

0.2409

ex 0811 90 95

30

Ananász (Ananas comosus), darabokban, fagyasztva

0 %

-

2023.12.31

0.2408

ex 0811 90 95

40

Csipkebogyó, nyersen vagy gőzöléssel, vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

0 %

-

2023.12.31

0.2864

ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Pálmaolaj, kókuszdió-(kopra-)olaj, pálmamagbél-olaj az alábbiak gyártásához:

a 3823 19 10 alszám alá tartozó ipari monokarboxil-zsírsavak,

a 2915 vagy 2916 vtsz. alá tartozó zsírsav-metilészterek,

a 2905 17 , 2905 19 és 3823 70 alszámok alá tartozó zsíralkoholok kozmetikumok, mosótermékek vagy gyógyszeripari termékek gyártásához,

a 2905 16 alszám alá tartozó zsíralkoholok, tisztán vagy keverve kozmetikumok, mosótermékek vagy gyógyszeripari termékek gyártásához,

a 3823 11 00 alszám alá tartozó sztearinsav,

a 3401 vtsz. alá tartozó áruk, vagy

a 2915 vtsz. alá tartozó, nagytisztaságú zsírsavak (1)

0 %

-

2022.12.31

0.6789

ex 1512 19 10

10

Finomított pórsáfránymagolaj (CAS RN 8001-23-8):

a 3823 vtsz. alá tartozó konjugált linolsav, vagy

a 2916 vtsz. alá tartozó linolsav etil- vagy metil-észterei gyártásához (1)

0 %

-

2022.12.31

0.3341

ex 1515 90 99

92

Finomított vagy félig finomított növényi olaj, legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 57 tömegszázalék arakidonsav- vagy legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék dokozahexaénsav-tartalmú

0 %

-

2023.12.31

0.7686

1516 20 10

 

Hidrogénezett ricinusolaj, ún. „opálviasz”

0 %

-

2023.12.31

0.4708

ex 1516 20 96

20

Jojobaolaj, hidrogénezett és közbeesően észterezett, amely nem esett át texturázási folyamaton és további kémiai módosításon

0 %

-

2024.12.31

0.4080

ex 1517 90 99

10

Finomított növényi olaj, legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék arakidonsav-tartalommal, vagy legalább 12 tömegszázalék, de legfeljebb 65 tömegszázalék dokozahexaénsav-tartalommal, valamint nagy olajsavtartalmú napraforgó-olajjal (HOSO) szabványosítva

0 %

-

2026.12.31

0.6182

ex 1901 90 99

ex 2106 90 98

39

45

Por alakú készítmény, amely az alábbiakat tartalmazza:

legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék búzából származó maltodextrin,

legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék tejsavó (tejszérum),

legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék finomított, fehérített, szagtalanított és nem hidrogénezett napraforgóolaj,

legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék kevert, érett, porlasztva szárított sajt,

legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék író, és

legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 10 tömegszázalék nátrium-kazeinát, dinátrium-foszfát, tejsav

0 %

-

2023.12.31

0.2423

ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Üvegtészta, darabolt, babból (Vigna radiata (L.) Wilczek), kiskereskedelmi forgalom számára nem kiszerelve

0 %

-

2023.12.31

0.2866

ex 2005 91 00

10

Bambuszrügy elkészítve vagy tartósítva, 5 kg-ot meghaladó nettó tömegű közvetlen kiszerelésben

0 %

-

2023.12.31

0.5884

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Mangópüré-koncentrátum, főzéssel készítve:

a Mangifera spp. nemből,

legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal

az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához (1)

6 % (3)

-

2022.12.31

0.5875

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Papayapüré-koncentrátum, főzéssel készítve:

a Carica spp. nemből,

több mint 13 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal

az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához (1)

7.8 % (3)

-

2022.12.31

0.5867

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Guajavapüré-koncentrátum, főzéssel készítve:

a Psidium spp. nemből,

több mint 13 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal,

az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához (1)

6 % (3)

-

2022.12.31

0.4716

ex 2008 93 91

20

Édesített, szárított tőzegáfonya, az önmagában feldolgozásnak nem minősülő átcsomagolás kivételével, az élelmiszeripar termékeinek gyártásához (4)

0 %

-

2022.12.31

0.5004

ex 2008 99 48

94

Mangópüré:

nem koncentrátumból,

a Mangifera nemzetségből,

legalább 14, de legfeljebb 20 Brix-értékkel,

amelyet az italágazat termékeinek gyártásában használnak (1)

6 %

-

2022.12.31

0.4709

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Földi szeder és málna keresztezéséből előállított gyümölcsből („boysenberry”) készült püré mag nélkül, alkohol hozzáadása nélkül, cukor hozzáadásával is

0 %

-

2025.12.31

0.5587

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Szőlőlevelek a Karakishmish nemből, előfőzve, sós lében, amelyek:

több mint 6 tömegszázalék sókoncentrációt,

legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 1,4 tömegszázalék savat citromsav-monohidrátban kifejezve, és

a CODEX STAN 192-1995 szerint akár legfeljebb 2 000 mg/kg nátrium-benzoátot is tartalmaznak

rizzsel töltött szőlőlevelek gyártásához (1)

0 %

-

2022.12.31

0.6723

ex 2008 99 91

20

Kínai vízigesztenye (Eleocharis dulcis vagy Eleocharis tuberosa) hámozva, mosva, forrázva, hűtve és egyesével gyorsfagyasztva, az élelmiszeripar termékeinek gyártásához, az egyszerű újracsomagoláson kívül további feldolgozásra (1)  (2)

0 % (3)

-

2025.12.31

0.7767

ex 2008 99 99

35

Fagyasztott pép aszai-bogyóból:

hidratált és pasztőrözött,

a magoktól víz hozzáadásával különválasztva,

Brix-értéke kevesebb, mint 6, és

cukortartalma kevesebb, mint 5,6 %

0 %

-

2024.12.31

0.4992

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Ananászlé:

nem koncentrátumból,

az Ananas nemzetségből,

legalább 11, de legfeljebb 16 Brix-értékkel,

italipari termékek gyártásához (1)

8 %

-

2025.12.31

0.4664

ex 2009 49 30

91

Ananászlé, a por forma kivételével:

20-nál nagyobb, de legfeljebb 67 Brix-értékkel,

több mint 30 €/100 kg nettó tömeg értékkel,

hozzáadott cukrokat tartalmaz,

az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához (1)

0 %

-

2024.12.31

0.4623

ex 2009 81 31

10

Áfonyalé-koncentrátum:

legalább 40, de legfeljebb 66 Brix-értékkel,

legalább 50 literes közvetlen kiszerelésben

0 %

l

2024.12.31

0.6356

ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Passiógyümölcslé és passiógyümölcslé-koncentrátum, fagyasztva is:

legalább 13,7, de legfeljebb 55 Brix-értékkel,

több mint 30 €/100kg nettó tömeg értékkel,

legalább 50 literes közvetlen csomagolásban, és

cukor hozzáadásával

az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához (1)

0 %

l

2024.12.31

0.4159

ex 2009 89 79

20

Földi szeder és málna keresztezéséből előállított gyümölcs ("boysenberry") lé koncentrátum fagyasztva, amelynek Brix értéke legalább 61, de legfeljebb 67, legalább 50 literes közvetlen kiszerelésben

0 %

l

2023.12.31

0.6050

ex 2009 89 79

30

Fagyasztott acerolalé-koncentrátum:

több mint 48, de legfeljebb 67 Brix-értékkel,

legalább 50 literes űrtartalmú kiszerelésben

0 %

l

2023.12.31

0.5206

ex 2009 89 79

85

Acaibogyó-lé koncentrátum:

az Euterpe oleracea fajból,

fagyasztva,

édesítés nélkül,

nem por alakban,

legalább 23, de legfeljebb 32 Brix-értékkel,

legalább 10 kg-os közvetlen kiszerelésben

0 %

-

2026.12.31

0.6365

ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Passiógyümölcslé és passiógyümölcslé-koncentrátum, fagyasztva is:

legalább 10, de legfeljebb 13,7 Brix-értékkel,

több mint 30 €/100 kg nettó tömeg értékkel,

legalább 50 literes közvetlen csomagolásban, és

cukor hozzáadása nélkül

az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához (1)

0 %

l

2024.12.31

0.4157

ex 2009 89 99

96

Kókuszvíz

nem erjesztve,

alkohol vagy cukor hozzáadása nélkül, és

legalább 20 literes közvetlen csomagolásban (2)

0 %

l

2026.12.31

0.6152

ex 2106 10 20

20

Szójafehérje-koncentrátum legalább 65, de legfeljebb 90 tömegszázalék szárazanyagra számított fehérjetartalommal, por vagy texturált formában

0 %

-

2023.12.31

0.3340

ex 2106 10 20

30

Készítmény, amely szójaprotein izolátum alapú, legalább 6,6 tömegszázalék, de legfeljebb 8,6 tömegszázalék kalcium-foszfát-tartalommal

0 %

-

2023.12.31

0.7284

ex 2106 90 92

50

Kazein-hidrolizátum, amely a következőkből áll:

legalább 20, de legfeljebb 70 tömegszázalékban szabad aminosavak, és

peptonok, amelyek több mint 90 tömegszázalékának molekulasúlya legfeljebb 2 000 Da

0 %

-

2022.12.31

0.7435

ex 2106 90 98

47

Készítmény, amelynek nedvességtartalma legalább 1 és legfeljebb 4 %, és az alábbiakat tartalmazza, tömegszázalékban:

legalább 15 % de legfeljebb 35 % író,

20 % (±10 %) laktóz,

20 % (±10 %) tejsavófehérje-koncentrátum,

15 % (±10 %) cheddar sajt,

3 % (± 2 %) só,

legalább 0,1 %, de legfeljebb 10 % tejsav (E270),

legalább 0,1 %, de legfeljebb 10 % gumiarábikum (E414),

élelmiszeripari termékek gyártásához (1)

0 %

-

2022.12.31

0.5246

ex 2519 90 10

10

Olvasztott magnézia, legalább 94 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.6330

ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Xilenol-izomerek és etil-fenol-izomerek keveréke, ahol a teljes xilenoltartalom tömegszázalékban legalább 62 %, de kevesebb, mint 95 %

0 %

-

2024.12.31

0.6168

ex 2707 99 99

10

Nehéz- és középpárlatok, amelyek aromástartalma meghaladja a nem aromás tartalmukat, finomítói nyersanyagként egy, a 27. árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 5. pontjában szereplő meghatározott eljárások céljára (1)

0 %

-

2023.12.31

0.8144

ex 2710 12 25

20

C6 alifás szénhidrogének (CAS RN 92112-69-1) keveréke, amely legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 80 tömegszázalék n-hexánt (CAS RN 110-54-3) tartalmaz:

fajlagos tömege legalább 0,666, de legfeljebb 0,686,

az összes karbonilvegyület-tartalma kevesebb mint 1 ppm,

összes acetilénvegyület-tartalma kevesebb mint 2 ppm

0 %

-

2025.12.31

0.7823

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

30

50

Alapolaj hidrogénezett, erősen izoparaffinos szénhidrogénekből, katalitikusan hidroizomerizált és viaszmentesített, amely:

legalább 90 tömegszázalék telített szénhidrogént, és

legfeljebb 0,03 tömegszázalék ként tartalmaz,

valamint

legalább 80, de kevesebb, mint 120 viszkozitási indexű és

100 °C-on kevesebb mint 5,0 cSt vagy több mint 13,0 cSt kinematikus viszkozitású

0 %

-

2023.12.31

0.7822

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

40

60

Alapolaj hidrogénezett, erősen izoparaffinos szénhidrogénekből, katalitikusan hidroizomerizált és viaszmentesített, amely:

legalább 90 tömegszázalék telített szénhidrogént, és

legfeljebb 0,03 tömegszázalék ként tartalmaz,

és legalább 120 viszkozitási indexű

0 %

-

2024.12.31

0.6495

ex 2710 19 99

20

Katalitikus viaszmentesített alapolaj gáz-halmazállapotú szénhidrogénből szintetizálva, majd nehéz paraffinok átalakítására irányuló eljárásnak (HPC) alávetve, amely:

legfeljebb 1 mg/kg ként,

több mint 99 tömegszázalék telített szénhidrogént,

több mint 75 tömegszázalék n- és izoparaffinos, legalább 18, de legfeljebb 50 szénlánchosszú szénhidrogént tartalmaz; és

kinematikai viszkozitása 40°C-on több mint 6,5 mm2/s, vagy

kinematikai viszkozitása 40°C-on több mint 11 mm2/s legalább 120 viszkozitási indexszel

0 %

-

2024.12.31

0.7393

ex 2712 90 99

10

1-Alkének keveréke, amely legalább 90 tömegszázalék legalább 24 szénatom lánchosszúságú 1-alkéneket, és legfeljebb 1 tömegszázalék legalább 70 szénatom lánchosszúságú 1-alkéneket tartalmaz

0 %

-

2022.12.31

0.4531

ex 2804 50 90

40

Legalább 99,99, de legfeljebb 99,999 tömegszázalék tisztaságú tellúr (CAS RN 13494-80-9), az ICP-vizsgálattal mért fémszennyeződések alapján

0 %

-

2023.12.31

0.8021

2804 70 10

 

Vörösfoszfor

0 %

-

2022.12.31

0.8022

2804 70 90

 

Foszfor, a vörösfoszfor kivételével

0 %

-

2023.12.31

0.6658

ex 2805 12 00

10

Kalcium por vagy huzal formában, legalább 98 tömegszázalékos tisztaságú (CAS RN 7440-70-2)

0 %

-

2025.12.31

0.5609

ex 2805 19 90

20

Lítiumfém (CAS RN 7439-93-2), legalább 98,8 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2022.12.31

0.2559

ex 2805 30 10

10

Cérium és más ritkaföldfémek ötvözete, legalább 47 tömegszázalék cériumtartalommal

0 %

-

2023.12.31

0.497

2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

 

Ritkaföldfémek, szkandium és ittrium, legalább 95 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.7769

ex 2809 20 00

10

Foszforsav vizes oldata (CAS RN 7664-38-2), amely legalább 85 tömegszázalék foszforsavat tartalmaz

0 %

-

2024.12.31

0.2407

ex 2811 22 00

10

Szilícium-dioxid (CAS RN 7631-86-9) porított formában, nagyteljesítményű folyadék-kromatográfiás (HPLC) oszlopok és mintaelőkészítő-kazetták gyártásához (1)

0 %

-

2023.12.31

0.6836

ex 2811 22 00

15

Amorf szilícium-dioxid (CAS RN 60676-86-0)

por formában,

legalább 99,0 tömegszázalék tisztaságú,

legalább 0,7, de legfeljebb 2,1 μm közepes szemcsemérettel,

ahol a részecskék 70 %-ának átmérője legfeljebb 3 μm

0 %

-

2022.12.31

0.7292

ex 2811 29 90

10

Tellúr-dioxid (CAS RN 7446-07-3)

0 %

-

2022.12.31

0.3308

ex 2812 90 00

10

Nitrogén-trifluorid (CAS RN 7783-54-2)

0 %

-

2023.12.31

0.5747

ex 2816 40 00

10

Bárium-hidroxid (CAS RN 17194-00-2)

0 %

-

2022.12.31

0.7594

ex 2818 10 11

10

Korund szol-gél (CAS RN 1302-74-5) legalább 99,6 tömegszázalékos alumínium-oxid tartalommal; mikrokristályos szerkezete olyan rudakból áll, amelyek profilaránya legalább 1,3, de legfeljebb 6,0

0 %

-

2023.12.31

0.5110

ex 2818 10 91

20

Mikrokristályos szerkezetű zsugorított (szinterelt) korund, α-alumínium-oxidból (CAS RN 1344-28-1), magnézium-aluminátból (CAS RN 12068-51-8), valamint ittrium-, lantán- és neodímium-ritkaföldfémek aluminátjaiból, tömegszázalékban (oxidként számítva) az alábbi tartalommal:

legalább 94 %, de kevesebb mint 98,5 % alumínium-oxid,

2 % (± 1,5 %) magnézium-oxid,

1 % (± 0,6 %) ittrium-oxid,

valamint

akár 2 % (± 1,2 %) lantán-oxid, vagy

2 % (± 1,2 %) lantán-oxid és neodímium-oxid,

az összsúlyból a részecskék kevesebb mint felének szemcsemérete meghaladja a 10 mm-t és az összsúlyból a részecskék kevesebb mint 50 %-ának szemcsemérete haladja meg a 10 mm-t

0 %

-

2025.12.31

0.4640

ex 2818 20 00

10

Aktivált alumínium-oxid, legalább 350 m2/g fajlagos felületű

0 %

-

2024.12.31

0.6837

ex 2818 30 00

20

Alumínium-hidroxid (CAS RN 21645-51-2)

por formában,

legalább 99,5 tömegszázalék tisztaságú,

legalább 263°C-os bomlásponttal,

4 μm (± 1 μm) részecskemérettel,

legfeljebb 0,06 tömegszázalék teljes Na2O-tartalommal

0 %

-

2025.12.31

0.3306

ex 2818 30 00

30

Alumínium-oxid-hidroxid böhmit vagy pszeudo-böhmit formájában (CAS RN 1318-23-6)

0 %

-

2023.12.31

0.5369

ex 2819 90 90

10

Dikróm-trioxid (CAS RN 1308-38-9), a fémkohászatban történő felhasználásra (1)

0 %

-

2026.12.31

0.5752

ex 2823 00 00

10

Titán-dioxid (CAS RN 13463-67-7):

legalább 99,9 tömegszázalék tisztaságú,

átlagos szemcsemérete legalább 0,7 μm, de legfeljebb 2,1 μm

0 %

-

2022.12.31

0.5576

ex 2825 10 00

10

Hidroxilammónium-klorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

-

2022.12.31

0.7897

ex 2825 20 00

10

Lítium-hidroxid-monohidrát (CAS RN 1310-66-3)

2.6 %

-

2022.12.31

0.3800

2825 30 00

 

Vanádium-oxidok és –hidroxidok

0 %

-

2026.12.31

0.3303

ex 2825 50 00

20

Réz (I vagy II)-oxid legalább 78 tömegszázalék réztartalommal, és legfeljebb 0,03 tömegszázalék klorid tartalommal

0 %

-

2023.12.31

0.6819

ex 2825 50 00

30

Réz(II)-oxid (CAS RN 1317-38-0) legfeljebb 100 nm részecskemérettel

0 %

-

2025.12.31

0.5555

ex 2825 60 00

10

Cirkónium-dioxid (CAS RN 1314-23-4)

0 %

-

2022.12.31

0.6980

ex 2825 70 00

10

Molibdén-trioxid (CAS RN 1313-27-5)

0 %

-

2026.12.31

0.7193

ex 2825 70 00

20

Molibdénsav (CAS RN 7782-91-4)

0 %

-

2026.12.31

0.5055

ex 2826 19 90

10

Volfrám-hexafluorid (CAS RN 7783-82-6), legalább 99,9 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.2865

ex 2827 39 85

10

Réz-monoklorid (CAS RN 7758-89-6), legalább 96, de legfeljebb 99 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

-

2023.12.31

0.4180

ex 2827 39 85

20

Antimon-pentaklorid (CAS RN 7647-18-9), legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.6143

ex 2827 39 85

40

Bárium-klorid-dihidrát (CAS RN 10326-27-9)

0 %

-

2023.12.31

0.4423

ex 2827 49 90

10

Hidratált cirkónium-diklorid-oxid (CAS RN 7699-43-6)

0 %

-

2023.12.31

0.6463

ex 2827 60 00

10

Nátrium-jodid (CAS RN 7681-82-5)

0 %

-

2024.12.31

0.7596

ex 2828 10 00

10

Kalcium-hipoklorit (CAS RN 7778-54-3) legalább 65 %-os aktív klórtartalommal

0 %

-

2023.12.31

0.3302

ex 2830 10 00

10

Dinátrium-tetraszulfid (CAS RN 12034-39-8), száraz tömegre számítva legfeljebb 38 tömegszázalékos nátrium-tartalommal

0 %

-

2023.12.31

0.3859

ex 2833 29 80

20

Mangánszulfát-monohidrát (CAS RN 10034-96-5)

0 %

-

2023.12.31

0.5090

ex 2833 29 80

30

Cirkónium-szulfát (CAS RN 14644-61-2)

0 %

-

2022.12.31

0.4338

ex 2835 10 00

10

Nátriumhipofoszfit-monohidrát (CAS RN 10039-56-2)

0 %

-

2022.12.31

0.6144

ex 2835 10 00

20

Nátrium-hipofoszfit (CAS RN 7681-53-0)

0 %

-

2023.12.31

0.7452

ex 2835 10 00

30

Alumínium-foszfinát (CAS RN 7784-22-7)

0 %

-

2023.12.31

0.2524

ex 2836 91 00

20

Lítium-karbonát, amely egy vagy több, megadott koncentrációjú szennyeződést tartalmaz az alábbiak közül:

legalább 2 mg/kg arzén,

legalább 200 mg/kg kalcium,

legalább 200 mg/kg klorid,

legalább 20 mg/kg vas,

legalább 150 mg/kg magnézium,

legalább 20 mg/kg nehézfém,

legalább 300 mg/kg kálium,

legalább 300 mg/kg nátrium,

legalább 200 mg/kg szulfát,

az Európai Gyógyszerkönyvben meghatározott módszerekkel megállapítva

0 %

-

2023.12.31

0.2863

ex 2836 99 17

30

Cirkónium (IV) bázikus karbonát (CAS RN 57219-64-4 vagy 37356-18-6), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2023.12.31

0.3300

ex 2837 19 00

20

Rézcianid (CAS RN 544-92-3)

0 %

-

2023.12.31

0.4078

ex 2837 20 00

10

Tetranátrium-hexacianoferrát(II) (CAS RN 13601-19-9)

0 %

-

2026.12.31

0.4339

ex 2839 19 00

10

Dinátrium-diszilikát (CAS RN 13870-28-5)

0 %

-

2022.12.31

0.2861

ex 2839 90 00

20

Kalcium-szilikát (CAS RN 1344-95-2)

0 %

-

2023.12.31

0.6632

ex 2840 20 90

10

Cink-borát (CAS RN 12767-90-7)

0 %

-

2025.12.31

0.7288

ex 2841 50 00

11

Kálium-dikromát (CAS RN 7778-50-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú, króm előállításához intermedierként történő felhasználásra (1)

2 %

-

2025.12.31

0.6142

ex 2841 70 00

10

Diammónium-tetraoxo-molibdát(2-) (CAS RN 13106-76-8)

0 %

-

2023.12.31

0.6482

ex 2841 70 00

30

Hexaammónium-heptamolibdát, vízmentes (CAS RN 12027-67-7) vagy mint tetrahidrát (CAS RN 12054-85-2)

0 %

-

2024.12.31

0.6981

ex 2841 70 00

40

Diammónium-dimolibdát (CAS RN 27546-07-2)

0 %

-

2026.12.31

0.4323

ex 2841 80 00

10

Diammmónium-volframát (ammónium-paravolframát) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

-

2022.12.31

0.7301

ex 2841 90 30

10

Kálium-metavanadát (CAS RN 13769-43-2)

0 %

-

2022.12.31

0.4222

ex 2841 90 85

10

Lítium-kobalt(III)-oxid (CAS RN 12190-79-3), legalább 59 % kobalttartalommal

2.7 %

-

2022.12.31

0.5936

ex 2841 90 85

20

Kálium-titán-oxid (CAS RN 12056-51-8) porított formában, legalább 99 %-os tisztaságú

0 %

-

2023.12.31

0.4416

ex 2842 10 00

10

Szintetikus béta-zeolit por

0 %

-

2023.12.31

0.4588

ex 2842 10 00

20

Szintetikus kabazit zeolitpor

0 %

-

2024.12.31

0.7397

ex 2842 10 00

50

Fluorflogopit (CAS RN 12003-38-2)

0 %

-

2022.12.31

0.7097

ex 2842 10 00

60

Alumíniumszilikát (CAS RN 1318-02-1)

legalább 94 tömegszázalék tisztaságú,

zeolitszerkezetű alumínium-foszfát-18-cal (AEI), és

legalább 90 %-os fázistisztaságú,

réz-zeolit gyártásához. (1)

0 %

-

2026.12.31

0.4642

ex 2842 90 10

10

Nátrium-szelenát (CAS RN 13410-01-0)

0 %

-

2024.12.31

0.7400

ex 2842 90 80

30

Alumínum-trititán-dodekaklorid(CAS RN 12003-13-3)

0 %

-

2022.12.31

0.3295

2845 10 00

 

Nehézvíz (deutérium-oxid) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

-

2023.12.31

0.4189

2845 40 00

 

Hélium-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

-

2026.12.31

0.3297

2845 90 10

 

Deutérium és vegyületei; dúsított deutérium tartalmú hidrogén és vegyületei, e termékeket tartalmazó keverékek és oldatok (Euratom)

0 %

-

2023.12.31

0.4191

ex 2845 90 90

20

Oxigén-18-cal legalább 95 %-ban dúsított víz (CAS RN 14314-42-2)

0 %

-

2023.12.31

0.4190

ex 2845 90 90

30

(13C)Szénmonoxid (CAS RN 1641-69-6)

0 %

-

2026.12.31

0.2859

ex 2846 10 00

ex 3824 99 96

10

53

Ritkaföldfém koncentrátum, legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 95 tömegszázalék ritkaföldfém-oxid, és egyenként legfeljebb 1 tömegszázalék cirkónium-oxid-, alumínium-oxid- vagy vas-oxid-tartalommal, és izzítási vesztesége legalább 5 tömegszázalék

0 %

-

2023.12.31

0.3296

ex 2846 10 00

20

Dicérium-trikarbonát (CAS RN 537-01-9) , hidratálva is

0 %

-

2023.12.31

0.3420

ex 2846 10 00

30

Cérium-lantán-karbonát, hidratálva is

0 %

-

2023.12.31

0.3227

2846 90 10

2846 90 20

2846 90 30

2846 90 90

 

Ritkaföldfémek, ittrium vagy szkandium, vagy ezen fémek keverékeinek szerves vagy szervetlen vegyületei, a 2846 10 00 alszám alá tartozó termékek kivételével

0 %

-

2023.12.31

0.3418

ex 2850 00 20

10

Szilán (CAS RN 7803-62-5)

0 %

-

2023.12.31

0.4332

ex 2850 00 20

30

Titán-nitrid (CAS RN 25583-20-4) , legfeljebb 250 nm részecskemérettel

0 %

-

2022.12.31

0.5497

ex 2850 00 20

40

Germánium-tetrahidrid (CAS RN 7782-65-2)

0 %

-

2026.12.31

0.7302

ex 2850 00 20

60

Diszilán (CAS RN 1590-87-0)

0 %

-

2022.12.31

0.7555

ex 2850 00 20

70

Köbös bór-nitrid (CAS RN 10043-11-5)

0 %

-

2023.12.31

0.3419

ex 2850 00 20

80

Arzin (CAS RN 7784-42-1), legalább 99,999 térfogatszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.4492

ex 2850 00 60

10

Nátrium-azid (CAS RN 26628-22-8)

0 %

-

2023.12.31

0.3421

ex 2853 90 90

20

Foszfin (CAS RN 7803-51-2)

0 %

-

2023.12.31

0.6633

2903 42 00

 

Difluor-metán (CAS RN 75-10-5)

0 %

-

2025.12.31

0.6007

ex 2903 44 00

10

Pentafluor-etán (CAS RN 354-33-6)

0 %

-

2024.12.31

0.3674

ex 2903 45 00

30

1,1,1,2-Tetrafluor-etán (CAS RN 811-97-2), amely megfelel a következő előírásoknak:

legfeljebb 600 tömeg-ppm HFC-134 (1,1,2,2-tetrafluor-etán),

legfeljebb 5 tömeg-ppm HFC-143a (1,1,1-trifluor-etán),

legfeljebb 2 tömeg-ppm HFC-125 (pentafluor-etán),

legfeljebb 100 tömeg-ppm HCFC-124 (1-klór-1,2,2,2-tetrafluor-etán),

legfeljebb 30 tömeg-ppm CFC-114 (1,2-diklór-tetrafluor-etán),

legfeljebb 50 tömeg-ppm CFC-114a (1,1-diklór-tetrafluor-etán),

legfeljebb 250 tömeg-ppm HCFC-133a (1-klór-2,2,2-trifluor-etán),

legfeljebb 2 tömeg-ppm HCFC-22 (klór-difluor-metán),

legfeljebb 2 tömeg-ppm CFC-115 (klór-pentafluor-etán),

legfeljebb 2 tömeg-ppm CFC-12 (diklór-difluor-metán),

0 %

-

2024.12.31

 

 

 

legfeljebb 20 tömeg-ppm HCC-40 (metil-klorid),

legfeljebb 20 tömeg-ppm HFC-245cb (1,1,1,2,2-pentafluor-propán),

legfeljebb 20 tömeg-ppm H-12B1 (klór-difluor-bróm-metán),

legfeljebb 20 tömeg-ppm HFC-32 (difluor-metán),

legfeljebb 15 tömeg-ppm HCFC-31 (klór-fluor-metán),

legfeljebb 10 tömeg-ppm HFC-152a (1,1-difluor-etán),

legfeljebb 20 tömeg-ppm HFO-1131 (1-klór-2-fluor-etilén),

legfeljebb 20 tömeg-ppm HCFO-1122 (1-klór-2,2-difluor-etilén),

legfeljebb 3 tömeg-ppm HFO-1234yf (2,3,3,3-tetrafluor-propén),

legfeljebb 3 tömeg-ppm HFO-1243zf (3,3,3-trifluor-propén),

legfeljebb 3 tömeg-ppm HCFO-1122a (1-klór-1,2-difluor-etilén),

legfeljebb 4,5 tömeg-ppm HFO-1234yf+HCFO-1122a+HFO-1243zf (2,3,3,3-tetrafluor-propén+1-klór-1,2-difluor-etilén+3,3,3-trifluor-propén)

 

 

 

 

 

 

egyenként legfeljebb 3 tömeg-ppm bármely meg nem határozott/ismeretlen vegyi anyag,

legfeljebb 10 tömeg-ppm meg nem határozott/ismeretlen vegyi anyag,

legfeljebb 10 tömeg-ppm víz,

legfeljebb 0,1 tömeg-ppm savszinttel,

halogenidek nélkül,

legfeljebb 0,01 térfogatszázalék magas forráspontú anyag,

szagtalan (kellemetlen szag nélkül),

a helyes gyártási gyakorlat (GMP) szerint előállított HFC-134a inhalálási minőségének további tisztításához is, olyan orvosi aeroszolokhoz használt hajtógáz gyártásához, amelyek tartalma a száj- vagy orrüregbe, és/vagy a légutakba kerül (1)

 

 

 

0.2542

ex 2903 47 00

10

1,1,1,3,3-Pentafluor-propán (CAS RN 460-73-1)

0 %

-

2023.12.31

0.6077

ex 2903 49 30

30

1H-Perfluor-hexán (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

2023.12.31

0.2854

ex 2903 49 30

10

Szén-tetrafluorid (tetrafluoro-metán) (CAS RN 75-73-0)

0 %

-

2023.12.31

0.2852

ex 2903 49 30

20

Perfluor-etán (CAS RN 76-16-4)

0 %

-

2023.12.31

0.5803

ex 2903 51 00

10

2,3,3,3-Tetrafluor-prop-1-én (2,3,3,3-tetrafluor-propén) (CAS RN 754-12-1)

0 %

-

2022.12.31

0.4517

ex 2903 51 00

20

Transz-1,3,3,3-tetrafluor-prop-1-én (Transz-1,3,3,3-tetrafluor-propén) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

-

2023.12.31

0.6076

ex 2903 59 00

20

(Perfluor-butil)etilén (CAS RN 19430-93-4)

0 %

-

2023.12.31

0.4066

ex 2903 59 00

30

Hexafluor-propén (CAS RN 116-15-4)

0 %

-

2026.12.31

0.7324

ex 2903 59 00

40

1,1,2,3,4,4-hexafluor-buta-1,3-dién (CAS RN 685-63-2)

0 %

-

2022.12.31

0.8151

ex 2903 69 19

60

1-Bróm-2-metilpropán (CAS RN 78-77-3), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.7289

ex 2903 69 19

20

5-Brómpent-1-én (CAS RN 1119-51-3)

0 %

-

2022.12.31

0.7974

ex 2903 69 19

40

3-(Brómmetil)-pentán (CAS RN 3814-34-4), legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.7895

ex 2903 72 00

10

Diklór-1,1,1-trifluor-etán (CAS RN 306-83-2), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.3675

ex 2903 77 60

10

1,1,1-Triklór-trifluor-etán (CAS RN 354-58-5)

0 %

-

2023.12.31

0.5212

ex 2903 77 90

10

Klór-trifluor-etilén (CAS RN 79-38-9)

0 %

-

2026.12.31

0.7513

ex 2903 78 00

10

Oktafluor-1,4-dijódbután (CAS RN 375-50-8)

0 %

-

2023.12.31

0.7755

ex 2903 78 00

20

Trifluor-jód-metán (CAS RN 2314-97-8)

0 %

-

2024.12.31

0.6485

ex 2903 79 30

10

Transz-1-klór-3,3,3-trifluor-propén (CAS RN 102687-65-0)

0 %

-

2024.12.31

0.7826

ex 2903 79 30

30

1-Bróm-5-klór-pentán (CAS RN 54512-75-3), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.5765

ex 2903 89 80

50

Klór-ciklopentán (CAS RN 930-28-9)

0 %

-

2022.12.31

0.7304

ex 2903 89 80

60

Oktafluor-ciklobután (CAS RN 115-25-3)

0 %

-

2022.12.31

0.6611

ex 2903 99 80

15

4-Bróm-2-klór-1-fluor-benzol (CAS RN 60811-21-4)

0 %

-

2025.12.31

0.3410

ex 2903 99 80

20

1,2-bisz(pentabrómfenil)-etán (CAS RN 84852-53-9)

0 %

-

2023.12.31

0.8017

ex 2903 99 80

25

2,2'-Dibrómbifenil (CAS RN 13029-09-9), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.8018

ex 2903 99 80

35

2-Bróm-9,9'-spirobi[9H-fluorén] (CAS RN 171408-76-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.3411

ex 2903 99 80

40

2,6-Diklór-toluol (CAS RN 118-69-4), legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú, amely :

legfeljebb 0,001 mg/kg tetraklór-dibenzo-dioxint,

legfeljebb 0,001 mg/kg tetraklór-dibenzofuránt,

legfeljebb 0,2 mg/kg tetraklór-bifenilt tartalmaz

0 %

-

2023.12.31

0.8076

ex 2903 99 80

45

1-Bróm-4-(transz-4-propilciklohexil)benzol (CAS RN 86579-53-5), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.4529

ex 2903 99 80

50

Fluor-benzol (CAS RN 462-06-6)

0 %

-

2023.12.31

0.8101

ex 2903 99 80

55

1-Bróm-4-(transz-4-etilciklohexil)benzol (CAS RN 91538-82-8), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.7351

ex 2903 99 80

60

1,1'-metán-diil-bisz(4-fluor-benzol) (CAS RN 457-68-1)

0 %

-

2022.12.31

0.8166

ex 2903 99 80

65

2,6-Difluor-benzil-bromid (CAS RN 85118-00-9), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.8177

ex 2903 99 80

70

1-[Klór(fenil)metil]-2-metilbenzol (CAS RN 41870-52-4), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.6235

ex 2903 99 80

75

3-Klór- alfa,alfa,alfa-trifluor-toluol (CAS RN 98-15-7)

0 %

-

2024.12.31

0.5917

ex 2903 99 80

80

1-Bróm-3,4,5-trifluorobenzol (CAS RN 138526-69-9)

0 %

-

2023.12.31

0.3407

ex 2904 10 00

30

Nátrium-p-sztirol-szulfonát (CAS RN 2695-37-6)

0 %

-

2024.12.31

0.4686

ex 2904 10 00

50

Nátrium-2-metilprop-2-én-1-szulfonát (CAS RN 1561-92-8)

0 %

-

2024.12.31

0.3409

ex 2904 20 00

10

Nitrometán (CAS RN 75-52-5)

0 %

-

2025.12.31

0.3391

ex 2904 20 00

20

Nitroetán (CAS RN 79-24-3)

0 %

-

2022.12.31

0.3408

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropán (CAS RN 108-03-2)

0 %

-

2025.12.31

0.3390

ex 2904 20 00

40

2-Nitropropán (CAS RN 79-46-9)

0 %

-

2024.12.31

0.2526

ex 2904 99 00

20

1-Klór-2,4-dinitro-benzol (CAS RN 97-00-7)

0 %

-

2024.12.31

0.6612

ex 2904 99 00

25

Difluor-metán-szulfonil-klorid (CAS RN 1512-30-7)

0 %

-

2025.12.31

0.3388

ex 2904 99 00

30

Tozil-klorid (CAS RN 98-59-9)

0 %

-

2024.12.31

0.6613

ex 2904 99 00

35

1-Fluor-4-nitro-benzol (CAS RN 350-46-9)

0 %

-

2025.12.31

0.5745

ex 2904 99 00

40

4-Klór-benzol-szulfonil-klorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

-

2022.12.31

0.7507

ex 2904 99 00

45

2-Nitrobenzol-szulfonil klorid (CAS RN 1694-92-4)

0 %

-

2023.12.31

0.6001

ex 2904 99 00

50

Etánszufonil-klorid (CAS RN 594-44-5)

0 %

-

2023.12.31

0.7957

ex 2904 99 00

55

2,4-Diklór-1,3-dinitro-5-(trifluor-metil)benzol (CAS RN 29091-09-6), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.6407

ex 2904 99 00

60

4,4'-Dinitro-sztilbén-2,2'-diszulfonsav (CAS RN 128-42-7)

0 %

-

2024.12.31

0.8160

ex 2904 99 00

65

4-Nitrotoluol-2-szulfonsav (CAS RN 121-03-9), por formában, legalább 80 tömegszázalék tisztaságú és legalább 15 tömegszázalék víztartalmú

0 %

-

2026.12.31

0.6270

ex 2904 99 00

70

1-Klór-4-nitro-benzol (CAS RN 100-00-5)

0 %

-

2024.12.31

0.6560

ex 2904 99 00

80

1-Klór-2-nitro-benzol (CAS RN 88-73-3)

0 %

-

2024.12.31

0.6186

ex 2905 11 00

10

Metanol (CAS RN 67-56-1), legalább 99,85 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

-

2023.12.31

0.2967

ex 2905 19 00

11

Kálium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4), a Kombinált Nómenklatúra 29. árucsoportjához tartozó Megjegyzések 1. e) pontja szerinti tetrahidrofurán oldat formájában is

0 %

-

2023.12.31

0.6118

ex 2905 19 00

20

Butil-titanát-monohidrát, homopolimer (CAS RN 162303-51-7)

0 %

-

2023.12.31

0.6119

ex 2905 19 00

25

Tetra-(2-etil-hexil)-titanát (CAS RN 1070-10-6)

0 %

-

2023.12.31

0.3384

ex 2905 19 00

30

2,6-Dimetilheptán-4-ol (CAS RN 108-82-7)

0 %

-

2023.12.31

0.4793

ex 2905 19 00

40

2,6-Dimetil-heptán-2-ol (CAS RN 13254-34-7)

0 %

-

2024.12.31

0.5534

ex 2905 19 00

70

Titán-tetrabutanolát (CAS RN 5593-70-4)

0 %

-

2022.12.31

0.5533

ex 2905 19 00

80

Titán-tetra-izopropoxid (CAS RN 546-68-9)

0 %

-

2022.12.31

0.6002

ex 2905 19 00

85

Titán-tetraetanolát (CAS RN 3087-36-3)

0 %

-

2023.12.31

0.6464

ex 2905 22 00

10

Linalool (CAS RN 78-70-6) legalább 90,7 tömegszázalék (3R)-(-)-linalool tartalommal (CAS RN 126-91-0)

0 %

-

2024.12.31

0.7114

ex 2905 22 00

20

3,7-Dimetilokt-6-én-1-ol (CAS RN 106-22-9)

0 %

-

2026.12.31

0.7388

ex 2905 29 90

10

Cisz-hex-3-én-1-ol (CAS RN 928-96-1)

0 %

-

2022.12.31

0.7674

ex 2905 32 00

20

(2S)-Propán-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2023.12.31

0.4934

ex 2905 39 95

10

1,3-Propán-diol (CAS RN 504-63-2)

0 %

-

2025.12.31

0.5249

ex 2905 39 95

20

Bután-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0 %

-

2022.12.31

0.5255

ex 2905 39 95

30

2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekándiol (CAS RN 17913-76-7)

0 %

-

2026.12.31

0.5847

ex 2905 39 95

40

Dekán-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

-

2022.12.31

0.5908

ex 2905 39 95

50

2-Metil-2-propilpropán-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)

0 %

-

2023.12.31

0.7701

ex 2905 39 95

60

Dodekán-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)

0 %

-

2024.12.31

0.7914

ex 2905 39 95

70

2-metilpropán-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.4624

ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)

0 %

-

2024.12.31

0.3378

ex 2906 19 00

10

Ciklohex-1,4-ilén-dimetanol (CAS RN 105-08-8)

0 %

-

2023.12.31

0.3380

ex 2906 19 00

20

4,4’-Izopropilidén-diciklohexanol (CAS RN 80-04-6)

0 %

-

2023.12.31

0.6257

ex 2906 19 00

50

4-terc-Butil-ciklohexanol (CAS RN 98-52-2)

0 %

-

2024.12.31

0.8231

ex 2906 19 00

60

5-Metil-2-(prop-1-én-2-il)ciklohexanol (CAS RN 7786-67-6), izomerek keveréke, legalább 90 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.3681

ex 2906 29 00

20

1-Hidroximetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluor-benzol (CAS RN 79538-03-7)

0 %

-

2023.12.31

0.5855

ex 2906 29 00

30

2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

-

2022.12.31

0.6757

ex 2906 29 00

40

2-Bróm-5-jód-benzén-metanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

2022.12.31

0.7373

ex 2906 29 00

50

2,2’-(m-fenilén)dipropán-2-ol (CAS RN 1999-85-5)

0 %

-

2022.12.31

0.7806

ex 2906 29 00

60

3-[3-(Trifluor-metil)fenil]propán-1-ol (CAS RN 78573-45-2)

0 %

-

2024.12.31

0.7963

ex 2906 29 00

70

1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftol (CAS RN 529-33-9), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.6329

ex 2907 12 00

20

Meta-krezol (CAS RN 108-39-4) és para-krezol (CAS RN 106-44-5) keveréke, legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.6559

ex 2907 12 00

30

p-Krezol (CAS RN 106-44-5)

0 %

-

2024.12.31

0.5216

ex 2907 15 90

10

2-Naftol (CAS RN 135-19-3)

0 %

-

2026.12.31

0.6256

ex 2907 19 10

10

2,6-Xilenol (CAS RN 576-26-1)

0 %

-

2024.12.31

0.4480

ex 2907 19 90

20

Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)

0 %

-

2023.12.31

0.7753

ex 2907 19 90

30

2-metil-5-(propán-2-il)fenol (CAS RN 499-75-2)

0 %

-

2024.12.31

0.3372

ex 2907 21 00

10

Rezorcin (CAS RN 108-46-3)

0 %

-

2023.12.31

0.6026

ex 2907 29 00

15

6,6'-Di-terc-butil-4,4'-butilidén-di-m-krezol (CAS RN 85-60-9)

0 %

-

2023.12.31

0.3369

ex 2907 29 00

20

4,4'-(3,3,5-Trimetil-ciklohexilidén)-difenol (CAS RN 129188-99-4)

0 %

-

2023.12.31

0.6454

ex 2907 29 00

25

4-Hidroxi-benzil-alkohol (CAS RN 623-05-2)

0 %

-

2024.12.31

0.3367

ex 2907 29 00

30

4,4',4''-Etilidin-trifenol (CAS RN 27955-94-8)

0 %

-

2023.12.31

0.5432

ex 2907 29 00

45

2-Metil-hidrokinon (CAS RN 95-71-6)

0 %

-

2026.12.31

0.3368

ex 2907 29 00

50

6,6',6"-Triciklohexil-4,4',4"-bután-1,1,3-triiltri(m-krezol) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

-

2023.12.31

0.6558

ex 2907 29 00

65

2,2'-Metilén-bisz(6-ciklohexil-p-krezol) (CAS RN 4066-02-8)

0 %

-

2024.12.31

0.2584

ex 2907 29 00

70

2,2’,2’’,6,6’,6’’-Hexa-terc-butil-α,α’,α’’-(mezitilén-2,4,6-triil)tri-p-krezol (CAS RN 1709-70-2)

0 %

-

2023.12.31

0.7402

ex 2907 29 00

75

Bifenil-4,4’-diol (CAS RN 92-88-6)

0 %

-

2023.12.31

0.3848

ex 2907 29 00

85

Floroglucin, hidratálva is

0 %

-

2023.12.31

0.5903

ex 2908 19 00

10

Pentafluoro-fenol (CAS RN 771-61-9)

0 %

-

2023.12.31

0.5914

ex 2908 19 00

20

4,4'-(Perfluoro-izopropilidén)difenol (CAS RN 1478-61-1)

0 %

-

2023.12.31

0.6260

ex 2908 19 00

30

4-Klór-fenol (CAS RN 106-48-9)

0 %

-

2024.12.31

0.6782

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluor-fenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

2025.12.31

0.6915

ex 2908 19 00

50

4-Fluor-fenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

2025.12.31

0.7720

ex 2908 19 00

60

2,2',6,6'-tetrabróm-4,4'-izopropilidén-difenol (CAS RN 79-94-7)

0 %

-

2024.12.31

0.8204

ex 2908 19 00

70

2,3,6-Trifluor-fenol (CAS RN 113798-74-6), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.3361

ex 2909 19 90

20

Bisz(2-klóretil)-éter (CAS RN 111-44-4)

0 %

-

2023.12.31

0.3359

ex 2909 19 90

30

Nonafluor-butil-metil-éter vagy nonafluor-butil-etil-éter izomerjeinek legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú keveréke

0 %

-

2023.12.31

0.4035

ex 2909 19 90

50

3-Etoxi-perfluor-2-metilhexán (CAS RN 297730-93-9)

0 %

-

2026.12.31

0.5407

ex 2909 20 00

10

8-Metoxi-cedrán (CAS RN 19870-74-7)

0 %

-

2026.12.31

0.5503

ex 2909 30 38

20

1,1’-Propán-2,2-diil-bisz[3,5-dibróm-4-(2,3-dibróm-propoxi)benzol] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

-

2026.12.31

0.6649

ex 2909 30 38

30

1,1'-(1-Metil-etilidén)bisz[3,5-dibróm-4-(2,3-dibróm-2-metil-propoxi)]-benzol (CAS RN 97416-84-7)

0 %

-

2025.12.31

0.7454

ex 2909 30 38

40

4-Benziloxi-brómbenzol (CAS RN 6793-92-6)

0 %

-

2023.12.31

0.7828

ex 2909 30 38

50

2-(1-Adamantil)-4-brómanizol (CAS RN 104224-63-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.4710

ex 2909 30 90

10

2-(Fenil-metoxi)naftalin (CAS RN 613-62-7)

0 %

-

2024.12.31

0.7176

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-Dimetilbut-3-in-1-il)oxi]metil}benzol (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

-

2026.12.31

0.4711

ex 2909 30 90

20

1,2-Bisz(3-metil-fenoxi)etán (CAS RN 54914-85-1)

0 %

-

2024.12.31

0.7115

ex 2909 30 90

25

1,2-Difenoxietán (CAS RN 104-66-5) por vagy egy legalább 30 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék 1,2-difenoxietánt tartalmazó vizes diszperzió formájában

0 %

-

2026.12.31

0.5117

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimetoxi-toluol (CAS RN 6443-69-2)

0 %

-

2025.12.31

0.7580

ex 2909 30 90

35

1-Klór-2-(4-etoxi-benzil)-4-jód-benzol (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

-

2023.12.31

0.6614

ex 2909 30 90

40

1-Klór-2,5-dimetoxi-benzol (CAS RN 2100-42-7)

0 %

-

2025.12.31

0.8167

ex 2909 30 90

45

5-Bróm-1,3-difluor-2-(trifluormetoxi)benzol (CAS RN 115467-07-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.6783

ex 2909 30 90

50

1-Etoxi-2,3-difluor-benzol (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

2025.12.31

0.6784

ex 2909 30 90

60

1-Butoxi-2,3-difluor-benzol (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

2025.12.31

0.6994

ex 2909 30 90

70

O,O,O-1,3,5-trimetil-rezorcin (CAS RN 621-23-8)

0 %

-

2026.12.31

0.7079

ex 2909 30 90

80

Oxifluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2022.12.31

0.7706

ex 2909 44 00

10

2-Propoxi-etanol (CAS RN 2807-30-9)

0 %

-

2024.12.31

0.6927

ex 2909 49 80

10

1-Propoxipropán-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

2026.12.31

0.3484

ex 2909 50 00

10

4-(2-Metoxietil)fenol (CAS RN 56718-71-9)

0 %

-

2023.12.31

0.7846

ex 2909 50 00

40

2-metoxi-4-(trifluormetoxi)fenol (CAS RN 166312-49-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.3682

ex 2909 60 90

10

Bisz(α,α-dimetilbenzil)peroxid (CAS RN 80-43-3)

0 %

-

2023.12.31

0.6489

ex 2909 60 90

30

3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperoxonán (CAS RN 24748-23-0), izoparaffinos szénhidrogénekben feloldva

0 %

-

2024.12.31

0.7910

ex 2909 60 90

50

3,6,9-(etil és/vagy propil)-3,6,9-trimetil-1,2,4,5,7,8-hexoxonánok (CAS RN 1613243-54-1) oldata ásványi szeszekben (CAS RN 1174522-09-8), legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 41 tömegszázalék hexoxonántartalommal

0 %

-

2024.12.31

0.7744

ex 2910 90 00

10

2-[(2-Metoxi-fenoxi)metil]oxirán (CAS RN 2210-74-4)

0 %

-

2024.12.31

0.5940

ex 2910 90 00

15

1,2-Epoxi-ciklohexán (CAS RN 286-20-4)

0 %

-

2023.12.31

0.7672

ex 2910 90 00

25

Feniloxirán (CAS RN 96-09-3)

0 %

-

2023.12.31

0.2649

ex 2910 90 00

30

2,3-Epoxi-1-propanol (glicidol) (CAS RN 556-52-5)

0 %

-

2023.12.31

0.8042

ex 2910 90 00

40

[(2R)-Oxirán-2-il]metil-3-nitrobenzolszulfonát (CAS RN 115314-17-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.6660

ex 2910 90 00

50

2,3-Epoxi-propil-fenil-éter (CAS RN 122-60-1)

0 %

-

2025.12.31

0.4361

ex 2910 90 00

80

Allil-glicidil-éter (CAS RN 106-92-3)

0 %

-

2026.12.31

0.7116

ex 2912 19 00

10

Undekanal (CAS RN 112-44-7)

0 %

-

2026.12.31

0.8073

ex 2912 19 00

20

Akrilaldehid (CAS RN 107-02-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.6968

ex 2912 29 00

15

2,6,6-Trimetil-ciklohexén-karbaldehid (alfa-béta-izomerkeverék)(CAS RN 52844-21-0)

0 %

-

2026.12.31

0.7314

ex 2912 29 00

35

Fahéjaldehid (CAS RN 104-55-2)

0 %

-

2022.12.31

0.7405

ex 2912 29 00

45

p-fenil-benzaldehid (CAS RN 3218-36-8)

0 %

-

2022.12.31

0.5755

ex 2912 29 00

50

4-Izobutil-benzaldehid (CAS RN 40150-98-9)

0 %

-

2023.12.31

0.7612

ex 2912 29 00

55

Ciklohex-3-én-1-karbaldehid (CAS RN 100-50-5)

0 %

-

2023.12.31

0.6072

ex 2912 29 00

70

4-terc-Butil-benzaldehid (CAS RN 939-97-9)

0 %

-

2023.12.31

0.6073

ex 2912 29 00

80

4-Izopropil-benzaldehid (CAS RN 122-03-2)

0 %

-

2023.12.31

0.8147

2912 42 00

 

Etil-vanillin (3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid)

0 %

-

2025.12.31

0.3479

ex 2912 49 00

10

3-fenoxi-benzaldehid (CAS RN 39515-51-0)

0 %

-

2023.12.31

0.5732

ex 2912 49 00

20

4-Hidroxi-benzaldehid (CAS RN 123-08-0)

0 %

-

2022.12.31

0.5135

ex 2912 49 00

30

Szalicilaldehid (CAS RN 90-02-8)

0 %

-

2025.12.31

0.6678

ex 2912 49 00

40

3-Hidroxi-p-ánizsaldehid (CAS RN 621-59-0)

0 %

-

2025.12.31

0.7353

ex 2912 49 00

50

2,6-dihidroxi-benzaldehid (CAS RN 387-46-2)

0 %

-

2022.12.31

0.7712

ex 2913 00 00

10

2-Nitro-benzaldehid (CAS RN 552-89-6)

0 %

-

2024.12.31

0.4228

ex 2914 19 90

20

Heptán-2-on (CAS RN 110-43-0)

0 %

-

2022.12.31

0.4274

ex 2914 19 90

30

3-Metilbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

-

2022.12.31

0.4275

ex 2914 19 90

40

Pentán-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

-

2022.12.31

0.7554

ex 2914 19 90

60

Cink-acetilacetonát (CAS RN 14024-63-6)

0 %

-

2023.12.31

0.7568

ex 2914 29 00

15

Ösztr-5(10)-én-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)

0 %

-

2023.12.31

0.3475

ex 2914 29 00

20

Ciklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36–5)

0 %

-

2023.12.31

0.7450

ex 2914 29 00

25

Ciklohex-2-enon (CAS RN 930-68-7)

0 %

-

2023.12.31

0.4933

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Menta-1(6),8-dién-2-on (CAS RN 6485-40-1)

0 %

-

2025.12.31

0.8015

ex 2914 29 00

35

4-(trans-4-Propilciklohexil)ciklohexanon (CAS RN 82832-73-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.3480

ex 2914 29 00

40

Kámfor

0 %

-

2023.12.31

0.8058

ex 2914 29 00

45

4-Propilciklohexán-1-on (CAS RN 40649-36-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.5389

ex 2914 29 00

50

transz-β-Damaszkon (CAS RN 23726-91-2)

0 %

-

2022.12.31

0.7422

ex 2914 29 00

70

2-szek-butil-ciklohexanon (CAS RN 14765-30-1)

0 %

-

2022.12.31

0.7389

ex 2914 29 00

80

1-(cedr-8-én-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9)

0 %

-

2022.12.31

0.6265

ex 2914 39 00

15

2,6-Dimetil-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)

0 %

-

2024.12.31

0.6447

ex 2914 39 00

25

1,3-Difenil-propán-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)

0 %

-

2024.12.31

0.4227

ex 2914 39 00

30

Benzofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

-

2022.12.31

0.4429

ex 2914 39 00

50

4-Fenilbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)

0 %

-

2023.12.31

0.4428

ex 2914 39 00

60

4-Metilbenzofenon (CAS RN 134-84-9)

0 %

-

2023.12.31

0.5739

ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

-

2022.12.31

0.5535

ex 2914 39 00

80

4’-Metil-acetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

-

2022.12.31

0.7824

ex 2914 50 00

15

1,1-dimetoxiaceton (CAS RN 6342-56-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.8168

ex 2914 50 00

18

4'-Hidroxiacetofenon (CAS RN 99-93-4), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.4932

ex 2914 50 00

20

3’-Hidroxiacetofenon (CAS RN 121-71-1)

0 %

-

2025.12.31

0.8179

ex 2914 50 00

23

1-[2-(Oxirán-2-ilmetoxi)fenil]-3-fenilpropán-1-on (CAS RN 22525-95-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.5943

ex 2914 50 00

25

4'-Metoxi-acetofenon (CAS RN 100-06-1)

0 %

-

2023.12.31

0.8195

ex 2914 50 00

28

1,1’-{(2-Hidroxipropán-1,3-diil)bisz[oxi(6-hidroxibenzol-2,1-diil)]}dietanon (CAS RN 16150-44-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.7797

ex 2914 50 00

35

2-Hidroxi-1-[4-[4-(2-hidroxi-2-metil-propanoil)fenoxi]fenil]-2-metil-propán-1-on (CAS RN 71868-15-0)

0 %

-

2024.12.31

0.5904

ex 2914 50 00

36

2,7-Dihidroxi-9-fluor-enon (CAS RN 42523-29-5)

0 %

-

2023.12.31

0.5435

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hidroxifenil)bután-2-on (CAS RN 5471-51-2)

0 %

-

2026.12.31

0.5809

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihidroxi-benzofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

-

2022.12.31

0.4235

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoxi-2-fenilacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

-

2022.12.31

0.6762

ex 2914 50 00

75

7-Hidroxi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalinon (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

2022.12.31

0.4385

ex 2914 50 00

80

2’,6’-Dihidroxi-acetofenon (CAS RN 699-83-2)

0 %

-

2023.12.31

0.2647

ex 2914 69 80

10

2-Etil-antrakinon (CAS RN 84-51-5)

0 %

-

2023.12.31

0.2643

ex 2914 69 80

30

1,4-Dihidroxi-antrakinon (CAS RN 81-64-1)

0 %

-

2023.12.31

0.5430

ex 2914 69 80

40

p-Benzokinon (CAS RN 106-51-4)

0 %

-

2023.12.31

0.6481

ex 2914 69 80

50

2-(1,2-Dimetil-propil)antrakinon (CAS RN 68892-28-4) és 2-(1,1- dimetil-propil)antrakinon (CAS RN 32588-54-8) reakcióelegye

0 %

-

2024.12.31

0.7736

ex 2914 79 00

18

2-Klór-1-ciklopropil-etanon (CAS RN 7379-14-8)

0 %

-

2024.12.31

0.5782

ex 2914 79 00

20

2,4'-Difluor-benzofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

-

2022.12.31

0.7732

ex 2914 79 00

23

5-Klór-2′-hidroxi-benzofenon (CAS RN 85-19-8)

0 %

-

2024.12.31

0.7751

ex 2914 79 00

27

(2-Klór-5-jód-fenil)-(4-fluor-fenil)-metanon (CAS RN 915095-86-2)

0 %

-

2024.12.31

0.7467

ex 2914 79 00

30

5-Metoxi-1-[4-(trifluormetil)fenil]pentán-1-on (CAS RN 61718-80-7)

0 %

-

2023.12.31

0.7442

ex 2914 79 00

35

1-[4-(Benziloxi)fenil]-2-brómpropán-1-on (CAS RN 35081-45-9)

0 %

-

2023.12.31

0.3474

ex 2914 79 00

40

Perfluor-(2-metilpentán-3-on) (CAS RN 756-13-8)

0 %

-

2023.12.31

0.2640

ex 2914 79 00

50

3’-Klórpropiofenon (CAS RN 34841-35-5)

0 %

-

2023.12.31

0.4948

ex 2914 79 00

60

4’-Tercbutil-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)

0 %

-

2026.12.31

0.5237

ex 2914 79 00

70

4-Klór-4’-hidroxi-benzofenon (CAS RN 42019-78-3)

0 %

-

2026.12.31

0.6120

ex 2914 79 00

80

Tetraklór-p-benzokinon (CAS RN 118-75-2)

0 %

-

2023.12.31

0.7955

ex 2915 24 00

10

Ecetsavanhidrid (CAS RN 108-24-7), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.7433

ex 2915 39 00

10

Cisz-3-hexenil-acetát (CAS RN 3681-71-8)

0 %

-

2022.12.31

0.6155

ex 2915 39 00

25

2-Metil-ciklohexil-acetát (CAS RN 5726-19-2)

0 %

-

2023.12.31

0.7423

ex 2915 39 00

30

4-terc-butil-ciklohexil-acetát (CAS RN 32210-23-4)

0 %

-

2022.12.31

0.2957

ex 2915 39 00

40

terc-Butil-acetát (CAS RN 540-88-5)

0 %

-

2023.12.31

0.5119

ex 2915 39 00

60

Dodek-8-enil-acetát (CAS RN 28079-04-1)

0 %

-

2025.12.31

0.5121

ex 2915 39 00

65

Dodeka-7,9-dienil-acetát (CAS RN 54364-62-4)

0 %

-

2025.12.31

0.5120

ex 2915 39 00

70

Dodek-9-enil-acetát (CAS RN 16974-11-1)

0 %

-

2025.12.31

0.5289

ex 2915 39 00

75

Izobornil-acetát (CAS RN 125-12-2)

0 %

-

2026.12.31

0.5301

ex 2915 39 00

80

1-Fenil-etil-acetát (CAS RN 93-92-5)

0 %

-

2026.12.31

0.5909

ex 2915 39 00

85

2-terc-Butil-ciklohexil-acetát (CAS RN 88-41-5)

0 %

-

2023.12.31

0.7834

ex 2915 40 00

10

Etil-triklór-acetát (CAS RN 515-84-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.7830

ex 2915 40 00

20

Nátrium-triklóracetát (CAS RN 650-51-1), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.5858

ex 2915 60 19

10

Etil-butirát (CAS RN 105-54-4)

0 %

-

2022.12.31

0.7540

ex 2915 70 40

10

Metil-palmitát (CAS RN 112-39-0)

0 %

-

2023.12.31

0.7541

ex 2915 90 30

10

Metil-laurát (CAS RN 111-82-0)

0 %

-

2025.12.31

0.7899

ex 2915 90 70

18

Mirisztinsav, lítiumsó (CAS RN 20336-96-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.7407

ex 2915 90 70

20

Metil-(R)-2-fluor-propionát (CAS RN 146805-74-5)

0 %

-

2022.12.31

0.8146

ex 2915 90 70

23

Ón-bisz(2-etilhexanoát) (CAS RN 301-10-0), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.7542

ex 2915 90 70

25

Metil-oktanoát (CAS RN 111-11-5), metil-dekanoát (CAS RN 110-42-9) vagy metil-mirisztát (CAS RN 124-10-7)

0 %

-

2023.12.31

0.6003

ex 2915 90 70

27

Trietil-ortoformiát (CAS RN 122-51-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2023.12.31

0.5767

ex 2915 90 70

30

3,3-Dimetil-butiril-klorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

-

2022.12.31

0.8154

ex 2915 90 70

33

Etil-8-bróm-oktanoát (CAS RN 29823-21-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.5536

ex 2915 90 70

35

2,2-Dimetil-butanol-klorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

-

2023.12.31

0.6255

ex 2915 90 70

45

Trimetil-ortoformiát (CAS RN 149-73-5)

0 %

-

2024.12.31

0.4791

ex 2915 90 70

50

Allil-heptanoát (CAS RN 142-19-8)

0 %

-

2024.12.31

0.4954

ex 2915 90 70

60

Etil-6,8-diklór-oktanoát (CAS RN 1070-64-0)

0 %

-

2025.12.31

0.2585

ex 2916 12 00

10

2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroxi-5-metilbenzil)-4-metilfenil-akrilát (CAS RN 61167-58-6)

0 %

-

2023.12.31

0.3977

ex 2916 12 00

40

2,4-Di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroxifenil)etil]fenilakrilát (CAS RN 123968-25-2)

0 %

-

2023.12.31

0.5808

ex 2916 12 00

70

2-(2-Vinil-oxi-etoxi)etil-akrilát (CAS RN 86273-46-3)

0 %

-

2022.12.31

0.3466

ex 2916 13 00

30

Cink-monometakrilát por (CAS RN 63451-47-8), amely gyártási szennyeződéseket egyáltalán nem, vagy legfeljebb 17 tömegszázalékban tartalmaz

0 %

-

2025.12.31

0.3468

ex 2916 13 00

40

Cink-dimetakrilát (CAS RN 13189-00-9), por formában, legalább 99 tömegszázalék tisztaságú, legfeljebb 1 tömegszázalék stabilizátorral

0 %

-

2023.12.31

0.2638

ex 2916 14 00

10

2,3-Epoxipropil-metakrilát (CAS RN 106-91-2)

0 %

-

2023.12.31

0.6190

ex 2916 14 00

20

Etil-metakrilát (CAS RN 97-63-2)

0 %

-

2023.12.31

0.2951

ex 2916 19 95

20

Metil 3,3-dimetil-4-pentanoát (CAS RN 63721-05-1)

0 %

-

2023.12.31

0.5991

ex 2916 19 95

40

Szorbinsav (CAS RN 110-44-1) , állati takarmány gyártásához (1)

0 %

-

2023.12.31

0.6238

ex 2916 19 95

50

Metil-2-fluor-akrilát (CAS RN 2343-89-7)

0 %

-

2024.12.31

0.7980

ex 2916 19 95

60

Metil-2-fluorprop-2-enoát (CAS RN 2343-89-7), legalább 93 tömegszázalék tisztaságú, legfeljebb 7 tömegszázalékot kitevő 2,6-di-terc-butil-p-krezol (CAS RN 128-37-0) és tetrabutil-ammónium-nitrit (CAS RN 26501-54-2) stabilizátorokkal is

0 %

-

2025.12.31

0.7940

ex 2916 19 95

70

Metil-3-metil-2-butenoát (CAS RN 924-50-5), legalább 99,0 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.7023

ex 2916 20 00

15

Transzflutrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)

0 %

-

2026.12.31

0.7437

ex 2916 20 00

20

Az etil-triciklo[5.2.1.0(2,6)]dekán-2-karboxilát (CAS RN 80657-64-3 és 80623-07-0) (1S,2R,6R,7R)- és (1R,2R,6R,7S)-izomereinek keveréke

0 %

-

2022.12.31

0.7931

ex 2916 20 00

25

Ciklohexán-karbonil-klorid (CAS RN 2719-27-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.7933

ex 2916 20 00

35

2-Ciklopropil-ecetsav (CAS RN 5239-82-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.8057

ex 2916 20 00

45

Ciklopentánkarbonsav (CAS RN 3400-45-1), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.3463

ex 2916 20 00

50

Etil-2,2-dimetil-3-(2-metil-propenil)ciklopropán-karboxilát (CAS RN 97-41-6)

0 %

-

2023.12.31

0.4931

ex 2916 20 00

60

3-Ciklohexil-propionsav (CAS RN 701-97-3)

0 %

-

2025.12.31

0.7531

ex 2916 20 00

70

Ciklopropán-karbonil-klorid (CAS RN 4023-34-1)

0 %

-

2023.12.31

0.5421

ex 2916 31 00

10

Benzil-benzoát (CAS RN 120-51-4)

0 %

-

2026.12.31

0.8214

ex 2916 31 00

20

Fenetil-benzoát (CAS RN 94-47-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.6248

ex 2916 39 90

13

3,5-Dinitro-benzoesav (CAS RN 99-34-3)

0 %

-

2024.12.31

0.5214

ex 2916 39 90

15

2-Klór-5-nitrobenzoesav (CAS RN 2516-96-3)

0 %

-

2026.12.31

0.7929

ex 2916 39 90

16

3-Fluor-5-jód-4-metilbenzoesav (CAS RN 861905-94-4), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.2636

ex 2916 39 90

20

3,5-Diklór-benzoilklorid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

-

2023.12.31

0.7845

ex 2916 39 90

22

6-bróm-2-fluor-3-(trifluormetil)benzoesav (CAS RN 1026962-68-4), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.6557

ex 2916 39 90

23

(2,4,6-Trimetil-fenil)acetil-klorid (CAS RN 52629-46-6)

0 %

-

2024.12.31

0.4951

ex 2916 39 90

25

2-Metil-3-(4-fluorfenil)-propionil-klorid (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

-

2026.12.31

0.7827

ex 2916 39 90

27

Metil-6-bróm-2-naftoát (CAS RN 33626-98-1), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.4930

ex 2916 39 90

30

2,4,6-Trimetilbenzoil-klorid (CAS RN 938-18-1)

0 %

-

2025.12.31

0.5944

ex 2916 39 90

35

Metil 4-terc-butilbenzoát (CAS RN 26537-19-9)

0 %

-

2023.12.31

0.6794

ex 2916 39 90

41

4-Bróm-2,6-difluor-benzoil-klorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

2025.12.31

0.7734

ex 2916 39 90

43

2-(3,5-Bisz(trifluor-metil)fenil)-2-metil-propánsav (CAS RN 289686-70-0)

0 %

-

2024.12.31

0.6121

ex 2916 39 90

48

3-Fluor-benzoil-klorid (CAS RN 1711-07-5)

0 %

-

2023.12.31

0.2634

ex 2916 39 90

50

3,5-Dimetil-benzoilklorid (CAS RN 6613-44-1)

0 %

-

2023.12.31

0.6661

ex 2916 39 90

53

5-Jód-2-metil-benzoesav (CAS RN 54811-38-0)

0 %

-

2025.12.31

0.4238

ex 2916 39 90

55

4-terc-Butilbenzoesav (CAS RN 98-73-7 )

0 %

-

2022.12.31

0.7678

ex 2916 39 90

57

2-Fenil-prop-2-énsav (CAS RN 492-38-6)

0 %

-

2023.12.31

0.8169

ex 2916 39 90

63

2-Fenilvajsav (CAS RN 90-27-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.3462

ex 2916 39 90

70

Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

-

2023.12.31

0.7117

ex 2916 39 90

73

(2,4-Diklór-fenil)acetil-klorid (CAS RN 53056-20-5)

0 %

-

2026.12.31

0.5541

ex 2916 39 90

75

m-Toluilsav (CAS RN 99-04-7)

0 %

-

2022.12.31

0.8039

ex 2916 39 90

78

(2,5-Dibrómfenil)-ecetsav (CAS RN 203314-28-7), legalább 98,0 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.5543

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-Trifluor-fenil)ecetsav (CAS RN 209995-38-0)

0 %

-

2022.12.31

0.3457

ex 2917 11 00

20

Bisz(p-metilbenzil)oxalát (CAS RN 18241-31-1)

0 %

-

2023.12.31

0.4746

ex 2917 11 00

30

Kobalt-oxalát (CAS RN 814-89-1)

0 %

-

2024.12.31

0.7563

ex 2917 12 00

20

Bisz(3,4-epoxiciklohexilmetil)-adipát (CAS RN 3130-19-6)

0 %

-

2023.12.31

0.4684

ex 2917 19 10

10

Dimetil-malonát (CAS RN 108-59-8)

0 %

-

2024.12.31

0.5602

ex 2917 19 10

20

Dietil-malonát (CAS RN 105-53-3)

0 %

-

2022.12.31

0.6089

ex 2917 19 80

15

Dimetil-acetilén-dikarboxilát (CAS RN 762-42-5)

0 %

-

2023.12.31

0.4790

ex 2917 19 80

30

Etilén-brasszilát (CAS RN 105-95-3)

0 %

-

2024.12.31

0.7451

ex 2917 19 80

35

Dietil-metilmalonát (CAS RN 609-08-5)

0 %

-

2023.12.31

0.7880

ex 2917 19 80

45

Vas-fumarát (CAS RN 141-01-5), legalább 93 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.4918

ex 2917 19 80

50

Tetradekánsav (CAS RN 821-38-5)

0 %

-

2025.12.31

0.3454

ex 2917 19 80

70

Itakonsav (CAS RN 97-65-4)

0 %

-

2023.12.31

0.2631

ex 2917 20 00

30

1,4,5,6,7,7-Hexaklór-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboxil-anhidrid (CAS RN 115-27-5)

0 %

-

2023.12.31

0.2627

ex 2917 20 00

40

3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftál-anhidrid (CAS RN 5333-84-6)

0 %

-

2023.12.31

0.2954

ex 2917 34 00

10

Diallil-ftalát (CAS RN 131-17-9)

0 %

-

2023.12.31

0.4945

ex 2917 39 95

20

Dibutil-1,4-benzoldikarboxilát (CAS RN 1962-75-0)

0 %

-

2025.12.31

0.6796

ex 2917 39 95

25

Naftalin-1,8-dikarboxil-anhidrid (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

2025.12.31

0.3640

ex 2917 39 95

30

Benzol-1,2:4,5-tetrakarboxil dianhidrid (CAS RN 89-32-7)

0 %

-

2025.12.31

0.6800

ex 2917 39 95

35

1-Metil-2-nitro-tereftalát (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

2025.12.31

0.6123

ex 2917 39 95

40

Dimetil-2-nitro-tereftalát (CAS RN 5292-45-5)

0 %

-

2023.12.31

0.6553

ex 2917 39 95

50

1,4,5,8-Naftalin-tetrakarbonsav-1,8-monoanhidrid (CAS RN 52671-72-4)

0 %

-

2024.12.31

0.6554

ex 2917 39 95

60

Perilén-3,4:9,10-tetrakarboxil-dianhidrid (CAS RN 128-69-8)

0 %

-

2024.12.31

0.6366

ex 2918 19 30

10

Kólsav (CAS RN 81-25-4)

0 %

-

2024.12.31

0.6367

ex 2918 19 30

20

3-α,12-α-Dihidroxi-5-β-24-kolánsav (dezoxikólsav) (CAS RN 83-44-3)

0 %

-

2024.12.31

0.2950

ex 2918 19 98

20

L- Almasav (CAS RN 97-67-6)

0 %

-

2023.12.31

0.7702

ex 2918 19 98

30

Etil-1-hidroxi-ciklopentán-karboxilát (CAS RN 41248-23-1)

0 %

-

2024.12.31

0.7703

ex 2918 19 98

40

Etil-1-hidroxi-ciklohexán-karboxilát (CAS RN 1127-01-1)

0 %

-

2024.12.31

0.7907

ex 2918 19 98

50

12-Hidroxi-oktadekánsav (CAS RN 106-14-9), legalább 90 % tisztaságú, poliglicerin-poli-12-hidroxi-oktadekánsav-észterek gyártásához (1)

0 %

-

2024.12.31

0.8044

ex 2918 19 98

60

(R)-Terc-butil-2'-(1-hidroxietil)-3-metil-[1,1'-bifenil]-4-karboxilát (CAS RN 1246560-92-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.3637

ex 2918 29 00

10

Monohidroxi-naftoesavak

0 %

-

2023.12.31

0.5781

ex 2918 29 00

35

Propil-3,4,5-trihidroxi-benzoát (CAS RN 121-79-9)

0 %

-

2022.12.31

0.8008

ex 2918 29 00

40

3-Hidroxi-4-nitrobenzoesav (CAS RN 619-14-7), legalább 96,5 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.3638

ex 2918 29 00

50

Hexametilén-bisz[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)-propionát] (CAS RN 35074-77-2)

0 %

-

2023.12.31

0.5220

ex 2918 29 00

60

4-hidroxi-benzoesav metil-, etil-, propil- vagy butil-észterei vagy ezek nátriumsóik (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 vagy 4247-02-3)

0 %

-

2026.12.31

0.6456

ex 2918 29 00

70

3,5-Dijód-szalicilsav (CAS RN 133-91-5)

0 %

-

2024.12.31

0.7344

ex 2918 30 00

15

2-fluor-5-formilbenzoesav (CAS RN 550363-85-4)

0 %

-

2022.12.31

0.7605

ex 2918 30 00

25

(E)-1-etoxi-3-oxobut-1-én-1-olát; 2-metilpropán-1-olát; titán(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

-

2023.12.31

0.4427

ex 2918 30 00

30

Metil-2-benzoilbenzoát (CAS RN 606-28-0)

0 %

-

2023.12.31

0.7864

ex 2918 30 00

35

3-Oxociklobután-1-karbonsav, legalább 98 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 23761-23-1)

0 %

-

2024.12.31

0.8075

ex 2918 30 00

45

Metil-5-oxo-6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzo[7]annulén-2-karboxilát (CAS RN 150192-89-5), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.5857

ex 2918 30 00

50

Etil-acetoacetát (CAS RN 141-97-9)

0 %

-

2022.12.31

0.6250

ex 2918 30 00

60

4-Oxovaleriánsav (CAS RN 123-76-2)

0 %

-

2024.12.31

0.6455

ex 2918 30 00

70

2-[4-Klór-3-(klór-szulfonil)benzoil]benzoesav (CAS RN 68592-12-1)

0 %

-

2024.12.31

0.7062

ex 2918 30 00

80

Metil-benzoilformiát (CAS RN 15206-55-0)

0 %

-

2026.12.31

0.2946

ex 2918 99 90

10

3,4-Epoxi-ciklohexilmetil-3,4-epoxiciklohexán-karboxilát (CAS RN 2386-87-0)

0 %

-

2023.12.31

0.6814

ex 2918 99 90

13

3-Metoxi-2-metil-benzoil-klorid (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

2025.12.31

0.5856

ex 2918 99 90

15

Etil 2,3-epoxi-3-fenil-butirát (CAS RN 77-83-8)

0 %

-

2022.12.31

0.6901

ex 2918 99 90

18

Etil-2-hidroxi-2-(4-fenoxifenil)propanoát (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

2025.12.31

0.2949

ex 2918 99 90

20

Metil-3-metoxiakrilát (CAS RN 5788-17-0)

0 %

-

2024.12.31

0.6147

ex 2918 99 90

25

Metil-(E)-3-metoxi-2-(2-klór-metil-fenil)-2-propenoát (CAS RN 117428-51-0)

0 %

-

2023.12.31

0.7256

ex 2918 99 90

27

Etil-3-etoxi-propionát (CAS RN 763-69-9)

0 %

-

2022.12.31

0.2948

ex 2918 99 90

30

Metil-2-(4-hidroxi-fenoxi)-propionát (CAS RN 96562-58-2)

0 %

-

2023.12.31

0.7597

ex 2918 99 90

33

Vanillinsav (CAS RN 121-34-6), amely:

legfeljebb 10 ppm palládiumot (CAS RN 7440-05-3),

legfeljebb 10 ppm bizmutot (CAS RN 7440-69-9),

legfeljebb 14 ppm formaldehidet (CAS RN 50-00-0),

legfeljebb 1,3 tömegszázalék 3,4-dihidroxi-benzoesavat (CAS RN 99-50-3)

legfeljebb 0,5 tömegszázalék vanillint (CAS RN 121-33-5) tartalmaz

0 %

-

2023.12.31

0.6342

ex 2918 99 90

35

p-Ánizssav (CAS RN 100-09-4)

0 %

-

2024.12.31

0.7358

ex 2918 99 90

38

Diklofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)

0 %

-

2022.12.31

0.2945

ex 2918 99 90

40

transz-4-Hidroxi-3-metoxi-fahéjsav (CAS RN 1135-24-6)

0 %

-

2023.12.31

0.7934

ex 2918 99 90

43

Vanillinsav (CAS RN 121-34-6), legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.6224

ex 2918 99 90

45

4-Metil-katekol-dimetil-acetát (CAS RN 52589-39-6)

0 %

-

2024.12.31

0.8066

ex 2918 99 90

48

2-Bróm-5-metoxibenzoesav (CAS RN 22921-68-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.2947

ex 2918 99 90

50

Metil-3,4,5-trimetoxi-benzoát (CAS RN 1916-07-0)

0 %

-

2023.12.31

0.6552

ex 2918 99 90

55

Sztearil-glicirrhetinát (CAS RN 13832-70-7)

0 %

-

2024.12.31

0.2943

ex 2918 99 90

60

3,4,5-Trimetoxi-benzoesav (CAS RN 118-41-2)

0 %

-

2023.12.31

0.6523

ex 2918 99 90

65

Ecetsav, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluor-etoxi)etoxi]-, ammóniumsó (CAS RN 908020-52-0)

0 %

-

2024.12.31

0.4742

ex 2918 99 90

70

Allil-(3-metil-butoxi)acetát (CAS RN 67634-00-8)

0 %

-

2024.12.31

0.6747

ex 2918 99 90

85

Trinexapac-etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.7462

ex 2919 90 00

15

Benzol-1,3-diil-tetrafenil-bisz(foszfát) (CAS RN 57583-54-7)

0 %

-

2023.12.31

0.7723

ex 2919 90 00

25

Trifenil-foszfát (CAS RN 115-86-6)

0 %

-

2024.12.31

0.2940

ex 2919 90 00

30

Alumínium-hidroxibisz[2,2’-metilénbisz(4,6-di-terc-butil-fenil)foszfát] (CAS RN 151841-65-5)

0 %

-

2023.12.31

0.2942

ex 2919 90 00

35

2,2’-Metilén-bisz(4,6-di-terc-butilfenil)-foszfát, mononátrium-só (CAS RN 85209-91-2), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú, 100 μm-nél nagyobb részecskékkel, fényszórási technikával mérve legfeljebb 35 μm-es (D90) részecskeméretű nukleálószerek gyártásához (1)

0 %

-

2023.12.31

0.3867

ex 2919 90 00

40

Tri-n-hexilfoszfát (CAS RN 2528-39-4)

0 %

-

2023.12.31

0.5495

ex 2919 90 00

50

Trietil-foszfát (CAS RN 78-40-0)

0 %

-

2026.12.31

0.6188

ex 2919 90 00

60

Biszfenol-A bisz(difenil-foszfát) (CAS RN 5945-33-5)

0 %

-

2023.12.31

0.6413

ex 2919 90 00

70

Trisz(2-butoxi-etil) foszfát (CAS RN 78-51-3)

0 %

-

2024.12.31

0.6253

ex 2920 19 00

30

2,2‘-Oxibisz(5,5-dimetil-1,3,2-dioxa-foszforinán)-2,2‘-diszulfid (CAS RN 4090-51-1)

0 %

-

2024.12.31

0.2941

ex 2920 19 00

40

Tolklofosz-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2023.12.31

0.3634

2920 23 00

 

Trimetil-foszfit (CAS RN 121-45-9)

0 %

-

2023.12.31

0.4158

2920 24 00

 

Trietil-foszfit (CAS RN 122-52-1)

0 %

-

2026.12.31

0.2626

ex 2920 29 00

10

O,O’-Dioktadecil-pentaeritri-bisz-(foszfit) (CAS RN 3806-34-6)

0 %

-

2023.12.31

0.7227

ex 2920 29 00

15

Foszforsav 3,3’,5,5’-tetrakisz(1,1-dimetil-etil)-6,6’-dimetil[1,1’-bifenil]-2,2’-diil-tetra-1-naftalenil-észter (CAS RN 198979-98-5)

0 %

-

2022.12.31

0.5038

ex 2920 29 00

20

Trisz(metilfenil)-foszfit (CAS RN 25586-42-9)

0 %

-

2025.12.31

0.5045

ex 2920 29 00

40

Bisz(2,4-Dikumilfenil)pentaeritrit-difoszfit (CAS RN 154862-43-8)

0 %

-

2025.12.31

0.6004

ex 2920 29 00

50

Foszetil-alumínium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

-

2023.12.31

0.7898

ex 2920 29 00

80

2,4,8,10-tetrakisz(1,1-dimetiletil)-6-(2-etilhexiloxi)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxafoszfocin (CAS RN 126050-54-2) legalább 95 tömegszázalék tartalommal (CAS RN 126050-54-2)

0 %

-

2024.12.31

0.3635

ex 2920 90 10

10

Dietil-szulfát (CAS RN 64-67-5)

0 %

-

2023.12.31

0.7559

ex 2920 90 10

15

Etil-metil-karbonát (CAS RN 623-53-0)

3.2 %

-

2022.12.31

0.2605

ex 2920 90 10

20

Diallil-2-2’-oxidietil-dikarbonát (CAS RN 142-22-3)

0 %

-

2023.12.31

0.3685

ex 2920 90 10

40

Dimetil-karbonát (CAS RN 616-38-6)

0 %

-

2023.12.31

0.3868

ex 2920 90 10

50

Di-terc-butil-dikarbonát (CAS RN 24424-99-5)

0 %

-

2023.12.31

0.5756

ex 2920 90 10

60

2,4-Di-terc-butil-5-nitro-fenil-metil-karbonát (CAS RN 873055-55-1)

0 %

-

2022.12.31

0.7588

ex 2920 90 70

20

Dietil-foszfor-kloridát (CAS RN 814-49-3)

0 %

-

2023.12.31

0.7465

ex 2920 90 70

30

2-Izopropoxi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolán (CAS RN 61676-62-8)

0 %

-

2023.12.31

0.5947

ex 2920 90 70

60

Bisz(neopentil-glikolát)dibór (CAS RN 201733-56-4)

0 %

-

2023.12.31

0.6598

ex 2920 90 70

80

Bisz(pinakolát)dibór (CAS RN 73183-34-3)

0 %

-

2025.12.31

0.5668

2921 13 00

 

2-(N,N-Dietil-amino)etil-klorid-hidroklorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

-

2022.12.31

0.3629

ex 2921 19 99

20

Etil(2-metilallil)-amin (CAS RN 18328-90-0)

0 %

-

2023.12.31

0.3631

ex 2921 19 99

30

Allilamin (CAS RN 107-11-9)

0 %

-

2023.12.31

0.7073

ex 2921 19 99

45

2-Klór-N-(2-klóretil)etánamin-hidroklorid (CAS RN 821-48-7)

0 %

-

2026.12.31

0.5650

ex 2921 19 99

70

N,N-Dimetil-oktil-amin – bór-triklorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

-

2022.12.31

0.6269

ex 2921 19 99

80

Taurin (CAS RN 107-35-7), 0,5 % csomósodásgátló szilícium-dioxid (CAS RN 112926-00-8) hozzáadásával

0 %

-

2024.12.31

0.8045

ex 2921 29 00

15

(2S)-Propán-1,2-diamin-dihidroklorid (CAS RN 19777-66-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.3630

ex 2921 29 00

20

Trisz-[3-(dimetilamin)-propil]-amin (CAS RN 33329-35-0)

0 %

-

2023.12.31

0.8067

ex 2921 29 00

25

N,N'-Diallilpropán-1,3-diamin-dihidroklorid (CAS RN 205041-15-2), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.3625

ex 2921 29 00

30

Bisz-[3-(dimetilamin)-propil]-metilamin (CAS RN 3855-32-1)

0 %

-

2023.12.31

0.8170

ex 2921 29 00

35

Pentametilén-diamin (CAS RN 462-94-2), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú, több mint 50 tömegszázalék pentametilén-diamin-tartalmú vizes oldatként is

0 %

-

2026.12.31

0.4917

ex 2921 29 00

40

Dekametiléndiamin (CAS RN 646-25-3)

0 %

-

2025.12.31

0.5256

ex 2921 29 00

50

N’-[3-(Dimetil-amin)propil]-N,N-dimetil-propán-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)

0 %

-

2026.12.31

0.7947

ex 2921 29 00

70

N,N,N’,N’-tetrametil-etilén-diamin (CAS RN 110-18-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.7488

ex 2921 30 10

10

2-(4-(Ciklopropánkarbonil)fenil)-2-metilpropánsav ciklohexilaminsó (CAS RN 1690344-90-1)

0 %

-

2023.12.31

0.5768

ex 2921 30 99

40

Ciklopropilamin (CAS RN 765-30-0)

0 %

-

2022.12.31

0.7750

ex 2921 30 99

50

Biciklo[1.1.1]pentán-1-amin-hidroklorid (CAS RN 22287-35-0)

0 %

-

2024.12.31

0.3909

ex 2921 42 00

25

Nátriumhidrogén-2-aminobenzol-1,4-diszulfonát (CAS RN 24605-36-5)

0 %

-

2023.12.31

0.3978

ex 2921 42 00

35

2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)

0 %

-

2023.12.31

0.3979

ex 2921 42 00

45

2,4,5-Triklóranilin (CAS RN 636-30-6)

0 %

-

2023.12.31

0.2620

ex 2921 42 00

50

3-Aminobenzol-szulfonsav (CAS RN 121-47-1)

0 %

-

2023.12.31

0.7739

ex 2921 42 00

55

4-Klór-anilin (CAS RN 106-47-8)

0 %

-

2024.12.31

0.3623

ex 2921 42 00

70

2-Aminobenzol-1,4-diszulfonsav (CAS RN 98-44-2)

0 %

-

2024.12.31

0.3622

ex 2921 42 00

80

4-Klór-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)

0 %

-

2023.12.31

0.3687

ex 2921 42 00

85

3,5-Diklóranilin (CAS RN 626-43-7)

0 %

-

2023.12.31

0.5616

ex 2921 42 00

86

2,5-Diklór-anilin (CAS RN 95-82-9)

0 %

-

2022.12.31

0.5603

ex 2921 42 00

87

N-Metil-anilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

-

2022.12.31

0.5617

ex 2921 42 00

88

3,4-Diklór-anilin-6-szulfonsav (CAS RN 6331-96-0)

0 %

-

2022.12.31

0.2617

ex 2921 43 00

20

4-Amino-6-klórtoluol-3-szulfonsav (CAS RN 88-51-7)

0 %

-

2023.12.31

0.2615

ex 2921 43 00

30

3-Nitro-para-toluidin (CAS RN 119-32-4)

0 %

-

2023.12.31

0.3980

ex 2921 43 00

40

4-Aminotoluol-3-szulfonsav (CAS RN 88-44-8)

0 %

-

2024.12.31

0.5124

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzo-trifluorid (CAS RN 98-16-8)

0 %

-

2025.12.31

0.7583

ex 2921 43 00

70

5-Bróm-4-fluor-2-metil-anilin (CAS RN 627871-16-3)

0 %

-

2023.12.31

0.3621

ex 2921 44 00

20

Difenil-amin (CAS RN 122-39-4)

0 %

-

2023.12.31

0.2618

ex 2921 45 00

20

2-Aminonaftalin-1,5-diszulfonsav (CAS RN 117-62-4) vagy az egyik nátrium-sója (CAS RN 19532-03-7) vagy (CAS RN 62203-79-6)

0 %

-

2024.12.31

0.7628

ex 2921 45 00

30

(5 vagy 8)-Amino-naftalin-2-szulfonsav (CAS RN 51548-48-2)

0 %

-

2023.12.31

0.5994

ex 2921 45 00

50

7-Aminonaftalin-1,3,6-triszulfonsav (CAS RN 118-03-6)

0 %

-

2024.12.31

0.7316

ex 2921 45 00

60

1-Naftilamin (CAS RN 134-32-7)

0 %

-

2022.12.31

0.7315

ex 2921 45 00

70

8-Amino-naftalin-2-szulfonsav (CAS RN 119-28-8)

0 %

-

2022.12.31

0.7629

ex 2921 45 00

80

2-Amino-naftalin-1-szulfonsav (CAS RN 81-16-3)

0 %

-

2023.12.31

0.3618

ex 2921 49 00

20

Pendimetalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3.5 %

-

2023.12.31

0.7705

ex 2921 49 00

30

4-Izopropil-anilin (CAS RN 99-88-7)

0 %

-

2024.12.31

0.7592

ex 2921 49 00

35

2-Etil-anilin (CAS RN 578-54-1)

0 %

-

2023.12.31

0.2609

ex 2921 49 00

40

N-1-Naftil-anilin (CAS RN 90-30-2)

0 %

-

2023.12.31

0.8019

ex 2921 49 00

45

2-(4-Bifenilil)amino-9,9-dimetilfluorén (CAS RN 897671-69-1), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.8020

ex 2921 49 00

55

2-(2-Bifenilil)amino-9,9-dimetilfluorén (CAS RN 1198395-24-2), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.6825

ex 2921 49 00

60

2,6-Diizopropil-anilin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

2025.12.31

0.8059

ex 2921 49 00

65

Bisz-(9,9-dimetilfluorén-2-il)amin (CAS RN 500717-23-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.3981

ex 2921 51 19

30

2-Metil-p-feniléndiamin-szulfát (CAS RN 615-50-9)

0 %

-

2023.12.31

0.4184

ex 2921 51 19

40

p-Feniléndiamin (CAS RN 106-50-3)

0 %

-

2026.12.31

0.4498

ex 2921 51 19

50

p-Fenilén-diamin és p-diamino-toluol mono- és diklór-származékai

0 %

-

2024.12.31

0.5995

ex 2921 51 19

60

2,4-Diaminobenzol-szulfonsav (CAS RN 88-63-1)

0 %

-

2024.12.31

0.7894

ex 2921 51 90

10

N-(4-Klórfenil)benzol-1,2-diamin (CAS RN 68817-71-0), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.2612

ex 2921 59 90

10

3,5-Dietil-toluol-diamin izomerek keveréke (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)

0 %

-

2023.12.31

0.3785

ex 2921 59 90

30

3,3’-Diklórbenzidin-dihidroklorid (CAS RN 612-83-9)

0 %

-

2022.12.31

0.3870

ex 2921 59 90

40

4,4’-Diaminosztilbén-2,2’-diszulfonsav (CAS RN 81-11-8)

0 %

-

2023.12.31

0.5509

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenil-hexán-2,5-diamin-dihidroklorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

-

2022.12.31

0.7860

ex 2922 19 00

15

Vizes oldat, amely:

legalább 73 tömegszázalék 2-amino-2-metil-1-propanolt (CAS RN 124-68-5),

legalább 4,5 tömegszázalék, de legfeljebb 27 tömegszázalék vizet (CAS RN 7732-18-5) tartalmaz

0 %

-

2024.12.31

0.5757

ex 2922 19 00

20

2-(2-Metoxi-fenoxi)etil-amin-hidroklorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

-

2022.12.31

0.7946

ex 2922 19 00

29

N-Metil-N-(2-hidroxi-etil)-p-toluidin (CAS RN 2842-44-6), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.3617

ex 2922 19 00

30

N,N,N’,N’-Tetrametil-2,2’-oxibisz(etilamin) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

-

2023.12.31

0.6947

ex 2922 19 00

35

2-[2-(Dimetil-amino)etoxi]-etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

2025.12.31

0.7179

ex 2922 19 00

40

(R)-1-((4-amino-2-bróm-5-fluorfenil)amino)-3-(benziloxi)propán-2-ol 4-metil-benzol-szulfonát (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

-

2026.12.31

0.7480

ex 2922 19 00

45

2-Metoximetil-p-feniléndiamin (CAS RN 337906-36-2)

0 %

-

2023.12.31

0.3616

ex 2922 19 00

50

2-(2-Metoxifenoxi)etilamin (CAS RN 1836-62-0)

0 %

-

2024.12.31

0.7587

ex 2922 19 00

55

3-Amino-adamantán-1-ol (CAS RN 702-82-9)

0 %

-

2023.12.31

0.3871

ex 2922 19 00

60

N,N,N’-Trimetil-N’-(2-hidroxietil) 2,2’-oxibisz(etilamin), (CAS RN 83016-70-0)

0 %

-

2023.12.31

0.5905

ex 2922 19 00

65

transz-4-Aminociklohexanol (CAS RN 27489-62-9)

0 %

-

2023.12.31

0.7935

ex 2922 19 00

70

2-Benzil-amino-etanol (CAS RN 104-63-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.5986

ex 2922 19 00

75

2-Etoxietil-amin (CAS RN 110-76-9)

0 %

-

2023.12.31

0.4665

ex 2922 19 00

80

N-[2-[2-(Dimetilamin)etoxi]etil]-N-metil-1,3-propándiamin (CAS RN 189253-72-3)

0 %

-

2024.12.31

0.5911

ex 2922 19 00

85

(1S,4R)-cisz-4-Amino-2-ciklopentén-1-metanol-D-tartarát (CAS RN 229177-52-0)

0 %

-

2023.12.31

0.5996

ex 2922 21 00

10

2-Amino-5-hidroxinaftalin-1,7-diszulfonsav (CAS RN 6535-70-2)

0 %

-

2024.12.31

0.2703

ex 2922 21 00

30

6-Amino-4-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav (CAS RN 90-51-7)

0 %

-

2024.12.31

0.2704

ex 2922 21 00

40

7-Amino-4-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav (CAS RN 87-02-5)

0 %

-

2023.12.31

0.3873

ex 2922 21 00

50

Nátrium-hidrogén-4-amino-5-hidroxinaftalin-2,7-diszulfonát (CAS RN 5460-09-3)

0 %

-

2024.12.31

0.5997

ex 2922 21 00

60

4-Amino-5-hidroxinaftalin-2,7-diszulfonsav, legalább 80 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 90-20-0)

0 %

-

2023.12.31

0.2702

ex 2922 29 00

20

3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)

0 %

-

2023.12.31

0.3982

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-krezol (CAS RN 2835-95-2)

0 %

-

2023.12.31

0.6624

ex 2922 29 00

30

1,2-Bisz(2-amino-fenoxi)etán (CAS RN 52411-34-4)

0 %

-

2025.12.31

0.7642

ex 2922 29 00

33

o-Fenetidin (CAS RN 94-70-2)

0 %

-

2023.12.31

0.2936

ex 2922 29 00

45

Anizidin

0 %

-

2023.12.31

0.6634

ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.4627

ex 2922 29 00

65

4-Trifluormetoxianilin (CAS RN 461-82-5)

0 %

-

2024.12.31

0.7481

ex 2922 29 00

67

4-Klór-2,5-dimetoxianilin (CAS RN 6358-64-1)

0 %

-

2023.12.31

0.2692

ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anizidin (CAS RN 97-52-9)

0 %

-

2023.12.31

0.7026

ex 2922 29 00

73

Trisz(4-aminofenil)tiofoszfát (CAS RN 52664-35-4)

0 %

-

2026.12.31

0.4956

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2)

0 %

-

2025.12.31

0.2696

ex 2922 29 00

80

3-Dietilamin-fenol (CAS RN 91-68-9)

0 %

-

2023.12.31

0.5898

ex 2922 29 00

85

4-Benziloxianilin-hidroklorid (CAS RN 51388-20-6)

0 %

-

2023.12.31

0.2690

ex 2922 39 00

10

1-Amino-4-bróm-9,10-dioxoantracén-2-szulfonsav és sói

0 %

-

2023.12.31

0.7371

ex 2922 39 00

15

2-amino-3,5-dibróm-benzaldehid (CAS RN 50910-55-9)

0 %

-

2022.12.31

0.4914

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-klórbenzofenon (CAS RN 719-59-5)

0 %

-

2025.12.31

0.7713

ex 2922 39 00

30

(2-Fluor-fenil)-[2-(metilamino)-5-nitrofenil]metanon (CAS RN 735-06-8)

0 %

-

2024.12.31

0.6761

ex 2922 39 00

35

5-Klór-2-(metil-amino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

2025.12.31

0.7800

ex 2922 39 00

40

4,4'-Bisz(dietil-amino)benzofenon (CAS RN 90-93-7)

0 %

-

2024.12.31

0.3546

ex 2922 43 00

10

Antranilsav (CAS RN 118-92-3)

0 %

-

2023.12.31

0.3547

ex 2922 49 85

10

Ornitin-aszpartát (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

-

2023.12.31

0.7853

ex 2922 49 85

13

Benzil-glicinát-4-metilbenzol-1-szulfonsav (1/1) (CAS RN 1738-76-7), legalább 93 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.5037

ex 2922 49 85

17

Glicin (CAS RN 56-40-6), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú, legfeljebb 5 százalék csomósodást gátló szerként szilícium-dioxid (CAS RN 112926-00-8) hozzáadásával is

0 %

-

2025.12.31

0.5619

ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-klór-benzoesav (CAS RN 2840-28-0)

0 %

-

2022.12.31

0.8162

ex 2922 49 85

23

2-Etilhexil-4-amino-benzoát (CAS RN 26218-04-2), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.6340

ex 2922 49 85

25

Dimetil-2-amino-benzol-1,4-dikarboxilát (CAS RN 5372-81-6)

0 %

-

2024.12.31

0.6948

ex 2922 49 85

30

Nátrium-metil-amino-acetát (CAS RN 4316-73-8) vizes oldata, legalább 40 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2022.12.31

0.3544

ex 2922 49 85

40

Norvalin

0 %

-

2023.12.31

0.3983

ex 2922 49 85

50

D-(-)-Dihidrofenilglicin (CAS RN 26774-88-9)

0 %

-

2024.12.31

0.4239

ex 2922 49 85

60

Etil-4-dimetilamino-benzoát (CAS RN 10287-53-3)

0 %

-

2022.12.31

0.6650

ex 2922 49 85

65

Dietil-amino-malonát-hidroklorid (CAS RN 13433-00-6)

0 %

-

2025.12.31

0.4426

ex 2922 49 85

70

2-Etilhexil-4-dimetilamin-benzoát (CAS RN 21245-02-3)

0 %

-

2023.12.31

0.7254

ex 2922 49 85

75

L-alanin-izopropil-észter-hidroklorid (CAS RN 62062-65-1)

0 %

-

2022.12.31

0.6100

ex 2922 49 85

80

12-Amino-dodekánsav (CAS RN 693-57-2)

0 %

-

2023.12.31

0.7020

ex 2922 50 00

10

2-(2-(2-Aminoetoxi)etoxi)ecetsav-hidroklorid (CAS RN 134979-01-4)

0 %

-

2026.12.31

0.7257

ex 2922 50 00

15

3,5-Dijód-tironin (CAS RN 1041-01-6)

0 %

-

2022.12.31

0.4702

ex 2922 50 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoxifenil)-etil]-ciklohexanol-hidroklorid (CAS RN 130198-05-9)

0 %

-

2024.12.31

0.7523

ex 2922 50 00

35

(2S)-2-Amino-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-metilpropánsav hidroklorid (CAS RN 5486-79-3)

0 %

-

2023.12.31

0.2681

ex 2922 50 00

70

2-(1-Hidroxi-ciklohexil)-2-(4-metoxi-fenil)etil-ammonium-acetát

0 %

-

2023.12.31

0.6226

ex 2923 10 00

10

Kalcium-foszforil-kolin-klorid-tetrahidrát (CAS RN 72556-74-2)

0 %

-

2024.12.31

0.3543

ex 2923 90 00

10

Tetrametilammónium-hidroxid 25 tömegszázalékos (± 0,5 %) vizes oldata

0 %

-

2023.12.31

0.4499

ex 2923 90 00

25

Tetrakisz(dimetil-ditetradecil-ammónium)-molibdát, (CAS RN 117342-25-3)

0 %

-

2023.12.31

0.8159

ex 2923 90 00

30

Tetrabutilammónium-tetrahidroborát (CAS RN 33725-74-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.7879

ex 2923 90 00

50

Betain-hidroklorid (CAS RN 590-46-5), legalább 93 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.7089

ex 2923 90 00

55

Tetrabutilammónium-bromid (CAS RN 1643-19-2)

0 %

-

2026.12.31

0.7615

ex 2923 90 00

65

N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.13,7]dekán-1-aminium-hidroxid (CAS RN 53075-09-5) vizes oldat formájában, amely legalább 17,5 tömegszázalék, de legfeljebb 27,5 tömegszázalék N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.13,7]dekán-1-amin-hidroxidot tartalmaz

0 %

-

2023.12.31

0.3538

ex 2923 90 00

70

Tetrapropil-ammónium-hidroxid vizes oldatban, amely:

40 (± 2) tömegszázalék tetrapropil-ammónium-hidroxidot,

legfeljebb 0,3 tömegszázalék karbonátot,

legfeljebb 0,1 tömegszázalék tripropilamint,

legfeljebb 500 mg/kg bromidot és

legfeljebb 25 mg/kg káliumot és nátriumot együttesen tartalmaz

0 %

-

2023.12.31

0.5063

ex 2923 90 00

75

Tetraetil-ammónium-hidroxid vizes oldat formájában, amely tartalmaz:

35 (±0,5) tömegszázalék tetraeti-lammónium-hidroxidot,

legfeljebb 1 000  mg/kg kloridot,

legfeljebb 2 mg/kg vasat és

legfeljebb 10 mg/kg káliumot

0 %

-

2025.12.31

0.3536

ex 2923 90 00

80

Diallil-dimetilammónium-klorid (CAS RN 7398-69-8) vizes oldatban, legalább 63, de legfeljebb 67 tömegszázalék diallil-dimetilammónium-klorid-tartalommal

0 %

-

2023.12.31

0.6410

ex 2923 90 00

85

N,N,N-Trimetil-anilínium-klorid (CAS RN 138-24-9)

0 %

-

2024.12.31

0.2678

ex 2924 19 00

10

2-Akrilamido-2-metilpropán-szulfonsav (CAS RN 15214-89-8) vagy nátriumsója (CAS RN 5165-97-9), vagy ammóniumsója(CAS RN 58374-69-9)

0 %

-

2023.12.31

0.6227

ex 2924 19 00

15

N-Etil-N-metilkarbamoil-klorid (CAS RN 42252-34-6)

0 %

-

2024.12.31

0.8000

ex 2924 19 00

18

2-(((Butilamino)-karbonil)oxi)-etil-akrilát (CAS RN 63225-53-6), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.7258

ex 2924 19 00

25

Izobutilidén-dikarbamid (CAS RN 6104-30-9)

0 %

-

2022.12.31

0.8027

ex 2924 19 00

28

(2S)-2-Amino-5-(karbamoilamino)-pentánsav; 2-hidroxibutándisav (2:1) (CAS RN 54940-97-5), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.3535

ex 2924 19 00

30

Metil-2-acetamido-3-klór-propionát (CAS RN 87333-22-0)

0 %

-

2023.12.31

0.8030

ex 2924 19 00

33

(2S)-2-Amino-5-(karbamoilamino)-pentánsav; 2-hidroxibutándisav (1:1) (CAS RN 70796-17-7), legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.6549

ex 2924 19 00

35

Acetamid (CAS RN 60-35-5)

0 %

-

2024.12.31

0.8041

ex 2924 19 00

38

Dietil-acetamidomalonát (CAS RN 1068-90-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.8049

ex 2924 19 00

43

N6-(Terc-butoxikarbonil)-L-lizin-metilészter-hidroklorid (CAS RN 2389-48-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.7060

ex 2924 19 00

55

2-Propinil butil-karbamát (CAS RN 76114-73-3)

0 %

-

2026.12.31

0.4160

ex 2924 19 00

60

N,N-Dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7)

0 %

-

2026.12.31

0.7482

ex 2924 19 00

65

2,2,2-Trifluoracetamid (CAS RN 354-38-1)

0 %

-

2023.12.31

0.4380

ex 2924 19 00

70

Metilkarbamát (CAS RN 598-55-0)

0 %

-

2023.12.31

0.7575

ex 2924 19 00

75

(S)-4-((terc-butoxikarbonil)amino)-2-hidoxibutánsav (CAS RN 207305-60-0)

0 %

-

2023.12.31

0.5605

ex 2924 19 00

80

Tetrabutil-karbamid (CAS RN 4559-86-8)

0 %

-

2022.12.31

0.2939

ex 2924 21 00

10

4,4’-Dihidroxi-7,7’-ureilén-di-(naftalin-2-szulfonsav) és nátrium-sói

0 %

-

2023.12.31

0.5998

ex 2924 21 00

20

(3-Aminofenil)karbamid-hidroklorid (CAS RN 59690-88-9)

0 %

-

2024.12.31

0.3533

2924 25 00

 

Alaklór (ISO), (CAS RN 15972-60-8)

0 %

-

2023.12.31

0.6047

ex 2924 29 70

12

4-(Acetilamino)-2-aminobenzol-szulfonsav (CAS RN 88-64-2)

0 %

-

2024.12.31

0.3534

ex 2924 29 70

15

Acetoklór (ISO), (CAS RN 34256-82-1)

0 %

-

2023.12.31

0.6266

ex 2924 29 70

17

2-(Trifluor-metil)benzamid (CAS RN 360-64-5)

0 %

-

2024.12.31

0.6363

ex 2924 29 70

19

2-[[2-(Benzil-oxi-karbonil-amino)acetil]amino]propionsav (CAS RN 3079-63-8)

0 %

-

2024.12.31

0.4685

ex 2924 29 70

20

2-Klór-N-(2-etil-6-metil-fenil)-N-(propán-2-iloximetil)acetamid (CAS RN 86763-47-5)

0 %

-

2024.12.31

0.6568

ex 2924 29 70

23

Benalaxil-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)

0 %

-

2024.12.31

0.8153

ex 2924 29 70

25

2-[2-(Metoxikarbonil-fenil-amino)-fenil]-ecetsav (CAS RN 353497-35-5), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.7118

ex 2924 29 70

30

Nátrium 4-(4-metil-3-nitrobenzoil-amino)benzol-szulfonát (CAS RN 84029-45-8)

0 %

-

2026.12.31

0.8161

ex 2924 29 70

35

N-(1,1-Dimetiletil)-4-amino-benzamid (CAS RN 93483-71-7), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.6110

ex 2924 29 70

37

Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)

0 %

-

2023.12.31

0.5066

ex 2924 29 70

40

N,N’-1,4-Fenilén-bisz[3-oxobutiramid], (CAS RN 24731-73-5)

0 %

-

2025.12.31

0.5127

ex 2924 29 70

45

Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

-

2025.12.31

0.8183

ex 2924 29 70

46

S-Metolaklór (ISO) (CAS RN 87392-12-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.7841

ex 2924 29 70

47

(S)-tercbutil (1-amino-3-(4-jódfenil)-1-oxopropán-2-il)karbamát (CAS RN 868694-44-4), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.8184

ex 2924 29 70

52

Zoxamid (ISO) (CAS RN 156052-68-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.5622

ex 2924 29 70

53

4-Amino-N-[4-(amino-karbonil)fenil]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

-

2022.12.31

0.5069

ex 2924 29 70

55

N,N’-(2,5-Dimetil-1,4-fenilén)-bisz[3-oxobutiramid] (CAS RN 24304-50-5)

0 %

-

2025.12.31

0.8043

ex 2924 29 70

58

2-Klór-N-[1-(4-klór-3-fluorfenil)-2-metilpropán-2-il]-acetamid (CAS RN 787585-35-7), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.6767

ex 2924 29 70

62

2-Klórbenzamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

2025.12.31

0.5388

ex 2924 29 70

63

N-Etil-2-(izopropil)-5-metilciklohexán-karboxamid (CAS RN 39711-79-0)

0 %

-

2022.12.31

0.6766

ex 2924 29 70

64

N-(3',4'-diklór-5-fluor[1,1’-bifenil]-2-il)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

2025.12.31

0.7632

ex 2924 29 70

67

N,N’-(2,5-Diklór-1,4-fenilén)-bisz[3-oxobutiramid] (CAS RN 42487-09-2)

0 %

-

2023.12.31

0.7582

ex 2924 29 70

70

N-[(benziloxi)karbonil]glicil-N-[(2S)-1-{4-[(terc-butoxikarbonil)oxi]fenil}-3-hidroxipropán-2-il]-L-alaninamid

0 %

-

2023.12.31

0.6480

ex 2924 29 70

73

Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)

0 %

-

2024.12.31

0.2672

ex 2924 29 70

75

3-Amino-p-ánizsanilid (CAS RN 120-35-4)

0 %

-

2023.12.31

0.8060

ex 2924 29 70

78

5-Amino-3-(4-klórfenil)-5-oxopentánsav (CAS RN 1141-23-7), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.2673

ex 2924 29 70

85

p-Amino-benzamid (CAS RN 2835-68-9)

0 %

-

2023.12.31

0.4257

ex 2924 29 70

86

Antranilamid (CAS RN 88-68-6), legalább 99,5 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2022.12.31

0.4495

ex 2924 29 70

88

5’-Klór-3-hidroxi-2’-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)

0 %

-

2023.12.31

0.4493

ex 2924 29 70

89

Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0 %

-

2023.12.31

0.3690

ex 2924 29 70

91

3-Hidroxi-2’-metoxi-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)

0 %

-

2023.12.31

0.3691

ex 2924 29 70

92

3-Hidroxi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)

0 %

-

2024.12.31

0.3692

ex 2924 29 70

93

3-Hidroxi-2'-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)

0 %

-

2023.12.31

0.3693

ex 2924 29 70

94

2’-Etoxi-3-hidroxi-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)

0 %

-

2023.12.31

0.3863

ex 2924 29 70

97

1,1-Ciklohexán-diecetsav monoamid (CAS RN 99189-60-3)

0 %

-

2023.12.31

0.3526

ex 2925 11 00

20

Szacharin és nátrium-sói

0 %

-

2023.12.31

0.2674

ex 2925 19 95

10

N-Fenilmaleinimid (CAS RN 941-69-5)

0 %

-

2023.12.31

0.5612

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

-

2022.12.31

0.5740

ex 2925 19 95

30

N,N'-(m-Fenilén)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

-

2022.12.31

0.8013

ex 2925 19 95

40

N-Jódszukcinimid (CAS RN 516-12-1), legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.2934

ex 2925 29 00

10

Diciklohexil-karbodiimid (CAS RN 538-75-0)

0 %

-

2023.12.31

0.5891

ex 2925 29 00

20

N-[3-(Dimetilamino)propil]-N'-etilkarbodiimid-hidroklorid (CAS RN 25952-53-8)

0 %

-

2023.12.31

0.7749

ex 2925 29 00

40

N-amidino-szarkozin (CAS RN 57-00-1)

0 %

-

2024.12.31

0.7832

ex 2925 29 00

50

(Klórometilén)dimetil-iminium-klorid (CAS RN 3724-43-4), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.8033

ex 2925 29 00

60

Formamidin-acetát (CAS RN 3473-63-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.8040

ex 2925 29 00

70

Bromometilidén(dimetil)-azánium-bromid (CAS RN 24774-61-6), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.7430

ex 2926 90 70

15

2-ciklohexilidén-2-fenil-acetonitril (CAS RN 10461-98-0)

0 %

-

2022.12.31

0.6258

ex 2926 90 70

16

4-Ciano-2-nitrobenzoesav-metil-észter (CAS RN 52449-76-0)

0 %

-

2024.12.31

0.6934

ex 2926 90 70

17

Cipermetrin (ISO) és sztereoizomerei (CAS RN 52315-07-8), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.7408

ex 2926 90 70

18

Flumetrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)

0 %

-

2022.12.31

0.7466

ex 2926 90 70

19

2-(4-Amino-2-klór-5-metilfenil)-2-(4-klórfenil) acetonitril (CAS RN 61437-85-2)

0 %

-

2023.12.31

0.2668

ex 2926 90 70

20

2-(m-Benzoilfenil)-propion-nitril (CAS RN 42872-30-0)

0 %

-

2024.12.31

0.7458

ex 2926 90 70

21

4-Bróm-2-klórbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)

0 %

-

2023.12.31

0.7514

ex 2926 90 70

22

Acetonitril (CAS RN 75-05-8)

0 %

-

2023.12.31

0.6109

ex 2926 90 70

23

Akrinatrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)

0 %

-

2023.12.31

0.7805

ex 2926 90 70

24

2-Hidroxi-2-metil-propion-nitril (CAS RN 75-86-5), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.5227

ex 2926 90 70

25

2,2-Dibróm-3-nitrilopropionamid (CAS RN 10222-01-2)

0 %

-

2026.12.31

0.6259

ex 2926 90 70

26

Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5), legalább 95,5 tömegszázalék tisztaságú, biocid termékek gyártásához (1)

0 %

-

2024.12.31

0.6149

ex 2926 90 70

27

Cihalofop-butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)

0 %

-

2023.12.31

0.7201

ex 2926 90 70

30

4,5-Diklór-3,6-dioxociklohexa-1,4-dién-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)

0 %

-

2026.12.31

0.7406

ex 2926 90 70

33

Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)

0 %

-

2022.12.31

0.7034

ex 2926 90 70

35

4-Cián-2-metoxi-benzaldehid (CAS RN 21962-45-8)

0 %

-

2026.12.31

0.6970

ex 2926 90 70

40

2-(4-Cián-fenilamino)ecetsav (CAS RN 42288-26-6)

0 %

-

2023.12.31

0.3522

ex 2926 90 70

50

Cián-ecetsav alkil vagy alkoxialkil észterei

0 %

-

2023.12.31

0.8217

ex 2926 90 70

56

Metil-2-ciano-2-propilpentanoát (CAS RN 66546-92-7), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.4182

ex 2926 90 70

61

m-(1-Ciánetil)benzoesav (CAS RN 5537-71-3)

0 %

-

2026.12.31

0.4644

ex 2926 90 70

64

Eszfenvalerát (CAS RN 66230-04-4), legalább 83 tömegszázalék tisztaságú, saját izomerjeinek elegyében

0 %

-

2024.12.31

0.4802

ex 2926 90 70

70

Metakril-nitril (CAS RN 126-98-7)

0 %

-

2024.12.31

0.2543

ex 2926 90 70

74

Klórtalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

-

2024.12.31

0.3521

ex 2926 90 70

75

Etil-2-ciano-2-etil-3-metil-hexanoát (CAS RN 100453-11-0)

0 %

-

2024.12.31

0.3516

ex 2926 90 70

80

Etil-2-ciano-2-fenil-butirát (CAS RN 718-71-8)

0 %

-

2023.12.31

0.3514

ex 2926 90 70

86

Etilén-diamin-tetraaceto-nitril (CAS RN 5766-67-6)

0 %

-

2023.12.31

0.3515

ex 2926 90 70

89

Butironitril (CAS RN 109-74-0)

0 %

-

2023.12.31

0.2667

ex 2927 00 00

10

2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamidin-dihidroklorid

0 %

-

2023.12.31

0.2665

ex 2927 00 00

20

4-Anilin-2-metoxi-benzol-diazónium-hidrogénszulfát (CAS RN 36305-05-2)

0 %

-

2023.12.31

0.7337

ex 2927 00 00

25

2,2’-azobisz(4-metoxi-2,4-dimetil-valeronitril) (CAS RN 15545-97-8)

0 %

-

2022.12.31

0.2810

ex 2927 00 00

30

4’-Aminazobenzol-4-szulfonsav (CAS RN 104-23-4)

0 %

-

2023.12.31

0.6306

ex 2927 00 00

35

C.C’-Azodi (formamid) (CAS RN 123-77-3) sárga por formájában, bomlási hőmérséklete legalább 180 °C, de legfeljebb 220 °C, hőre lágyuló gyanták, elasztomer és térhálósított polietilén hab gyártásához habképző anyagként való felhasználásra

0 %

-

2024.12.31

0.3984

ex 2927 00 00

60

4,4’-Dicián-4,4’-azodivaleriánsav (CAS RN 2638-94-0)

0 %

-

2023.12.31

0.5626

ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Diklór-fenil)azo]-3-hidroxi-2-naftoesav (CAS RN 51867-77-7)

0 %

-

2022.12.31

0.2661

ex 2928 00 90

10

3,3’-Bisz-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)-)-N,N’-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)

0 %

-

2023.12.31

0.6479

ex 2928 00 90

13

Cimoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)

0 %

-

2024.12.31

0.6548

ex 2928 00 90

18

Aceton-oxim (CAS RN 127-06-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.6871

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.4929

ex 2928 00 90

25

Acetaldehid-oxim (CAS RN 107-29-9) vizes oldatban

0 %

-

2025.12.31

0.6985

ex 2928 00 90

28

Pentán-2-on-oxim (CAS RN 623-40-5)

0 %

-

2026.12.31

0.5438

ex 2928 00 90

30

N-Izopropil-hidroxilamin (CAS RN 5080-22-8)

0 %

-

2026.12.31

0.7448

ex 2928 00 90

33

4- Klórfenilhidrazin-hidroklorid (CAS RN 1073-70-7)

0 %

-

2023.12.31

0.8061

ex 2928 00 90

38

Metoxiammónium-klorid vizes oldata (CAS RN 593-56-6), amely:

legalább 30 tömegszázalék, de legfeljebb 40 tömegszázalék metoxiammónium-kloridot,

legfeljebb 4 tömegszázalék sósavat tartalmaz

0 %

-

2025.12.31

0.2659

ex 2928 00 90

40

O-Etil-hidroxilamin, vizes oldat formájában (CAS RN 624-86-2)

0 %

-

2023.12.31

0.8093

ex 2928 00 90

43

2-(3-Metoxi-3-oxopropil)-1,1,1-trimetilhidrazínium-bromid (CAS RN 106966-25-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.5919

ex 2928 00 90

45

Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0 %

-

2023.12.31

0.8158

ex 2928 00 90

48

1-{[(1H-Fluorén-9-ilmetoxi)karbonil]oxi}pirrolidin-2,5-dion (CAS RN 82911-69-1), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.6635

ex 2928 00 90

50

2,2’-(Hidroxi-imino)-biszetánszulfonsav dinátrium-sójának (CAS RN 133986-51-3) vizes oldata, több mint 33,5 tömegszázalék, de legfeljebb 36,5 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.5918

ex 2928 00 90

55

Aminoguanidin(ium)-hidrogén-karbonát (CAS RN 2582-30-1)

0 %

-

2023.12.31

0.6364

ex 2928 00 90

65

2-Amino-3-(4-hidroxi-fenil) propanal-szemikarbazon-hidroklorid

0 %

-

2024.12.31

0.4544

ex 2928 00 90

70

Butanon-oxim (CAS RN 96-29-7)

0 %

-

2023.12.31

0.5228

ex 2928 00 90

75

Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

-

2026.12.31

0.3510

ex 2928 00 90

80

Ciflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

-

2023.12.31

0.4714

ex 2929 10 00

15

3,3’-Dimetil-bifenil-4,4’-diil-diizocianát (CAS RN 91-97-4)

0 %

-

2024.12.31

0.5827

ex 2929 10 00

20

Butil-izocianát (CAS RN 111-36-4)

0 %

-

2022.12.31

0.2660

ex 2929 10 00

40

m-Izopropenil-α,α-dimetilbenzil-izocianát (CAS RN 2094-99-7)

0 %

-

2023.12.31

0.2657

ex 2929 10 00

50

m-Fenilén-diizopropilidén-diizocianát (CAS RN 2778-42-9)

0 %

-

2023.12.31

0.5033

ex 2929 10 00

55

2,5 (és 2,6)-bisz(Izocianátmetil)-biciklo[2.2.1]heptán (CAS RN 74091-64-8)

0 %

-

2022.12.31

0.3509

ex 2929 10 00

60

Trimetil-hexametilén-diizocianát, kevert izomerek

0 %

-

2023.12.31

0.4188

ex 2929 10 00

80

1,3-Bisz(izocianát-metil)benzol (CAS RN 3634-83-1)

0 %

-

2022.12.31

0.8171

ex 2929 90 00

40

N-Butil-tiofoszfor-triamid (CAS RN 94317-64-3), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.8172

ex 2929 90 00

50

N-Propil-tiofoszfor-triamid (CAS RN 916809-14-8), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.5278

ex 2930 20 00

20

2-Izopropil-etil-tiokarbamát (CAS RN 141-98-0)

0 %

-

2022.12.31

0.4298

ex 2930 20 00

40

Proszulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2022.12.31

0.5035

ex 2930 90 98

10

2,3-Bisz((2-merkaptoetil)tio)-1-propántiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

-

2022.12.31

0.8036

ex 2930 90 98

11

Benzil-(2S)-2-amino-3-[3-(metánszulfonilfenil)]-propanoát-hidroklorid (CAS RN 1194550-59-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.7483

ex 2930 90 98

12

4,4'-Szulfonildifenol (CAS RN 80-09-1), amelyet poliarilszulfonok vagy poliariléterszulfonok gyártásához használnak (1)

0 %

-

2023.12.31

0.5390

ex 2930 90 98

13

Merkaptamin-hidroklorid (CAS RN 156-57-0)

0 %

-

2022.12.31

0.8047

ex 2930 90 98

14

(E)-N'-(2-Ciano-4-(3-(1-hidroxi-2-metilpropán-2-il)tioureido)fenil)-N,N-dimetil-formimidamid (CAS RN 1429755-57-6), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.2932

ex 2930 90 98

15

Etoprofosz (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0 %

-

2023.12.31

0.6551

ex 2930 90 98

16

3-(Dimetoxi-metil-szilil)-1-propánetiol (CAS RN 31001-77-1)

0 %

-

2024.12.31

0.5999

ex 2930 90 98

17

2-(3-Aminofenilszulfonil)etil-hidrogén-szulfát (CAS RN 2494-88-4)

0 %

-

2024.12.31

0.7748

ex 2930 90 98

18

Dimetil-szulfon (CAS RN 67-71-0)

0 %

-

2024.12.31

0.8050

ex 2930 90 98

19

4-Amino-5-(etánszulfonil)-2-metoxibenzoesav (CAS RN 71675-87-1), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.7799

ex 2930 90 98

20

4-(4-Metil-feniltio)benzofenon (CAS RN 83846-85-9)

0 %

-

2024.12.31

0.6750

ex 2930 90 98

21

[2,2’-Tio-bisz(4-terc-oktil-fenolát)]-n-butil-amin-nikkel (CAS RN 14516-71-3)

0 %

-

2026.12.31

0.6769

ex 2930 90 98

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2), legalább 94,5 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.5899

ex 2930 90 98

23

Dimetil [(metilszulfanil)metililidén]biszkarbamát (CAS RN 34840-23-8)

0 %

-

2023.12.31

0.7714

ex 2930 90 98

24

Fenil-vinil-szulfon (CAS RN 5535-48-8)

0 %

-

2024.12.31

0.2930

ex 2930 90 98

25

Tiofanát-metil (ISO), (CAS RN 23564-05-8)

0 %

-

2023.12.31

0.6873

ex 2930 90 98

26

Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3), legalább 97,5 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.6585

ex 2930 90 98

27

2-[(4-Amino-3-metoxifenil)szulfonil]etil-hidrogén-szulfát (CAS RN 26672-22-0)

0 %

-

2024.12.31

0.8069

ex 2930 90 98

28

Mezotrion (ISO) (CAS RN 104206-82-8) nedves pogácsa vagy nedves paszta formában, vagy kristályos formájában:

legalább 74 tömegszázalék tisztaságú, és

legfeljebb 23 tömegszázalék víztartalmú

0 %

-

2025.12.31

0.7859

ex 2930 90 98

29

4-amino-5-(etilszulfanil)-2-metoxibenzoesav (CAS RN 71675-86-0), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.2933

ex 2930 90 98

30

4-(4-Izopropoxifenil-szulfonil)-fenol (CAS RN 95235-30-6)

0 %

-

2023.12.31

0.7833

ex 2930 90 98

31

(p-toluolszulfonil)metil-izocianid (CAS RN 36635-61-7) legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2024.12.31

0.8152

ex 2930 90 98

32

2-Metoxi-N-[2-nitro-5-(fenilszulfanil)fenil]acetamid (CAS RN 63470-85-9), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2026.12.31

0.6584

ex 2930 90 98

33

2-Amino-5-{[2-(szulfo-oxi)etil]szulfonil}benzol-szulfonsav (CAS RN 42986-22-1)

0 %

-

2024.12.31

0.3811

ex 2930 90 98

35

Glutation (CAS RN 70-18-8)

0 %

-

2026.12.31

0.7682

ex 2930 90 98

38

Allil-izotiocianát (CAS RN 57-06-7)

0 %

-

2023.12.31

0.2928

ex 2930 90 98

40

3,3’-Tiodipropionsav (CAS RN 111-17-1)

0 %

-

2023.12.31

0.6167

ex 2930 90 98

43

Trimetil-szulfoxonium-jodid (CAS RN 1774-47-6)

0 %

-

2023.12.31

0.2931

ex 2930 90 98

45

2-[(p-Aminofenil)-szulfonil]-etil-hidrogén-szulfát (CAS RN 2494-89-5)

0 %

-

2024.12.31

0.7689

ex 2930 90 98

50

3-Merkaptopropionsav (CAS RN 107-96-0)

0 %

-

2023.12.31

0.6617

ex 2930 90 98

53

Bisz(4-klór-fenil)-szulfon (CAS RN 80-07-9)

0 %

-

2025.12.31

0.5114

ex 2930 90 98

55

Tiokarbamid (CAS RN 62-56-6)

0 %

-

2025.12.31

0.2929

ex 2930 90 98

60

Metil-fenil-szulfid (CAS RN 100-68-5)

0 %

-

2023.12.31

0.4629

ex 2930 90 98

64

3-Klór-2-metilfenil-metil-szulfid (CAS RN 82961-52-2)

0 %

-

2024.12.31

0.5034

ex 2930 90 98

65

Pentaeritritol-tetrakisz(3-merkaptopropionát) (CAS RN 7575-23-7)

0 %

-

2022.12.31

0.4296

ex 2930 90 98

68

Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

-

2022.12.31

0.3986

ex 2930 90 98

77

4-[4-(2-Propeniloxi)fenilszulfonil]fenol (CAS RN 97042-18-7)

0 %

-

2023.12.31

0.4187

ex 2930 90 98

78

4-Merkaptometil-3,6-ditia-1,8-oktánditiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

-

2026.12.31

0.2999

ex 2930 90 98

80

Kaptán (ISO) (CAS RN 133-06-2)

0 %

-

2023.12.31

0.4694

ex 2930 90 98

81

Dinátrium-hexametilén-1,6-bisz-tioszulfát-dihidrát (CAS RN 5719-73-3)

3 %

-

2024.12.31

0.7985

ex 2930 90 98

88

1-{4-[(4-Benzoilfenil)szulfanil]fenil}-2-metil-2-[(4-metilfenil)szulfonil]propán-1-on (CAS RN 272460-97-6), legalább 94 tömegszázalék tisztaságú

0 %

-

2025.12.31

0.4094

ex 2930 90 98

89

O-etil, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- vagy O-pentil-ditiokarbonátok kálium- vagy nátrium-sója

0 %

-

2026.12.31

0.7070

ex 2930 90 98

93

1-Hidrazino-3-(metil-tio)propán-2-ol (CAS RN 14359-97-8)

0 %

-

2026.12.31

0.7078

ex 2930 90 98