2021.12.20.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 455/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/2259 RENDELETE

(2021. december 15.)

az 1286/2014/EU rendeletnek az alapkezelő társaságokra, befektetési társaságokra és az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és az ÁÉKBV-nek nem minősülő alapok befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyekre alkalmazandó átmeneti rendelkezés meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 5. cikke előírja a lakossági befektetési csomagtermékek, illetve biztosítási alapú befektetési termékek előállítói számára, hogy a lakossági befektetési csomagtermékeknek, illetve biztosítási alapú befektetési termékeknek a lakossági befektetők számára való elérhetővé tételét megelőzően készítsenek el és tegyenek közzé egy kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot.

(2)

Az 1286/2014/EU rendelet 32. cikkének (1) bekezdése 2021. december 31-ig mentesíti az említett rendeletben meghatározott kötelezettségek alól, így a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum elkészítésére vonatkozóan a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott alapkezelő társaságokat, az említett irányelv 27. cikkében említett befektetési társaságokat, valamint az ugyanezen irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (a továbbiakban: ÁÉKBV) befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyeket (a továbbiakban: az átmeneti rendelkezés). Az 1286/2014/EU rendelet 32. cikkének (2) bekezdésével összhangban, amennyiben valamely tagállam a lakossági befektetőknek kínált, ÁÉKBV-nek nem minősülő alapok kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumainak formájára és tartalmára alkalmazza a 2009/65/EK irányelv 78–81. cikkében meghatározott szabályokat, az átmeneti rendelkezés alkalmazandó az alapkezelő társaságokra, a befektetési társaságokra és az ilyen, AÉKBV-nek nem minősülő alapok befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat lakossági befektetőknek értékesítő személyekre.

(3)

Az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (5) kiegészíti az 1286/2014/EU rendeletet azáltal, hogy szabályozástechnikai standardokat határoz meg a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum megjelenítése, tartalma és egységes formátuma, a kockázat és a hozam bemutatását, és a költségek kiszámítását megalapozó módszertan, valamint a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban foglalt információk felülvizsgálatának feltételei és minimális gyakorisága, továbbá a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum lakossági befektetők részére történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó feltételek tekintetében.

(4)

A Bizottság 2021. szeptember 7-én elfogadott egy, az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak az alátámasztó módszertan és a teljesítmény-forgatókönyvek bemutatása, a költségek bemutatása és az összesített költségmutatók kiszámításának módszertana, a múltbeli teljesítményre vonatkozó információk megjelenítése és tartalma, valamint a több befektetési lehetőséget kínáló lakossági befektetési csomagtermékek, illetve biztosítási alapú termékek (PRIIP-ek) költségeinek bemutatása, valamint az 1286/2014/EU rendelet 32. cikkében említett alapok befektetési jegyeit mögöttes befektetési lehetőségként kínáló PRIIP-előállítókra vonatkozó átmeneti rendelkezésnek az említett cikkben meghatározott meghosszabbított átmeneti rendelkezéssel való összehangolása tekintetében történő módosításáról szóló, felhatalmazáson alapuló rendeletet. Az említett felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazásának kezdőnapja 2022. július 1-je, de fontos, hogy az arra figyelemmel került meghatározásra, hogy az alapkezelő társaságok, befektetési társaságok, valamint az ÁÉKBV-k és az ÁÉKBV-nek nem minősülő alapok befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyek számára elegendő idő álljon rendelkezésre ahhoz, hogy felkészüljenek az átmeneti rendelkezés hatályvesztésére, és ezáltal a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum elkészítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére.

(5)

Annak biztosítása érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum elkészítésére vonatkozó kötelezettség teljesítéséhez szükséges felkészülésre, az átmeneti rendelkezés hatályát 2022. december 31-ig meg kell hosszabbítani.

(6)

Az 1286/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az 1286/2014/EU rendelet célja annak lehetővé tétele, hogy a lakossági befektetők megalapozottabb befektetési döntéseket hozhassanak. Az 1286/2014/EU rendelettel kapcsolatban – jó szándékú célja ellenére – annak elfogadását követően számos kérdés merült fel, többek között a lakossági befektető pontosabb fogalmának szükségessége, az említett rendelet hatálya alá tartozó termékek köre, a lakossági befektetési csomagterméknek, illetve biztosítási alapú befektetési terméknek személyesen történő kínálata esetében a dokumentum alapesetben papíron való átadásának a megszüntetése, az egymást követő ügyletek koncepciója, valamint a szerződéskötést megelőző tájékoztatás szakmai befektetők részére történő biztosítása vonatkozásában. Az említett kérdéseket sürgősen orvosolni kell a lakossági befektetők pénzügyi piacokba vetett bizalmának erősítése érdekében, a vállalkozások finanszírozáshoz jutásának elősegítése és a befektetők hosszú távú előnyeinek biztosítása céljából egyaránt. Az 1286/2014/EU rendelet eleve előírta egy szélesebb körű felülvizsgálat szükségességét, és annak sürgőssége továbbra is fennáll. Az említett, az 1286/2014/EU rendelettel összhangban történő felülvizsgálat alapján elvárt, hogy a Bizottság sürgősen jelentést nyújtson be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, adott esetben a meglévő hiányosságok orvoslására vonatkozó jogalkotási javaslattal együtt.

(8)

Tekintettel az átmeneti rendelkezés eredeti hatályvesztéséig hátralévő nagyon rövid időre, e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1286/2014/EU rendelet 32. cikke (1) bekezdésében a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. december 31-ig” szövegrész lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2021. december 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

A. LOGAR


(1)  2021. október 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2021. november 23-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2021. december 9-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (HL L 352., 2014.12.9., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. március 8.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről (HL L 100., 2017.4.12., 1. o.).