2021.12.16.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 450/137


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2240 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. december 15.)

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében az Egyesült Királyságra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre („Állategészségügyi rendelet”) (1) és különösen annak 230. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/429 rendelet előírja, hogy az állatok, a szaporítóanyagok és az állati eredetű termékek szállítmányainak a szóban forgó rendelet 230. cikke (1) bekezdésének megfelelően jegyzékbe foglalt harmadik országokból vagy területekről vagy azok jegyzékbe foglalt körzeteiből vagy kompartmentjeiből kell érkezniük annak érdekében, hogy beléphessenek az Unióba.

(2)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat az állategészségügyi követelményeket, amelyeknek a harmadik országokból vagy területekről, illetve azok körzeteiből vagy – tenyésztett víziállatok esetében – kompartmentjeiből származó adott állatfajok és -kategóriák, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak meg kell felelniük annak érdekében, hogy beléphessenek az Unióba.

(3)

Az (EU) 2021/404 bizottsági végrehajtási rendelet (3) megállapítja azon harmadik országoknak, területeknek vagy azok körzeteinek, illetve kompartmentjeinek a jegyzékét, ahonnan engedélyezett az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá tartozó állatfajoknak és -kategóriáknak, szaporítóanyagoknak és állati eredetű termékeknek az Unióba történő beléptetése.

(4)

Ezen belül az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete a baromfi, a baromfi szaporítóanyagai, illetve a baromfi és a szárnyas vadak friss húsa tekintetében állapítja meg a szállítmányoknak az Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országoknak, területeknek vagy azok körzeteinek a jegyzékeit.

(5)

Az Egyesült Királyság a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének újabb eseteiről értesítette a Bizottságot. A járvány Poulton le Fylde (Wyre kerület, Anglia) közelében, Gaerwen (Isle of Anglesey, Wales) közelében, Clitheroe (Ribble Valley kerület, Lancashire megye, Anglia) közelében és Thirsk (Hambleton kerület, North Yorkshire megye) közelében tört ki, és megjelenését 2021. november 26-án laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(6)

Az Egyesült Királyság a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének újabb esetéről értesítette a Bizottságot. A betegség egy Thirsk (Hambleton kerület, North Yorkshire megye, Anglia) közelében található új létesítményben tört ki, és megjelenését 2021. november 28-án laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(7)

Az Egyesült Királyság állategészségügyi hatóságai 10 km-es ellenőrzési övezetet hoztak létre az érintett létesítmények körül, és az érintett állományok felszámolására irányuló intézkedéseket hajtottak végre a magas patogenitású madárinfluenza megfékezése és terjedésének korlátozása céljából.

(8)

Az Egyesült Királyság információkat nyújtott be a Bizottságnak a területén tapasztalható járványügyi helyzetről és a magas patogenitású madárinfluenza további terjedésének megelőzése érdekében hozott intézkedésekről. A Bizottság megvizsgálta ezeket az információkat. E vizsgálat alapján a továbbiakban nem engedélyezhető az azokról a területekről származó baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése, amely területeken az Egyesült Királyság állategészségügyi hatóságai a közelmúltban kitört magas patogenitású madárinfluenza miatt korlátozásokat vezettek be.

(9)

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az Egyesült Királyságban jelenleg uralkodó, a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos járványügyi helyzetre figyelemmel az (EU) 2021/404 végrehajtási rendeletben e rendelet útján végrehajtott módosításoknak sürgősen hatályba kell lépniük.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. december 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 379. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2021/404 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról (HL L 114., 2021.3.31., 1. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1. részben az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés a GB-2.34 körzetre vonatkozó sor után a GB-2.35, a GB-2.36, a GB-2.37, a GB-2.38 és a GB-2.39 körzetre vonatkozó következő sorokkal egészül ki:

„GB

Egyesült Királyság

GB-2.35

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2021.11.26.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2021.11.26.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2021.11.26.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2021.11.26.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

HE-LT20

N, P1

 

2021.11.26.

 

GB-2.36

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2021.11.26.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2021.11.26.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2021.11.26.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2021.11.26.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

HE-LT20

N, P1

 

2021.11.26.

 

GB-2.37

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2021.11.26.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2021.11.26.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2021.11.26.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2021.11.26.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

HE-LT20

N, P1

 

2021.11.26.

 

GB-2.38

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2021.11.26.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2021.11.26.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2021.11.26.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2021.11.26.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

HE-LT20

N, P1

 

2021.11.26.

 

GB-2.39

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2021.11.28.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2021.11.28.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2021.11.28.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2021.11.28.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2021.11.28.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2021.11.28.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2021.11.28.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2021.11.28.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2021.11.28.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

HE-LT20

N, P1

 

2021.11.28.”

 

b)

a 2. részben az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés a GB-2.34 körzet leírása után a GB-2.35, a GB-2.36, a GB-2.37, a GB-2.38 és a GB-2.39 körzet következő leírásaival egészül ki:

„Egyesült Királyság

GB-2.35

Poulton le Fylde közelében (Wyre kerület, Lancashire megye, Anglia):

az N53.93 és a W2.95 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

GB-2.36

Gaerwen közelében (Isle of Anglesey, Wales):

az N53.22 és a W4.30 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

GB-2.37

Clitheroe közelében (Ribble Valley kerület, Lancashire megye, Anglia):

az N53.88 és a W2.42 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

GB-2.38

Thirsk közelében (Hambleton kerület, North Yorkshire megye, Anglia):

az N54.25 és a W1.40 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

GB-2.39

Thirsk közelében (Hambleton kerület, North Yorkshire megye, Anglia):

az N54.22 és a W1.43 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület”

2.

A XIV. melléklet 1. részében az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés a GB-2.34 körzetre vonatkozó sor után a GB-2.35, a GB-2.36, a GB-2.37, a GB-2.38 és a GB-2.39 körzetre vonatkozó következő sorokkal egészül ki:

„GB

Egyesült Királyság

GB-2.35

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N, P1

 

2021.11.26.

 

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

N, P1

 

2021.11.26.

 

GB-2.36

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N, P1

 

2021.11.26.

 

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

N, P1

 

2021.11.26.

 

GB-2.37

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N, P1

 

2021.11.26.

 

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

N, P1

 

2021.11.26.

 

GB-2.38

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N, P1

 

2021.11.26.

 

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N, P1

 

2021.11.26.

 

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

N, P1

 

2021.11.26.

 

GB-2.39

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N, P1

 

2021.11.28.

 

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N, P1

 

2021.11.28.

 

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

N, P1

 

2021.11.28.”