2021.11.10.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 396/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1935 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. november 8.)

az (EU) 2019/723 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek címkézésére vonatkozó, a formanyomtatvány-minta használatával benyújtandó információk és adatok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 25. cikke első bekezdésének a) pontjára, 113. cikkének (2) bekezdésére és 134. cikke első bekezdésének f) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/723 bizottsági végrehajtási rendelet (2) meghatározza az egyes tagállamok által az (EU) 2017/625 rendelet 113. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtott éves jelentésekben használandó formanyomtatvány-mintát.

(2)

Az említett formanyomtatvány-minta 9. szakasza előírja a tagállamok számára, hogy az ökológiai adatokat a 889/2008/EK bizottsági rendelet (3) XIIIc. mellékletében foglalt sablonoknak megfelelően kell bejelenteni.

(3)

Az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) új szabályokat állapít meg az ökológiai termeléssel és az ökológiai termékek címkézésével kapcsolatos ellenőrzések tekintetében, ideértve a gazdálkodói csoportok belső ellenőrzési rendszerének létrehozására és működésére vonatkozó vizsgálatok ellenőrzését, valamint azokat a visszatérő ellenőrzéseket is, amelyeket azon gazdálkodók egy minimális száma tekintetében kell elvégezni, akik vagy amelyek tagjai valamely gazdálkodói csoportnak. Ezenkívül a tagállamoknak össze kell állítaniuk a meg nem felelés eseteiben meghozandó intézkedések nemzeti jegyzékét, amely magában foglalja a meg nem felelések osztályozását és a kapcsolódó intézkedéseket. A tagállamok kötelesek lesznek jelentést tenni a szóban forgó új szabályokból eredő hatósági ellenőrzésekről, valamint információkat szolgáltatni a feltárt meg nem felelésekről és a kapcsolódó intézkedéseknek az adott tagállam nemzeti intézkedésjegyzékével összhangban történő végrehajtásáról.

(4)

Az említett új szabályoknak és követelményeknek az (EU) 2017/625 rendelet 113. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtandó éves jelentésben való figyelembevétele érdekében aktualizálni kell a formanyomtatvány-minta II. részének 9. szakaszát.

(5)

Az (EU) 2019/723 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/723 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Formanyomtatvány-minta

A tagállamok az (EU) 2017/625 rendelet 113. cikkének (1) bekezdésében említett információkat és adatokat az e rendelet mellékletében található formanyomtatvány-minta használatával nyújtják be. Ehhez a hatósági ellenőrzések számítógépes információkezelési rendszerében található formanyomtatvány-minta elektronikus verzióját használják. Az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek címkézésére vonatkozó, az említett formanyomtatvány-minta II. részének 9. szakaszában említett információkat és adatokat azonban az Ökogazdálkodási Információs Rendszeren keresztül nyújtják be.

A tagállamok ezt követően a formanyomtatvány-mintának a hatósági ellenőrzések számítógépes információkezelési rendszerében található elektronikus változatában megerősítik, hogy az említett formanyomtatvány-minta II. részének 9. szakaszában foglalt adatokat az Ökogazdálkodási Információs Rendszeren keresztül nyújtották be.”

2.

A mellékletben a formanyomtatvány-minta 9. szakaszának helyébe az e rendelet mellékletében található szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. szeptember 1-jétől kell alkalmazni a 2022. évre vonatkozóan 2023. augusztus 31-ig benyújtandó éves jelentések és az azt követő éves jelentések tekintetében.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/723 végrehajtási rendelete (2019. május 2.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamok által benyújtott éves jelentésekben alkalmazandó formanyomtatvány-minta tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 124., 2019.5.13., 1. o.).

(3)  A Bizottság 889/2008/EK rendelete (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 250., 2008.9.18., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2018.6.14., 1. o.).


MELLÉKLET

„9.   Ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése

9.1.

A megfelelés elért szintjére vonatkozó általános következtetés

9.2.

Ökológiai adatok

Az éves jelentést benyújtó tagállam/illetékes hatóság azonosítása

Az adatok forrása:

Tagállam

Azon illetékes hatóságok száma, amelyek adatai a jelentés részét képezik

(A)

Az illetékes hatóságok száma

Azon ellenőrző hatóságok száma, amelyek adatai a jelentés részét képezik

(B)

Az ellenőrző hatóságok száma

Azon ellenőrző szervezetek száma, amelyek adatai a jelentés részét képezik

(C)

Az ellenőrző szervezetek száma

Azon hatóságok/szervezetek összesített száma, amelyek adatai a jelentés részét képezik

(A)+(B)+(C)

A hatóságok/szervezetek száma összesen

Jelentéstételi időszak

Év

1. táblázat

Az ellenőrzések száma: az összes illetékes hatóság/ellenőrző hatóság/ellenőrző szervezet (a cikkekre való hivatkozások minden esetben az (EU) 2018/848 rendelet cikkeire vonatkoznak)

1.   A jelentéstételi év december 31-én tanúsítvánnyal rendelkező, nyilvántartásba vett vállalkozók

 

Az illetékes hatóság/ellenőrző hatóság/ellenőrző szervezet kódszáma vagy neve

Vállalkozók száma

A megfelelési ellenőrzések száma, a 38. cikk(3) bekezdése

(fizikai és nem fizikai)

Az elvégzett helyszíni fizikai hatósági ellenőrzések száma

A vett minták száma, a 38. cikk (4) bekezdésének c) pontja

Éves ellenőrzések, a 38. cikk (3) bekezdése

További kockázatalapú ellenőrzések, a 38. cikk (4) bekezdésének b) pontja

Az ellenőrzések száma összesen, a 38. cikk (3) bekezdése és (4) bekezdésének b) pontja

Amelyekből előzetes értesítés nélküli, a 38. cikk (4) bekezdésének a) pontja

A minták száma összesen

Azon minták száma, amelyek esetében meg nem felelésre derült fény

1.a.

Az 1. illetékes hatósághoz/ellenőrző hatósághoz/ellenőrző szervezethez tartozó számadatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b.

A 2. illetékes hatósághoz/ellenőrző hatósághoz/ellenőrző szervezethez tartozó számadatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.c.

A 3. illetékes hatósághoz/ellenőrző hatósághoz/ellenőrző szervezethez tartozó számadatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

folytassa a többi hatóság/szervezet felsorolásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az összes illetékes hatóság/ellenőrző hatóság/ellenőrző szervezet összesített számadatai (1.a.+1.b.+1.c.+….)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   A jelentéstételi év december 31-én tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodói csoportok

 

Az illetékes hatóság/ellenőrző hatóság/ellenőrző szervezet kódszáma vagy neve

A csoportok száma

A csoport azonosítása

A csoportokban tagsággal rendelkező vállalkozók száma összesen

A csoportokra vonatkozóan elvégzett hatósági ellenőrzések száma összesen

A csoportok tagjainál elvégzett visszatérő ellenőrzések száma

Azon ellenőrzések, amelyek során legalább 1 mintát vettek

2.

Az összes illetékes hatóság/ellenőrző hatóság/ellenőrző szervezet összesített számadatai az összes gazdálkodói csoportra vonatkozóan

 

 

 

 

 

 

 

2.a.

Az 1. illetékes hatósághoz/ellenőrző hatósághoz/ellenőrző szervezethez tartozó számadatok

 

 

 

 

 

 

 

2.a.1.

a.1. gazdálkodói csoport

 

 

 

 

 

 

 

2.a.2.

a.2. gazdálkodói csoport

 

 

 

 

 

 

 

2.a….

a.... gazdálkodói csoport

 

 

 

 

 

 

 

2.b.

A 2. illetékes hatósághoz/ellenőrző hatósághoz/ellenőrző szervezethez tartozó számadatok

 

 

 

 

 

 

 

2.b.1.

b.1. gazdálkodói csoport

 

 

 

 

 

 

 

2.b.2.

b.2. gazdálkodói csoport

 

 

 

 

 

 

 

2.b….

b.... gazdálkodói csoport

 

 

 

 

 

 

 

2.c.

folytassa az összes gazdálkodói csoport illetékes hatóságok/ellenőrző hatóságok/ellenőrző szervezetek szerinti felsorolásával

 

 

 

 

 

 

 

2.c….

... gazdálkodói csoport

 

 

 

 

 

 

 

2. táblázat

MEG NEM FELELÉSEK

Az illetékes hatóságok/ellenőrző hatóságok/ellenőrző szervezek szerint megadott adatok

1.   A jelentős vagy kritikus meg nem felelések megállapított eseteinek típusa és száma

 

Az illetékes hatóság/az ellenőrző hatóság/az ellenőrző szervezet neve vagy kódszáma

Az esetek típusa az elvégzett hatósági ellenőrzések során megállapított meg nem felelések típusa szerint

Általános termelési szabályok

Egyedi termelési szabályok

Nem engedélyezett anyagok vagy termékek

Eltérések

Dokumentumok és nyilvántartások

A gazdálkodói csoportokra vonatkozó szabályok

Címkézés

Egyéb

1.

A meg nem felelés megállapított esetei – ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a.

Az 1. illetékes hatósághoz/ellenőrző hatósághoz/ellenőrző szervezethez tartozó megállapított esetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b.

A 2. illetékes hatósághoz/ellenőrző hatósághoz/ellenőrző szervezethez tartozó megállapított esetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.c.

A 3. illetékes hatósághoz/ellenőrző hatósághoz/ellenőrző szervezethez tartozó megállapított esetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

folytassa a többi hatóság/szervezet felsorolásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   A jelentős vagy kritikus meg nem felelések megállapított eseteiben hozott intézkedések

A meg nem felelés megállapított eseteinek száma

A meg nem felelés megállapított eseteiben hozott intézkedések

A vállalkozó által életbe léptetett elővigyázatossági intézkedések és ellenőrzések végrehajtásának javítása

Az ökológiai termelésre való hivatkozás tilalma a teljes érintett tétel vagy gyártási sorozat címkézésén és reklámozásában

Az érintett termék(ek) ökológiai termelésre utaló jelöléssel történő forgalmazásának meghatározott időre szóló tilalma

Új átállási időszak

A tanúsítvány hatályának korlátozása

A tanúsítvány felfüggesztése

A tanúsítvány visszavonása

A későbbiekben meghatározandó korrekciós intézkedés

Egyéb

(A)

(B1)

(B2)

(B3)

(B4)

(B5)

(B6)

(B7)

(B8)

(B9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. táblázat

FELÜGYELET ÉS AUDITOK

Az illetékes hatóság következőkkel kapcsolatos tevékenységei:

azon ellenőrző szervezetek, amelyeket megbízott bizonyos feladatok elvégzésével

az ilyen ellenőrző szervezetek felügyelete

az ilyen ellenőrző szervezeteknek adott megbízás visszavonása

az ellenőrző hatóságok auditja

1.   Új ellenőrző szervezetek, amelyeket az illetékes hatóság ellenőrzési feladatok ellátásával bízott meg/ellenőrző szervezetek, amelyek megbízását az illetékes hatóság visszavonta

 

Az ellenőrző szervezetek száma

Megjegyzések (szükség esetén)

Az ellenőrző szervezetek száma a jelentéstételi év kezdetén (N. év január 1.)

(A)

 

 

Új ellenőrző szervezetek az N. évben

(B)

 

 

Azon ellenőrző szervezetek, amelyek megbízását az illetékes hatóság az N. évben visszavonta

(C)

 

 

Az ellenőrző szervezetek száma a jelentéstételi év végén (N. év december 31.)

(D)

 

 

2.   Az illetékes hatóság által az ellenőrző szervezetek felett gyakorolt felügyelet

2.a.   Az ellenőrző szervezetek felügyeletére vonatkozó összesített számadatok

 

Az ellenőrző szervezetek száma a jelentéstételi év végén

Az illetékes hatóság által a jelentéstételi évben az ellenőrző szervezetek tekintetében elvégzett felügyeleti auditok száma

Az illetékes hatóság felügyeleti auditja által lefedett ellenőrző szervezeteknek az összes ellenőrző szervezeten belüli aránya (lefedettség)

Megjegyzés (szükség esetén)

(D)

(E)

(F) = (E)/(D)

 

Az ellenőrző szervezetek száma – A jelentéstételi évben elvégzett felügyeleti auditok száma – lefedettségi arány

 

 

 

 

A jóváhagyott ellenőrző szervezetek teljes számának (D) meg kell egyeznie az 1. szakaszban bejelentett számmal.

2.b.   A felügyeletre vonatkozó részletek ellenőrző szervezetenként

Sorolja fel az illetékes hatóság felügyelete alá tartozó összes ellenőrző szervezetet

Vállalkozók száma

Gazdálkodói csoportok száma

Hajtott-e végre auditot az illetékes hatóság a jelentéstételi év folyamán? igen = 1/nem = 0

A jelentéstételi évben elvégzett felügyeleti audit keretében felülvizsgált vállalkozói akták száma

A felülvizsgált vállalkozói akták számának a vállalkozók teljes számán belüli aránya (lefedettség)

A jelentéstételi évben elvégzett audit keretében felülvizsgált, gazdálkodói csoportokra vonatkozó akták száma

A gazdálkodói csoportok vonatkozásában felülvizsgált akták számának a gazdálkodói csoportok teljes számához viszonyított aránya (lefedettség)

Tüntesse fel az ellenőrző szervezetre vonatkozóan kitöltött egyedi formanyomtatvány hivatkozási számát (az „ellenőrző szervezetre vonatkozó egyedi formanyomtatvány” sablon csatolva van e szakaszhoz)

Kódszám

(G)

(H)

(I)

(J)

(K) = (J) /(G)

(L)

(M) = (L)/(H)

(N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Az illetékes hatóság által az ellenőrző hatóságokra vonatkozóan végzett audittevékenységek (csak akkor releváns, ha az illetékes hatóság bizonyos ellenőrzési feladatok elvégzésével ellenőrző hatóságokat bíz meg)

 

Azon ellenőrző hatóságok száma, amelyeket az illetékes hatóság ellenőrzési feladatok elvégzésével bízott meg

Az illetékes hatóság által az ellenőrző hatóságokra vonatkozóan végzett auditok száma

Az illetékes hatóság által a jelentéstételi évben auditált ellenőrző hatóságok aránya (lefedettség)

Megjegyzés (szükség esetén)

(K)

(L)

(M) = (L)/(K)

 

A jelentéstételi évben

 

 

 

 

4. táblázat

AZ ELLENŐRZŐ SZERVEZET FELÜGYELETÉRE VONATKOZÓ EGYEDI FORMANYOMTATVÁNY

az illetékes hatóság minden olyan ellenőrző szervezetre vonatkozóan kitöltheti a formanyomtatványt, amely a jelentéstételi évben felügyeleti audit tárgyát képezte (nem kötelező)

A formanyomtatvány hivatkozási száma

 

bemásolandó a felügyeleti auditra vonatkozó táblázat K adatmezőjébe

Jelentéstételi év

 

 

A felügyeletért felelős illetékes hatóság

 

 

A felügyeleti auditról szóló jelentés

Hivatkozás:

 

 

Dátum:

 

 

Az ellenőrző szervezet azonosítása

Kódszám

 

 

A FELÜGYELETI AUDIT FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA

1.

Az ellenőrző szervezet jóváhagyására és ellenőrzési feladatokkal való megbízására vonatkozó feltételek

Kérjük, töltse ki a rovatot.

2.

Az ellenőrzési minimumkövetelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos megállapítások

Kérjük, töltse ki a rovatot.

3.

A vállalkozókra vonatkozó kockázatértékeléssel kapcsolatos megállapítások

Kérjük, töltse ki a rovatot.

4.

A nemzeti intézkedésjegyzéknek való megfeleléssel kapcsolatos megállapítások

Kérjük, töltse ki a rovatot.

5.

Az illetékes hatósággal folytatott információcserével kapcsolatos megállapítások

Kérjük, töltse ki a rovatot.

6.

Egyéb megállapítások

Kérjük, töltse ki a rovatot.

7.

Általános következtetés

Kérjük, töltse ki a rovatot, és adja meg az A1:C24 szerinti információkat.


5. táblázat

Az illetékes hatóság azon tevékenységei és intézkedései, amelyeket a jelentéstételi évben az ellenőrző hatóságok/ellenőrző szervezetek által végzett hatósági ellenőrzések eredményességének biztosítása céljából hajtott végre

Az adatok forrása:

Tagállam

 

Időszak

Év

 

1.

Nemzeti jogszabályok

Kérjük, töltse ki a rovatot.

2.

Új, aktualizált vagy felülvizsgált ellenőrzési eljárások

Kérjük, töltse ki a rovatot.

3.

Képzési tevékenységek

Kérjük, töltse ki a rovatot.

4.

Kiegészítő források biztosítása vagy a meglévő források újraelosztása a prioritások felülvizsgálatát követően

Kérjük, töltse ki a rovatot.

5.

Különleges ellenőrzési kezdeményezések

Kérjük, töltse ki a rovatot.

6.

Az illetékes hatóságok szervezetében vagy vezetésében bekövetkezett változások

Kérjük, töltse ki a rovatot.

7.

Egyéb

Kérjük, töltse ki a rovatot.”