2021.8.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1421 RENDELETE

(2021. augusztus 30.)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 16 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1126/2008/EK bizottsági rendelettel (2) elfogadásra kerültek egyes, 2008. október 15-én érvényben lévő nemzetközi standardok és értelmezések.

(2)

A COVID19-világjárvány példátlan külső sokkhatást okozott az Unió és gazdasága számára, és olyan intézkedéseket tett szükségessé, amelyek célja, hogy lehetőség szerint enyhítsék a polgárokra és a vállalkozásokra gyakorolt káros hatásokat.

(3)

A tagállamok és az Unió intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy pénzügyi könnyítéseket nyújtsanak a vállalkozásoknak – ideértve az állami és a magánkezdeményezésű fizetési moratóriumokat is –, és így megelőzzék a szükségtelen csődöket valamint a munkahelyek megszűnését, továbbá támogassák a gyors helyreállítást.

(4)

2020. március 28-án a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) közzétette „A Covid19-re tekintettel nyújtott bérleti könnyítések (Az IFRS 16 standard módosítása)” című dokumentumot, amelyet az (EU) 2020/1434 bizottsági rendelet (3) fogadott el.

(5)

2021. március 31-én az IASB közzétette „A Covid19-re tekintettel nyújtott bérleti könnyítések 2021. június 30. után (Az IFRS 16 standard módosítása)” című dokumentumot.

(6)

Az IFRS 16 Lízingek nemzetközi pénzügyi beszámolási standard módosítása a lízingbevevők számára az eredetileg 2021. június 30-án vagy azt megelőzően esedékes fizetések tekintetében fizetési kedvezményt tartalmazó lízingszerződések esetében a COVID19-re tekintettel nyújtott, opcionális, ideiglenes működési könnyítést kiterjeszti az eredetileg 2022. június 30-án vagy azt megelőzően esedékes fizetések tekintetében fizetési kedvezményt tartalmazó lízingszerződésekre.

(7)

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoporttal folytatott konzultációt követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az IFRS 16 Lízingek standard módosítása megfelel az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított elfogadási kritériumoknak.

(8)

Az 1126/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az IASB az IFRS 16 Lízingek standard módosítása hatálybalépésének napjaként 2021. április 1-jét tűzte ki. Ezért e rendelet rendelkezéseit az érintett kibocsátók jogbiztonsága és az 1126/2008/EK rendeletben megállapított más számviteli standardokkal való összhang érdekében visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

(10)

A COVID19-cel kapcsolatosan biztosított, említett működési könnyítések sürgősségére tekintettel e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Számviteli Szabályozó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1126/2008/EK rendelet mellékletében az IFRS 16 Lízingek nemzetközi pénzügyi beszámolási standard e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az 1. cikkben említett módosításokat 2021. április 1-jétől minden társaságnak alkalmaznia kell a legkésőbb 2021. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évekre.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. augusztus 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

UrsulaVON DER LEYEN


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  A Bizottság 1126/2008/EK rendelete (2008. november 3.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról (HL L 320., 2008.11.29., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2020/1434 rendelete (2020. október 9.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 16 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2020.10.12., 20. o.).


MELLÉKLET

A Covid19-re tekintettel nyújtott bérleti könnyítések 2021. június 30. után

Az IFRS 16 standard módosítása

Az IFRS 16 Lízingek standard módosítása

A 46B. bekezdés módosul. A standard kiegészül a C1C. és a C20BA–C20BC. bekezdéssel.

Lízingbevevő

Értékelés

Későbbi értékelés

Lízingmódosítások

46B.

A 46A. bekezdés szerinti gyakorlati megoldás kizárólag azokra a bérleti könnyítésekre alkalmazandó, amelyeket a Covid19-világjárvány közvetlen következményeként nyújtanak, és kizárólag az összes alábbi feltétel teljesülése esetén:

a)

a lízingfizetések módosítása következtében a lízing felülvizsgált ellenértéke lényegében megegyezik a módosítást közvetlenül megelőző lízingfizetéssel, vagy kevesebb annál;

b)

a lízingfizetések csökkentése csak az eredetileg 2022. június 30-án vagy azt megelőzően esedékes fizetéseket érinti (egy bérleti könnyítés például akkor felelne meg ennek a feltételnek, ha az a 2022. június 30-án vagy azt megelőzően fizetendő lízingfizetések csökkentését, és az azt követően fizetendő lízingfizetések emelkedését eredményezné); valamint

c)

a lízing egyéb feltételei nem változnak lényegesen.

C. függelék

Hatálybalépés napja és áttérés

Hatálybalépés napja

C1C.

A 2021 márciusában kibocsátott, A Covid19-re tekintettel nyújtott bérleti könnyítések 2021. június 30. után megjelölésű módosítás módosította a 46B. bekezdést, és beiktatta a C20BA–C20BC. bekezdést. A lízingbevevőnek ezt a módosítást a 2021. április 1-jén vagy azt követően kezdődő éves beszámolási időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás megengedett, beleértve a 2021. március 31-én közzétételre nem engedélyezett pénzügyi kimutatásokat is.

Áttérés

A lízingbevevők számára a Covid19-re tekintettel nyújtott bérleti könnyítések

C20BA.

A lízingbevevőnek visszamenőlegesen kell alkalmaznia A Covid19-re tekintettel nyújtott bérleti könnyítések 2021. június 30. után megjelölésű módosítást (lásd a C1C. bekezdést), a felhalmozott eredmény (vagy adott esetben a saját tőke más megfelelő komponense) nyitóegyenlegének helyesbítéseként megjelenítve e módosítás első alkalmazásának halmozott hatását azon éves beszámolási időszak kezdetén, amelyben a lízingbevevő először alkalmazza a módosítást.

C20BB.

Abban a beszámolási időszakban, amelyben a lízingbevevő először alkalmazza A Covid19-re tekintettel nyújtott bérleti könnyítések 2021. június 30. után megjelölésű módosítást, a lízingbevevő nem köteles közzétenni az IAS 8 standard 28. bekezdésének (f) pontjában előírt információkat.

C20BC.

E standard 2. bekezdésének alkalmazása során a lízingbevevőnek a 46A. bekezdésben foglalt gyakorlati megoldást az arra alkalmas, hasonló jellegű szerződésekre hasonló körülmények között következetes módon kell alkalmaznia, függetlenül attól, hogy a szerződés A Covid19-re tekintettel nyújtott bérleti könnyítések (lásd a C1A. bekezdést) vagy A Covid19-re tekintettel nyújtott bérleti könnyítések 2021. június 30. után (lásd a C1C. bekezdést) megjelölésű módosítás lízingbevevő által történő alkalmazásának eredményeként vált-e alkalmassá a gyakorlati megoldásra.