2021.8.20.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 297/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1378 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. augusztus 19.)

az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az ökológiai és átállási termékek Unióba történő behozatalában érintett harmadik országbeli gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és exportőrök számára kiállított tanúsítványra vonatkozó egyes szabályok meghatározásáról, valamint az elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek jegyzékének megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 45. cikke (4) és 46. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/848 rendelet 45. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjával összhangban harmadik országból akkor importálható egy termék az Unióban ökológiai vagy átállási termékként történő forgalomba hozatal céljára, amennyiben a gazdasági szereplők és a gazdálkodói csoportok – beleértve az érintett harmadik országbeli exportőröket is – az említett rendelet 46. cikkének megfelelően elismert ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervezetek ellenőrzése alatt állnak, és az említett hatóságok vagy szervezetek tanúsítványt bocsátottak ki az összes ilyen gazdasági szereplő, gazdálkodói csoport és exportőr számára, igazolva, hogy azok megfelelnek az (EU) 2018/848 rendeletnek.

(2)

Az (EU) 2018/848 rendelet 45. cikke (1) bekezdése b) pontja i. alpontjának érvényre juttatása érdekében indokolt meghatározni az említett rendelkezésben említett tanúsítvány tartalmát és a kiállításához szükséges műszaki eszközöket.

(3)

Emellett az (EU) 2018/848 rendelet 45. cikke (1) bekezdése b) pontja i. alpontjának alkalmazásában helyénvaló e rendeletben megállapítani azon elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek jegyzékét, amelyek jogosultak a szóban forgó ellenőrzések elvégzésére és az említett tanúsítvány harmadik országokban történő kiállítására.

(4)

Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében ezt a rendeletet az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától kell alkalmazni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Harmadik országbeli gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és exportőrök tanúsítványa

Az (EU) 2018/848 rendelet 46. cikkének (1) bekezdésével összhangban elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek tanúsítványt (a továbbiakban: tanúsítvány) állítanak ki az említett rendelet 45. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja szerinti ellenőrzéseknek alávetett harmadik országbeli gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és exportőrök számára, igazolva, hogy az említett gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és exportőrök megfelelnek az (EU) 2018/848 rendeletnek.

A tanúsítványra a következő szabályok vonatkoznak:

a)

elektronikus formátumban kell kiállítani az e rendelet I. mellékletében szereplő mintának megfelelően és az (EU) 2019/1715 bizottsági végrehajtási rendelet (2) 2. cikkének 36. pontjában említett elektronikus kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszer (TRACES) használatával;

b)

lehetővé kell tennie az alábbiak azonosítását:

i.

a tanúsítvány hatálya alá tartozó gazdasági szereplő, gazdálkodói csoport vagy exportőr, beleértve a gazdálkodói csoport tagjainak jegyzékét;

ii.

a tanúsítvány hatálya alá tartozó, az (EU) 2018/848 rendelet 35. cikkének (7) bekezdésében előírtakkal azonos módon osztályozott termékek kategóriája; valamint

iii.

az érvényességi időszak;

c)

tanúsítania kell, hogy a gazdasági szereplő, gazdálkodói csoport vagy exportőr tevékenysége megfelel az (EU) 2018/848 rendeletnek; valamint

d)

aktualizálni kell minden olyan esetben, amikor változás áll be a benne foglalt adatokban.

2. cikk

Az elismerése ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek jegyzéke

(1)   Az (EU) 2018/848 rendelet 46. cikkének (1) bekezdésével összhangban elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek jegyzékét e rendelet II. melléklete tartalmazza. A jegyzéknek minden egyes elismert ellenőrző hatóságra vagy ellenőrző szervezetre vonatkozóan a következő információkat kell tartalmaznia:

a)

az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet neve és kódszáma;

b)

az egyes harmadik országok tekintetében az (EU) 2018/848 rendelet 35. cikkének (7) bekezdésében meghatározott termékkategóriák;

c)

azok a harmadik országok, amelyekből a termékkategóriák származnak, feltéve, hogy az érintett termékkategóriák vagy termékek tekintetében a szóban forgó harmadik országok az (EU) 2018/848 rendelet 47. cikkének megfelelően nem tartoznak az ökológiai termékek kereskedelméről szóló megállapodás vagy az említett rendelet 48. cikke szerinti egyenértékűségi elismerés hatálya alá;

d)

az elismerés időtartama; valamint

e)

adott esetben az elismerés alóli kivételek.

(2)   Az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet levelezési címére, honlapcímére és e-mail-címére vonatkozó részletes információkat, valamint az (EU) 2018/848 rendelet 46. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerint akkreditációt megadó akkreditáló testület nevét nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni a Bizottság ökológiai gazdálkodásnak szentelt weboldalán.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. augusztus 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 150., 2018.6.14., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/1715 végrehajtási rendelete (2019. szeptember 30.) a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének és a rendszer elemeinek működésére vonatkozó szabályok megállapításáról (a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszeréről szóló rendelet) (HL L 261., 2019.10.14., 37. o.).


I. MELLÉKLET

A TANÚSÍTVÁNY MINTÁJA

AZ EURÓPAI UNIÓBA ÖKOLÓGIAI VAGY ÁTÁLLÁSI TERMÉKKÉNT IMPORTÁLANDÓ TERMÉKEK HARMADIK ORSZÁGBELI GAZDASÁGI SZEREPLŐK, GAZDÁLKODÓI CSOPORTOK ÉS EXPORTŐRÖK SZÁMÁRA KIÁLLÍTOTT TANÚSÍTVÁNYA

I. rész: Kötelező elemek

1.

Dokumentumszám:

2.

(válassza ki a megfelelőt)

Gazdasági szereplő

Gazdálkodói csoport – lásd a 10. pontot

Exportőr

3.

A gazdasági szereplő, a gazdálkodói csoport vagy az exportőr neve és címe:

4.

A gazdasági szereplő, a gazdálkodói csoport vagy az exportőr ellenőrző hatóságának vagy ellenőrző szervezetének neve, címe és kódszáma:

5.

A gazdasági szereplő, a gazdálkodói csoport vagy az exportőr tevékenysége(i) (válassza ki a megfelelőt):

Mezőgazdasági termelés

Elkészítés

Forgalmazás

Tárolás

Import

Export

6.

Az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 35. cikkének (7) bekezdésében említett termékkategória (termékkategóriák) és a termelési módok (válassza ki a megfelelőt):

a)

feldolgozatlan növények és növényi termékek, beleértve a vetőmagokat és egyéb növényi szaporítóanyagokat is

Termelési mód:

ökológiai termelés, az átállási időszak kivételével

termelés az átállási időszak alatt

ökológiai termelés nem ökológiai termeléssel

b)

állatok és feldolgozatlan állati termékek

Termelési mód:

ökológiai termelés, az átállási időszak kivételével

termelés az átállási időszak alatt

ökológiai termelés nem ökológiai termeléssel

c)

algák és feldolgozatlan akvakultúra-termékek

Termelési mód:

ökológiai termelés, az átállási időszak kivételével

termelés az átállási időszak alatt

ökológiai termelés nem ökológiai termeléssel

d)

élelmiszernek szánt feldolgozott mezőgazdasági termékek, az akvakultúra-termékeket is beleértve

Termelési mód:

ökológiai termékek előállítása

átállási termékek előállítása

ökológiai termelés nem ökológiai termeléssel

e)

takarmány

Termelési mód:

ökológiai termékek előállítása

átállási termékek előállítása

ökológiai termelés nem ökológiai termeléssel

f)

bor

Termelési mód:

ökológiai termékek előállítása

átállási termékek előállítása

ökológiai termelés nem ökológiai termeléssel

g)

az (EU) 2018/848 rendelet I. mellékletében felsorolt, illetve a fenti kategóriákba nem tartozó egyéb termékek

Termelési mód:

ökológiai termékek előállítása

átállási termékek előállítása

ökológiai termelés nem ökológiai termeléssel

7.

Termékjegyzék:

A termék neve és/vagy a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben (2) hivatkozott Kombinált Nómenklatúra kódja (KN-kódja) az (EU) 2018/848 rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében

Ökológiai

Átállási

 

 

 

 

 

 

Ez az okmány az (EU) 2021/1378 bizottsági végrehajtási rendelettel (3) összhangban került kibocsátásra annak igazolására, hogy a gazdasági szereplő, a gazdálkodói csoport vagy az exportőr (válassza ki a megfelelőt) megfelel az (EU) 2018/848 rendeletnek.

8.

Kelt: (dátum, helyszín)

Név és aláírás a kiállító ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet nevében:

9.

A tanúsítvány érvényességének kezdete ………. [illessze be a dátumot]-tól/-től ..……… [dátum]-ig

10.

Az (EU) 2018/848 rendelet 36. cikkében meghatározott gazdálkodói csoport tagjai

Tag neve

Cím vagy a tagazonosítás egyéb formája

 

 

 

 

 

 

II. rész: Tetszőleges elemek

Egy vagy több kitöltendő elem, ha az (EU) 2021/1378 végrehajtási rendeletnek megfelelően a gazdasági szereplő, a gazdálkodói csoport vagy az exportőr számára a tanúsítványt kiállító ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet így határoz.

1.

Termékek mennyisége

A termék neve és/vagy a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben hivatkozott KN-kódja az (EU) 2018/848 rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében

☐ Ökológiai

☐ Átállási

Becsült mennyiség kilogrammban, literben vagy adott esetben egységek számában

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Információk a földterületről

A termék elnevezése

☐ Ökológiai

☐ Átállási

☐ Nem ökológiai

Terület (hektárban)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Azon létesítmények vagy termelőegységek jegyzéke, ahol a gazdasági szereplő vagy gazdálkodói csoport a tevékenységet végzi

Cím vagy földrajzi helymeghatározás

Az I. rész 5. pontjában említett tevékenység(ek) leírása

 

 

 

 

 

 

4.

Információk a gazdasági szereplő vagy a gazdálkodói csoport tevékenységéről (tevékenységeiről), illetve arról, hogy a tevékenység(ek)et saját célra vagy egy másik gazdasági szereplő részére, az elvégzett tevékenység(ek)ért felelős alvállalkozóként végzi-e

Az I. rész 5. pontjában említett tevékenység(ek) leírása

☐ Tevékenység(ek) saját célra

☐ Tevékenység(ek) egy másik gazdasági szereplő részére, az elvégzett tevékenység(ek)ért felelős alvállalkozóként

 

 

 

 

 

 

5.

Az alvállalkozóként tevékenykedő harmadik fél által végzett tevékenységre vagy tevékenységekre vonatkozó információk

Az I. rész 5. pontjában említett tevékenység(ek) leírása

☐ Továbbra is a gazdasági szereplő vagy a gazdálkodói csoport felelős

☐ Az alvállalkozó harmadik fél felelős

 

 

 

 

 

 

6.

A gazdasági szereplő vagy gazdálkodói csoport részére tevékenység(ek)et végző azon alvállalkozók jegyzéke, amelyekért az ökológiai termelés tekintetében továbbra is a gazdasági szereplő vagy gazdálkodói csoport a felelős, és amelyek vonatkozásában ezt a felelősséget nem ruházta át az alvállalkozóra

Név és cím

Az I. rész 5. pontjában említett tevékenység(ek) leírása

 

 

 

 

 

 

7.

Az ellenőrző szervezet akkreditációjára vonatkozó információk az (EU) 2018/848 rendelet 46. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összhangban

a)

az akkreditáló testület neve;

b)

az akkreditációs tanúsítvány honlapjára mutató link.

8.

Egyéb információ

 


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2018.6.14., 1. o.).

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2021/1378 végrehajtási rendelete (2021. augusztus 19.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az ökológiai termékek Unióba történő behozatalában érintett harmadik országbeli gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és exportőrök számára kiállított tanúsítványra vonatkozó egyes szabályok meghatározásáról, valamint az elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek jegyzékének megállapításáról (HL L297., 2021.8.20., 24. o.).


II. MELLÉKLET

Az (EU) 2018/848 rendelet 46. cikke alapján elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek jegyzéke

E melléklet alkalmazásában a termékkategóriákat a következő kódok jelölik:

A

:

feldolgozatlan növények és növényi termékek, beleértve a vetőmagokat és egyéb növényi szaporítóanyagokat is;

B

:

állatok és feldolgozatlan állati termékek;

C

:

algák és feldolgozatlan akvakultúra-termékek;

D

:

feldolgozott, élelmiszernek szánt mezőgazdasági termékek, az akvakultúra-termékeket is beleértve;

E

:

takarmány;

F

:

bor;

G

:

az (EU) 2018/848 rendelet I. mellékletében felsorolt, illetve a fenti kategóriákba nem tartozó egyéb termékek

Az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet levelezési címére, honlapcímére és e-mail-címére vonatkozó információ, valamint az akkreditációt megadó akkreditáló testület neve megtalálható a Bizottság ökológiai gazdálkodásnak szentelt weboldalán.

Az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet neve:

1.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

XX-BIO-XXX

 

A

B

C

D

E

F

G

2.

Az elismerés időtartama:

3.

Kivételek: