2021.8.10.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1317 RENDELETE

(2021. augusztus 9.)

az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló ólom felső határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1881/2006/EK bizottsági rendelet (2) számos élelmiszer esetében felső határértékeket állapít meg az ólomra (Pb) vonatkozóan.

(2)

2010. március 18-án az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az élelmiszerekben található ólomról véleményt fogadott el (3). A Hatóság megállapította, hogy az ólom fejlődési neurotoxicitást okozhat a kisgyermekeknél, valamint szív- és érrendszeri problémákat és nefrotoxicitást idézhet elő felnőtteknél. Az ólom kockázatértékelése e potenciálisan kritikus káros hatásokon alapult. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy számos kritikus végpont esetében, ideértve a fejlődési neurotoxicitást és a felnőttek nefrotoxicitását, nem támasztja alá bizonyíték a küszöbértéket. Ezért a megengedhető heti bevitel megállapítása nem volt helyénvaló. A Hatóság aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az étrendi ólomexpozíció jelenlegi szintje befolyásolhatja a magzatok, a csecsemők és a gyermekek idegi fejlődését.

(3)

A Hatóság következtetéseit megerősítették az élelmiszer-adalékanyagokkal és szennyező anyagokkal foglalkozó közös FAO/WHO szakértői bizottság (FAO/WHO) 2010. évi jelentésének (4) következtetései.

(4)

Figyelembe véve a legfrissebb előfordulási adatokat, a Codex Alimentarius Főbizottság 41. ülésén (CAC41) 2 mg/kg-ról 1 mg/kg-ra csökkentette a sóban (a mocsarakból származó só kivételével) található ólom Codex által meghatározott felső határértékét.

(5)

Figyelembe véve a legfrissebb előfordulási adatokat, a Codex Alimentarius Főbizottság 42. ülésén (CAC42) a Codex által az élelmezési célra alkalmas belsőségek esetében meghatározott 0,5 mg/kg felső határértéket a szarvasmarhából származó, élelmezési célra alkalmas belsőségek esetében 0,2 mg/kg-ra, a sertésekből származó, élelmezési célra alkalmas belsőségek esetében 0,15 mg/kg-ra, a baromfiból származó, élelmezési célra alkalmas belsőségek esetében pedig 0,1 mg/kg-ra csökkentette. Emellett a „szőlőből készült bor” esetében a felső határértéket 0,2 mg/kg-ról 0,1 mg/kg-ra csökkentette, és a „szőlőből készült (szeszezett/likőr-) bor” esetében pedig 0,15 mg/kg-ban határozta meg. Mindkét felső határérték azokra a borokra vonatkozik, amelyeket a CAC42 által a felső határértékek elfogadása után szüretelt szőlőből készítettek.

(6)

E fejlemények és a legfrissebb előfordulási adatok fényében az Unióban csökkenteni kell az élelmiszerekben található ólomnak való étrendi expozíciót a meglévő felső határértékek csökkentésével vagy további felső határértékek meghatározásával azon élelmiszerek esetében, amelyek esetében az alacsonyabb ólomszint észszerűen elérhető, nevezetesen a belsőségek, a csecsemők és kisgyermekek számára készült bizonyos élelmiszerek, a só és a vadgombák esetében. Ugyanezen okokból csökkenteni kell a borok ólomtartalmára vonatkozó felső határértékeket, és meg kell állapítani a likőrborra vonatkozó felső határértéket a jövőbeli szüretekből előállított termékek tekintetében. Végül ugyanezen okokból, valamint a csalárd gyakorlatok – például az ólom-kromát kurkumához történő hozzáadása – elleni küzdelem érdekében a fűszerekre vonatkozóan is felső határértékeket kell megállapítani.

(7)

Az 1881/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

mivel az ólom olyan enyhén genotoxikus karcinogén anyag, amely közvetve fejti ki a hatását, és ezért jelenléte nagyobb közegészségügyi kockázatot jelent, az ólomra vonatkozó új felső határértékeknek meg nem felelő és az e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott termékek csak rövid ideig maradhatnak forgalomban.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1881/2006/EK rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A mellékletben felsorolt, e rendelet hatálybalépése előtt jogszerűen forgalomba hozott élelmiszerek 2022. február 28-ig maradhatnak forgalomban.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. augusztus 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 37., 1993.2.13., 1. o.

(2)  A Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).

(3)  EFSA CONTAM Panel (az EFSA élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testülete), 2010. Tudományos szakvélemény az élelmiszerekben megtalálható ólomról (Scientific Opinion on Lead in Food). EFSA Journal 2010;8(4):1570, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2010.1570

(4)  Bizonyos élelmiszer-adalékanyagok és szennyező anyagok értékelése (Evaluation of Certain Food Additives and Contaminants). Az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO/WHO szakértői bizottság 73. jelentése. WHO Technical Report Series, 960. sz.


MELLÉKLET

Az 1881/2006/EK rendelet melléklete 3. szakasza („Fémek”) 3.1. alszakaszának („Ólom”) helyébe a következő szöveg lép:

„Élelmiszerek (1)

Felső határérték

(mg/kg nedves tömeg)

3.1.

Ólom

 

3.1.1.

Nyers tej (6), hőkezelt tej és tejalapú termékek előállításához használt tej

0,020

3.1.2.

Anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek és kisgyermekeknek szánt tápszerek (57)

 

porként forgalomba hozva ( 3) ( 29)

0,020

folyadékként forgalomba hozva (3) ( 29)

0,010

3.1.3.

Csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerek és bébiételek (3) (29), kivéve a 3.1.5. pontban felsoroltakat

0,020

3.1.4.

Csecsemők és kisgyermekek számára gyógyászati célra szánt élelmiszerek

 

porként forgalomba hozva (3) ( 29)

0,020

folyadékként forgalomba hozva (3) ( 29)

0,010

3.1.5.

Csecsemők és kisgyermekek általi fogyasztásra szánt, így címkézett és eladott italok, kivéve a 3.1.2. és 3.1.4. pontokban foglaltakat

 

folyékony állapotban forgalomba hozva, vagy koncentrátumból készítve a gyártó utasításait követve, ideértve a gyümölcsnektárokat is ( 4 )

0,020

főzéssel vagy leforrázással készítve (29)

0,50

3.1.6.

Szarvasmarhafélék, juh, sertés, és baromfi húsa (a belsőségek kivételével) ( 6 )

0,10

3.1.7.

Belsőségek (6):

 

szarvasmarhafélék és juh

0,20

sertés

0,15

baromfi

0,10

3.1.8.

Hal színhúsa ( 24 ) ( 25 )

0,30

3.1.9.

Lábasfejűek ( 52 )

0,30

3.1.10.

Rákfélék ( 26 ) ( 44 )

0,50

3.1.11.

Kéthéjú kagylók ( 26 )

1,50

3.1.12.

Gabonafélék és hüvelyesek

0,20

3.1.13.

Gyökér- és gumós zöldségek (a saláta bakszakáll, a friss gyömbér és a friss kurkuma kivételével), hagymafélék, a virágjukért termesztett káposztafélék, a fejképző káposztafélék, karalábé, hüvelyes zöldségek és szárukért termesztett zöldségek ( 27 ) ( 53 )

0,10

3.1.14.

Káposztafélék, saláta bakszakáll, a következő gombák: Agaricus bisporus (közönséges gomba), Pleurotus ostreatus (kagylógomba), Lentinula edodes (Shiitake gomba) és a leveles zöldségek, kivéve a friss fűszernövényeket ( 27 )

0,30

3.1.15.

Vadgombák, friss kurkuma és friss gyömbér

0,80

3.1.16.

Termésükért termesztett zöldségek

 

csemegekukorica ( 27 )

0,10

nem csemegekukorica ( 27 )

0,05

3.1.17.

Gyümölcsök, a tőzegáfonya, a ribizlifélék, a bodza és a szamócafa gyümölcse kivételével (27)

0,10

3.1.18.

Tőzegáfonya, ribizlifélék, bodza és a szamócafa gyümölcse ( 27 )

0,20

3.1.19.

Zsírok és olajak, beleértve a tejzsírt is

0,10

3.1.20.

Gyümölcslevek, elkészített koncentrált gyümölcslevek és gyümölcsnektárok

 

kizárólag bogyós gyümölcsökből és más kisebb gyümölcsfélékből ( 14 )

0,05

nem bogyós gyümölcsökből és kisebb gyümölcsökből ( 14 )

0,03

3.1.21.

Bor (beleértve a habzóbort és kivéve a likőrborokat), almabor, körtebor és gyümölcsbor ( 11 )

 

a 2001-től 2015-ig tartó időszak szüreteiből származó termékek

0,20

a 2016-tól 2021-ig tartó időszak szüreteiből származó termékek

0,15

a 2022. évi vagy későbbi szüretekből származó termékek

0,10

3.1.22.

Ízesített bor, ízesített bor alapú italok és ízesített bor alapú koktélok ( 13 )

 

a 2001-től 2015-ig tartó időszak szüreteiből származó termékek

0,20

a 2016-tól 2021-ig tartó időszak szüreteiből származó termékek

0,15

a 2022. évi szürettől kezdődően származó termékek

0,10

3.1.23.

Szőlőből készült likőrbor  (*1)

 

a 2022. évi szürettől kezdődően származó termékek

0,15

3.1.24.

Étrend-kiegészítők ( 39 )

3,0

3.1.25.

Méz

0,10

3.1.26.

Szárított fűszerek (29)

 

termés

0,60

gyökér és rizóma

1,50

kéreg

2,0

rügy és virágbibe

1,0

mag

0,90

3.1.27.

Só, kivéve a következő finomítatlan sókat: »fleur de sel« és »szürke só«, amelyeket az agyagfenékkel rendelkező sós mocsarakból kézzel takarítanak be

1,0

Az alábbi finomítatlan sók: »fleur de sel« és »szürke só«, amelyeket az agyagfenékkel rendelkező sós mocsarakból kézzel takarítanak be

2,0


(*1)  A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK tanácsi rendelet, a 234/79/EK tanácsi rendelet, az 1037/2001/EK tanácsi rendelet és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.) VII. mellékletének II. részében meghatározottak szerint.”