2021.6.29.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 229/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1061 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. június 28.)

a Covid19-járványra tekintettel a fenntartható vasúti piacot célzó intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2020/1429 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt referencia-időszak meghosszabbításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Covid19-járványra tekintettel a fenntartható vasúti piacot célzó intézkedések megállapításáról szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Covid19-világjárvány a kereslet jelentős visszaesése és a tagállamok által a világjárvány megfékezése érdekében hozott közvetlen intézkedések következtében a vasúti forgalom jelentős visszaeséséhez vezetett.

(2)

A vasúti társaságok, melyeknek ezekre a körülményekre nincs befolyásuk, folyamatosan jelentős likviditási problémákkal, komoly veszteségekkel és bizonyos esetekben a fizetésképtelenség kockázatával szembesülnek.

(3)

A Covid19-világjárvány negatív gazdasági hatásainak ellensúlyozása és a vasúti társaságok támogatása érdekében az (EU) 2020/1429 rendelet lehetővé teszi, hogy a tagállamok engedélyezzék a pályahálózat-működtetők számára a vasúti infrastruktúrához való hozzáférés díjainak csökkentését, elengedését vagy elhalasztását. Ezt a lehetőséget 2020. március 1-jétől 2020. december 31-ig biztosították, amit az (EU) 2020/2180 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2)2021. június 30-ig meghosszabbított (a továbbiakban: referencia-időszak).

(4)

A világjárvány időszakában a mobilitásra vonatkozó korlátozások jelentős hatást gyakoroltak a vasúti személyszállítási szolgáltatások igénybevételére. Ez korlátozottabb mértékben ugyan, de a vasúti árufuvarozási szolgáltatásokra is hatással volt. Az uniós vasúti pályahálózat-működtetők által jelentett adatok alapján a pandémia súlyosabban érintette a személyszállítási ágazatot – ezen belül különösen a kereskedelmi személyszállítási szolgáltatásokat –, amelynek kínálata valamennyi tagállamban jelentősen csökkent, és a mai napig nem éri el a 2019-es szintet. 2020 márciusa és 2021 februárja között a személyszállítási szolgáltatások vonatkilométerben kifejezett volumene 11,5 %-kal, az áruszállítási szolgáltatásoké pedig 6,1 %-kal esett vissza 2019 és 2020 azonos időszakához képest. 2020 márciusa és 2021 februárja között a közszolgáltatási kötelezettség keretében nyújtott személyszállítási szolgáltatások vonatkilométerben kifejezett volumene 5,9 %-os, a kereskedelmi személyszállítási szolgáltatásoké pedig 33,1 %-os csökkenést mutatott 2019 és 2020 azonos időszakával összehasonlítva. 2020 negyedik negyedévében az utaskilométerben kifejezett utasforgalom 56 %-kal zuhant, az utasok száma pedig a felére esett vissza 2019 azonos időszakához viszonyítva. Ez a tendencia jelentős hatással lehet a vasúti személyszállítási piacon folyó versenyre, a valóban egységes európai vasúti térség megvalósítására, és végső soron egy fenntarthatóbb – vasúton több utast és árut szállító – közlekedési ágazat felé való elmozdulásra. Míg a tonnakilométerben kifejezett teherforgalom 2020 negyedik negyedévében 5 %-kal csökkent, addig a vasúti áruforgalom tonnában kifejezett mennyisége 3 %-os bővülést mutatott 2019-hez képest.

(5)

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint az Európában regisztrált Covid19-esetek napi száma továbbra is igen magas – 2021. május 9-én egy nap alatt 107 253 új esetet jelentettek.

(6)

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2021. április végén hangsúlyozta, hogy „Európa kritikus ponton van a Covid19 elleni küzdelemben. Jelenleg számos országban enyhítik a korlátozásokat, egyes esetekben úgy, hogy közben az esetek száma nő és új variánsok jelennek meg, miközben az országos szintű vakcinázási programok csak most indulnak el.”

(7)

A vasúti forgalomnak az előző évek megfelelő időszakához viszonyított csökkenése továbbra is tart, és valószínűleg legalább a vakcinázási folyamat lezárultáig folytatódni fog. Ez a helyzet a Covid19-járvány hatására állt elő.

(8)

Ezért az (EU) 2020/1429 rendelet 1. cikkében megállapított referencia-időszakot 2021. december végéig meg kell hosszabbítani.

(9)

Ha az Európai Parlament és a Tanács az (EU) 2020/1429 rendelet 6. cikkének (6) bekezdésében előírt kifogásolási időszak teljes időtartamán át vizsgálná ezt a rendeletet, az csak az (EU) 2020/1429 rendelet 1. cikkében jelenleg előirányzott referencia-időszak lejártát követően lépne hatályba. A jogbizonytalanság elkerülése érdekében e rendeletet az (EU) 2020/1429 rendelet 7. cikkében meghatározott sürgősségi eljárás keretében kell elfogadni, és sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/1429 rendelet 1. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Ez a rendelet a 2012/34/EU irányelv IV. fejezetében meghatározottak szerint ideiglenes szabályokat állapít meg a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámítására vonatkozóan. Ez a rendelet a vasúti infrastruktúrának a fent említett irányelv hatálya alá tartozó, belföldi és nemzetközi vasúti szolgáltatások céljára történő használatára alkalmazandó a 2020. március 1. és 2021. december 31. közötti időszakban (a továbbiakban: referencia-időszak).”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. június 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 333., 2020.10.12., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/2180 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. december 18.) a Covid19-járványra tekintettel a fenntartható vasúti piacot célzó intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2020/1429 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt referencia-időszak meghosszabbításáról (HL L 433., 2020.12.22., 37. o.).