2021.5.17.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/79


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/784 RENDELETE

(2021. április 29.)

az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Ez a rendelet a digitális egységes piac zavartalan működésének biztosítására irányul egy nyitott és demokratikus társadalomban azáltal, hogy fellép a tárhelyszolgáltatásokkal való terrorista célú visszaéléssel szemben, valamint Unió-szerte hozzájárul a közbiztonsághoz. Javítani kell a digitális egységes piac működését a tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának és a felhasználók online környezetbe vetett bizalmának megerősítésével, valamint azon biztosítékok megszilárdításával, amelyek garantálják a véleménynyilvánítás szabadságát – ezen belül egy nyitott és demokratikus társadalomban az információk és eszmék megismerésének és közlésének szabadságát –, továbbá a tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét.

(2)

Az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépést szolgáló szabályozási intézkedéseknek ki kell egészülniük a terrorizmus elleni fellépésre irányuló tagállami stratégiákkal, többek között a médiatudatosság és a kritikai gondolkodás erősítésével, alternatív és ellennarratívák kidolgozásával, valamint az online terrorista tartalom hatását, illetve az ilyen tartalommal szembeni sebezhetőséget csökkentő egyéb kezdeményezések kidolgozásával, továbbá a szociális munkába való befektetéssel, a deradikalizálódást célzó kezdeményezésekkel és az érintett közösségekkel való kapcsolatépítéssel annak érdekében, hogy a társadalmat érintő radikalizálódás megelőzése folyamatos legyen.

(3)

Az online terrorista tartalom elleni fellépéshez, amely a jogellenes online tartalom jelentette szélesebb probléma részét képezi, a hatóságok és a tárhelyszolgáltatók közötti együttműködésen alapuló, jogalkotási, nem jogalkotási és önkéntes intézkedések kombinációjának az alapjogok teljeskörű tiszteletben tartása mellett történő alkalmazására van szükség.

(4)

Az interneten működő tárhelyszolgáltatók alapvető szerepet játszanak a digitális gazdaságban a vállalkozások és a polgárok összekapcsolása, továbbá a nyilvános vitának, valamint az információk, vélemények és eszmék terjesztésének és megismerésének az elősegítése révén, jelentősen hozzájárulva az innovációhoz, a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez az Unióban. A tárhelyszolgáltatók szolgáltatásaival azonban harmadik felek bizonyos esetekben visszaélnek abból a célból, hogy jogellenes online tevékenységet folytassanak. Különös aggodalomra ad okot, hogy a terrorista csoportok és támogatóik visszaélnek az említett szolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése érdekében, hogy üzenetüket eljuttassák az emberekhez, radikalizálják követőiket és követőket toborozzanak, valamint terrorista tevékenységeket segítsenek elő és irányítsanak.

(5)

Az online terrorista tartalom jelenléte – bár nem egyedüli tényezőként – bizonyíthatóan elősegíti az egyének radikalizálódását, ami aztán terrorcselekményekhez vezethet, és ezért súlyos negatív következményekkel jár a felhasználók, a polgárok és a társadalom egésze szempontjából, valamint az ilyen tartalomnak tárhelyet biztosító online szolgáltatók számára is, mivel aláássa felhasználóik bizalmát, és károsítja üzleti modelljüket. Központi szerepükre és az általuk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiai eszközökre és képességekre tekintettel a tárhelyszolgáltatóknak különösen fontos társadalmi felelőssége van a tekintetben, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terroristák általi visszaélésektől, és segítséget nyújtsanak a szolgáltatásaik révén online terjesztett terrorista tartalommal szembeni fellépéshez, szem előtt tartva eközben a véleménynyilvánítás szabadságának alapvető fontosságát, ezen belül pedig a nyitott és demokratikus társadalmakban az információk és eszmék megismerésének és közlésének szabadságát.

(6)

A tagállamok és a tárhelyszolgáltatók közötti önkéntes együttműködés keretében 2015-ben kezdtek uniós szintű lépéseket tenni az online terrorista tartalom ellen. Az említett lépéseket egyértelmű jogszabályi keretnek kell kiegészítenie annak érdekében, hogy tovább csökkenjen az online terrorista tartalom hozzáférhetősége, és megfelelően kezeljék e gyors ütemben változó problémát. A jogi keret célja az, hogy építsen az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlás (3) által megerősített önkéntes erőfeszítésekre, és eleget tegyen egyrészt az Európai Parlamentnek az illegális és káros tartalommal szembeni küzdelmet célzó – a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (4) létrehozott horizontális kerettel összhangban álló – intézkedések megerősítésére irányuló, másrészt az Európai Tanács terrorcselekményekre felbujtó online tartalom észlelésének és eltávolításának javítására irányuló felszólításának.

(7)

E rendelet nem érintheti a 2000/31/EK irányelv alkalmazását. Különösen egy tárhelyszolgáltató által e rendeletnek megfelelően hozott bármely intézkedés– beleértve bármely konkrét intézkedést is – önmagában nem vezethet ahhoz, hogy a tárhelyszolgáltató elveszítse az említett irányelvben biztosított, felelősség alóli mentességet. E rendelet nem érinti emellett a nemzeti hatóságok és bíróságok azon hatáskörét, hogy megállapítsák a tárhelyszolgáltatók felelősségét, amennyiben a felelősség alóli mentesség 2000/31/EK irányelvben meghatározott feltételei nem teljesülnek.

(8)

Az e rendelet és a 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (5) az 1. cikke (1) bekezdése a) pontjában meghatározott audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései közötti ellentmondás esetén a 2010/13/EU irányelvnek kell irányadónak lennie. Ez nem érinti az e rendelet szerinti, különösen a videómegosztóplatform-szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségeket.

(9)

E rendeletnek meg kell határoznia a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése céljából történő visszaélésekkel szembeni, az egységes piac zavartalan működésének biztosítása érdekében történő fellépésre vonatkozó szabályokat. Az említett szabályoknak teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az Unióban és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: a Charta) által biztosított alapvető jogokat.

(10)

E rendelet célja, hogy hozzájáruljon a közbiztonság védelméhez, ugyanakkor megfelelő és szilárd biztosítékokat hozzon létre az alapvető jogok védelmének biztosítása érdekében, ideértve a magánélet tiszteletben tartásához, a személyes adatok védelméhez való jogot, a véleménynyilvánítás szabadságának jogát, beleértve az információk és eszmék megismerésének és közlésének szabadságát, a vállalkozás szabadságát és a hatékony jogorvoslathoz való jogot. Ezen felül tiltott bármilyen megkülönböztetés alkalmazása. Az illetékes hatóságok és a tárhelyszolgáltatók kizárólag olyan intézkedéseket hozhatnak, amelyek szükségesek, megfelelőek és arányosak egy demokratikus társadalomban, szem előtt tartva a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának, valamint a tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének tulajdonított különös jelentőséget, amelyek a pluralista és demokratikus társadalom alapkövét és az Unió alapját jelentő értékeket alkotják. A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát érintő intézkedéseknek szigorúan az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépést kell célozniuk, miközben tiszteletben kell tartaniuk az információk jogszerű megismeréséhez és közléséhez való jogot, figyelembe véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános vitának, valamint a tények, vélemények és eszmék terjesztésének és megismerésének az elősegítésében – a jogszabályokkal összhangban – betöltött központi szerepét. Az online terrorista tartalom elleni hatékony online intézkedések, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának védelme nem ellentétes, hanem egymást kiegészítő és kölcsönösen megerősítő célok.

(11)

Azért, hogy biztosítani lehessen az egyértelműséget azon intézkedések vonatkozásában, amelyeket mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépés érdekében, e rendeletnek a megelőzés céljával meg kell határoznia a „terrorista tartalom” fogalmát, összhangba hozva azt a releváns bűncselekmények (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben (6) foglalt meghatározásaival. Tekintettel arra, hogy fel kell lépni a legkárosabb online terrorista propagandával szemben, e fogalommeghatározásnak ki kell terjednie az olyan anyagokra, amelyek terrorista bűncselekmények elkövetésére vagy elkövetésében való közreműködésre bujtanak fel vagy hívnak fel, terrorista csoport tevékenységében való részvételre hívnak fel, vagy amelyek dicsőítik a terrorista tevékenységeket, ideértve a terrortámadást bemutató anyagokat. A fogalommeghatározásnak az olyan tartalomra is ki kell terjednie, amelyek útmutatást nyújtanak robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más fegyverek, mérgező vagy veszélyes anyagok, valamint vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) anyagok készítéséhez vagy használatához, vagy amelyek a terrorista bűncselekmények elkövetése céljából alkalmazott egyéb – például a célpontok kiválasztására használt – különleges módszerekről vagy technikákról szólnak. Az ilyen anyagok közé tartoznak a terrorista bűncselekményekről készült szövegek, képek, hangfelvételek és videók, valamint élő közvetítések, amelyek annak veszélyével járnak, hogy sor kerülhet további ilyen bűncselekmények elkövetésére. Annak értékelésekor, hogy egy adott anyag e rendelet értelmében terrorista tartalomnak minősül-e, az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell venniük az olyan tényezőket, mint például az állítások jellege és megfogalmazása, az állítások kontextusa és az, hogy milyen mértékben járhatnak káros következményekkel a személyek biztonsága vonatkozásában. Az értékelés során fontos tényezőnek minősül, ha az anyagot a terrorista cselekményekben résztvevő és korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok vagy szervezetek uniós jegyzékében szereplő személy, csoport vagy szervezet készítette, az anyag neki tulajdonítható vagy azt a nevében készítették vagy terjesztették.

(12)

Az oktatási, újságírói, művészeti vagy kutatási célokból vagy a terrorista tevékenységekkel szembeni ismeretterjesztés céljából terjesztett anyagok nem tekinthetők terrorista tartalomnak. Annak értékelése során, hogy a tartalomszolgáltató által rendelkezésre bocsátott anyag e rendelet értelmében „terrorista tartalomnak” minősül-e, figyelembe kell venni különösen a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódás szabadságához való jogot, ideértve a tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét, valamint a művészet és a tudomány szabadságát. A terjesztett anyag eltávolításával kapcsolatos valamennyi döntés során figyelembe kell venni az uniós joggal és a Chartával összhangban álló, sajtó- vagy médiaszabályozás útján létrehozott újságírói normákat, különösen olyan esetekben, amikor a tartalomszolgáltató szerkesztői felelősséggel rendelkezik. Nem tekintendők terrorista tartalomnak továbbá az érzékeny politikai témákról folytatott nyilvános viták során kifejtett radikális, polemikus vagy vitatható álláspontok.

(13)

Az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni hatékony, ugyanakkor a magánélet tiszteletben tartását biztosító fellépés érdekében e rendeletet alkalmazni kell az olyan, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókra, amelyek a szolgáltatás felhasználójának kérésére az általa rendelkezésre bocsátott információkat és anyagokat tárolják és nyilvánosan terjesztik, függetlenül attól, hogy az ilyen információk és anyagok tárolása és nyilvánosan terjesztése pusztán technikai, automatikus vagy passzív jellegű-e. A „tárolás” fogalma alatt az adatoknak a fizikai vagy virtuális szerverek memóriájában való tárolását kell érteni. A „puszta továbbítási” vagy „gyorsítótárolóban történő rögzítést végző”, valamint az internetes infrastruktúra egyéb rétegeiben nyújtott, ilyen tárolással nem járó egyéb szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók – így a doménnév-nyilvántartók és -regisztrátorok, továbbá a doménnévrendszer (DNS)-szolgáltatók, a fizetési szolgáltatásokat és az elosztott túlterheléses támadások (DdoS) elleni védelmet nyújtó szolgáltatók – ezért nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

(14)

A „nyilvános terjesztés” fogalmának magában kell foglalnia az információk potenciálisan korlátlan számú személy számára történő elérhetővé tételét, nevezetesen az információk könnyen hozzáférhetővé tételét a felhasználók számára általában, anélkül, hogy a tartalomszolgáltatónak további lépéseket kellene tennie, függetlenül attól, hogy ezek a személyek ténylegesen hozzáférnek-e az adott információkhoz. Ennek megfelelően, ha az információhoz való hozzáférés regisztrációt vagy felhasználói csoporthoz való csatlakozás engedélyezését teszi szükségessé, az csak akkor tekintendő nyilvános terjesztésnek, ha az információhoz hozzáférni kívánó felhasználókat automatikusan regisztrálják, vagy csatlakozásukat arra vonatkozó emberi döntés vagy válogatás nélkül engedélyezik, hogy kinek biztosítanak hozzáférést. Az (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) 2. cikkének 5. pontjában meghatározott személyközi hírközlési szolgáltatások – például az e-mailek vagy a magáncélú üzenetküldő szolgáltatások – nem tartoznak e rendelet hatálya alá. E rendelet értelmében az információk csak akkor tekintendők tároltaknak és nyilvánosan terjesztetteknek, amennyiben ezekre a tevékenységekre a tartalomszolgáltató közvetlen kérésére kerül sor. Következésképpen e rendelet hatálya nem terjedhet ki az olyan szolgáltatások nyújtóira, mint a felhőalapú infrastruktúra, amelyeket a tartalomszolgáltatóktól eltérő felek kérésére nyújtanak, és amelyeknek a tartalomszolgáltatók csak közvetett módon kedvezményezettjei. E rendelet hatálya alá tartoznak például a közösségimédia-, a videó-, kép- és hangmegosztó, valamint a fájlmegosztó és egyéb felhőalapú szolgáltatások nyújtói, amennyiben az említett szolgáltatásokat arra használják, hogy a tárolt információkat a tartalomszolgáltató közvetlen kérésére bocsássák a nyilvánosság rendelkezésére. Amennyiben egy tárhelyszolgáltató több szolgáltatást is nyújt, ezt a rendeletet csak a hatálya alá tartozó szolgáltatások tekintetében kell alkalmazni.

(15)

A terrorista tartalmat gyakran olyan szolgáltatásokon keresztül terjesztik nyilvánosan, amelyeket harmadik országokban letelepedett tárhelyszolgáltatók nyújtanak. Az uniós felhasználók védelme, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a digitális egységes piacon működő valamennyi tárhelyszolgáltatóra ugyanazok a követelmények vonatkozzanak, e rendeletet az Unióban kínált releváns szolgáltatásokat nyújtó valamennyi szolgáltatóra alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy melyik országban található a székhelyük. Egy adott szolgáltató akkor minősül az Unióban történő szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak, amennyiben egy vagy több tagállamban lehetővé teszi természetes vagy jogi személyek számára szolgáltatásainak igénybevételét, és érdemi kapcsolatban áll az adott tagállammal vagy tagállamokkal.

(16)

Az Unióval való érdemi kapcsolat akkor áll fenn, ha a tárhelyszolgáltató az Unióban letelepedési hellyel rendelkezik, szolgáltatásait egy vagy több tagállamban jelentős számú felhasználó veszi igénybe, vagy a tevékenységei egy vagy több tagállamra irányulnak. Az egy vagy több tagállamra irányuló tevékenység fennállását az összes releváns körülmény alapján kell megállapítani, beleértve az olyan tényezőket is, mint a tagállamban általában használt nyelv vagy pénznem, valamint az áruk és szolgáltatások említett tagállamból történő megrendelésének lehetősége. A valamely tagállamra irányuló tevékenység fennállása levezethető abból is, ha rendelkezésre áll egy alkalmazás az érintett nemzeti alkalmazás-áruházban, ha helyi hirdetéseket vagy az érintett tagállamban általában használt nyelven hirdetéseket közölnek vagy az ügyfelekkel fenntartott kapcsolatok kezeléséből is, például abban az esetben, ha az adott tagállamban általában használt valamely nyelven kínálnak ügyfélszolgáltatásokat. Az érdemi kapcsolatot akkor is feltételezni kell, ha a tárhelyszolgáltató tevékenysége az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 17. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében egy vagy több tagállamra irányul. Az adott tárhelyszolgáltató honlapjának vagy e-mail-címének vagy egyéb elérhetőségi adatainak puszta hozzáférhetősége egy vagy több tagállamban önmagában nem elegendő az érdemi kapcsolat fennállásának megállapításához. Ezen felül az (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (9) rögzített megkülönböztetés tilalmának való puszta megfelelés érdekében történő szolgáltatásnyújtás kizárólag ezen az alapon nem teremti meg az Unióval való érdemi kapcsolat fennállását.

(17)

Harmonizálni kell az eltávolítási végzésből eredő azon eljárást és kötelezettségeket, amelyek – az illetékes hatóságok által végzett értékelést követően – a tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére kötelezik. Tekintettel arra, hogy a terrorista tartalom milyen gyorsan terjed az online szolgáltatásokon keresztül, kötelezettséget kell előírni a tárhelyszolgáltatóknak annak biztosítására, hogy az eltávolítási végzésben azonosított terrorista tartalmat az eltávolítási végzés átvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy minden tagállamban hozzáférhetetlenné tegyék. Kellően indokolt sürgős esetek kivételével az illetékes hatóságnak a tárhelyszolgáltatónak szóló eltávolítási végzés kibocsátását legalább 12 órával megelőzően tájékoztatnia kell a tárhelyszolgáltatót az eljárásokról és az alkalmazandó határidőkről. Kellően indokolt sürgős esetek akkor állnak fenn, amikor a terrorista tartalomnak az eltávolítási végzés átvételét követő több mint egy órán belüli eltávolítása vagy hozzáférhetetlenné tétele súlyos sérelmet okozna, például olyan helyzetekben, amikor valamely személy életét vagy testi épségét közvetlen veszély fenyegeti, vagy olyan esetekben, amikor az ilyen tartalom valamely személy életét vagy testi épségét sértő, folyamatban lévő eseményeket ábrázol. Az illetékes hatóságnak döntenie kell arról, hogy az adott esetek sürgős eseteknek minősülnek-e, és döntését megfelelően meg kell indokolnia az eltávolítási végzésben. Amennyiben a tárhelyszolgáltató – vis maior vagy de facto kivitelezhetetlenség miatt, ideértve az objektív módon indokolható technikai vagy operatív okokat – nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésről szóló értesítés kézhezvételétől számított egy órán belül a végzésben foglaltaknak, erről a lehető leghamarabb tájékoztatnia kell a végzést kibocsátó illetékes hatóságot, és eleget kell tennie az eltávolítási végzésnek, amint a helyzet megoldódott.

(18)

Az eltávolítási végzésnek tartalmaznia kell az eltávolítandó vagy hozzáférhetetlenné teendő anyag terrorista tartalomnak való minősítését alátámasztó indokolást, valamint elegendő információt kell tartalmaznia a tartalom helyének meghatározására vonatkozóan a pontos URL és szükség esetén bármely egyéb kiegészítő információ – például a kérdéses tartalom képernyőképének – megadásával. Az említett indokolásnak lehetővé kell tennie a tárhelyszolgáltató és végső soron a tartalomszolgáltató számára, hogy hatékonyan gyakorolja a bírósági jogorvoslathoz való jogát. Az indokolásba nem kell belefoglalni olyan érzékeny információkat, amelyek veszélyeztethetnék a folyamatban lévő nyomozásokat.

(19)

Az illetékes hatóságnak közvetlenül a tárhelyszolgáltató által e rendelet értelmében kijelölt vagy kialakított kapcsolattartó pont részére kell kibocsátania az eltávolítási végzést az írásbeli rögzítést olyan feltételek mellett biztosító bármely elektronikus úton, amely lehetővé teszi a tárhelyszolgáltató számára a végzés hitelességének, beleértve a pontos küldési és kézhezvételi dátumának és időpontjának megállapítását – így például biztonságos e-mailen vagy platformokon, valamint más biztonságos csatornákon keresztül, beleértve a tárhelyszolgáltató által rendelkezésre bocsátottakat is, a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós joggal összhangban. Lehetővé kell tenni, hogy az említett követelményt többek között a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) szerinti minősített ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások használatával is teljesíteni lehessen. Amennyiben a tárhelyszolgáltató székhelye vagy jogi képviselőjének lakó- vagy letelepedési helye egy a kibocsátó illetékes hatóság tagállamától eltérő tagállamban található, az eltávolítási végzés egy példányát egyidejűleg be kell nyújtani az adott tagállam illetékes hatóságának is.

(20)

Lehetővé kell tenni azon tagállam illetékes hatóságának, amelyben a tárhelyszolgáltató székhelye található, vagy jogi képviselője lakóhellyel rendelkezik vagy letelepedett, hogy megvizsgálja a valamely másik tagállam illetékes hatóságai által kibocsátott eltávolítási végzést annak megállapítása céljából, hogy az súlyosan vagy nyilvánvalóan sérti-e e rendeletet vagy a Chartában rögzített alapvető jogokat. Mind a tartalomszolgáltató, mind a tárhelyszolgáltató számára biztosítani kell a jogot arra, hogy vizsgálatot kérelmezzen azon tagállam illetékes hatóságánál, amelyben a tárhelyszolgáltató székhelye található, vagy jogi képviselője lakóhellyel rendelkezik vagy letelepedett. Amennyiben ilyen kérelemmel éltek, az említett illetékes hatóság köteles határozatot hozni arról, hogy az eltávolítási végzés tartalmaz-e ilyen jogsértést. Amennyiben az említett határozat ilyen jogsértést állapít meg, az eltávolítási végzés hatályát veszti. A vizsgálatot gyorsan kell lefolytatni annak biztosítása érdekében, hogy a tévesen eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalmat mihamarabb visszaállítsák.

(21)

A terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatóknak, amennyiben rendelkeznek szerződési feltételekkel, azokba olyan rendelkezéseket kell belefoglalniuk, amelyek a szolgáltatásaikkal való, a terrorista tartalom nyilvános terjesztésére irányuló visszaélések elleni fellépést szolgálják. Az említett rendelkezéseket gondosan, átlátható, arányos és megkülönböztetéstől mentes módon kell alkalmazniuk.

(22)

Tekintettel a probléma kiterjedtségére, valamint a terrorista tartalom hatékony azonosítására és eltávolítására irányuló intézkedések gyors megtételének szükségességére, a hatékony és arányos konkrét intézkedések alapvető szerepet játszanak az online terrorista tartalommal szembeni fellépésben. A terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatóknak a terrorista tartalomhoz szolgáltatásaik keretében történő hozzáférés csökkentése érdekében konkrét intézkedéseket kell tenniük, szem előtt tartva a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatát és szintjét, valamint a harmadik felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő közérdekre gyakorolt hatásokat. A tárhelyszolgáltatóknak meg kell határozniuk, hogy milyen megfelelő, hatékony és arányos konkrét intézkedéseket kell tenni a terrorista tartalom azonosítása és eltávolítása érdekében. A konkrét intézkedések között szerepelhetnek megfelelő technikai vagy operatív intézkedések vagy kapacitások, például a terrorista tartalom azonosítására és haladéktalan eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére szolgáló személyzet vagy technikai eszközök; olyan mechanizmusok, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy jelentsék vagy megjelöljék az állítólagos terrorista tartalmat; vagy bármilyen egyéb olyan intézkedések, amelyeket a tárhelyszolgáltató megfelelőeknek és hatékonyaknak tart a terrorista tartalom szolgáltatásain keresztüli elérhetőségével szembeni fellépésre.

(23)

Konkrét intézkedések megtétele esetén a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy ne sérüljön a felhasználóknak a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való joga, valamint a tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége, amelyek a Charta értelmében védett jogok. A törvényben előírt követelményeken túl – beleértve a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokat is –, a tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal kell eljárniuk, és adott esetben biztosítékokat kell bevezetniük, többek között emberi felügyeletet és ellenőrzéseket kell biztosítaniuk, az olyan nem szándékos vagy téves döntések elkerülése érdekében, amelyek a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolításához vagy hozzáférhetetlenné tételéhez vezetnek.

(24)

A tárhelyszolgáltatónak jelentést kell tennie az illetékes hatóságnak a meghozott konkrét intézkedésekről annak érdekében, hogy az említett hatóság megállapíthassa, hogy az intézkedések hatékonyak és arányosak-e, valamint hogy az automatizált eszközök használata esetén a tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges kapacitással. Az intézkedések hatékonyságának és arányosságának értékelése során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a releváns paramétereket, beleértve a tárhelyszolgáltató számára kibocsátott eltávolítási végzések számát, a tárhelyszolgáltató méretét és gazdasági kapacitását és a szolgáltatásainak a terrorista tartalom terjesztése terén gyakorolt hatását, például az uniós felhasználók száma alapján, valamint a szolgáltatásaikkal való olyan visszaélésekkel szembeni fellépésre bevezetett biztosítékokat, amelyek célja, hogy online terrorista tartalmat terjesszenek.

(25)

Amennyiben az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a megtett konkrét intézkedések nem elegendőek a kockázatok kezelésére, további megfelelő, hatékony és arányos konkrét intézkedések elfogadásának előírását kell a számára lehetővé tenni. Az ilyen további konkrét intézkedések végrehajtásának előírása nem keletkeztethet a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdése szerinti nyomon követésre vagy tényfeltárásra vonatkozó általános kötelezettséget, sem pedig az automatizált eszközök használatára vonatkozó kötelezettséget. A tárhelyszolgáltatók ugyanakkor dönthetnek úgy, hogy automatizált eszközöket használnak, amennyiben ezt megfelelőnek és szükségesnek ítélik a szolgáltatásaikkal való olyan visszaélésekkel szembeni hatékony fellépéshez, amelyek célja az online terrorista tartalom terjesztése.

(26)

A tárhelyszolgáltatóknak az eltávolított tartalom és a kapcsolódó adatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségét konkrét célokkal összefüggésben kell meghatározni, és a szükséges ideig kell korlátozni. A megőrzésre vonatkozó követelményt ki kell terjeszteni a kapcsolódó adatokra, amennyiben az ilyen adatok a kérdéses terrorista tartalom eltávolításának következményeként egyébként elvesznének. A kapcsolódó adatok magukban foglalhatnak olyan adatokat, mint például az „előfizetői adatok” – különösen a tartalomszolgáltató személyazonosságára vonatkozó adatok –, valamint a „hozzáférési adatok”, ideértve a tartalomszolgáltató általi használat dátumát és időpontját, valamint a szolgáltatásba való belépés és kilépés időpontját, az internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató által a tartalomszolgáltató részére kiosztott IP-címmel együtt.

(27)

A tartalom közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljárás céljából való megőrzésére vonatkozó kötelezettség szükséges és indokolt annak érdekében, hogy biztosítsák az olyan tartalomszolgáltató hatékony jogorvoslati lehetőségeit, amelynek a tartalmát eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az említett eljárás eredményétől függően az említett tartalmat visszaállítsák. Az anyag nyomozási vagy vádeljárási célokból történő megőrzésének kötelezettsége indokolt és szükséges, tekintettel arra az értékre, amelyet az anyag a terrorista tevékenység felszámolása vagy megelőzése tekintetében képvisel. Ezért a terrorista bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából is indokoltnak tekintendő az eltávolított terrorista tartalom megőrzése. A terrorista tartalmat és a kapcsolódó adatokat csak korlátozott ideig lehet tárolni, amely szükséges ahhoz, hogy a bűnüldöző hatóságok ellenőrizhessék az adott terrorista tartalmat és eldönthessék, hogy az említett célokból szükség van-e rá. A terrorista bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából az előírt adatmegőrzésnek olyan adatokra kell korlátozódnia, amelyek valószínűleg kapcsolódnak terrorista bűncselekményekhez, és ezért hozzájárulhatnak terrorista bűncselekmények büntetőeljárás alá vonásához vagy a közbiztonságot fenyegető súlyos kockázatok megelőzéséhez. Amennyiben a tárhelyszolgáltatók az anyagot eltávolítják vagy hozzáférhetetlenné teszik, különösen a saját konkrét intézkedéseik révén, haladéktalanul tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságokat az olyan tartalomról, amely közvetlen életveszélyt jelent vagy feltételezett terrorista bűncselekményre vonatkozó információt tartalmaz.

(28)

Az arányosság biztosítása érdekében a megőrzési időszakot hat hónapra kell korlátozni annak érdekében, hogy a tartalomszolgáltatók számára elegendő idő álljon rendelkezésre a közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljárás megindításához, valamint hogy lehetővé tegyék a bűnüldöző hatóságok hozzáférését a terrorista bűncselekmények nyomozásához és a vádeljárás lefolytatásához releváns adatokhoz. Az illetékes hatóság vagy bíróság kérésére azonban az említett időszak meghosszabbítható a szükséges ideig abban az esetben, amikor az említett eljárásokat megindítják, de azok a hat hónapos időszakon belül nem zárulnak le. A megőrzési időtartamnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a bűnüldöző hatóságok megőrizhessék a nyomozással és a büntetőeljárással kapcsolatos szükséges anyagokat, miközben biztosított az alapvető jogokkal fennálló egyensúly.

(29)

Ez a rendelet nem érintheti az uniós vagy a nemzeti joggal szabályozott eljárási garanciákat vagy nyomozási intézkedéseket, amelyek a terrorista bűncselekmények nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából megőrzött tartalomhoz és kapcsolódó adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatosak.

(30)

A tárhelyszolgáltatók terrorista tartalommal kapcsolatos szabályzatainak átláthatósága alapvető fontosságú a felhasználók felé való elszámoltathatóságuk növelése és a polgárok digitális egységes piacba vetett bizalmának megerősítése szempontjából. Azon tárhelyszolgáltatóknak, amelyek a terrorista tartalom terjesztése ellen egy adott naptári évben intézkedéseket hoztak, vagy amelyek számára előírták, hogy e rendelet alapján intézkedést hozzanak, éves átláthatósági jelentéseket kell nyilvánosságra hozniuk, amelyek információkat tartalmaznak a terrorista tartalom azonosításával és eltávolításával kapcsolatban hozott intézkedésekről.

(31)

Az illetékes hatóságoknak éves átláthatósági jelentéseket kell közzétenniük, amelyekben ismertetik az eltávolítási végzések számát, azon esetek számát, amikor a végzés nem került végrehajtásra, a konkrét intézkedésekre vonatkozó határozatok számát, a közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljárásnak alávetett esetek számát és a szankciókat kiszabó határozatok számát.

(32)

A hatékony jogorvoslathoz való jogot az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 19. cikke és a Charta 47. cikke rögzíti. Minden természetes vagy jogi személynek joga van az illetékes nemzeti bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott bármely olyan intézkedés tekintetében, amely hátrányosan érintheti az adott személy jogait. Az említett jog magában foglalja különösen azt a lehetőséget, hogy a tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók ténylegesen megtámadhassák az eltávolítási végzést vagy bármely más, az e rendelet szerinti eltávolítási végzések vizsgálatából eredő határozatot annak a tagállamnak valamely bírósága előtt, amelynek illetékes hatóságai az eltávolítási végzést kibocsátották, valamint a határozatot meghozták, továbbá hogy a tárhelyszolgáltatók ténylegesen megtámadhassanak valamely, a konkrét intézkedésekkel vagy szankciókkal kapcsolatos határozatot annak a tagállamnak valamely bírósága előtt, amelynek illetékes hatósága a határozatot meghozta.

(33)

A panasztételi eljárások jelentik a szükséges biztosítékot arra az esetre, ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága alapján védett online tartalmat tévesen eltávolítják vagy hozzáférhetetlenné teszik. A tárhelyszolgáltatóknak ezért felhasználóbarát panaszkezelési mechanizmusokat kell létrehozniuk, és biztosítaniuk kell, hogy a panaszokat haladéktalanul és a tartalomszolgáltató felé teljes mértékben átlátható módon kezeljék. Az a követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a tévesen eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalmat visszaállítsa, nem érintheti a tárhelyszolgáltatónak azt a lehetőségét, hogy saját szerződési feltételeit érvényesítse.

(34)

Az EUSZ 19. cikke és a Charta 47. cikke szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, hogy a tartalomszolgáltatóknak lehetőségük legyen arra, hogy megismerjék az általuk szolgáltatott tartalom eltávolításának vagy hozzáférhetetlenné tételének indokait. A tárhelyszolgáltatónak az említett célból a tartalomszolgáltató rendelkezésére kell bocsátania azon információkat, amelyek lehetővé teszik a tartalomszolgáltató számára az eltávolítás és a hozzáférhetetlenné tétel megtámadását. A körülményektől függően a tárhelyszolgáltatók az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalmat egy üzenettel helyettesíthetik, amelyben feltüntetik, hogy a tartalmat e rendelettel összhangban eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették. A tartalomszolgáltatót kérésre tájékoztatni kell az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel indokairól, valamint az eltávolítással vagy a hozzáférhetetlenné tétellel szemben igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről. Amennyiben az illetékes hatóságok úgy döntenek, hogy a közbiztonság érdekében – többek között a nyomozással összefüggésben – helytelen vagy kontraproduktív a tartalomszolgáltató közvetlen értesítése az eltávolításról vagy hozzáférhetetlenné tételről, erről értesíteniük kell a tárhelyszolgáltatót.

(35)

E rendelet alkalmazásában a tagállamoknak ki kell jelölniük az illetékes hatóságokat. Mindez nem vonja szükségszerűen magával új hatóság létrehozását, és az e rendeletben előírt feladatokkal már meglévő szervet is meg lehet bízni. E rendeletnek az eltávolítási végzések kibocsátása, az eltávolítási végzések megvizsgálása, a konkrét intézkedések felügyelete és a szankciók kiszabása tekintetében illetékes hatóságok kijelölését kell előírnia, miközben lehetővé kell tennie, hogy minden egyes tagállam maga döntse el, milyen számú – közigazgatási, bűnüldöző vagy igazságügyi – illetékes hatóságot kíván kijelölni. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóságok feladataikat objektív és megkülönböztetéstől mentes módon lássák el, és az e rendelet szerinti feladatok ellátásával kapcsolatban ne kérjenek és ne fogadjanak el utasításokat más szervtől. A nemzeti alkotmányos jogszabályokkal összhangban azonban felügyeletnek vethetők alá. A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot az e rendelet alapján kijelölt illetékes hatóságokról, a Bizottság pedig online közzéteszi az illetékes hatóságokat felsoroló nyilvántartást. Az említett online nyilvántartásnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie annak érdekében, hogy a tárhelyszolgáltatók gyorsan ellenőrizni tudják az eltávolítási végzések hitelességét.

(36)

A párhuzamos erőfeszítések és a nyomozásokba való beavatkozás elkerülése, valamint az érintett tárhelyszolgáltatók terheinek minimalizálása érdekében az illetékes hatóságok kötelesek információt cserélni, egyeztetni és együttműködni egymással, valamint adott esetben az Europollal azelőtt, hogy eltávolítási végzéseket bocsátanának ki. Az illetékes hatóságnak az eltávolítási végzés kibocsátására vonatkozó döntése során kellőképpen meg kell fontolnia, hogy küldjön-e értesítést arról, hogy e döntése sérthet bizonyos nyomozati érdekeket („konfliktusmentesítés”). Ha egy illetékes hatóság egy másik tagállam illetékes hatóságától tájékoztatást kap egy létező eltávolítási végzésről, nem bocsáthat ki ugyanarra az esetre vonatkozó eltávolítási végzést. E rendelet rendelkezéseinek végrehajtása során az Europol a jelenlegi megbízatásával és a hatályos jogi kerettel összhangban nyújthat támogatást.

(37)

A tárhelyszolgáltatók által hozott konkrét intézkedések hatékony és kellően koherens végrehajtásának biztosítása érdekében az illetékes hatóságoknak egyeztetniük kell, és együtt kell működniük egymással a tárhelyszolgáltatókkal történő, az eltávolítási végzésekre, valamint a konkrét intézkedések meghatározására, végrehajtására és értékelésére vonatkozó információcserék tekintetében. Egyeztetésre és együttműködésre is szükség van az e rendelet végrehajtása érdekében hozott egyéb intézkedések vonatkozásában, ideértve a szankciókra vonatkozó szabályok elfogadása, valamint a szankciók kiszabása tekintetében. A Bizottságnak elő kell segíteni az ilyen egyeztetést és együttműködést.

(38)

Alapvető fontosságú, hogy a szankciók kiszabása tekintetében illetékes tagállami hatóság teljeskörű tájékoztatást kapjon az eltávolítási végzések kibocsátásáról, valamint a tárhelyszolgáltató és a más tagállambeli illetékes hatóságok közötti, azt követően zajló információcseréről. E célból a tagállamoknak biztosítaniuk kell a megfelelő és biztonságos kommunikációs csatornákat és mechanizmusokat, lehetővé téve, hogy a vonatkozó információkat időben megosszák.

(39)

Az illetékes hatóságok közötti, valamint a tárhelyszolgáltatókkal történő gyors információcsere megkönnyítése és a párhuzamos erőfeszítések elkerülése érdekében a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy igénybe vegyék az Europol által kifejlesztett olyan célzott eszközöket, mint például az internetes tartalmak bejelentésére szolgáló alkalmazást vagy az annak helyébe lépő eszközöket.

(40)

A tagállamok és az Europol általi bejelentések hatékony és gyors eszköznek bizonyultak arra, hogy növeljék a tárhelyszolgáltatók tudatosságát a rajtuk keresztül elérhető szolgáltatások specifikus tartalmával kapcsolatban, és képessé tegyék őket a gyors fellépésre. Az eltávolítási végzések mellett továbbra is lehetővé kell tenni az ilyen bejelentések alkalmazását, amely egy olyan mechanizmust jelent, amely figyelmezteti a tárhelyszolgáltatókat arra az információra, amely terrorista tartalomnak tekinthető, hogy a szolgáltatók önkéntesen mérlegeljék az említett tartalom összeegyeztethetőséget a szerződési feltételeikkel. Továbbra is a tárhelyszolgáltatóé a végső döntés, hogy eltávolítja-e az tartalmat azért, mert az nem egyeztethető össze a szerződési feltételeivel. E rendelet végrehajtása az Europolnak az (EU) 2016/7941 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (11) meghatározott megbízatását nem érinti. E rendelet egyetlen rendelkezése sem értelmezhető ezért úgy, hogy az kizárja, hogy a tagállamok és az Europol a bejelentéseket az online terrorista tartalom elleni fellépés eszközeként használják fel.

(41)

Bizonyos online terrorista tartalmak különösen súlyos következményei miatt a tárhelyszolgáltatóknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell az érintett tagállam hatóságait vagy a letelepedési helyük vagy jogi képviselőjük helye szerinti illetékes tagállami hatóságokat az olyan tartalomról, amely közvetlen életveszélyt jelent vagy feltételezett terrorista bűncselekményt tartalmaz. Az arányosság biztosítása érdekében ez a kötelezettség az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott terrorista bűncselekményekre korlátozódik. Az említett tájékoztatási kötelezettség nem jelentheti azt, hogy a tárhelyszolgáltató köteles aktívan bizonyítékot keresni a közvetlen életveszély meglétére vagy a feltételezett terrorista bűncselekmény elkövetésére. Az érintett tagállam alatt azt a tagállamot kell érteni, amely az elkövető vagy a bűncselekmény potenciális áldozatának állampolgársága vagy a terrorcselekmény célhelye alapján terrorista bűncselekmények felderítése és a vádeljárás lefolytatása tekintetében joghatósággal rendelkezik. Kétség esetén a tárhelyszolgáltatónak be kell nyújtania az információt az Europolnak, amelynek meg kell tennie a megbízatásának megfelelő, követő intézkedést, beleértve az adott információnak az érintett nemzeti hatóságok számára történő továbbítást is. A tagállamok illetékes hatóságai számára lehetővé kell tenni, hogy ezeket az információkat felhasználják az uniós vagy a nemzeti jog alapján rendelkezésre álló nyomozási cselekményekhez.

(42)

A tárhelyszolgáltatóknak kapcsolattartó pontokat kell kijelölniük vagy kialakítaniuk, amelyek megkönnyítik az eltávolítási végzések haladéktalan kezelését. A kapcsolattartó pont kizárólag műveleti célokat szolgálhat. A kapcsolattartó pontnak házon belül vagy kiszervezve minden olyan célzott eszközzel rendelkeznie kell, amely lehetővé teszi az eltávolítási végzések elektronikus benyújtását, valamint olyan technikai vagy személyi erőforrásokkal kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik az említett végzések haladéktalan feldolgozását. Nem szükséges, hogy a kapcsolattartó pont az Unió területén legyen. A tárhelyszolgáltató szabadon felhasználhat egy meglévő kapcsolattartó pontot e rendelet céljára, feltéve, hogy az adott kapcsolattartó pont képes az e rendeletben előírt feladatok ellátására. Annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék a terrorista tartalmat, szükséges, hogy a terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatók kapcsolattartó pontjai bármikor elérhetőek legyenek. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információkban fel kell tüntetni azt a nyelvet, amelyen a kapcsolattartó ponthoz lehet fordulni. A tárhelyszolgáltatók és az illetékes hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy tegyék lehetővé a kommunikációt az uniós intézmények egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen szerződési feltételeik elérhetőek.

(43)

A tárhelyszolgáltatók számára előírt azon általános követelmény hiányában, miszerint az Unió területén fizikai jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség van az egyértelműség biztosítására a tekintetben, hogy az Unión belül szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltatók melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató annak a tagállamnak a joghatósága alá tartozik, amelyben a székhelye található, vagy jogi képviselője lakóhellyel rendelkezik vagy letelepedett. Ez nem érintheti az eltávolítási végzésekkel, valamint az e rendelet szerinti eltávolítási végzések vizsgálatából eredő határozatokkal kapcsolatos hatáskörre vonatkozóan meghatározott szabályokat. Mindazonáltal, azon tárhelyszolgáltató tekintetében, amely az Unióban nem rendelkezik letelepedési hellyel, és nem jelöl ki jogi képviselőt, a tagállamok bármelyikének joghatósággal kell rendelkeznie, és így képesnek kell lennie arra, hogy szankciókat szabjon ki, feltéve, hogy tiszteletben tartja a ne bis in idem elvét.

(44)

Az Unióban nem letelepedett tárhelyszolgáltatóknak írásban jogi képviselőt kell kijelölniük az e rendelet szerinti kötelezettségek betartásának és teljesítésének biztosítása érdekében. A tárhelyszolgáltatók már egyéb célra kijelölt jogi képviselőt is kijelölhetnek e rendeletre való tekintettel, feltéve, hogy az említett jogi képviselő képes az e rendeletben előírt feladatok ellátására. A jogi képviselőnek felhatalmazással kell rendelkeznie arra, hogy a tárhelyszolgáltató nevében eljárjon.

(45)

E rendelet tárhelyszolgáltatók általi hatékony végrehajtásának a biztosításához szankciók szükségesek. A tagállamoknak el kell fogadniuk a szankciókra vonatkozó szabályokat – amelyek lehetnek akár közigazgatási, akár büntetőjogi jellegűek -, valamint adott esetben a bírságok megállapításáról szóló iránymutatásokat. Az egyedi esetekben történő meg nem felelés szankcióval sújtható a ne bis in idem és az arányosság elvének tiszteletben tartása és annak biztosítása mellett, hogy az ilyen szankciók figyelembe vegyék a rendszeres mulasztást. A szankciók különböző formákat ölthetnek, ideértve a kisebb jogsértések esetén a hivatalos figyelmeztetéseket vagy a súlyosabb vagy rendszeres jogsértésekkel kapcsolatos pénzügyi szankciókat. Különösen súlyos szankciókat kell kiszabni abban az esetben, ha a tárhelyszolgáltató rendszeresen vagy folyamatosan elmulasztja a terrorista tartalomnak az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belüli eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné tételét. A jogbiztonság biztosítása érdekében e rendeletnek meg kell határoznia a szankcióval sújtható jogsértések körét, valamint azokat a körülményeket, amelyek relevánsak az ilyen szankciók típusának és mértékének megállapításakor. Annak meghatározásakor, hogy pénzügyi szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet kell fordítani a tárhelyszolgáltató pénzügyi forrásaira. Ezenkívül az illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie azt is, hogy a tárhelyszolgáltató induló innovatív vállalkozás vagy a 2003/361/EK bizottsági ajánlás (12) szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás-e. Figyelembe kell vennie olyan további körülményeket is, mint például az, hogy a tárhelyszolgáltató magatartása objektíve elővigyázatlan vagy elítélendő volt-e, vagy hogy a jogsértést gondatlanságból vagy szándékosan követte-e el. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az e rendelet megsértése miatt kiszabott szankciók ne ösztönözzék terrorista tartalomnak nem minősülő anyag eltávolítását.

(46)

Az egységes formanyomtatványok használata megkönnyíti az együttműködést és az információcserét az illetékes hatóságok és a tárhelyszolgáltatók között, lehetővé téve számukra, hogy gyorsabban és hatékonyabban kommunikáljanak. Különösen fontos az eltávolítási végzés kézhezvételét követő haladéktalan fellépés biztosítása. A formanyomtatványok csökkentik a fordítási költségeket, és hozzájárulnak az eljárás minőségének magasabb szintjéhez. A visszajelzésre szolgáló formanyomtatványok lehetővé teszik a szabványosított információcserét és különösen fontosak, ha a tárhelyszolgáltatók nem tudnak eleget tenni az eltávolítási végzésben foglaltaknak. A hitelesített benyújtási csatornák garantálni tudják az eltávolítási végzés hitelességét, beleértve a végzés elküldési és kézhezvételi időpontjának pontosságát.

(47)

Annak érdekében, hogy szükség esetén gyorsan módosítani lehessen az e rendelet alkalmazásában használt formanyomtatványok tartalmát, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa e rendelet mellékleteit. Annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a technológia és a kapcsolódó jogi keret fejlődését, a Bizottságot fel kell hatalmazni továbbá arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e rendeletet kiegészítse az illetékes hatóságok által az eltávolítási végzések továbbításához használandó elektronikus eszközökre vonatkozó technikai előírásokkal. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak (13) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(48)

A tagállamoknak információt kell gyűjteniük e rendelet végrehajtásáról. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy felhasználják a tárhelyszolgáltatók átláthatósági jelentéseit, amelyeket adott esetben olyan részletesebb információkkal is kiegészíthetnek, mint például az e rendelet szerint közzétett saját átláthatósági jelentéseik. Részletes programot kell létrehozni e rendelet eredményeinek és hatásainak nyomon követésére annak érdekében, hogy becsatornázzák azokat e rendelet végrehajtásának értékelésébe.

(49)

A végrehajtási jelentésben szereplő megállapítások és következtetések, valamint a nyomon követés eredményei alapján a Bizottságnak e rendelet hatálybalépésének időpontját követő három évvel el kell végeznie a rendelet értékelését. Az értékelésnek a hatékonyság, szükségesség, eredményesség, arányosság, relevancia, koherencia és az uniós hozzáadott érték kritériumain kell alapulnia. A Bizottságnak értékelnie kell a rendeletben előírt különböző operatív és technikai intézkedések működését, köztük az online terrorista tartalom hatékonyabb észlelését, azonosítását és eltávolítását célzó intézkedések eredményességét, a biztosítéki mechanizmusok hatékonyságát, valamint a potenciálisan érintett alapvető jogokra, mint például a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára, a tömegtájékoztatás szabadságára és sokszínűségére, a vállalkozás szabadságára, valamint a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogra gyakorolt hatásokat. A Bizottságnak értékelnie kell továbbá a harmadik felek potenciálisan érintett érdekeire gyakorolt hatásokat,

(50)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen a digitális egységes piac zökkenőmentes működésének az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépés révén történő biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban terjedelme és hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet egységes szabályokat állapít meg a tárhelyszolgáltatásokkal történő olyan visszaélések elleni fellépésre vonatkozóan, amelyek célja online terrorista tartalom nyilvános terjesztése és különösen a következők vonatkozásában:

a)

a tárhelyszolgáltatók által a terrorista tartalom szolgáltatásaikon keresztüli nyilvános terjesztése elleni fellépés és szükség esetén az ilyen tartalom haladéktalan eltávolításának biztosítása érdekében alkalmazandó észszerű és arányos gondossági kötelezettségekre vonatkozó szabályok;

b)

a tagállamok által az uniós joggal összhangban és az alapvető jogoknak – különösen a nyitott és demokratikus társadalmon belül a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának – a megfelelő védelme mellett meghozandó intézkedések, amelyek a következőkre irányulnak:

i.

a terrorista tartalom azonosítására és annak tárhelyszolgáltatók általi haladéktalan eltávolításának biztosítása; valamint

ii.

a más tagállamok illetékes hatóságaival, a tárhelyszolgáltatókkal és adott esetben az Europollal való együttműködés elősegítése.

(2)   Ez a rendelet az Unióban szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltatókra alkalmazandó – függetlenül azok székhelyétől –, amennyiben nyilvánosan terjesztenek információkat.

(3)   Az oktatási, újságírói, művészeti vagy kutatási célból, valamint a terrorizmus megelőzése vagy az ellene való küzdelem céljából nyilvánosan terjesztett anyagok, köztük a nyilvános viták során kifejtett polemikus vagy vitatható álláspontokat kifejező anyagok nem minősülnek terrorista tartalomnak. Értékelés keretében meg kell állapítani a terjesztés valódi célját, továbbá azt, hogy az anyagot az említett célokból terjesztik-e nyilvánosan.

(4)   E rendelet nem módosítja az EUSZ 6. cikkében említett jogok, szabadságok és elvek tiszteletben tartásának kötelezettségét, és a szólásszabadságra és a tájékozódás szabadságára – ideértve a tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét – vonatkozó alapelvek sérelme nélkül alkalmazandó.

(5)   Ez a rendelet nem érinti a 2000/31/EK és a 2010/13/EU irányelvet. A 2010/13/EU irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott audiovizuális médiaszolgáltatások tekintetében a 2010/13/EU irányelv az irányadó.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„tárhelyszolgáltató”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (14) 1. cikke b) pontjában meghatározott olyan szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató, amelyek a tartalomszolgáltató által nyújtott információknak egy tartalomszolgáltató kérésére történő tárolásából állnak;

2.

„tartalomszolgáltató”: olyan felhasználó, aki olyan információt nyújtott, amelyet egy tárhelyszolgáltató tárol vagy tárolt és nyilvánosan terjesztett;

3.

„nyilvános terjesztés”: valamely tartalomszolgáltató kérésére információk hozzáférhetővé tétele potenciálisan korlátlan számú személy számára;

4.

„szolgáltatások nyújtása az Unióban”: egy vagy több tagállamban természetes vagy jogi személyek számára olyan tárhelyszolgáltató szolgáltatásai igénybevételének lehetővé tétele, amelyet az adott tagállamhoz vagy tagállamokhoz érdemi kapcsolat fűz;

5.

„érdemi kapcsolat”: a tárhelyszolgáltatónak egy vagy több tagállammal fennálló olyan kapcsolata, amely abból fakad, hogy a tárhelyszolgáltató az Unióban letelepedett, vagy amely valamely konkrét ténybeli kritériumon alapul, mint például:

a)

a tárhelyszolgáltató szolgáltatásai felhasználóinak jelentős száma egy vagy több tagállamban; vagy

b)

a tárhelyszolgáltató egy vagy több tagállamba irányuló tevékenységei;

6.

„terrorista bűncselekmények”: az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkében meghatározott bűncselekmények;

7.

„terrorista tartalom”: egy vagy több a következő típusú anyagok közül, nevezetesen olyan anyagok, amelyek:

a)

az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában említett bűncselekmények valamelyikének elkövetésére bujtanak fel, amennyiben az ilyen anyag közvetlenül vagy közvetve, például a terrorcselekmények dicsőítése révén terrorista bűncselekmények elkövetését szorgalmazza, és ezáltal annak veszélyével jár, hogy sor kerülhet egy vagy több ilyen bűncselekmény elkövetésére;

b)

valamely személynek vagy személyekből álló csoportnak az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában említett bűncselekmények valamelyikének elkövetésére vagy elkövetésében való közreműködésre hívnak fel;

c)

valamely személynek vagy személyekből álló csoportnak az (EU) 2017/541 irányelv 4. cikk b) pontja értelmében vett terrorista csoport tevékenységében való részvételre hívnak fel;

d)

útmutatást nyújtanak robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más fegyverek, mérgező vagy veszélyes anyagok készítésére vagy használatára, vagy más különleges módszerek vagy technikák alkalmazására vonatkozóan, az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában említett terrorista bűncselekmények valamelyikének elkövetése vagy az abban való közreműködés céljából;

e)

az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a)–i) pontjában említett bűncselekmények valamelyikének elkövetésével fenyeget;

8.

„szerződési feltételek”: a tárhelyszolgáltató és a felhasználói közötti szerződéses viszonyt szabályozó valamennyi feltétel és rendelkezés, függetlenül azok elnevezésétől vagy formájától;

9.

„székhely”: a tárhelyszolgáltató azon központi irodája vagy bejegyzett irodája, ahol az elsődleges pénzügyi feladatokat, valamint az operatív irányítást végzik.

II. SZAKASZ

AZ ONLINE TERRORISTA TARTALOM TERJESZTÉSÉVEL SZEMBENI FELLÉPÉST SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK

3. cikk

Eltávolítási végzések

(1)   Minden egyes tagállam illetékes hatóságának hatáskörrel kell rendelkeznie arra, hogy eltávolítási végzést bocsásson ki, amelyben arra kötelezi a tárhelyszolgáltatót, hogy valamely tartalmat eltávolítson vagy valamennyi tagállamban hozzáférhetetlenné tegyen.

(2)   Amennyiben az illetékes hatóság korábban nem bocsátott ki eltávolítási végzést valamely tárhelyszolgáltató részére,– az eltávolítási végzés kibocsátása előtt legalább 12 órával tájékoztatnia kell az adott tárhelyszolgáltatót az eljárásokról és a vonatkozó határidőkről.

Az első albekezdés nem alkalmazandó a kellően indokolt sürgős esetekben.

(3)   A tárhelyszolgáltatónak a lehető leghamarabb, de minden esetben az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül el kell távolítania vagy valamennyi tagállamban hozzáférhetetlenné kell tennie a terrorista tartalmat.

(4)   Az illetékes hatóságoknak az I. mellékletben meghatározott formanyomtatványokat használva kell kibocsátaniuk az eltávolító végzéseket. Az eltávolítási végzéseknek a következő elemeket kell tartalmazniuk:

a)

az eltávolítási végzést kibocsátó illetékes hatóság azonosítási adatai és az eltávolítási végzésnek az említett illetékes hatóság általi hitelesítése;

b)

kellően részletes indokolás arra vonatkozóan, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak és hivatkozás a 2. cikk 7. pontjában említett tartalom vonatkozó típusára;

c)

pontos egységes forráshely-meghatározó (URL) és szükség esetén további információk a terrorista tartalom azonosításának céljából;

d)

e rendeletre való hivatkozás az eltávolítási végzés jogalapjaként;

e)

a kibocsátás dátuma, valamint az eltávolítási végzést kibocsátó illetékes hatóság időbélyegzője és elektronikus aláírása;

f)

könnyen érthető információ a tárhelyszolgáltató és a tartalomszolgáltató rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről, ideértve az illetékes hatóságnál, valamint a bírósági úton rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről és a fellebbezési határidőkről szóló információkat is;

g)

amennyiben szükséges és arányos, a 11. cikk (3) bekezdésével összhangban a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó tájékoztatás megtiltásáról szóló határozat.

(5)   Az illetékes hatóságnak az eltávolítási végzéseket a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által a 17. cikkel összhangban kijelölt jogi képviselőnek kell elküldenie.

Az említett illetékes hatóságnak kell továbbítania az eltávolítási végzést a 15. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pontnak, az írásbeli rögzítést olyan feltételek mellett biztosító elektronikus úton, amely lehetővé teszi a küldő fél hitelességének megállapítását, beleértve a végzés elküldése és kézhezvétele dátumának és időpontjának pontosságát.

(6)   A tárhelyszolgáltatónak a II. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot a terrorista tartalom eltávolításáról vagy valamennyi tagállamban történő hozzáférhetetlenné tételéről, megjelölve különösen az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel időpontját.

(7)   Amennyiben a tárhelyszolgáltató vis maior vagy nem a tárhelyszolgáltatónak betudható de facto kivitelezhetetlenség miatt, többek között objektív módon igazolható technikai vagy operatív okok miatt, nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, az említett indokok ismertetésével indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az eltávolítási végzést kibocsátó illetékes hatóságot a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával.

A (3) bekezdésben meghatározott határidő számítása azonnal megkezdődik, ahogy az e bekezdés első albekezdésében említett okok már nem állnak fenn.

(8)   Ha a tárhelyszolgáltató nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésben foglaltaknak, mert az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat tartalmaz, vagy nem tartalmaz elegendő információt a végzés végrehajtásához, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az eltávolítási végzést kibocsátó illetékes hatóságot és a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával kérnie kell a szükséges pontosításokat.

A (3) bekezdésben meghatározott határidő számítása azonnal megkezdődik, ahogy a tárhelyszolgáltató megkapja a szükséges pontosításokat.

(9)   Az eltávolítási végzés akkor emelkedik jogerőre, amikor a fellebbezésre rendelkezésre álló határidő a nemzeti joggal összhangban lévő fellebbezés benyújtása nélkül lejár, vagy ha az eltávolítási végzést a fellebbezést követően helybenhagyták.

Az eltávolítási végzés jogerőre emelkedésekor az eltávolítási végzést kibocsátó illetékes hatóság erről tájékoztatja a 12. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett azon tagállam illetékes hatóságát, amelyben a tárhelyszolgáltató székhelye található, vagy jogi képviselője lakóhellyel rendelkezik vagy letelepedett.

4. cikk

A határokon átnyúló eltávolítási végzésekre vonatkozó eljárás

(1)   A 3. cikkre is figyelemmel, amennyiben a tárhelyszolgáltató nem rendelkezik székhellyel vagy jogi képviselővel az eltávolító végzést kibocsátó illetékes hatóság szerinti tagállamban, az említett hatóságnak egyidejűleg meg kell küldenie az eltávolítási végzés egy példányát azon tagállam illetékes hatósága részére, amelyben a tárhelyszolgáltató székhelye található, vagy jogi képviselője lakóhellyel rendelkezik vagy letelepedett.

(2)   Amennyiben a tárhelyszolgáltató egy e cikk szerinti eltávolítási végzést kap kézhez, meg kell hoznia a 3. cikkben előírt intézkedéseket, és meg kell hoznia az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a tartalmat vagy az ahhoz történő hozzáférést az e cikk (7) bekezdésnek megfelelően képes legyen visszaállítani.

(3)   Azon tagállam illetékes hatósága, amelyben a tárhelyszolgáltató székhelye található, vagy jogi képviselője lakóhellyel rendelkezik vagy letelepedett, az eltávolítási végzés (1) bekezdés szerinti példányának kézhezvételétől számított 72 órán belül saját kezdeményezés alapján megvizsgálhatja az eltávolítási végzést annak megállapítása céljából, hogy az súlyosan vagy nyilvánvalóan sérti-e e rendeletet vagy a Charta által biztosított alapvető jogokat és szabadságokat.

Amennyiben jogsértést állapít meg, erről ugyanezen határidőn belül indokolással ellátott határozatot fogad el.

(4)   A tárhelyszolgáltatók és a tartalomszolgáltatók jogosultak arra, hogy az eltávolítási végzés vagy a 11. cikk (2) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított 48 órán belül az eltávolítási végzésnek az e cikk (3) bekezdése első albekezdésében említett módon történő megvizsgálása céljából indokolással ellátott kérelmet nyújtsanak be azon tagállam illetékes hatóságához, amelyben a tárhelyszolgáltató székhelye található, vagy jogi képviselője lakóhellyel rendelkezik vagy letelepedett.

Az illetékes hatóság a kérelem kézhezvételétől számított 72 órán belül indokolással ellátott határozatot fogad el az eltávolítási végzés vizsgálatát követően, amely határozatban ismerteti arra vonatkozó megállapításait, hogy fennáll-e jogsértés.

(5)   Az illetékes hatóság a (3) bekezdés második albekezdése szerinti határozat vagy a (4) bekezdés második albekezdése szerinti, jogsértés megállapításáról szóló határozat elfogadása előtt tájékoztatja az eltávolítási végzést kibocsátó illetékes hatóságot a határozat elfogadására irányuló szándékáról és annak indokairól.

(6)   Amennyiben azon tagállam illetékes hatósága, amelyben a tárhelyszolgáltató székhelye található, vagy jogi képviselője lakóhellyel rendelkezik vagy letelepedett, az e cikk (3) vagy (4) bekezdésével összhangban indokolással ellátott határozatot fogad el, haladéktalanul közli az említett határozatot az eltávolítási végzést kibocsátó hatósággal, a tárhelyszolgáltatóval, az e cikk (4) bekezdése szerinti vizsgálatot kérelmező tartalomszolgáltatóval, valamint a 14. cikknek megfelelően az Europollal. Amennyiben a határozat e cikk (3) vagy a (4) bekezdése szerint jogsértést állapít meg, az eltávolítási végzés hatályát veszti.

(7)   A tárhelyszolgáltatónak a (6) bekezdés szerinti tájékoztatásnak megfelelően közölt, valamely jogsértés megállapításáról szóló határozat kézhezvételekor haladéktalanul vissza kell állítania a tartalmat vagy az ahhoz történő hozzáférést azon lehetőség sérelme nélkül, hogy szerződési feltételeit az uniós és a nemzeti joggal összhangban érvényesítse.

5. cikk

Konkrét intézkedések

(1)   A (4) bekezdésben említett terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatónak adott esetben a szerződési feltételeibe olyan rendelkezéseket kell belefoglalnia, valamint olyan rendelkezéseket kell alkalmaznia, amelyek a szolgáltatásaival történő, terrorista tartalom nyilvános terjesztésére irányuló visszaélések elleni fellépést szolgálják.

Ennek során gondosan, arányosan és megkülönböztetéstől mentesen kell eljárnia, minden körülmények között kellő figyelmet fordítva a felhasználók alapvető jogaira, és figyelembe kell vennie különösen a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a nem terrorista tartalom eltávolítása.

(2)   Egy olyan tárhelyszolgáltatónak, amely a (4) bekezdés szerint terrorista tartalomnak van kitéve, konkrét intézkedéseket kell hoznia annak érdekében, hogy védje szolgáltatásait a terrorista tartalom nyilvános terjesztésével szemben.

A konkrét intézkedések megválasztásáról a tárhelyszolgáltató dönt. Ezek az intézkedések a következők közül egyre vagy többre terjedhetnek ki:

a)

megfelelő technikai és operatív intézkedések vagy kapacitások, így például megfelelő személyzet vagy technikai eszközök a terrorista tartalom azonosítására és haladéktalan eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére;

b)

a feltételezett terrorista tartalom tárhelyszolgáltatónak történő jelentésére vagy megjelölésére szolgáló, könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát mechanizmusok a felhasználók számára;

c)

a szolgáltatásaiban a terrorista tartalommal kapcsolatos tudatosság növelését célzó bármely egyéb mechanizmusok, például a felhasználók moderálására szolgáló mechanizmusok;

d)

minden egyéb olyan intézkedés, amelyet a tárhelyszolgáltató megfelelőnek tart a szolgáltatásaiban a terrorista tartalom elérhetőségével szembeni fellépésre.

(3)   A konkrét intézkedéseknek meg kell felelniük az alábbi követelmények mindegyikének:

a)

hatékonyaknak kell lenniük a tekintetben, hogy csökkenteniük kell a tárhelyszolgáltató szolgáltatásai terrorista tartalomnak való kitettségének szintjét;

b)

célzottaknak és arányosaknak kell lenniük, figyelembe véve különösen a tárhelyszolgáltató szolgáltatásai terrorista tartalmaknak való kitettsége szintjének súlyosságát, valamint a tárhelyszolgáltató technikai és operatív képességeit, pénzügyi erejét, a szolgáltatásait igénybe vevő felhasználóinak a számát és az általuk szolgáltatott tartalom mennyiségét;

c)

alkalmazásuk során teljes mértékben figyelembe kell venni a felhasználók jogait és jogos érdekét, különösen a felhasználóknak a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához, a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való alapvető jogát;

d)

körültekintően és megkülönböztetéstől mentesen kell őket alkalmazni.

Amennyiben a konkrét intézkedések technikai intézkedések alkalmazásával járnak, különösen emberi felügyelet és ellenőrzés révén megfelelő és hatékony biztosítékokat kell nyújtani a pontosság biztosítása és a terrorista anyagnak nem minősülő információk eltávolításának elkerülése érdekében.

(4)   A tárhelyszolgáltató ki van téve terrorista tartalomnak, ha a székhelye vagy a jogi képviselőjének lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatósága:

a)

határozatot fogadott el olyan objektív tényezők alapján, mint például az, hogy a tárhelyszolgáltató a megelőző 12 hónapban legalább két jogerős eltávolítási végzést kapott, és amely objektív tényezők megítélése alapján a tárhelyszolgáltató terrorista tartalomnak van kitéve; és

b)

az a) pontban említett határozatról értesítette a tárhelyszolgáltatót.

(5)   A (4) bekezdésben vagy adott esetben a (6) bekezdésben említett határozat kézhezvételét követően a tárhelyszolgáltatónak jelentést kell tennie az illetékes hatóságnak az annak érdekében hozott és meghozni kívánt konkrét intézkedésekről, hogy megfeleljen a (2) és a (3) bekezdésnek. Ezt a határozat kézhezvételétől számított három hónapon belül, azt követően pedig évente kell megtennie. Az említett kötelezettség akkor szűnik meg, amikor az illetékes hatóság a (7) bekezdés szerinti kérelmet követően úgy határoz, hogy a tárhelyszolgáltató már nincs kitéve terrorista tartalomnak.

(6)   Amennyiben az (5) bekezdésben említett jelentések és adott esetben bármely egyéb objektív tényező alapján az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a konkrét intézkedések nem felelnek meg az e cikk (2) és (3) bekezdésének, az említett illetékes hatóságnak határozatot kell küldenie a tárhelyszolgáltatónak, amelyben előírja számára, hogy tegye meg a (2) és a (3) bekezdésnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

A konkrét intézkedések típusának a megválasztásáról a tárhelyszolgáltató dönt.

(7)   A tárhelyszolgáltató bármikor kérheti az illetékes hatóságot, hogy vizsgálja felül, és adott esetben módosítsa vagy vonja vissza a (4) vagy a (6) bekezdésben említett határozatot.

Az illetékes hatóságnak a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül objektív tényezőkön alapuló, indokolással ellátott határozatot kell hoznia a kérelemről, és értesítenie kell a tárhelyszolgáltatót az említett döntésről.

(8)   A konkrét intézkedések meghozatalára vonatkozó követelmények nem sérthetik a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdését, és nem vonhatják maguk után sem a tárhelyszolgáltatóknak az általuk továbbított vagy tárolt információk nyomon követésére vonatkozó általános kötelezettségét, sem pedig a jogellenes tevékenységre utaló tények vagy körülmények kivizsgálására vonatkozó általános kötelezettséget.

A konkrét intézkedések meghozatalára vonatkozó követelmények nem foglalhatnak magukban arra vonatkozó kötelezettséget, hogy a tárhelyszolgáltató automatizált eszközöket használjon.

6. cikk

A tartalom és a kapcsolódó adatok megőrzése

(1)   A tárhelyszolgáltatóknak meg kell őrizniük az eltávolítási végzés vagy a 3. vagy az 5. cikk szerinti konkrét intézkedések eredményeként eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmat és a terrorista tartalom eltávolítása következményeként eltávolított minden olyan kapcsolódó adatokat, amelyek szükségesek:

a)

közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljáráshoz, a terrorista tartalom és a kapcsolódó adatok eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó határozattal szembeni panaszoknak a 10. cikk szerinti kezeléséhez;

b)

terrorista bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez, nyomozásához és a vádeljárás lefolytatásához.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti terrorista tartalmat és a kapcsolódó adatokat az eltávolítástól vagy a hozzáférhetetlenné tételtől számított hat hónapig kell megőrizni. A terrorista tartalmat az illetékes hatóság vagy bíróság kérésére kizárólag akkor és addig kell további meghatározott ideig megőrizni, ha és amíg az (1) bekezdés a) pontjában említett közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljáráshoz az szükséges.

(3)   A tárhelyszolgáltatónak biztosítania kell, hogy az (1) bekezdés szerint megőrzött terrorista tartalomra és kapcsolódó adatokra megfelelő technikai és szervezeti biztosítékokat alkalmazzanak.

Az említett technikai és szervezeti biztosítékoknak biztosítaniuk kell, hogy a megőrzött terrorista tartalom és a kapcsolódó adatok kizárólag az (1) bekezdésben említett célokból legyenek hozzáférhetők és kezelhetők, valamint biztosítaniuk kell az érintett személyes adatok magas szintű biztonságát. A tárhelyszolgáltatóknak szükség esetén felül kell vizsgálniuk és naprakésszé kell tenniük ezeket a biztosítékokat.

III. SZAKASZ

BIZTOSÍTÉKOK ÉS ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

7. cikk

A tárhelyszolgáltatókra vonatkozó átláthatósági követelmények

(1)   A tárhelyszolgáltatóknak szerződési feltételeikben egyértelműen meg kell határozniuk a terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésre vonatkozó szabályzatukat, beleértve adott esetben a konkrét intézkedések működésének észszerű magyarázatát, ideértve adott esetben az automatizált eszközök használatát is.

(2)   Minden olyan tárhelyszolgáltatónak, amely egy adott naptári évben intézkedést hozott a terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésre, vagy amely számára előírták, hogy e rendelet értelmében intézkedést hozzon, átláthatósági jelentést kell nyilvánosságra hoznia az adott év vonatkozásában hozott említett intézkedésekről. Az említett jelentést a következő év március 1. napjáig kell közzétennie.

(3)   Az átláthatósági jelentéseknek legalább a következő információkat kell tartalmazniuk:

a)

tájékoztatás a tárhelyszolgáltató által a terrorista tartalom azonosításával és eltávolításával vagy hozzáférhetetlenné tételével kapcsolatban hozott intézkedésekről;

b)

tájékoztatás a tárhelyszolgáltató által hozott azon intézkedésekről, amelyeket a terrorista tartalomnak minősülő, korábban eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalom újbóli online megjelenése ellen hoztak, különösen, ha automatizált eszközök alkalmazására került sor;

c)

az eltávolítási végzéseket vagy a konkrét intézkedéseket követően eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak száma, valamint azon eltávolítási végzések száma, amelyek esetében a tartalmat a 3. cikk (7) bekezdése első albekezdésének és a 3. cikk (8) bekezdése első albekezdésének megfelelően nem távolították el vagy nem tették hozzáférhetetlenné, megindokolva, hogy miért nem került sor az eltávolításra vagy a hozzáférhetetlenné tételre;

d)

a tárhelyszolgáltató által a 10. cikkel összhangban kezelt panaszok száma és eredménye;

e)

a tárhelyszolgáltató által kezdeményezett közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljárások száma és eredménye;

f)

azon esetek száma, amelyek során a tárhelyszolgáltatónak közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljárás eredményeként vissza kellett állítania a tartalmat vagy az ahhoz történő hozzáférést;

g)

azon esetek száma, amelyek során a tárhelyszolgáltató a tartalomszolgáltató panaszának kivizsgálását követően visszaállította a tartalmat vagy az ahhoz történő hozzáférést.

8. cikk

Az illetékes hatóságok átláthatósági jelentései

(1)   Az illetékes hatóságoknak éves átláthatósági jelentéseket kell közzétenniük az e rendelet szerinti tevékenységeikről. Az említett jelentéseknek az adott naptári évre vonatkozóan legalább a következő információkat kell tartalmazniuk:

a)

a 3. cikk alapján kibocsátott eltávolítási végzések száma, meghatározva a 4. cikk (1) bekezdésének hatálya alá eső eltávolítási végzések számát, a 4. cikk szerint megvizsgált eltávolítási végzések száma, valamint az említett eltávolítási végzéseknek az érintett tárhelyszolgáltatók általi végrehajtására vonatkozó információk, beleértve azon esetek számát, amikor terrorista tartalmat távolítottak el vagy tettek hozzáférhetetlenné, valamint azon esetek számát, amikor terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére nem került sor;

b)

az 5. cikk (4), (6) vagy (7) bekezdésével összhangban hozott határozatok száma, valamint az említett határozatoknak a tárhelyszolgáltatók általi végrehajtására vonatkozó információk, beleértve a konkrét intézkedések ismertetését;

c)

azon esetek száma, amelyek során az eltávolítási végzések és az 5. cikk (4) és (6) bekezdésével összhangban hozott határozatok közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljárás tárgyát képezték, valamint a vonatkozó eljárások eredményére vonatkozó információk;

d)

a szankciókat a 18. cikk szerint kiszabó határozatok száma és a kiszabott szankció típusának ismertetése.

(2)   Az (1) bekezdésben említett éves átláthatósági jelentések nem tartalmazhatnak olyan információkat, amelyek hatást gyakorolhatnak a terrorista bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására irányuló, folyamatban lévő tevékenységekre vagy nemzetbiztonsági érdekekre.

9. cikk

Jogorvoslati lehetőségek

(1)   Azon tárhelyszolgáltatókat, amelyeknek a 3. cikk (1) bekezdése szerint kibocsátott eltávolítási végzést vagy a 4. cikk (4) bekezdése vagy az 5. cikk (4), (6) vagy (7) bekezdése szerinti határozatot kézbesítettek, megilleti a hatékony jogorvoslathoz való jog. Az említett jognak magában kell foglalnia azt a jogot, hogy meg lehessen támadni az említett eltávolítási végzést az eltávolítási végzést kibocsátó illetékes hatóság tagállamának bíróságai előtt, és meg lehessen támadni a 4. cikk (4) bekezdése vagy az (5) cikk (4), (6) vagy (7) bekezdése szerinti határozatot az említett határozatot meghozó illetékes hatóság tagállamának bíróságai előtt.

(2)   Azon tartalomszolgáltatókat, amelyek tartalmát eltávolítási végzést követően eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, megilleti a hatékony jogorvoslathoz való jog. Az említett jognak magában kell foglalnia azt a jogot, hogy meg lehessen támadni a 3. cikk (1) bekezdése szerint kibocsátott eltávolítási végzést az eltávolítási végzést kibocsátó illetékes hatóság tagállamának bíróságai előtt, és meg lehessen támadni a 4. cikk (4) bekezdése vagy az (5) cikk (4), (6) vagy (7) bekezdése szerinti határozatot az említett határozatot meghozó illetékes hatóság tagállamának bíróságai előtt.

(3)   A tagállamok hatékony eljárásokat vezetnek be az e cikkben említett jogok gyakorlásának biztosítása érdekében.

10. cikk

Panaszkezelési mechanizmusok

(1)   Minden egyes tárhelyszolgáltatónak olyan hatékony és hozzáférhető mechanizmust kell létrehoznia, amely lehetővé teszi azon tartalomszolgáltatók számára, amelyek tartalmát az 5. cikk szerinti konkrét intézkedések eredményeként eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, hogy az adott eltávolításra vagy hozzáférhetetlenné tételre vonatkozóan panaszt nyújtsanak be, kérelmezve a tartalom visszaállítását vagy újbóli hozzáférhetővé tételét.

(2)   Minden tárhelyszolgáltatónak az (1) bekezdésben említett mechanizmus alkalmazásával haladéktalanul meg kell vizsgálnia minden hozzá beérkezett panaszt, és indokolatlan késedelem nélkül vissza kell állítania a tartalmat vagy az ahhoz történő hozzáférést, ha az eltávolítása vagy a hozzáférhetetlenné tétele indokolatlan volt. A vizsgálat eredményéről a panasz kézhezvételétől számított két héten belül tájékoztatnia kell a panaszost.

Azokban az esetekben, amikor a tárhelyszolgáltató a panaszt elutasítja, döntését meg kell indokolnia a panaszos felé.

A tartalom vagy az ahhoz történő hozzáférés visszaállítása nem zárja ki a tárhelyszolgáltató vagy az illetékes hatóság határozatát megtámadó közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljárást.

11. cikk

A tartalomszolgáltatók tájékoztatása

(1)   Amennyiben a tárhelyszolgáltató a terrorista tartalmat eltávolította vagy hozzáférhetetlenné tette, a tartalomszolgáltató rendelkezésére kell bocsátania az ilyen eltávolításra vagy hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó információkat.

(2)   A tartalomszolgáltató kérelmére a tárhelyszolgáltatónak vagy tájékoztatnia kell a tartalomszolgáltatót az eltávolítás vagy hozzáférhetetlenné tétel okairól és a tartalomszolgáltató azon jogáról, hogy az eltávolítási végzést megtámadhatja, vagy a tartalomszolgáltató rendelkezésére kell bocsátania az eltávolítási végzés egy példányát.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdés szerinti kötelezettség nem alkalmazandó, amennyiben az eltávolítási végzést kibocsátó illetékes hatóság úgy dönt, hogy arányos és szükséges, hogy közbiztonsági okokból, például terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése és a vádeljárás lefolytatása miatt a szükséges ideig, de az említett döntéstől számítva legfeljebb hat hétig, nem lehet tájékoztatást adni. Ilyen esetben a tárhelyszolgáltató nem fedhet fel semmilyen információt a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozóan.

Az említett illetékes hatóság az említett időtartamot további hat héttel meghosszabbíthatja, amennyiben az ilyen tájékoztatás tilalmának indokai továbbra is fennállnak.

IV. SZAKASZ

ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS

12. cikk

Az illetékes hatóságok kijelölése

(1)   Minden tagállam kijelöli a következők tekintetében illetékes hatóságot vagy hatóságokat:

a)

a 3. cikk szerinti eltávolítási végzések kibocsátása;

b)

az eltávolítási végzések 4. cikk szerinti megvizsgálása;

c)

az 5. cikk szerinti konkrét intézkedések végrehajtásának felügyelete;

d)

a 18. cikk szerinti szankciók kiszabása.

(2)   Minden egyes tagállam biztosítja az illetékes hatóságon belüli kapcsolattartó pont kijelölését vagy kialakítását az említett illetékes hatóság által kibocsátott eltávolítási végzésekkel kapcsolatos, pontosítás iránti kérelmek és visszajelzések kezelésére.

A tagállamok biztosítják, hogy a kapcsolattartó pontra vonatkozó információkat nyilvánosságra hozzák.

(3)   2022. június 7-ig a tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságról vagy hatóságokról, valamint az azt vagy azokat érintő bármely változásról. A Bizottság az értesítést és annak módosításait közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(4)   2022. június 7-ig a Bizottság online nyilvántartást hoz létre, amelyben feltünteti az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságokat és az egyes illetékes hatóságokon belül a (2) bekezdés szerint kijelölt vagy kialakított kapcsolattartó pontot. A Bizottság rendszeresen közzéteszi a nyilvántartás valamennyi módosítását.

13. cikk

Illetékes hatóságok

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságaik rendelkezzenek a célok eléréséhez és az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges hatáskörökkel és elegendő erőforrással.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságaik az e rendelet szerinti feladataikat objektív és megkülönböztetéstől mentes módon, az alapvető jogok teljeskörű tiszteletben tartása mellett lássák el. Az illetékes hatóságok a 12. cikk (1) bekezdése szerinti feladataik ellátásával kapcsolatban nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat más szervtől.

Az első albekezdés nem zárja ki a nemzeti alkotmányos jogszabályokkal összhangban lévő felügyeletet.

14. cikk

A tárhelyszolgáltatók, az illetékes hatóságok és az Europol közötti együttműködés

(1)   Az illetékes hatóságok az eltávolítási végzések tekintetében kötelesek információcserét folytatni, egyeztetni és együttműködni egymással, valamint adott esetben az Europollal, különösen a párhuzamos erősfeszítések elkerülése, a koordináció fokozása és a különböző tagállamokban folytatott nyomozásokba való beavatkozás elkerülése érdekében.

(2)   A tagállamok illetékes hatóságai az 5. cikk alapján hozott konkrét intézkedések és a 18. cikk alapján kiszabott szankciók tekintetében kötelesek információcserét folytatni, egyeztetni és együttműködni a 12. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett illetékes hatóságokkal. A tagállamok biztosítják, hogy a 12. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett illetékes hatóságok birtokában legyenek minden vonatkozó információnak.

(3)   E célból a tagállamok biztosítják a megfelelő és biztonságos kommunikációs csatornákat vagy mechanizmusokat, hogy a vonatkozó információkat időben kicseréljék.

(4)   E rendelet hatékony végrehajtása, valamint a párhuzamos erőfeszítések elkerülése érdekében a tagállamok és a tárhelyszolgáltatók használhatják – többek között az Europol által létrehozott – célzott eszközöket, különösen, hogy elősegítsék az alábbiakat:

a)

a 3. cikk szerinti eltávolítási végzések feldolgozása és az azokkal kapcsolatos visszajelzés; és

b)

az 5. cikk szerinti konkrét intézkedések azonosítása és végrehajtása céljából folytatott együttműködés.

(5)   Amennyiben a tárhelyszolgáltatók közvetlen életveszélyt előidéző terrorista tartalomról szereznek tudomást, haladéktalanul tájékoztatniuk kell az érintett tagállamokban a bűncselekmények nyomozásáért és büntetőeljárás alá vonásáért felelős hatóságokat. Amennyiben nem állapítható meg, hogy mely tagállamok érintettek, a tárhelyszolgáltatóknak a székhelyük vagy jogi képviselőjük lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam 12. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolattartó pontját kell értesíteniük, és az adott terrorista tartalomra vonatkozó információkat továbbítaniuk kell az Europolnak, hogy az megtegye a megfelelő intézkedéseket.

(6)   Az illetékes hatóságoknak ajánlott megküldeniük az eltávolítási végzések egy példányát az Europolnak, lehetővé téve, hogy az Europol olyan éves jelentést készítsen, amely az e rendelet alapján az eltávolítási vagy a hozzáférhetetlenné tételt elrendelő végzések tárgyát képező terrorista tartalomtípusok elemzését is tartalmazza.

15. cikk

A tárhelyszolgáltatók kapcsolattartó pontjai

(1)   Minden egyes tárhelyszolgáltatónak kapcsolattartó pontot kell kijelölnie vagy kialakítania az eltávolítási végzések elektronikus úton történő fogadása és haladéktalan feldolgozása céljából a 3. és a 4. cikknek megfelelően. A tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartó pontokra vonatkozó információkat nyilvánosságra hozzák.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett információkban meg kell határozni az 1/58. rendeletben (15) említett uniós intézmények azon hivatalos nyelveit, amelyeken a kapcsolattartó ponthoz lehet fordulni, és amelyeken a 3. cikk szerinti eltávolítási végzésekkel kapcsolatos további információcsere folyik. Az említett nyelveknek magukban kell foglalniuk annak a tagállamnak legalább egy hivatalos nyelvét, amelyben a tárhelyszolgáltató székhelye található, vagy jogi képviselője lakóhellyel rendelkezik vagy letelepedett.

V. SZAKASZ

ALKALMAZÁS ÉS VÉGREHAJTÁS

16. cikk

Joghatóság

(1)   Az a tagállam, amelyben a tárhelyszolgáltató székhelye található, az 5., a 18. és a 21. cikk alkalmazásában joghatósággal rendelkezik. Azon tárhelyszolgáltató, amely az Unión belül nem rendelkezik székhellyel, azon tagállam joghatósága alá tartozónak tekintendő, amelyben a jogi képviselő lakóhellyel rendelkezik vagy letelepedett.

(2)   Azon tárhelyszolgáltató tekintetében, amely az Unión belül nem rendelkezik székhellyel, és nem jelöl ki jogi képviselőt, minden tagállam joghatósággal rendelkezik.

(3)   Amennyiben valamely tagállam illetékes hatósága a (2) bekezdés szerint joghatóságát gyakorolja, erről az összes többi tagállam illetékes hatóságát tájékoztatja.

17. cikk

Jogi képviselő

(1)   Az Unión belül székhellyel nem rendelkező tárhelyszolgáltatónak írásban ki kell jelölnie egy természetes vagy jogi személyt az Unión belüli jogi képviselőjeként az e rendelet alapján az illetékes hatóságok által kibocsátott eltávolítási végzések és határozatok átvétele, az azoknak való megfelelés és azok végrehajtása érdekében.

(2)   A tárhelyszolgáltatók felhatalmazzák jogi képviselőjüket az említett eltávolítási végzéseknek és határozatoknak való megfeleléshez, valamint az illetékes hatóságokkal való együttműködéshez szükséges jogkörrel, és ellátják jogi képviselőjüket az ezekhez szükséges erőforrásokkal.

A jogi képviselőnek azon tagállamok egyikében kell lakóhellyel rendelkeznie vagy letelepedettnek lennie, amelyben a tárhelyszolgáltató szolgáltatásokat nyújt.

(3)   A jogi képviselő felelősségre vonható e rendelet megsértéséért a tárhelyszolgáltató bármely jellegű felelősségének és a vele szemben kezdeményezhető jogi lépéseknek a sérelme nélkül.

(4)   A tárhelyszolgáltatónak értesítenie kell a 12. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett illetékes hatóságot a jogi képviselő kijelöléséről abban a tagállamban, amelyben a jogi képviselő lakóhellyel rendelkezik vagy letelepedett.

A jogi képviselőre vonatkozó információkat a tárhelyszolgáltatónak nyilvánosságra kell hoznia.

VI. SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Szankciók

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet tárhelyszolgáltatók általi megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. Az ilyen szankcióknak a 3. cikk (3) és (6) bekezdése, a 4. cikk (2) és (7) bekezdése, az 5. cikk (1), (2), (3), (5) és (6) bekezdése, a 6., a 7., a 10. és a 11. cikk, a 14. cikk (5) bekezdése, a 15. cikk (1) bekezdése és a 17. cikk megsértésének kezelésére kell korlátozódniuk.

Az (1) bekezdés szerinti szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok 2022. június 7-ig értesítik a Bizottságot e szabályokról és intézkedésekről, és haladéktalanul bejelentik az ezeket érintő bármely későbbi módosítást.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok a szankciók kiszabására vonatkozó döntés meghozatalakor, valamint a szankciók típusának és mértékének meghatározásakor minden releváns körülményt figyelembe vegyenek, beleértve a következőket:

a)

a jogsértés jellege, súlyossága és időtartama;

b)

a jogsértés szándékos vagy gondatlan volt-e;

c)

a tárhelyszolgáltató által elkövetett korábbi jogsértések;

d)

a tárhelyszolgáltató pénzügyi ereje;

e)

a tárhelyszolgáltató illetékes hatóságokkal való együttműködésének mértéke;

f)

a tárhelyszolgáltató jellege és mérete, különösen, hogy az említett tárhelyszolgáltató mikro-, kis- vagy középvállalkozás-e;

g)

a tárhelyszolgáltató vétkességének mértéke, figyelembe véve az általa az e rendeletnek való megfelelés érdekében hozott technikai és szervezési intézkedéseket.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésének rendszeres vagy tartós elmulasztása következtében a tárhelyszolgáltató az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4 %-áig terjedő pénzügyi szankcióval legyen sújtható.

19. cikk

Technikai követelmények és a mellékletek módosítása

(1)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy ezt a rendeletet az illetékes hatóságok által az eltávolítási végzések továbbításához használandó elektronikus eszközökre vonatkozó szükséges technikai követelményekkel kiegészítse.

(2)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 20. cikkel összhangban a mellékletek módosítására vonatkozóan, abból a célból, hogy hatékonyan ki lehessen elégíteni az eltávolítási végzések formanyomtatványai tartalmának javításával kapcsolatban felmerülő lehetséges igényeket, valamint tájékoztatást lehessen adni az eltávolítási végzések végrehajtásának lehetetlenségére vonatkozóan.

20. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)   A Bizottságnak a 19. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól 2022. június 7-től kezdődő hatállyal.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 19. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)   A 19. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

21. cikk

Nyomon követés

(1)   A tagállamok az illetékes hatóságaiktól és a joghatóságuk alá tartozó tárhelyszolgáltatóktól összegyűjtik az előző naptári év során e rendelettel összhangban tett intézkedéseikre vonatkozó információkat, és minden év március 31-éjéig tájékoztatják ezekről a Bizottságot. E tájékoztatásnak a következőkre kell kiterjednie:

a)

a kibocsátott eltávolítási végzések száma, az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak száma, valamint az eltávolítás vagy hozzáférhetetlenné tétel gyorsasága;

b)

az 5. cikk alapján hozott konkrét intézkedések, beleértve az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak számát, valamint az eltávolítás vagy hozzáférhetetlenné tétel gyorsaságát;

c)

a 6. cikk értelmében a tárhelyszolgáltatók által megőrzött tartalommal kapcsolatos, az illetékes hatóságok által kibocsátott hozzáférési kérelmek száma;

d)

a 10. cikk értelmében kezdeményezett panasztételi eljárások és a tárhelyszolgáltatók által hozott intézkedések száma;

e)

a nemzeti joggal összhangban kezdeményezett közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljárás és az illetékes hatóság által meghozott határozatok száma.

(2)   A Bizottság 2023. június 7-ig részletes programot határoz meg e rendelet eredményeinek és hatásainak nyomon követésére. A nyomonkövetési programban meg kell határozni azokat a mutatókat és eszközöket, amelyekkel és azokat az időközöket, amilyen gyakorisággal az adatokat és az egyéb szükséges bizonyítékokat gyűjteni kell. Meg kell határozni benne a Bizottság és a tagállamok által az adatok és egyéb bizonyítékok gyűjtése és elemzése érdekében teendő intézkedéseket az előrehaladás nyomon követése és e rendelet 23. cikk szerinti értékelése érdekében.

22. cikk

Végrehajtási jelentés

A Bizottság 2023. június 7-ig jelentést nyújt be e rendelet alkalmazásáról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentésnek tartalmaznia kell a 21. cikk szerinti nyomon követésre vonatkozó információkat és a 8. cikk szerinti átláthatósági követelményekből származó információkat. A tagállamok megküldik a jelentés elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottságnak.

23. cikk

Értékelés

A Bizottság 2024. június 7-ig elvégzi e rendelet értékelését, és alkalmazásáról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely tartalmazza a következőket:

a)

a biztosítéki mechanizmusok, különösen a 4. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében és a 7–11. cikkben említett biztosítéki mechanizmusok működése és hatékonysága;

b)

e rendelet alkalmazásának az alapvető jogokra, különösen a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára, a magánélet tiszteletben tartására és a személyes adatok védelmére gyakorolt hatása; valamint

c)

e rendeletnek a közbiztonság védelméhez való hozzájárulása.

A jelentéshez adott esetben jogalkotási javaslatokat kell csatolni.

A tagállamok megküldik a jelentéstervezet elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottságnak.

A Bizottság értékeli továbbá egy az online terrorista tartalommal foglalkozó olyan európai platform létrehozásának szükségességét és megvalósíthatóságát, amely megkönnyíti az e rendelet szerinti kommunikációt és együttműködést.

24. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. június 7-től kezdődően kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. április 29-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D.M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

A.P. ZACARIAS


(1)  HL C 110., 2019.3.22., 67. o.

(2)  Az Európai Parlament 2019. április 17-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2021. március 16-i álláspontja első olvasatban (HL C 135., 2021.4.16., 1. o.). Az Európai Parlament 2021. április 28-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EK irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 095., 2010.4.15., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1972 irányelve (2018. december 11.) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról (HL L 321., 2018.12.17., 36. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 60. I., 2018.3.2., 1. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

(12)  A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

(13)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.).

(15)  A Tanács 1. rendelete az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról (HL L 17., 1958.10.6., 385. o.).


I. MELLÉKLET

ELTÁVOLÍTÁSI VÉGZÉS

(az (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke)

Az (EU) 2021/784 rendelet (a továbbiakban: a rendelet) 4. cikkének megfelelően ezen eltávolítási végzés címzettje a lehető leghamarabb, de minden esetben az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül köteles eltávolítani vagy valamennyi tagállamban hozzáférhetetlenné tenni a terrorista tartalmat.

A rendelet 6. cikkének megfelelően a címzetteknek az illetékes hatóságok vagy bíróságok kérésére az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalmat és a kapcsolódó adatokat legalább hat hónapig vagy annál tovább meg kell őrizniük.

Ezen eltávolítási végzést a rendelet 15. cikke (2) bekezdésének megfelelően a címzett által megjelölt nyelvek egyikén kell megküldeni.

A. SZAKASZ:

A kibocsátó illetékes hatóság tagállama:

……

NB.: a kibocsátó illetékes hatóság adatait a formanyomtatvány E. és F. szakaszában kell megadni

Címzett és adott esetben a jogi képviselő:

……

Kapcsolattartó pont:

……

A tagállam, amelyben a tárhelyszolgáltató székhelye található, vagy jogi képviselője lakóhellyel rendelkezik vagy letelepedett:

……

Az eltávolítási végzés kibocsátásának időpontja és dátuma:

……

Az eltávolítási végzés hivatkozási száma:

……

B. SZAKASZ: A terrorista tartalom, amelyet a lehető leghamarabb, de minden esetben az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül valamennyi tagállamban el kell távolítani vagy hozzáférhetetlenné kell tenni

URL és bármely olyan további információ, amely lehetővé teszi a terrorista tartalom azonosítását és pontos helyének meghatározását:

……

Annak okai, hogy az anyag miért minősül a rendelet 2. cikkének 7. pontja szerinti terrorista tartalomnak.

Az anyag (kérjük, jelölje be a megfelelő négyzete(ke)t):

Image 1

másokat terrorista bűncselekmények elkövetésére bujt fel, például terrorista cselekmény dicsőítésével vagy ilyen bűncselekmények elkövetésének szorgalmazásával (a rendelet 2. cikke 7. pontjának a) alpontja))

Image 2

másokat terrorista bűncselekmények elkövetésére vagy elkövetésében való közreműködésre ösztönöz (a rendelet 2. cikke (2) cikkének 7. pontja)

Image 3

másokat terrorista csoport tevékenységeiben való részvételre ösztönöz (a rendelet 2. cikke 7. pontjának c) alpontja)

Image 4

robbanóanyagok, tűzfegyverek vagy más fegyverek, mérgező vagy veszélyes anyagok készítésére vagy használatára, vagy más különleges módszerek vagy technikák alkalmazására vonatkozóan terrorista bűncselekmények elkövetése vagy azokban való közreműködés céljából útmutatást nyújt (a rendelet 2. cikke 7. pontjának d) alpontja)

Image 5

terrorista bűncselekmények valamelyikének elkövetésére irányuló fenyegetést jelent (a rendelet 2. cikke 7. pontjának e) alpontja).

További információ arról, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak:

……

……

……

C. SZAKASZ: A tartalomszolgáltató tájékoztatása

Felhívjuk a figyelmet a következőkre (kérjük, adott esetben jelölje be a négyzetet):

Image 6 közbiztonsági okokból a címzettnek tilos tájékoztatnia a tartalomszolgáltatót a terrorista tartalom eltávolításáról vagy hozzáférhetetlenné tételéről

Amennyiben a négyzet nem alkalmazandó, az eltávolítási végzés megtámadásával kapcsolatos, a kibocsátó illetékes hatóság tagállamának nemzeti joga szerinti lehetőségek részleteit (az eltávolítási végzés egy példánya kérésre megküldhető a tartalomszolgáltatónak) lásd a G. szakaszban

D. SZAKASZ: Azon tagállam illetékes hatóságának tájékoztatása, amelyben a tárhelyszolgáltató székelye található, vagy jogi képviselője lakóhellyel rendelkezik vagy letelepedett

Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzete(ke)t:

Image 7

A tagállam, amelyben a tárhelyszolgáltató székelye található, vagy jogi képviselője lakóhellyel rendelkezik vagy letelepedett, nem azonos a kibocsátó illetékes hatóság tagállamával

Image 8

Az eltávolítási végzés egy példányát megküldték azon tagállam illetékes hatóságának, amelyben a tárhelyszolgáltató székelye található, vagy jogi képviselője lakóhellyel rendelkezik vagy letelepedett

E. SZAKASZ: A kibocsátó illetékes hatóság adatai

Típus (kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet):

Image 9

bíró, bíróság vagy vizsgálóbíró

Image 10

bűnüldöző hatóság

Image 11

más illetékes hatóság Image 12 kérjük, töltse ki az F. szakaszt is

A kibocsátó illetékes hatóságnak vagy a képviselőjének adatai, amely/aki igazolja az eltávolítási végzés tartalmának pontosságát és helytállóságát:

A kibocsátó illetékes hatóság megnevezése:

……

Képviselőjének neve és betöltött tisztsége (beosztás és rang):

……

Ügyszám:

……

Cím:

……

Telefonszám (országhívószám) (körzetszám):

……

Fax (országhívószám) (körzetszám):

……

E-mail-cím…

Dátum…

Hivatalos pecsét (ha van ilyen) és aláírás (1):

……

F. SZAKASZ: Elérhetőségek a nyomon követéshez

A kibocsátó illetékes hatóság elérhetőségei az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel időpontjára vonatkozó visszajelzés vagy további pontosítás nyújtása céljából:

……

Azon tagállam illetékes hatóságának elérhetőségei, amelyben a tárhelyszolgáltató székhelye található, vagy jogi képviselője lakóhellyel rendelkezik vagy letelepedett:

……

G. SZAKASZ: A jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információk

Az illetékes szervre vagy bíróságra, a határidőkre és az eltávolítási végzés megtámadásával kapcsolatos eljárásokra vonatkozó információk:

Azon illetékes szerv vagy bíróság, amely előtt az eltávolítási végzést meg lehet támadni:

……

Az eltávolítási végzés megtámadásának határideje (nap/hónap ...-tól/-től kezdődően):

……

A nemzeti jogszabályi rendelkezésekre mutató link:

……


(1)  Nincs szükség aláírásra, ha az eltávolítási végzés megküldésére hitelessége garantálására képes hitelesített benyújtási csatornákon keresztül kerül sor.


II. MELLÉKLET

A TERRORISTA TARTALOM ELTÁVOLÍTÁSÁT VAGY HOZZÁFÉRHETETLENNÉ TÉTELÉT KÖVETŐ VISSZAJELZÉSRE SZOLGÁLÓ FORMANYOMTATVÁNY

(az (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (6) bekezdése)

A. SZAKASZ:

Az eltávolítási végzés címzettje:

……

Az eltávolítási végzést kibocsátó illetékes hatóság:

……

Az eltávolítási végzést kibocsátó illetékes hatóság ügyiratszáma:

……

A címzett ügyiratszáma:

……

Az eltávolítási végzés kézhezvételének dátuma és időpontja:

……

B. SZAKASZ: Az eltávolítási végzésnek megfelelően tett intézkedések

(Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet):

Image 13

a terrorista tartalmat eltávolították

Image 14

a terrorista tartalmat minden tagállamban hozzáférhetetlenné tették

Az intézkedés dátuma és időpontja:

……

C. SZAKASZ: A címzett adatai

A tárhelyszolgáltató neve:

……

VAGY

A tárhelyszolgáltató jogi képviselőjének neve:

……

A tárhelyszolgáltató székhelye szerinti tagállam:

……

VAGY

A tárhelyszolgáltató jogi képviselőjének lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam:

……

A meghatalmazott személy neve:

……

A kapcsolattartó pont (e-mail-cím):

……

Dátum:

……


III. MELLÉKLET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELTÁVOLÍTÁSI VÉGZÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK LEHETETLENSÉGÉRŐL

(az (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (7) és (8) bekezdése)

A. SZAKASZ:

Az eltávolítási végzés címzettje:

……

Az eltávolítási végzést kibocsátó illetékes hatóság:

……

Az eltávolítási végzést kibocsátó illetékes hatóság ügyiratszáma:

……

A címzett ügyiratszáma:

……

Az eltávolítási végzés kézhezvételének időpontja és dátuma:

……

B. SZAKASZ: A végrehajtás elmaradása

1.

Az eltávolítási végzés nem hajtható végre a határidőn belül a következő ok(ok) miatt (kérjük, jelölje be a megfelelő négyzete(ke)t):

Image 15

vis maior vagy nem a tárhelyszolgáltatónak betudható de facto kivitelezhetetlenség, beleértve az objektív módon igazolható technikai vagy operatív okokat

Image 16

az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat tartalmaz

Image 17

az eltávolítási végzés nem tartalmaz elegendő információt

2.

Kérjük, adjon további tájékoztatást a végrehajtás elmaradásának indokairól:

……

3.

Ha az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat tartalmaz, és/vagy nem tartalmaz elegendő információt, kérjük, részletezze a hibákat és adja meg, hogy milyen további információkra vagy pontosításra van szükség:

……

C. SZAKASZ: A tárhelyszolgáltató vagy a jogi képviselője részletes adatai

A tárhelyszolgáltató neve:

……

VAGY

A tárhelyszolgáltató jogi képviselőjének neve:

……

A meghatalmazott személy neve:

……

Elérhetőségek (e-mail-cím):

……

Aláírás:

……

Dátum és időpont:

……