2021.4.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 120/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/574 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. március 30.)

az (EU) 2017/375 és az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a proszulfuron hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/375 bizottsági végrehajtási rendelet (2) meghosszabbította a proszulfuron hatóanyagnak mint helyettesítésre jelölt anyagnak az 1107/2009/EK rendelet szerinti jóváhagyását.

(2)

A proszulfuron hatóanyagnak az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) mellékletének E. részében megállapított jóváhagyása azzal a feltétellel történt, hogy az alkalmazását ugyanazon területen hektáronként háromévente egyszer, maximum 20 g hatóanyagot tartalmazó dózisra kell korlátozni.

(3)

Az 1107/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Syngenta Crop Protection AG 2016. október 12-én kérelmet nyújtott be a kijelölt referens tagállamhoz, Franciaországhoz, amelyben a proszulfuron jóváhagyási feltételeinek módosítását kérte e korlátozás megszüntetése érdekében. A kijelölt referens tagállam a kérelmet elfogadhatónak találta.

(4)

A kijelölt referens tagállam az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően megvizsgálta a proszulfuron hatóanyag módosított felhasználásának az emberek és az állatok egészségére, valamint a környezetre gyakorolt lehetséges hatásait, és felülvizsgált megújításértékelő jelentést készített, amelyet 2018. április 5-én benyújtott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottságnak.

(5)

Az 1107/2009/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Hatóság az felülvizsgált megújításértékelő jelentést észrevételezésre megküldte a kérelmezőnek és a tagállamoknak, és hozzáférhetővé tette a nyilvánosság számára. Az 1107/2009/EK rendelet 12. cikke (3) bekezdésének megfelelően a kérelmezőt kiegészítő információk benyújtására kérték. Franciaország értékelte a kiegészítő információt, és 2019. február 28-án benyújtotta a felülvizsgált megújításértékelő jelentést a Bizottságnak és a Hatóságnak.

(6)

A Hatóság 2020. június 15-én megküldte következtetését (4) a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy a proszulfuron hatóanyag módosított felhasználása várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak.

(7)

A Bizottság 2020. október 23-án a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága elé terjesztette a proszulfuronra vonatkozó felülvizsgálati jelentéshez csatolt kiegészítést és egy rendelet tervezetét.

(8)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a felülvizsgálati jelentés kiegészítésével kapcsolatban.

(9)

Legalább egy, a proszulfuron hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása tekintetében megállapítást nyert, hogy a növényvédő szer évente történő felhasználása esetén az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek. Ezért helyénvaló eltörölni azt a korlátozást, amely a proszulfuron használatát ugyanazon a területen hektáronként 20 g hatóanyagot tartalmazó dózisban háromévente egy-egy alkalmazásra korlátozza.

(10)

Az (EU) 2017/375 és az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/375 végrehajtási rendelet módosítása

Az (EU) 2017/375 végrehajtási rendelet I. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. március 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/375 végrehajtási rendelete (2017. március 2.) a proszulfuron hatóanyagnak mint helyettesítésre jelölt anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 58., 2017.3.4., 3. o.).

(3)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(4)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2020. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prosulfuron (A proszulfuron hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal 2020;18(7):6181, 20 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6181


I. MELLÉKLET

Az (EU) 2017/375 végrehajtási rendelet I. mellékletében az „Egyedi rendelkezések” oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a proszulfuronról szóló felülvizsgálati jelentésben – beleértve annak kiegészítését – és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a felszín alatti vizek védelme, ha az anyagot érzékeny talajú és/vagy érzékeny éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

a fogyasztók védelme, figyelembe véve a proszulfuron metabolitjainak való kitettséget,

a nem célzott szárazföldi és vízi növényekre jelentett kockázat.

A felhasználási feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete E. részének 6. sorában (proszulfuron) az „Egyedi rendelkezések” oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a proszulfuronról szóló felülvizsgálati jelentésben – beleértve annak kiegészítését – és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a felszín alatti vizek védelme, ha az anyagot érzékeny talajú és/vagy érzékeny éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

a fogyasztók védelme, figyelembe véve a proszulfuron metabolitjainak való kitettséget,

a nem célzott szárazföldi és vízi növényekre jelentett kockázat.

A felhasználási feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”