2021.3.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 106/55


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/532 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. március 22.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat (1) oszlopában leírt árukat a táblázat (2) oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni a (3) oszlopban kifejtett indokok alapján.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának (1) oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat (2) oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. március 22-én.

a Bizottság részéről

Gerassimos THOMAS

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indoklás

(1)

(2)

(3)

Egyetlen kb. 33 × 23 × 8 cm méretű házban vám elé állított készülék (ún. „kameravezérlő készülék” vagy „minden az egyben felvevő”), amely a következő összetevőkből áll:

passzív és aktív elemek,

egy processzor,

egy grafikus kártya,

egy belső memória (merevlemezes meghajtó).

A készülékben nincs TV-tuner.

A készülék a következő interfészekkel felszerelt: RJ45, USB, VGA, SPF és HDMI, valamint integrált, nyolc kimenetes, PoE-képes („Etherneten keresztüli tápellátás” -„Power over Ethernet”) kapcsoló.

„Szabványos automatikus adatfeldolgozó gép” operációs rendszerrel felszerelt. Előre konfigurált és előzetesen speciális „kamerakezelő szoftvert” töltöttek rá, továbbá nyolc csatornához való licenciát tartalmaz.

A készüléket arra tervezték, hogy távközlési interfészen (és internetprotokollon (IP)) keresztül akár nyolc megfigyelő kamerából (IP kamerából) származó hang- és képadatokat fogadjon. Az adatok rögzíthetők a belső merevlemezen, egy külső tárolón (az USB-interfészen keresztül), vagy a készülék az adatokat a távközlési hálózatokon keresztül egy másik IP-címre küldheti (például szerverre, kapcsolóra, mobiltelefonra vagy automatikus adatfeldolgozó gépre).

A készülék monitorhoz vagy kijelzőhöz, valamint billentyűzetvezérlőhöz csatlakoztatható. Biztonsági és felügyeleti rendszerekben való használatra állítják vám elé.

8521 90 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, a XVI. áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 3. pontja, a 84. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 5. E) pontja, valamint a 8521 és a 8521 90 00 KN-kód szövege határozza meg.

Objektív jellemzői miatt a készüléket akár nyolc kamerával való együttműködésre szánták videomegfigyelés céljából. Az olyan gép, amely ilyen célból kamerákból származó jeleket rögzít, és azokat képes egy másik IP-címre elküldeni, vagy monitoron, illetve kijelzőn megjeleníteni, a 84. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 5. E) pontja értelmében adatfeldolgozáson kívüli speciális feladatot lát el. (Lásd még az Európai Unió Bíróságának 2005. március 17-i ítéletét, Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:EU:C:2005:182). Következésképpen a 8471 vtsz. alá automatikus adatfeldolgozó gépként történő besorolás kizárt.

A készüléket a XVI. áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 3. pontja értelmében két vagy több egymást kiegészítő feladat elvégzésére tervezték, nevezetesen a 8517 vtsz. alá tartozó adattovábbításra és -vételre, valamint a 8521 vtsz. alá tartozó videofelvételre és -lejátszásra.

Objektív jellemzői alapján a készülék fő funkciója videofelvétel készítése egy biztonsági felügyeleti rendszeren belül. Az adatok továbbítása és vétele csupán kiegészítő funkció, amelynek célja azon rendszer működésének javítása, amelybe a készüléket beépítették. A 8517 vtsz. alá történő besorolás ezért kizárt. (Lásd még az Európai Unió Bíróságának 2016. február 25-i ítéletét, G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, 55–57. pont).

A készüléket ezért a 8521 90 00 KN-kód alá kell besorolni más videofelvevő vagy -lejátszó készülékként, videotunerrel egybeépítve is.