2021.1.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/70 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. október 23.)

a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szabályozástechnikai standardokról szóló (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a hatálybalépése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 23-i 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (5) bekezdésére és 7. cikke (15) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) intézkedéseket határoz meg a kiegyenlítés meghiúsulásának megelőzésére és kezelésére, valamint a kiegyenlítési fegyelem ösztönzésére. Ezen intézkedések közé tartozik a kiegyenlítés meghiúsulásának nyomon követése, valamint a kiegyenlítés meghiúsulása esetén alkalmazandó pénzbírságok beszedése és felosztása. Az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet meghatározza a kényszerbeszerzési eljárás működési részleteit is.

(2)

Az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet 2021. február 1-jén lép hatályba.

(3)

A piaci szereplők jelezték, hogy a Covid19-világjárvány összességben komoly hatást gyakorolt az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazásához szükséges szabályozási projektek megvalósítására és az információtechnológiai (IT) rendszerek rendelkezésre állítására. Ebben a példa nélküli időszakban a pénzügyi intézmények hatékony készenléti tervek végrehajtására összpontosítják erőfeszítéseiket a mindennapi működés és a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képesség biztosítása érdekében, ami korlátozta az intézmények informatikai kapacitását bizonyos összetett projektek – többek között az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendeletben a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozóan meghatározott követelményeknek való megfeleléshez szükséges projektek – végrehajtására. Ilyen körülmények között az említett követelményeknek a központi értéktárak, a résztvevőik és az ügyfeleik általi alkalmazása a pénzügyi piac kockázatainak növekedéséhez vezethet ahelyett, hogy enyhítené azokat. Ezért helyénvaló több időt biztosítani az említett érdekelt feleknek a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó követelmények alkalmazásához szükséges előkészületek megtételéhez. Tekintettel a Covid19-világjárvány okozta helyzet példátlan jellegére és a rendszer azon szükséges változtatásaira, amelyeket a központi értéktáraknak, a résztvevőiknek és az ügyfeleiknek el kell végezniük ahhoz, hogy megfeleljenek a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó különböző követelményeknek, szükséges az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet jelenlegi hatálybalépési időpontját további egy évvel elhalasztani.

(4)

Az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(6)

Az ESMA nem folytatott nyilvános konzultációt, mivel az rendkívül aránytalan lett volna az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépése elhalasztásának alkalmazási köre és várható hatása tekintetében. Az ESMA figyelembe vette a piaci szereplők korábbi visszajelzéseit, amelyek az említett rendelet alkalmazására való felkészültséggel kapcsolatban érkeztek. Továbbá, az előre nem látható körülmények miatt sürgősen jogbiztonságot kell teremteni az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépésének új időpontját illetően, hogy a piaci szereplők felkészülhessenek az említett rendelet alkalmazására. Az ESMA ugyanakkor elemezte az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépésének elhalasztásával járó esetleges költségeket és hasznokat, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát. Az ESMA a szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozása során együttműködött a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) tagjaival is,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet 42. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„42. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. október 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 257., 2014.8.28., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. május 25.) a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 230., 2018.9.13., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).