2021.8.20.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 297/38


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1381 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2021. augusztus 19.)

az Észak-macedón Köztársaság által kiállított Covid19-igazolványoknak az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kiállított igazolványokkal való egyenértékűségének az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog előmozdítása céljából történő megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2021/953 rendelet meghatározza az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (a továbbiakban: uniós digitális Covid-igazolvány) kiállítására, ellenőrzésére és elfogadására vonatkozó keretet azzal a céllal, hogy megkönnyítse a birtokosai számára a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását a Covid19-világjárvány idején. Hozzájárul továbbá a szabad mozgásra vonatkozó, a SARS-CoV-2 terjedésének korlátozása érdekében az uniós joggal összhangban a tagállamok által bevezetett korlátozások fokozatos és koordinált módon történő feloldásának megkönnyítéséhez.

(2)

Az (EU) 2021/953 rendelet lehetővé teszi a harmadik országok által uniós polgárok és családtagjaik számára kiállított Covid19-igazolványok elfogadását, amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy az említett Covid19-igazolványokat olyan szabványoknak megfelelően állították ki, amelyeket az említett rendelet alapján megállapítottakkal egyenértékűnek kell tekinteni. Ezen túlmenően az (EU) 2021/954 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) összhangban a tagállamoknak alkalmazniuk kell az (EU) 2021/953 rendeletben meghatározott szabályokat azokra a harmadik országbeli állampolgárokra, akik nem tartoznak az említett rendelet hatálya alá, de jogszerűen tartózkodnak vagy rendelkeznek lakóhellyel a területükön, és az uniós joggal összhangban jogosultak más tagállamokba utazni. Ezért az e határozatban megállapított egyenértékűségi megállapításokat alkalmazni kell az Észak-Macedónia által uniós polgárok és családtagjaik számára kiállított, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványokra. Ehhez hasonlóan az (EU) 2021/954 rendelet alapján ezeket az egyenértékűségi megállapításokat alkalmazni kell az Észak-Macedónia által a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó vagy lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára az említett rendeletben meghatározott feltételek értelmében kiállított, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványokra is.

(3)

Észak-Macedónia 2021. július 8-án részletes tájékoztatást nyújtott a Bizottságnak a nemzeti e-egészségügyi rendszer szerinti interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok kiállításáról. Észak-Macedónia arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy úgy véli, hogy a Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványait olyan szabványnak és technológiai rendszernek megfelelően állítják ki, amely interoperábilis az (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszerrel, és amely lehetővé teszi az igazolványok hitelességének, érvényességének és sértetlenségének ellenőrzését. E tekintetben Észak-Macedónia arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az Észak-Macedónia által a nemzeti e-egészségügyi rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok tartalmazzák az (EU) 2021/953 rendelet mellékletében említett adatokat.

(4)

Észak-Macedónia kérésére a Bizottság 2021. július 26-án technikai teszteket végzett, amelyek igazolták, hogy Észak-Macedónia a Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványokat a nemzeti e-egészségügyi rendszerrel összhangban állítja ki, amely interoperábilis az (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszerrel, és lehetővé teszi azok hitelességének, érvényességének és sértetlenségének ellenőrzését. A Bizottság továbbá megerősítette, hogy az Észak-Macedónia a nemzeti e-egészségügyi rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok tartalmazzák a szükséges adatokat.

(5)

Ezenfelül Észak-Macedónia arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy interoperábilis oltási igazolványokat fog kiállítani a Vaxzevria, a Comirnaty, a Szputnyik V, a Sinopharm és a Sinovac Covid19-oltóanyagra vonatkozóan.

(6)

Észak-Macedónia továbbá arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2021. január 21-i tanácsi ajánlás (3) alapján csak az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (4) 17. cikkével létrehozott Egészségügyi Biztonsági Bizottság által jóváhagyott, a Covid19 antigén gyorstesztek közös és frissített jegyzékében felsorolt nukleinsav-amplifikációs tesztekre vagy antigén gyorstesztekre vonatkozóan fog interoperábilis tesztigazolványokat kiállítani.

(7)

Észak-Macedónia továbbá arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy elfogadja a tagállamok, az EGT-országok és más olyan országok által kiállított, oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványokat, amelyek tekintetében az (EU) 2021/953 rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alapján végrehajtási határozatot fogadtak el.

(8)

Észak-Macedónia arról is tájékoztatta a Bizottságot, hogy az igazolványok Észak-Macedóniában történő ellenőrzése során az igazolványokban szereplő személyes adatokat csak a birtokos oltásának, teszteredményének vagy gyógyultságának ellenőrzése és megerősítése céljából lehet kezelni, és azt követően nem őrzik meg.

(9)

Ezért teljesülnek az annak megállapításához szükséges elemek, hogy az Észak-Macedónia által a nemzeti e-egészségügyi rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványokat az (EU) 2021/953 rendelettel összhangban kiállított igazolványokkal egyenértékűnek kell tekinteni.

(10)

Ezért az Észak-Macedónia által a nemzeti e-egészségügyi rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványokat az (EU) 2021/953 rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében, 6. cikkének (5) bekezdésében és 7. cikkének (8) bekezdésében említett feltételek értelmében el kell fogadni.

(11)

Ahhoz, hogy ez a határozat működőképes legyen, Észak-Macedóniát hozzá kell kapcsolni az (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott, az uniós digitális Covid-igazolvány biztonsági keretrendszeréhez.

(12)

Az uniós érdekeknek különösen a népegészségügy terén történő védelme érdekében a Bizottság élhet azzal a hatáskörével, hogy felfüggesztheti vagy megszüntetheti ezt a határozatot, ha már nem teljesülnek az (EU) 2021/953 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek.

(13)

mivel Észak-Macedóniát a lehető leggyorsabban hozzá kell kapcsolni az (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott, az uniós digitális Covid-igazolvány biztonsági keretrendszeréhez, ennek a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján hatályba kell lépnie.

(14)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2021/953 rendelet 14. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Észak-Macedónia által a nemzeti e-egészségügyi rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványokat az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog előmozdítása céljából egyenértékűnek kell tekinteni az (EU) 2021/953 rendelettel összhangban kiállított igazolványokkal.

2. cikk

Észak-Macedóniát hozzá kell kapcsolni az (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott, az uniós digitális Covid-igazolvány biztonsági keretrendszeréhez.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. augusztus 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 211., 2021.6.15., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/954 rendelete (2021. június 14.) a Covid19-világjárvány idején a tagállamok területein jogszerűen tartózkodó vagy lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok tekintetében interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről (HL L 211., 2021.6.15., 24. o.).

(3)  A Tanács ajánlása (2021. január 21.) az antigén gyorstesztek alkalmazására és validálására, valamint a Covid19-tesztek eredményének az Unióban történő kölcsönös elismerésére vonatkozó közös keretről (HL C 24., 2021.1.22., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).