2021.6.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 224/15


A TANÁCS (KKPB) 2021/1031 HATÁROZATA

(2021. június 24.)

a fehéroroszországi [helyesen: belarusz] helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. október 15-én elfogadta a Fehéroroszországgal [helyesen: Belarusszal] szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozatot (1).

(2)

Az Európai Tanács 2021. május 24-én és május 25-én következtetéseket fogadott el, amelyekben határozottan elítélte a Ryanair repülőjárat Minszkben (Belarusz) 2021. május 23-án, a légi közlekedés biztonságának veszélyeztetésével történt leszállásra kényszerítését, valamint Raman Prataszevics újságíró és Szofija Szapega belarusz hatóságok általi őrizetbe vételét. Az Európai Tanács felszólította a Tanácsot, hogy fogadjon el további célzott gazdasági szankciókat.

(3)

Tekintettel az incidens súlyosságára, és tekintve a súlyos emberi jogi jogsértések Belaruszban zajló eszkalációját, továbbá a civil társadalom, a demokratikus ellenzék és az újságírók, valamint a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek erőszakos elnyomását, további célzott gazdasági intézkedéseket kell elfogadni.

(4)

Ezzel összefüggésben helyénvaló további, fegyverkereskedelemmel kapcsolatos korlátozásokat bevezetni.

(5)

Helyénvaló megtiltani olyan berendezés, technológia vagy szoftver értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, amely elsősorban a mobil- vagy vezetékes hálózatokon folytatott internetes vagy telefonos kommunikációnak a belarusz hatóságok általi vagy azok nevében történő monitoringjára vagy lehallgatására szolgál.

(6)

Továbbá meg kell tiltani a kettős felhasználású termékeknek katonai célú felhasználásra és meghatározott belarusz személyek, szervezetek vagy szervek számára történő értékesítését, szolgáltatását vagy átadását.

(7)

Emellett helyénvaló további kereskedelmi korlátozásokat bevezetni a kőolajtermékekre, a kálium-kloridra (hamuzsír), valamint a dohánytermékek előállításához vagy gyártásához használt árukra vonatkozóan.

(8)

Továbbá korlátozásokat kell bevezetni az uniós tőkepiacokhoz való hozzáférésre vonatkozóan a belarusz kormánnyal, valamint a belarusz állami tulajdonban lévő pénzügyi intézményekkel és szervezetekkel kapcsolatban. Tilalmat kell bevezetni a biztosításnak és viszontbiztosításnak a belarusz kormány és a belarusz közjogi szervek és ügynökségek számára történő nyújtására vonatkozóan is.

(9)

Bizonyos tilalmakat kell előírni az Európai Beruházási Bank számára a közszektorbeli projektekkel kapcsolatban. A tagállamok számára is elő kell írni, hogy hozzanak intézkedéseket annak érdekében, hogy korlátozzák azon multilaterális fejlesztési bankok Belaruszban való szerepvállalását, amelyeknek a tagjai.

(10)

Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió általi további fellépés szükséges.

(11)

A 2012/642/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/642/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (3), (4) és (5) bekezdését el kell hagyni;

2.

A határozat a következő cikkekkel egészül ki:

„2b. cikk

(1)   Tilos az olyan berendezésnek, technológiának vagy szoftvernek a tagállamok állampolgárai általi vagy a tagállamok területéről bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy belaruszi használatra történő közvetlen vagy közvetett értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, amely elsődlegesen a mobil- vagy vezetékes hálózatokon keresztüli internetes vagy telefonos kommunikációnak a belarusz hatóságok általi vagy azok nevében történő monitoringjára vagy lehallgatására szolgál, ideértve bármely fajta távközlési vagy internetes monitoring vagy lehallgatási szolgáltatás nyújtását, valamint az ilyen berendezés, technológia vagy szoftver telepítését, működtetését vagy frissítését szolgáló pénzügyi és technikai segítségnek a tagállamok állampolgárai által vagy a tagállamok területéről történő nyújtását.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett berendezés, technológia vagy szoftver értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, ideértve bármely fajta távközlési vagy internetes monitoring vagy lehallgatási szolgáltatás nyújtását, valamint pénzügyi és technikai segítség kapcsolódó nyújtását, ha alapos okuk van annak megállapítására, hogy a berendezést, technológiát vagy szoftvert a belarusz kormány, közjogi szervek, vállalatok vagy ügynökségek, vagy bármely, a nevükben vagy az irányításuk alatt eljáró természetes vagy jogi személy vagy szervezet nem használnák elnyomás céljára.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedélyezést követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(3)   Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó releváns elemeket.

2c. cikk

(1)   Tilos , a 428/2009/EK tanácsi rendelet (2) I. mellékletében felsorolt valamennyi kettős felhasználású termék és technológia Belaruszban való katonai célú felhasználásra vagy bármely belarusz katonai végfelhasználó számára a tagállamok állampolgárai által vagy a tagállamok területéről vagy a lobogójuk alatt közlekedő hajók vagy légi járművek felhasználásával történő, közvetlen vagy közvetett értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, függetlenül attól, hogy az ilyen termékek és technológiák a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.

(2)   Tilos:

a)

Belaruszban bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, belaruszbeli katonai használatra vagy bármely belaruszbeli katonai végfelhasználó számára, közvetlenül vagy közvetve, olyan technikai segítséget, közvetítői szolgáltatásokat vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiához, valamint az említett termékek és technológia biztosításához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b)

Belaruszban bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, belaruszbeli katonai használatra vagy bármely belaruszbeli katonai végfelhasználó számára, közvetlenül vagy közvetve, az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiához kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi támogatást – beleértve különösen a vissza nem térítendő támogatást, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást – nyújtani az említett termékek és technológia értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele céljából, vagy a kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatások és egyéb szolgáltatások nyújtása céljából.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2021. június 25. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítését.

2d. cikk

(1)   Tilos a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében foglalt kettős felhasználású termékeknek és technológiának a tagállamok állampolgárai általi vagy a tagállamok területéről vagy a lobogójuk alatt közlekedő hajók vagy légi járművek felhasználásával történő, bármely, az ezen határozat II. mellékletében felsorolt belarusz személy, szervezet vagy szerv számára történő közvetlen vagy közvetett értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, függetlenül attól, hogy e termékek és technológiák a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.

(2)   Tilos:

a)

Belaruszban bármely, a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, közvetlenül vagy közvetve, olyan technikai segítséget, közvetítői szolgáltatásokat vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiához, és az említett termékek és technológiák biztosításához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak;

b)

Belaruszban bármely, a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, közvetlenül vagy közvetve, az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiához kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi támogatást – beleértve különösen a vissza nem térítendő támogatást, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást – nyújtani az említett termékek és technológia értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele céljából, vagy a kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatásokés egyéb szolgáltatások nyújtása céljából

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2021. június 25. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítését, valamint az Unióban meglévő képességek fenntartásához és biztonságához szükséges segítség nyújtását.

(4)   Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében a meglévő képességek fenntartását és biztonságát szolgáló, nem katonai felhasználásra vagy nem katonai végfelhasználók részére szánt kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére, értékesítésére, szolgáltatására vagy átadására vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítség nyújtására.

2e. cikk

(1)   Tilos a dohánytermékek előállításához vagy gyártásához használt termékeknek a tagállamok állampolgárai általi vagy a tagállamok területéről vagy a lobogójuk alatt közlekedő hajók vagy légi járművek felhasználásával történő, bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy belaruszbeli használatra történő közvetlen vagy közvetett értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, függetlenül attól, hogy e termékek a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.

(2)   Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékeket.

(3)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2021. június 25. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítését.

2f. cikk

(1)   Tilos a Belaruszból származó kőolajtermékek vétele, behozatala vagy átadása.

(2)   Tilos az (1) bekezdésben említett tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatások, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás közvetlen vagy közvetett nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(3)   Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékeket.

(4)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók olyan kőolajtermékek belaruszbeli vásárlásaira, amelyekre annak érdekében van szükség, hogy kielégítsék a belaruszbeli vásárló vagy a belaruszbeli humanitárius projektek alapvető szükségleteit.

(5)   Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2021. június 25. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítését.

2g. cikk

(1)   Tilos a Belaruszból származó kálium-klorid (hamuzsír) termékek vétele, behozatala vagy átadása.

(2)   Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékeket.

(3)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2021. június 25. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések teljesítését.

2h. cikk

Tilos a 90 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve venni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy támogatást nyújtani, vagy azokkal egyéb formában kereskedni, amennyiben azokat 2021. június 29. után a következők bocsátották ki:

a)

a Belarusz Köztársaság, annak kormánya, közjogi szervei, vállalatai vagy ügynökségei;

b)

a III. mellékletben felsorolt Belaruszban letelepedett, meghatározó hitelintézet vagy egyéb intézmény, amely 2021. június 29-én több mint 50 %-os állami tulajdonban van, illetve állami ellenőrzés alatt áll;

c)

az Unión kívül letelepedett olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amelynek a tulajdonosi jogai több mint 50 %-ban – közvetlenül vagy közvetve – a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet tulajdonában vannak;

d)

olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e cikk c) pontjában említett vagy a III. mellékletben felsorolt valamely jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy annak irányítása szerint jár el.

2i. cikk

(1)   Tilos 2021. június 29. után 90 napot meghaladó futamidővel – közvetlenül vagy közvetve – a következők számára új kölcsönt vagy hitelt nyújtani, vagy új kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni:

a)

a Belarusz Köztársaság, annak kormánya, közjogi szervei, vállalatai vagy ügynökségei;

b)

a III. mellékletben felsorolt olyan, Belaruszban letelepedett, meghatározó hitelintézet vagy egyéb intézmény, amely 2021. június 29-én több mint 50 %-ban állami tulajdonban van, illetve állami ellenőrzés alatt áll;

c)

az Unión kívül letelepedett olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amelynek a tulajdonosi jogai több mint 50 %-ban – közvetlenül vagy közvetve – a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet tulajdonában vannak;

d)

olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés c) pontjában említett vagy a III. mellékletben felsorolt valamely jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2)   Az (1) bekezdésben említett tilalom nem alkalmazandó olyan kölcsönökre vagy hitelekre, amelyek konkrét és dokumentált célja az Unió és bármely harmadik állam közötti nem tiltott árubehozatalt vagy -kivitelt, és nem pénzügyi szolgáltatásokat szolgáló finanszírozás biztosítása, ideértve egy másik harmadik államból származó árukra vagy szolgáltatásokra irányuló, az export- vagy importszerződések teljesítéséhez szükséges kiadást.

(3)   Valamely tagállam illetékes hatósága – az általa megfelelőnek ítélt feltételek mellett – engedélyt adhat az (1) bekezdésben említett kölcsönök vagy hitelek nyújtására vagy az azokban való részvételre is, ha az illetékes hatóság megállapította, hogy:

a)

az érintett tevékenységek célja, hogy támogatást nyújtsanak a belarusz polgári lakosság számára, így például humanitárius segítséget, környezetvédelmi projekteket és nukleáris biztonságot; vagy a kölcsön vagy a hitel az Unió pénzügyi intézményeinek többségi tulajdonában lévő belaruszbeli pénzügyi szervezetekre vonatkozó fizetőképességi és likviditási kritériumok teljesítése érdekében jogszabályi vagy szabályozási tartalékképzési vagy hasonló követelményeknek való megfelelés érdekében szükséges; és

b)

az érintett tevékenységek, illetve a kölcsön vagy a hitel nem vezetnek pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások közvetlen vagy közvetett rendelkezésre bocsátásához a 4. cikkben említett valamely személy, szervezet vagy szerv számára vagy javára.

Az a) és b) pontban foglalt feltételek alkalmazásakor az illetékes hatóságnak megfelelő tájékoztatást kell előírnia a kiadott engedélyek felhasználását illetően, ideértve az érintett tevékenységek céljára és az azokban részt vevő partnerekre vonatkozó információkat is.

Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott bármely engedélyről – az engedély kiadását követő két héten belül – tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2021. június 25. előtt kötött szerződések alapján végzett lehívásokra vagy folyósításokra, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a)

az ilyen lehívások vagy folyósítások valamennyi szerződéses feltételét:

i.

2021. június 25. előtt a felek jóváhagyták; és

ii.

az említett napon, illetve azt követően sem módosították; és

b)

2021. június 25. előtt valamennyi rendelkezésre bocsátott pénzeszköz teljes egészében történő visszafizetésére, valamint valamennyi szerződéses kötelezettségvállalás, jog és kötelezettség megszűnésére vonatkozóan szerződés szerinti lejárati nap került rögzítésre; a lehívások és a folyósításoknak az a) pontban említett szerződéses feltételei magukban foglalják az egyes lehívások vagy folyósítások tekintetében a visszafizetési időszak hosszára, az alkalmazott kamatlábra vagy a kamatláb-számítási módszerre és a maximális összegre vonatkozó rendelkezéseket.

2j. cikk

Tilos biztosítást vagy viszontbiztosítást nyújtani a következőknek:

a)

a belarusz kormány, annak közjogi szervei, vállalatai vagy ügynökségei;

b)

az a) pontban említett valamely jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy irányítása szerint eljáró bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

2k. cikk

Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyeknek célja vagy hatása, közvetlenül vagy közvetve, a 2c., a 2d., a 2e., a 2f., a 2g., a 2h., a 2i. és a 2j. cikkben meghatározott tilalmak megkerülése.

21. cikk

A 2i. cikkben meghatározott tilalmak mellett a következő is tilos:

a)

a Belarusz Köztársaság vagy annak bármely közjogi hatósága és az Európai Beruházási Bank (EBB) között létrejött meglévő megállapodások keretében vagy azokkal összefüggésben az EBB részéről történő bármely folyósítás vagy kifizetés;

b)

az a) pontban említett megállapodások keretében finanszírozott, Belaruszban végrehajtandó, olyan projektekhez kapcsolódó bármely meglévő technikai segítségnyújtási szolgáltatási szerződésnek az EBB általi teljesítése, amelyek célja, hogy közvetlenül vagy közvetve a Belarusz Köztársaság vagy annak bármely közjogi hatósága javára szolgáljanak.

2m. cikk

A tagállamok megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy Belaruszban korlátozni lehessen az olyan multilaterális fejlesztési bankok – különösen a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank – szerepvállalását, amelyeknek a tagállamok tagjai, többek között azzal, hogy nemmel szavaznak új hitelekre vagy a 2i. cikkben említett szervezeteknek nyújtandó egyéb finanszírozási formákra, kivéve azoknak a (2) és (3) bekezdésben említett finanszírozási formáit, továbbá anélkül, hogy érintenék a kis- és középvállalkozásoknak szánt magánszektorbeli támogatást finanszírozó projekteket.”;

3.

A melléklet az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. június 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS


(1)  A Tanács 2012/642/KKBP határozata (2012. október 15.) a fehéroroszországi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 285., 2012.10.17., 1. o.).

(2)  A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).


MELLÉKLET

1.   

A 2012/642/KKBP határozat mellékletét I. mellékletté kell átnevezni.

2.   

A szöveg a következő mellékletekkel egészül ki:

„II. MELLÉKLET

A 2d. CIKKBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK VAGY SZERVEK JEGYZÉKE

III. MELLÉKLET

A 2h. ÉS A 2i. CIKKBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK VAGY SZERVEK JEGYZÉKE

Belarusbank

Belinvestbank (Belarusz Fejlesztési és Újjáépítési Bank [Belarusian Bank for Development and Reconstruction])

Belagroprombank

”.